[Pályázatok] Határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 9., Sze, 11:05:30 CEST


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Határon túli magyar hallgatói tevékenység támogatása
Kiíró: Balassi Bálint Intézet, Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határidő: 2007. 06. 15.
Pályázhat: romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy
regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek, valamint ugyanezen
országokban bejegyzett, határon túli magyar hallgatók által szerkesztett,
magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző, jogi személyiséggel
rendelkező szervezetek
-------------------------
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi
Intézet pályázatot hirdet határon túli magyar hallgatói tevékenység
támogatására
1. A pályázat célja: a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz
szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, hozzájárulás
működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez,
valamint a határon túli felsőoktatásban tanuló magyar hallgatók által
szerkesztett kulturális folyóiratok megjelentetésének támogatása.
2. A pályázat benyújtására jogosultak: romániai, szerbiai, szlovákiai és
ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz
szervezetek, valamint ugyanezen országokban bejegyzett, határon túli magyar
hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását
végző, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek. Amennyiben a pályázó
szervezet nem rendelkezik jogi személyiséggel, a pályázatban meg kell
jelölni a jogi személyiséggel rendelkező, a hallgatói szervezet érdekében
szerződő szervezetet.
3. A pályázatok elbírálása során a 2007. évben támogatott célok,
tevékenységek és programok:
- Szülőföldi felsőoktatási felvételi tájékoztató készítése (szedés-,
tördelés-, nyomdaköltség; szervezési költség);
- Vezetőképző, állásbörze, diákfórum, konferencia és egyéb szakmai
rendezvények szervezése (útiköltség; szállás-, étkezés-, szervezési
költségek; bérleti- és megbízási díjak);
- Tudományos Diákköri Konferenciák, nyári egyetem szervezése (útiköltség;
napidíjak; szállás-, étkezés-, nyomda-, szervezési költségek; bérleti- és
megbízási díjak);
- Középiskolai és hallgatói szervezeti tájékoztató körutak (útiköltség;
szállás-, étkezési, szervezési költség);
- Felsőoktatásban tanuló hallgatók által szerkesztett folyóiratok,
kiadványok megjelentetése (szedés-, tördelés-, nyomdaköltség, szerzői
honorárium);
- Működési költség (irodafenntartás; telefon-, posta-, szervezési, utazási
költség);
- Gólyabál és egyéb társasági események szervezése (étkezési költség,
bérleti- és megbízási díjak).
A pályázati felhívás célja a szervezetek működésének és programjainak
támogatása, ezért annak keretében tárgyi eszközök beszerzése nem
támogatható!
4. Általános tudnivalók:
a) A pályázati felhívás a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési
fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő
felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV.19.) OM rendelet hatálya
alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában
alkalmazandók.
b) A program forrása: A Magyar Köztársaság 2007. évi központi költségvetés,
XX. fejezet, 11/7/18. határon túli oktatási és kulturális feladatok
támogatása.
c) Rendelkezésre álló teljes pályázati összeg: 14 000 000 forint. A
finanszírozás módja: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás
formájában.
d) Az elnyerhető támogatás
Legalacsonyabb összege: 200 000 Ft
Legmagasabb összege: 7 000 000 Ft
5. A pályázatok benyújtása:
- A pályázatokat két példányban, magyar nyelven, postai úton vagy
személyesen kérjük eljuttatni a Balassi Intézet Márton Áron
Szakkollégiumába (H-1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), továbbá a kitöltött
adatlapot, a 2007. évre vonatkozó működési és programtervet és
költségvetést elektronikus formátumban a szecsi at mad.hu e-mail címre kérjük
megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel a "hallgatói szervezetek
pályázata" címet.
- A pályázat beküldésével a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket.
- A határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás vagy hiányos,
pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója
nem veszi figyelembe, hiánypótlásra lehetőség nincs. A pályázati adatlapok
letölthetőek az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégiumának honlapjairól. (http://www.okm.gov.hu;
http://www.martonaron.hu).
- A pályázat postai beérkezésének, személyes benyújtásának (továbbá
elektronikus úton történő megküldésének) határideje: 2007. június 15.
6. A pályázatok értékelése, döntéshozatal:
- a pályázatok értékelése a pályázó szervezetek 2007. évre vonatkozó
működési és programterve, költségvetése, továbbá a 2006. évi szakmai
beszámolója alapján történik. A pályázat kiírói hangsúlyosan igyekeznek
támogatni a kifejezetten szakmai programok (konferenciák, TDK-k,
tájékoztató körutak, stb.) szervezését.
- A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli
Magyarok Titkársága vezetőjéből és szakreferenséből, valamint a Balassi
Intézet főigazgatójából álló bíráló bizottság véleményezi. A pályázatokról
a döntést a bíráló bizottság javaslatára az előirányzat felett
kötelezettségvállalási jogkört gyakorló személy hozza meg a pályázati
határidő lejártát követő 15 munkanapon belül. A döntéssel szemben
fellebbezésnek nincs helye.
7. Értesítés a pályázatokról, szerződéskötés:
- A pályázatok eredménye a pályázati határidő lejártát követő 15. nap után
megtekinthető az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Balassi
Intézet Márton Áron Szakkollégiumának honlapján.
- A pályázó szervezeteket írásban értesítjük a döntés meghozatalától
számított 8 napon belül. Az elnyert támogatás nem folyósítható, amennyiben
a nyertes szervezet előző évi pályázati támogatásának szerződéséről még nem
érkezett elszámolás.
- A pályázaton nyertes szervezetekkel a Balassi Intézet köt támogatási
szerződést, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának jogi és pénzügyi
feltételeit, különös tekintettel az elszámolható költségekre, a
felhasználási - és elszámolási határidőkre, valamint a felek együttműködési
kötelezettségéből fakadó értesítési és tájékoztatási kötelezettségekre. A
megkötött támogatási szerződések alapján a kedvezményezettek a Balassi
Intézet irányába számolnak el. A támogatás folyósítása egy összegben
történik.
8. További információk:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az alábbi címeken és
telefonszámokon szolgálnak:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határon Túli Magyarok Titkársága
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Kulisity István
kulisity.istvan at okm.gov.hu
tel.: 36-1-473-7757
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma
1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
Szécsi Viktória
szecsi at mad.hu
tel.: 36-1-368-8860/120 mellék
9. Csatolandó mellékletek (a pályázat kizárólag az alábbi mellékletekkel
együtt érvényes):
- A pályázó szervezet a 2006. évre vonatkozó szakmai beszámolója, különös
tekintettel az ideihez hasonló támogatási kategóriákra;
- A pályázó szervezet a 2007. évre vonatkozó részletes működési és
programterve;
- A pályázó szervezet a 2007. évre vonatkozó költségvetése;
- A pályázó szervezet létezését igazoló okirat 90 napnál nem régebbi,
hiteles példánya, illetve az ezen okiratban meghatalmazottól eltérő
képviselet esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okirat;
- A támogatásért megpályázott egyes célok, tevékenységek és programok
részletes leírása és költségvetési terve (ebben külön feltüntetve a saját
és más forrásból származó pénzügyi eszközöket);
- A pályázó szervezet szervezeti és működési szabályzatának és alapító
okiratának egyszerű másolata, illetve magyar nyelvű fordítása;
- A pályázati felhíváshoz mellékelt, kitöltött adatlap.
10. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell
nyilatkozatát az alábbiakról:
- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
- arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek,
valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet általi
ellenőrzéséhez hozzájárul;
- annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének
megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program
megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók;
- arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal
rendelkezik-e;
- arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg
hol és mikor nyújtott be, illetve milyen más állami és egyéb támogatást
vesz igénybe;
- arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott
köztartozása;
- arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésre
irányuló egyéb eljárás hatálya alatt.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról