[Pályázatok] Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása / SZOC-GSZ-08

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Okt. 28., K, 13:24:16 CET


Cím: Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása /
SZOC-GSZ-08
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 11. 03.
Pályázhat: Érvényes működési engedéllyel, a működési engedélyben
feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező idősek otthonát fenntartó
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599),
- gazdasági társaságok;
- jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (KSH 113 Kft., 114 Rt)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 211 közkereseti
társaság, 212 betéti társaság)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
    Idősek otthonainak 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására
           (A pályázat kódja: SZOC-GSZ-08)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet idősek otthonainak 2008. évi kiegészítő
támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
Idősek otthonainak egyszeri támogatása, a folyamatos működés biztosítása és
a működtetési nehézségek elkerülése érdekében.
A pályázat célja azon idős otthonok támogatása,
- amelyek 2008. év január 1. és 2008. március 31. között üres férőhellyel
rendelkeztek,
- ahol a szolgáltatás az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint működik.

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az érvényes működési engedéllyel
és a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező
idősek otthonát fenntartó szerv a 2008. január 1. és március 31. között
betöltetlen férőhelyek miatt le nem hívható állami normatív hozzájárulás
okozta bevétel kiesés pótlására.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 577 000 000 Ft,
azaz ötszázhetvenhétmillió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XXVI. Szociális és
Munkaügyi Minisztérium 16/48/2 "Szociális szolgáltatások kiegészítő
támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:266201 terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, mely az intézmény
működési célú kiadásaira használható fel. Az igényelhető támogatás összege
a 2008. január 1-jén, vagy amennyiben működési engedéllyel január 1-jén nem
rendelkezett, akkor 2008. március 31-én érvényes működési engedélyben
szereplő férőhelyszám és a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 7.) Korm. rendelet 4. sz.
mellékletében meghatározott ellátotti átlagszám (kiszámítását lásd
Pályázati útmutató 1.11. pontja) különbözete adja meg a támogatható üres
férőhelyek átlagát, amely megszorozva az adott időszak napjainak számával
adja a finanszírozandó napok számát. Az egy finanszírozandó napra eső
támogatás a benyújtott igények és a rendelkezésre álló keret függvényében
kerül meghatározásra, azonban nem haladhatja meg az 1900 Ft/finanszírozandó
nap mértéket.

4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő
biztosítása nem szükséges.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása
egy összegben, utófinanszírozás keretében történik, a Pályázati útmutató
4.4 pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatást a program
megvalósulásáról készített teljes szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását
követően 15 napon belül utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő működési költségekre
vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. január 1. és 2008. március
31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy fenntartó több pályázatot is benyújthat
fenntartásában működő, a támogatás alapjául szolgáló valamennyi, egymástól
eltérő ágazati azonosítóval rendelkező idősek otthonára vonatkozóan, de
ugyanazon szolgáltatóra csak egy pályázat nyújtható be.

8. A pályázók köre
8.1. Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű fenntartó
szervezetek, amelyek a 8. pontban leírtak szerint regisztráltak az
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban:
EPER) és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
Érvényes működési engedéllyel, a működési engedélyben feltüntetett ágazati
azonosítóval rendelkező idősek otthonát fenntartó
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulása (KSH 322)
- többcélú kistérségi tárulás (KSH 366)
- egyházi szervezet (KSH 552,553)
- egyéb alapítvány (KSH 569),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyéb egyesület (KSH 529),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaság (KSH 571),
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599),
- gazdasági társaságok;
- jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (KSH 113 Kft., 114 Rt)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 211 közkereseti
társaság, 212 betéti társaság)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok
- egyéb szövetkezet (KSH 129).

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) 2007. és/vagy 2008. évre vonatkozóan az Irányított Területi
Kiegyenlítési pályázatra pályázatát beadta, de nem nyert befogadást,
d) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
e) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
f) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
g) csőd-, felszámolási, adósságrendezési, illetve végelszámolási eljárás
alatt áll, illetve a szervezet bírósági, nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
h) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
i) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
j) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében
foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 8. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. november 3. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 2 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 3 munkanapon belül.
Ha nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot,
hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 11.
pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől
(hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának
napjától) számított 10 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális
és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését
követő 3 munkanapon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 3
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje: 2009. február 28.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó 2/2008 (III.
31.) SZMM rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14.
pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1) 273-4250-es
telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu e-mailcímen kaphatnak a
Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról