[Pályázatok] A munkavállalást gátló családi (magánéleti) kötelezettségek kiváltása és a nők munkaerő-piaci karrierjének elősegítése / NŐ 2007-7214

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 15., K, 15:23:18 CEST


Témakör: Egyéb


Cím: A munkavállalást gátló családi (magánéleti) kötelezettségek kiváltása
és a nők munkaerő-piaci karrierjének elősegítése / NŐ 2007-7214
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2007. 06. 20.
Pályázhat: Magyarországon bejegyzett
- Gazdasági társaság,
- Egyéni vállalkozó,
- Egyesület,
- Alapítvány, közalapítvány,
- Közhasznú társaság
-------------------------
1. A pályázati felhívás hivatkozási száma és címe
- NŐ 2007-7214
- "A munkavállalást gátló családi (magánéleti) kötelezettségek kiváltása és
a nők munkaerő-piaci karrierjének elősegítése"
2. A program pénzügyi forrásai
A NŐ 2007-7214 program keretében 200 000 000 forint áll rendelkezésre. A
támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból
származik. A pályázaton elnyert támogatás formája minden esetben vissza nem
térítendő támogatás.
3. Bevezetés
A munkanélküliség sokszor vezethető vissza arra a problémára, hogy az
egyének nem tudják gyermekük vagy idős hozzátartozójuk felügyeletét,
illetve egyéb háztartási kötelezettségüket úgy megoldani, hogy az időben ne
ütközzön a Magyarországon általánosan alkalmazott munkaidővel. Ezen
munkavállalást gátló és nehezítő tényezők (pl. gyermekfelügyelet,
betegápolás) miatt, az érintett személy kénytelen munkából távol maradni,
vagyis táppénzre illetve szabadságra menni.
A több műszakban dolgozóknál ez a probléma tovább fokozódik. Szintén
nehézségekbe ütköznek azok a háztartásbeli nők, illetve kismamák, akik
eddig otthon voltak kisgyermekükkel (GYES, GYED), ám szeretnének
visszamenni dolgozni, de tudásuk már nem kompatibilis, valamint a
gyermekneveléssel járó feladatok miatt kevéssé megbízható munkaerőnek
tartják őket, ezért eleve hátrányosabb helyzetbe kerülnek. A karrierépítés
terén - éppúgy, mint az élet legtöbb területén - nők hátrányos helyzetben
vannak a férfiakkal szemben. A nőknek az élet számos területén kell
szembenézni negatív diszkriminációval. Sok esetben találkozhatunk olyan
helyzettel, amikor egy állásra inkább a férfi jelentkezőt választják, még
abban az esetben is, ha a női jelentkező magasabb végzettséggel
rendelkezik.
A támogatási program célja, egyrészt hogy a munkáltató olyan szolgáltatást
vegyen igénybe, mellyel hozzájárul a munkavállalót (leggyakrabban nőket)
érintő családi (magánéleti) kötöttségek kiváltásához, másrészt olyan
képzést valósítson meg, mely a GYES, GYED-ről, közeli hozzátartozó ápolása
miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló, vagy akár a
még GYES, GYED-en lévő nők vagy férfiak képzésével, továbbképzésével
segítséget nyújt a tudásuk felfrissítéséhez, és ezzel a hatékonyabb
munkavégzés feltételeit teremti meg, mely nemcsak a nők és férfiak, de a
munkáltató szempontjából is előnyös.
A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése érdekében azonban nem
csak a nők munkavégzési képességét kell fejleszteni, hanem szükség van a
munkáltatók  szemléletváltására, szemléletformálására is (például a nők
irányába megnyilvánuló (látens) diszkrimináció oldását segítő képzéssel). A
komplex megközelítés szempontjából fontos lenne a vállalatnál meglévő - az
esélyegyenlőség megvalósulását és a nők karrierjét - gátló tényezők
feltárására, a feltárt problémák kiküszöbölése érdekében programok,
intézkedések kidolgozására, bevezetésére és folyamatos alkalmazására,
esélyegyenlőségi tervek kidolgozására, melynek elkészítéséhez a vállalkozás
a projekt keretében akár szakértői szolgáltatást is igénybe vehet.
4. A program célkitűzései
Fő cél
A program fő célja, a munkavállalást gátló családi (magánéleti) kötöttségek
és képzettségi hiányok lebontása, a nők (és férfiak) munkaerőpiacra történő
visszatérésének illetve a munkában való bent maradásának támogatása.
Részletes célok
A program (elsősorban) nem a szolgáltatási kapacitás bővítésére koncentrál,
hanem a már meglévők kihasználását, stabilizálódását célozza meg. Komplex
és integrált megközelítést alkalmaz a munkáltató és munkavállaló, valamint
a szolgáltatást nyújtó szervezet irányában egyaránt. Hatást kíván
gyakorolni a vállalatok nemek közötti esélyegyenlőségi politikájára, humán
stratégiájára.
A program keretében szeretnénk kapcsolatot létrehozni a szolgáltatást
szervezők, a munkáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők között. Olyan
projektterv kaphat támogatást mely nemcsak nyújtja a szolgáltatásokat a
családi (magánéleti) kötöttségek kiváltására, hanem a munkáltatóval és a
szolgáltatást igénybe vevővel is aktív kapcsolatot alakít ki, olyan
szolgáltatáscsomagot/eszközrendszert, fejlesztést hoz létre, mely mindkét
felet segíti a probléma megoldásában.
5. A program célcsoportja
- munkában álló nő, vagy férfi, aki a családi (magánéleti) kötöttségek
miatt átmenetileg vagy véglegesen kiesne a munkából,
- az a munkanélküli személy, aki a családi (magánéleti) kötöttségek miatt
nem tud munkát vállalni;
- az a munkanélküli, vagy munkában álló nő, akinek munkavállalásához vagy
munkahelyének megtartásához, munkaerő-piaci karrierjéhez képzésre van
szüksége.
6. A program várt eredményei
- legalább 300 fő részére szolgáltatásnyújtás
- legalább 50 munkáltató részvétele a programban
7. A pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek
A támogatási programra pályázatot nyújthat be a Magyarországon bejegyzett
- Gazdasági társaság,
- Egyéni vállalkozó,
- Egyesület,
- Alapítvány, közalapítvány,
- Közhasznú társaság.
A pályázónak a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- Jogerős cégbírósági bejegyzése, bírósági nyilvántartásba vétele,
illetőleg bírósági bejegyzése 2005. december 31-ig megtörtént.
- Tevékenységét nem a mezőgazdasági ágazatban végzi.
- A pályázónak (az egyéni vállalkozó kivételével) rendelkeznie kell
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóval.
- A pályázat benyújtásának időpontjában nincs 60 napon túli állami és
önkormányzati adó, vám, társadalombiztosítási járulék vagy illeték
tartozása, vagy a köztartozás rendezésére szerződés keretében megállapodást
kötött a részletfizetésre.
- A pályázó szervezet megszűnés, csőd-, végelszámolási, felszámolási
eljárás vagy bírósági végrehajtás alatt nem áll.
- A pályázó szervezetnek meg kell felelnie a rendezett munkaügyi
kapcsolatokra vonatkozó, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.
15 §-a (7) és (9) bekezdésében foglalt követelményeknek (lásd Általános
tudnivalók m. pontja).
Amennyiben a pályázó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, a következő
feltételnek is meg kell felelnie:
-  A "de minimis" támogatási szabály előírásainak megfelel.
Jelen pályázati felhívás alapján vállalkozások részére nyújtott támogatások
csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, amelyet kizárólag az
Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.és 88.cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/2006. 12. 28.) (a továbbiakban:
1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1998/2006/EK
bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi
ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L
83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek
feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző
vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek
ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától
függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált
mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével,
illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai
Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és
gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő
vállalkozások esetében;
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen
odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de
minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző
két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell
figyelembe venni. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon
elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással,
amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az
érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített
nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás
által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben
kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
8. A benyújtható projektek
A támogatható költségek:
A program keretében támogatás nyújtható:
- a nők foglalkoztathatóságát, munkaerő-piaci karrierjét támogató képzésre;
- a vállalatok alkalmazkodó képességét, a nők irányába megnyilvánuló látens
diszkrimináció oldását segítő képzésre, tréningre;
- tanácsadási tevékenységhez, szakértői szolgáltatások igénybevételéhez;
- a családi (magánéleti) kötöttséget kiváltó szolgáltatás igénybe
vételéhez, vagy nyújtásához;
- szükségletfelmérésekhez, a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósulását,
a nők karrierjét gátló tényezők feltárásához vállalaton belül és kívül;
- önsegítő eszközök fejlesztéséhez, adaptációjához és bevezetéséhez, mely
mindkét felet (munkavállaló és munkáltató) segíti.
Amennyiben a pályázó szolgáltatást kíván igénybe venni a munkavállalást
gátló családi (magánéleti) kötelezettségek kiváltására és a nők
munkaerő-piaci karrierjének elősegítésére, a pályázatához mellékelnie kell
annak a civil szervezetnek (szolgáltatást nyújtó szervezetnek) a
nyilatkozatát, árajánlatát, mellyel dolgozni szeretne.
Amennyiben a pályázó szolgáltatást kíván nyújtani a munkavállalást gátló
családi (magánéleti) kötelezettségek kiváltására és a nők munkaerő-piaci
karrierjének elősegítésére, a pályázatához mellékelnie kell annak a
munkáltatónak a nyilatkozatát, amely a pályázó által nyújtott szolgáltatást
igénybe kívánja venni.
Amennyiben a pályázó képzést kíván megvalósítani, a képzést kizárólag a
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes
szabályairól szóló 5/2004. (II.24.) FMM rendelettel módosított 48/2001.
(XII.29.) OM rendelet alapján regisztrált képző intézménytől vásárolhatja
meg, melynek erről szóló tanúsítványát a pályázathoz csatolnia kell. A
képzési programnak meg kell felelnie a felnőttképzésről szóló 2001. CI.
Törvény 16.§-ában foglaltaknak.
A támogatás mértéke
A támogatás mértéke a teljes projekt költség 100%-a, a pályázó biztosíthat
önerőt, de (ez) nem kötelező. A pályázat elbírálásakor előnyként
értékelhető a munkáltatói önrész felajánlása, és/vagy a falvakban élők
(lakóhely, tartózkodási hely) bevonása a projektbe. Az OFA a projekt
megvalósításához csak a más forrásból nem támogatott költségekhez nyújt
támogatást. Önrész felvállalása esetén, a pályázónak saját vagy egyéb
pénzügyi forrást kell biztosítania, de azoknak a költségeknek a forrásai,
melyhez az OFA-tól támogatást igényel, nem származhatnak az Európai
Közösség más programjaiból, ill. költségvetéséből, vagy a Munkaerőpiaci
Alapból.
A támogatás folyósítása
Az OFA a pályázat kedvező elbírálása esetén a támogatási összeget 4 egyenlő
részletben utólag utalja a támogatott részére. A támogatási részletek
utalásának feltétele a szerződésben előírt szakmai és pénzügyi beszámolók
megküldése és  OFA általi elfogadása.
Amennyiben a pályázó egyesület, alapítvány, közalapítvány, vagy közhasznú
társaság, a szervezet kérheti a támogatási részletek előfinanszírozását, a
pályázat benyújtásával egyidőben, előfinanszírozás igénybevételéről szóló
nyilatkozat megtételével.
Támogatási részlet folyósítására kizárólag a Támogatási szerződés mindkét
fél által történt aláírását követően, a közjegyző előtt tett egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele után kerülhet sor.
Az OFA fenntartja a jogot arra, hogy az egyes támogatási projektek esetében
az adott program sajátosságainak figyelembevételével ettől eltérjen.
9. A program célterülete
Magyarország
A projekt keretében kizárólag Magyarországon folytathatók a célcsoportot
közvetlenül érintő tevékenységek
10. A projektek megvalósításának időtartama
A projektek megvalósításának kezdő időpontja 2007. szeptember 1. vagy 2007.
október 1. A projektek futamideje 12 hónap kell legyen.
11. További információk a támogatásról
A pályázó a programja költségeit a saját, illetve az OFA forráson túl más
szervezetektől kapott támogatással, illetve saját árbevétel növekedéssel
egészítheti ki. Külső forrásokat garantáló nyilatkozatokat a pályázathoz
mellékelni kell.
A pályázati program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA
programvezetője és az OFA ellenőrei ellenőrzik.
A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott
megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht 15. §-ában foglalt
feltételeinek.
A nyertes pályázó szerződéskötéskor köteles közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni. A közjegyzői díj a program
keretében nem támogatható/elszámolható költség.
12. Az elbírálás
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált
pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció
kitöltése megfelelő és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a
pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértők valamint helyszíni monitor
értékeli. A szakértők és a monitor értékelése alapján a Kuratórium dönt a
támogatások odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat elbírálásakor előnyként értékelhető a munkáltatói önrész
felajánlása, és/vagy a falvakban élők (lakóhely, tartózkodási hely)
bevonása a projektbe.
13. A pályázatbeadás rendje
A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatok befogadásának végső határideje (Közalapítványi Irodába
érkezés):
2007. június 20. szerda 14 óra.
A határidő után beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
A Pályázati dokumentáció
A pályázatokat a NŐ/2007-7214 Pályázati dokumentáció kitöltésével lehet
benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati
dokumentáció formátumához és utasításaihoz.
A Pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva
(NŐ/2007-7214) postai úton igényelhető vagy személyesen vehető át az OFA
Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Bokor utca 9-11.). A
Pályázati dokumentáció floppyra másolva is kérhető vagy regisztráció után
letölthető az OFA Internet honlapjáról (http://www.ofa.hu).
A Pályázati dokumentációt gondosan és a lehető legpontosabban kell
kitölteni, hogy az értékelés minél könnyebb legyen. A pályázatban meg kell
adni minden fontos információt, különös tekintettel arra, hogy a pályázó
hogyan kívánja megvalósítani a projekt célkitűzéseit, hogy milyen
előnyökkel jár majd a projekt megvalósulása, valamint hogy milyen módon
illeszkedik a projektjavaslat a program célkitűzéseihez.
A Pályázati dokumentációt A4-es papíron, 10 vagy 12-es betűmérettel
másfeles sortávolsággal töltse ki. Legyen címlapja (az előírt formában) és
részletes tartalomjegyzéke, valamint közvetlen a borító mögé csatolja a
kitöltött ellenőrző listát.
Szigorúan követni kell a dokumentáció pontozásait, megosztását. Az egy
oldalnál hosszabb terjedelmű pontokat, ill. alpontokat kezdje új oldalon.
Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE adja be. A nem
összefűzött, ill. nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. Az eredeti
példányt a borító lapján nagy "E" betűvel jelezze.
Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan számozza, ahol
másképp nem lehetséges, kézzel!
Ügyeljen arra, hogy a szükséges helyen a bélyegzővel történő érvényesítés
ne maradjon el!
Törekedjen tömör, lényegre törő megfogalmazásra, kerülje az
általánosságokat!
A pályázók a Pályázati dokumentációban megadott ellenőrzőlista segítségével
győződhetnek meg arról, hogy a Pályázati dokumentációt helyesen töltötték
ki, és hogy ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak.
Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni!
A pályázati díj
A pályázati díj 10 000 Ft, azaz tízezer forint.
A befizetésére szolgáló csekk a Pályázati dokumentációval együtt
igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj kiegyenlíthető az OFA Magyar
Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000
számlára történő átutalással is ez esetben a megjegyzés rovatban kérjük
feltüntetni: "NŐ/2007-7214 pályázati díj". A befizetést igazoló szelvényt
vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat másolatát a beadott Pályázati
dokumentációhoz mellékelni kell.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Minden pályázatot a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt
összefűzött formában, egy eredeti és négy másolati, lefűzött példányban,
valamint  a pályázati dokumentációt egy példányban CD-re vagy floppyra
másolva kell elkészíteni. Javasoljuk a fentieken kívül plusz egy eredeti
példány elkészítését, mely a pályázó szervezetnél marad.
A pályázóknak a Közalapítványhoz a pályázatot a mellékleteivel együtt
határidőn belül egy eredeti és három másolati, lefűzött példányban,
valamint a pályázati dokumentációt tartalmazó CD-t vagy floppyt lezárt
borítékban ajánlott levélként vagy futárpostával, illetve személyesen
kézbesítve kell az alábbi címre eljuttatniuk (személyes kézbesítés estén az
átvételt aláírt, dátummal ellátott átvételi elismervénnyel igazoljuk):
Postacím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest Pf. 84
Személyes és futárpostai kézbesítési cím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon vagy e-mail útján)
érkeznek be, szintén elutasításra kerülnek. A pályázatot tartalmazó zárt
borítékra írják rá, hogy
- "PÁLYÁZAT",
- a pályázó teljes nevét és címét, valamint
- a NŐ/2007-7214” pályázati kódot.
A pályázat egy másolati példányát véleményezésre a pályázó székhelye
szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központnak kell benyújtani, a
munkaügyi központ átvételi igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatához
mellékelni kell.
A pályázatok elbírálásának eredményéről várható értesítés időpontja
2007. augusztus-szeptember
Egyéb információ
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázat regisztrációs számának
megjelölésével:
1. telefonon a 555-2912 telefonszámon Kormosné Kiss Andrea
programvezetőnek,
2. e-mailben: kiss at ofa.hu
3. telefaxon: 555-2929,
4. levélben: OFA postacímén 1301 Budapest Pf. 84
lehet feltenni.
14. Általános tudnivalók
a) A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak
megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
b) A határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amely a pályázat
benyújtási határidejéig (2007. június 20. szerda 14 óra) beérkezik a
Közalapítványi Irodában. A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen, nem
kerül felbontásra és értékelésre.
c) A pályázat benyújtását követően csak az OFA által kezdeményezett, formai
hiánypótlásra van mód.
d) Az OFA elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati
dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek
hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem
felelnek meg.
e) Az OFA a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
f) A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról
szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA
Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői és monitora véleményének
figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A
Közalapítványi Iroda a döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal
kapcsolatos információt nem szolgáltat.
g) Az OFA Kuratóriumának döntését támogatás, elutasítás és érvénytelenség
esetén egyaránt a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított
legkésőbb 10 munkanapon belül írásban indoklás nélkül a pályázó tudomására
hozza.
h) A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
i) Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a
Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés
tervezetét.
j) A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének
kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés
aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a
támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
k) A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy
példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a
továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és
nem küldi vissza.
l) A program során a beszerzést vagy a szolgáltatás igénybevételét a
Pályázó végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások
általános forgalmi adójára (továbbiakban áfa), ha a támogatott a
támogatásból finanszírozott kiadásainak áfa tartalmát az 1992. évi LXXIV.
tv. (Az általános forgalmi adóról) alapján nem helyezi levonásba vagy az
áfa visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság
elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során
jelentkezik be az áfa hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai
kapcsán él áfa levonási jogával, vagy méltányossági visszaigénylést ad be,
ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az áfával az OFA felé elszámolni. Az
így elszámolt áfa maradványnak számít.
m) A támogatás feltétele, hogy a pályázó tudomásul veszi, jelen pályázati
felhívás alapján vállalkozások részére nyújtott támogatások csekély összegű
(de minimis) támogatásnak minősülnek és a rá vonatkozó rendelkezéseket az
EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet
tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból,
csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma -
három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak
megfelelő forintösszeget (kivéve a közúti szállítási tevékenységeket, ahol
ez a határérték 100 000 euró). A támogatás odaítélését megelőzően az
érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített
nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás
által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben
kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
n) A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles arról,
hogy
- munkaügyi kapcsolatrendszere az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 15. §-ának (9)bekezdése b) és c)
pontja tekintetében rendezettnek minősül,
- vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ának (7)
bekezdésében valamint az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételei teljesülnek, azok hiánya nem jelenti a támogatás
nyújtásának akadályát.
Amennyiben a pályázó vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelménye munkavállaló(k) foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhető,
a pályázó arról köteles nyilatkozni, hogy az Áht. rendezett munkaügyi
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése a pályázó vonatkozásában az Áht. 15. §
(2) bekezdése c) pontja alapján nem értelmezhető.
Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy nála mint munkáltatónál
szakszervezet, üzemi tanács, európai üzemi tanács, illetve különleges
tárgyaló testület nem működik - feltéve, hogy ezek működésének hiánya nem a
pályázó munkáltatónak a munkavállalók szervezkedési jogának megsértését
eredményező, jogerős bírósági vagy hatósági határozattal megállapított
jogsértő eljárása idézte elő -, az Áht. 15. §-ának (7) bekezdés b)-c)
pontjára és a (9) bekezdés b)-c) pontjára vonatkozóan nem kell nyilatkozni.
o) Amennyiben a támogatott vonatkozásában a rendezett munkaügyi
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezés értelmezhető, a támogatási szerződés
megkötésének feltétele, hogy a támogatott megfeleljen a rendezett munkaügyi
kapcsolatok Áht 15. §-ában foglalt feltételeinek. A feltételeknek való
megfelelést az OFA ellenőrzi.
p) A támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére,
a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
Közalapítvány az internetes honlapján közzéteszi.
q) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben foglalt feltételek
fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
r) A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet
nevében aláíró személy köteles a programmal összefüggő, általa észlelt
szabálytalanságokat felfedni, megkeresés esetén a kért információt,
dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. E kötelezettség nem
teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a
szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról