[Pályázatok] Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása / SZOC-EK-08

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Okt. 28., K, 13:23:43 CET


Cím: Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008.
évi egyszeri kiegészítő támogatása / SZOC-EK-08
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 11. 17.
Pályázhat: "A" kategória esetében:
fogyatékos betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek nappali
ellátása
- helyi önkormányzatok (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
- egyházi szervezetek (KSH 552,553)
idősek, hajléktalan emberek nappali ellátása
- helyi önkormányzatok (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
- egyházi szervezetek (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaságok (KSH 571),
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet/nonprofit gazdasági társaság
(KSH 599),
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet/nonprofit gazdasági
társaság (KSH 691)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).
fogyatékos betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek
szakosított ellátása
- helyi önkormányzatok (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
- egyházi szervezetek (KSH 552,553)
idősek - kivéve idősek otthona -, hajléktalan emberek szakosított ellátása
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
(KSH 599,691),
- egyéb szövetkezet (KSH 129).
A normatív támogatás, vagy egy részének a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 31. § (6) bekezdése
szerinti bejelentés (2007. július 31-ig történő előzetes normatíva
igénybejelentés) elmaradásának okán kialakult működési nehézség támogatása
esetén:
Nappali és szakosított ellátás
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
(KSH 599, 691)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).
"B" kategória esetében:
Érvényes működési engedéllyel, a működési engedélyben feltüntetett ágazati
azonosítóval rendelkező, nappali- illetve szakosított ellátást nyújtó
intézményeket fenntartó
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
(KSH 599, 691)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET
Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi
           egyszeri kiegészítő támogatására
           (A pályázat kódja: SZOC-EK-08)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet egyes szociális szakosított ellátási
formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására

1. A pályázat célja, kategóriái
Egyes szakosított vagy nappali ellátást nyújtó intézmények folyamatos és
biztonságos működésének és ezáltal az igénybevevők számára a zavartalan
ellátáshoz jutásának garantálása, segítségnyújtás a működést veszélyeztető,
nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint a hatékony és korszerű
szolgáltatás erősítése, az ápoló-gondozói feladatokhoz rendelt eszközök
beszerzése támogatás biztosításával.

A pályázat célja azon szolgáltatások támogatása,
- amelyek valós szükségleteket elégítenek ki,
- amelyek tevékenyen részt vállalnak az önkormányzatok kötelező
feladatellátásából,
- amelyek rugalmas, az ellátási terület adottságait figyelembe vevő,
hatékony szolgáltatást nyújtanak,
- amelyek nyitottak és együttműködésre törekednek más szolgáltatóval való
közös feladatvégzésre a szociális ágazaton belül és azon túl egyaránt,
- ahol a szolgáltatás az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint működik,
vagy a pályázati támogatás hatására fog működni.

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az érvényes működési engedéllyel
és a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező
intézményeket fenntartó, az általa működtetett intézmény által nyújtott
szolgáltatás biztosításához.

Pályázati kategóriák
"A" kategória:
A pályázati felhívás 8. pontjában meghatározott fenntartók által
fenntartott nappali- vagy szakosított - ide nem értve az idősek otthonát -
ellátást nyújtó szociális szolgáltatások működésében bekövetkezett olyan
(eseti) pénzügyi zavarok kezelésében való segítségnyújtás, amelyek az adott
szolgáltatás folyamatos és biztonságos működését veszélyeztetik.

Indokolt esetben támogatás igényelhető a pályázati felhívás 8. pontjában
meghatározott fenntartók részéről a normatív támogatás, vagy egy részének a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
törvény 31. § (6) bekezdése szerinti bejelentés (2007. július 31-ig történő
előzetes normatíva igénybejelentés) elmaradásának okán kialakult működési
nehézség megoldására. Ebben az esetben az idősek otthonára vonatkozóan is
nyújtható be pályázat.

"B" kategória:
A szakosított, vagy nappali ellátást nyújtó intézmények felújításának,
korszerűsítésének, illetve testtávoli gyógyászati segédeszközök
beszerzésének támogatása.

A kategóriákat részletesen a Pályázati Útmutató 2. pontjában ismertetjük.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 500 000 000 Ft,
azaz ötszázmillió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XXVI.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16/48/2 "Szociális
szolgáltatások kiegészítő támogatása" (Áht: 266201) fejezeti kezelésű
előirányzat terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
"A" kategória esetében
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek összege
minimum
1 000 000 Ft, de nem haladhatja meg a 10 000 000 forintot, illetve a
pályázat tárgyát képező szolgáltatás 2008. évre járó normatív állami
hozzájárulásnak a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága által
megállapított összegének 50%-át.

Amennyiben a pályázat tárgya a normatív támogatás, vagy egy részének
elmaradásának okán kialakult működési nehézség támogatása, a támogatás
összege nem lehet kevesebb, mint
1 000 000 Ft és nem lehet több, mint 10 000 000 Ft forint, vagy a
bekövetkezett esemény miatt elmaradt alap-normatíva összege (lásd pályázati
útmutató 2.1. pontja).

"B" kategória esetében
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, összege nem
haladhatja meg a
15 000 000 Ft-ot.

4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő
biztosítása nem kötelező.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása

 az "A" kategória esetében egy összegben, utófinanszírozás keretében, a
program megvalósulásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadását követően 15 napon belül történik.

 a "B" kategóriában két részletben történik. A pályázatkezelő a támogatási
összeg 25%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását
követő 15 munkanapon belül, a fennmaradó 75%-ot a pályázati programról
benyújtott pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
"A" kategória esetében a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008.
január 1. és 2009. február 15. közé eső időszak.

"B" kategória esetében a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008.
december 1. és 2009. május 15. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
A két kategóriára vonatkozóan egy pályázó (fenntartó) összesen a
fenntartásában működő, a támogatás alapjául szolgáló szakosított ellátást,
nappali ellátást nyújtó intézmények közül legfeljebb három, egymástól
eltérő ágazati azonosítóval rendelkező intézményre vonatkozóan, külön-külön
pályázatot nyújthat be. Egy intézmény tekintetében csak az egyik
kategóriára (vagy "A", vagy "B") adható be pályázat.

8. A pályázók köre
8.1. Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű szervezetek, amelyek
a Pályázati Útmutató 8. pontjában leírtak szerint regisztráltak az
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban:
EPER) és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

"A" kategória esetében:
Jogerős és hatályos működési engedéllyel, és a működési engedélyben
feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező, és a működésben bekövetkezett
(eseti) pénzügyi zavarok kezelésében való segítségnyújtás - amelyek az
adott szolgáltatás folyamatos és biztonságos működését veszélyeztetik -
esetén:
fogyatékos betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek nappali
ellátása
- helyi önkormányzatok (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
- egyházi szervezetek (KSH 552,553)
idősek, hajléktalan emberek nappali ellátása
- helyi önkormányzatok (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
- egyházi szervezetek (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaságok (KSH 571),
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet/nonprofit gazdasági társaság
(KSH 599),
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet/nonprofit gazdasági
társaság (KSH 691)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).
fogyatékos betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek szakosított
ellátása
- helyi önkormányzatok (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
- egyházi szervezetek (KSH 552,553)
idősek - kivéve idősek otthona -, hajléktalan emberek szakosított ellátása
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
(KSH 599,691),
- egyéb szövetkezet (KSH 129).
A normatív támogatás, vagy egy részének a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 31. § (6) bekezdése
szerinti bejelentés (2007. július 31-ig történő előzetes normatíva
igénybejelentés) elmaradásának okán kialakult működési nehézség támogatása
esetén:
Nappali és szakosított ellátás
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
(KSH 599, 691)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).

"B" kategória esetében:
Érvényes működési engedéllyel, a működési engedélyben feltüntetett ágazati
azonosítóval rendelkező, nappali- illetve szakosított ellátást nyújtó
intézményeket fenntartó
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
(KSH 599, 691)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó (fenntartó), amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) 2007. és/vagy 2008. évre vonatkozóan az Irányított Területi
Kiegyenlítési felhívásra jelentkezését beadta, de nem nyert befogadást,
d) a korábbi pályázati program(ok) megvalósítása során, illetve a
működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben
foglaltaktól,
e) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
f) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
g) csőd-, felszámolási, adósságrendezési, végelszámolási eljárás alatt áll,
illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte,
h) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
i) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
j) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében
foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményi,
továbbá a "B" kategória esetében azon intézmény tekintetében amely
k) a TIOP 3.4.2.-08/1, valamint a KMOP-2008-4.4.1/B számú pályázaton
támogatásban részesült,
l) az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány 2008. évi pályázatának II/1. alprogramján támogatást nyert,
m) a Hajléktalanokért Közalapítvány 2008. évben "a hajléktalan személyek
ellátását célzó normatív támogatással rendelkező kiegészítő programok
támogatására a Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarországon működő
hajléktalan-ellátó szervezetek számára" címmel kiírt pályázat 4. "hiányzó
ellátási kötelezettség pótlása, intézményfejlesztés" elnevezésű
alprogramján támogatásban részesült.
8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 8. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. november 17., 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 2 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 3 munkanapon belül.
Ha nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot,
hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 11.
pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől
(hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának
napjától) számított 14 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális
és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését
követő 5 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 3
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
"A" kategória esetében a teljes beszámoló benyújtásának végső határideje a
pályázati projekt befejezését követő 30 nap, de legkésőbb 2009. március 17.

"B" kategória esetében a támogatási szerződés megkötését követő
részelszámolás benyújtásának határideje 2009. február 28., a teljes
beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap, de legkésőbb 2009. június 15.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó 2/2008 (III.
31.) SZMM rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14.
pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról