[Pályázatok] Hajléktalanok foglalkoztatásának támogatása / HP/2007

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 22., K, 09:16:04 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Hajléktalanok foglalkoztatásának támogatása / HP/2007
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2007. 07. 02.
Pályázhat: budapesti és megyei jogú városi székhelyű és telephelyű,
Budapesten és megyei jogú városban működő nonprofit szervezetek közül
(egyesület, alapítvány, közhasznú társaság), kivéve pártok, párt
alapítványok, biztosító egyletek, mozgalmak, egyházak, érdekképviseleti
szervek, közalapítványok; amelyek bírósági nyilvántartásba vétele vagy
bírósági bejegyzése 2006. január 31. előtt megtörtént
-------------------------
1. A pályázati program (felhívás) hivatkozási száma és címe:
- HP/2007.
- "Hajléktalanok foglalkoztatásának támogatása" kísérleti program
2. A program pénzügyi forrásai:
A HP/2007. program keretében 277 millió forint áll rendelkezésre. A
támogatás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerő-piaci
Alapból származik. A pályázaton elnyert támogatás formája minden esetben
vissza nem térítendő támogatás.
3. A program célja:
A hajléktalan álláskereső emberek foglakoztatásának, munkaerő-piaci
integrációjának elősegítése a Budapesten és megyei jogú városokban működő
nonprofit szervezetekben történő foglalkoztatás során.
Személyre szabott, cél-specifikus háttér szociális szolgáltatás biztosítása
a programban résztvevőknek, mely a program keretében foglalkoztatottak
munkába állításához, munkában való megtartásukhoz szükséges.
A program keretében a Közalapítvány lehetőséget kíván biztosítani olyan
projekttervek megvalósítására, amelyek a hajléktalan emberek életmódjához
leginkább igazodó, még meglévő, illetve a hajléktalan lét során kialakult
tevékenység(ek)re építenek.
4. A program célcsoportjai:
- éjszakáit éjjeli menedékhelyen töltő,
- éjszakáit közterületeken vagy nem lakás céljára szolgáló helységben
töltő,
- hajléktalan szállón bejelentett,
- idős hajléktalanok otthonában élő,
- kiléptető lakásban élő, álláskereső emberek,
- az 1993. évi III. törvény alapján hajléktalannak minősülő személyek,
különösen azok, akik a projektben való részvétellel, az időszakos munkával
ellátási jogosultságot szereznek.
5. A pályázók köre (projektet megvalósító szerveztek):
Pályázhat minden budapesti és megyei jogú városi székhelyű és telephelyű,
Budapesten és megyei jogú városban működő nonprofit szervezetek közül
(egyesület, alapítvány, közhasznú társaság), kivéve pártok, párt
alapítványok, biztosító egyletek, mozgalmak, egyházak, érdekképviseleti
szervek, közalapítványok; amelyek bírósági nyilvántartásba vétele, vagy
bírósági bejegyzése 2006. január 31. előtt megtörtént.
6. A pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek:
- A programra sikerrel pályázó szervezet vállalja, hogy hajléktalan (lásd:
4. pont) álláskereső embereket főállású munkatársként, munkaviszonyban
foglalkoztat legalább 24 hónap időtartamban. Biztosítja a munkavégzés
tárgyi feltételeit, a munkavégzéshez szükséges felújító betanító képzést
(szükség szerint), továbbá a célcsoport munkába állításához, munkában való
megtartásához szükséges szociális és/vagy mentális szolgáltatásokat.
- A vállalt foglalkoztatási létszámot folyamatosan, 24 hónapon keresztül
fenntartja.
- A pályázó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles arról,
hogy:
- munkaügyi kapcsolatrendszere az Áht. 15. §-ának (9)bekezdése b) és c)
pontja tekintetében rendezettnek minősül,
- vele szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht. 15. §-ának (7)
bekezdésében valamint az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feltételei teljesülnek, azok hiánya nem jelenti a támogatás
nyújtásának akadályát.
Amennyiben a pályázó vonatkozásában a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelménye munkavállaló(k) foglalkoztatásának hiányában nem értelmezhető,
a pályázó arról köteles nyilatkozni, hogy az Áht. rendezett munkaügyi
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése a pályázó vonatkozásában az Áht. 15. §
(2) bekezdése c) pontja alapján nem értelmezhető.
- A pályázati dokumentáció mellékleteként megtervezi a projekt részletes
munkatervét, figyelembe véve a célcsoport meglévő erőforrásait, készségeit
és azok fejlesztési lehetőségeit.
- A pályázó projektterve megvalósításához maximum 28 millió forint
támogatást kérhet (kivéve a közhasznú társaságokat). Amennyiben az igényelt
támogatás eléri a 28 millió forintot a pályázónak legalább 10 fő
hajléktalan álláskereső teljes munkaidős (napi 8, vagy heti 40 órás
munkaidő) foglalkoztatását kell vállalnia.
- Amennyiben a pályázó közhasznú társaság, úgy az igényelt támogatás teljes
összege nem haladhatja meg a 25 millió Ft/Kht. értéket.
- Az igényelt támogatásban a beruházásra tervezett összeg nem haladhatja
meg a 12 millió forintot. A beruházás részeként kizárólag az új munkahelyek
kialakításával kapcsolatos költségek számolhatóak el. Az OFA
személygépkocsi és épület vásárlásához, bérléséhez, lízingeléséhez nem
biztosít támogatást.
- Új munkahelyek kialakításához kapcsolódó felújítás támogatható, de csak
maximum a beruházásra tervezett összeg 20%-át nem meghaladó mértékben.
- Amennyiben a projekt során folytatott (foglalkoztatással összefüggő)
tevékenysége révén árbevételt termel, azt kizárólag a program, a
foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás költségeire fordíthatja.
- A projekt tapasztalatairól, eredményeiről az OFA Közalapítványi Irodáját
folyamatosan, majd a projekt végén záró tanulmányban tájékoztatja.
- A projekt megvalósítása alatt az OFA Közalapítványi Iroda munkatársaival
együttműködik.
7. A benyújtható projektek
7.1. A támogatható tevékenységek:
A hajléktalan álláskereső emberek:
- felkutatása,
- tájékoztatása,
- kiválasztása,
- munkára való felkészítése, betanítása,
- munkaképességének javítása,
- munkába helyezése,
- foglalkoztatása,
- szociális és/vagy mentális támogatása,
- a projekt működését segítő szakember (projektvezető vagy szakmai vezető)
foglalkoztatása,
- új munkahelyek kialakítása,
- a program megvalósításával, működtetésével kapcsolatos tevékenységek.
7.2. A pályázó támogatást kérhet:
- a program keretében foglalkoztatottak bér és járulék költségeire (12
hónap),
- új munkahely(ek) kialakításának költségei (szervezetenként maximum 12
millió forint)
- a munkavégzéshez szükséges tárgyi és munkaeszköz, munkaruha költségeire,
- ismeret felújító, betanító képzés költségeire,
- munkára való alkalmassá tételt segítő tevékenységek költségeire,
- a foglalkoztatottak munkára való alkalmassá tételét segítő
tevékenységeire,
- a program keretében foglalkoztatottak munkába állításához, munkában való
megtartásukhoz szükséges, részükre biztosított szociális és/vagy mentális
szolgáltatások költségeire,
- a foglalkoztatással összefüggő egyéb kiadásokra,
- a projekt működését segítő szakember (projektvezető vagy szakmai vezető)
foglalkoztatásának költségeire (12 hónap, teljes munkaidős, napi 8 vagy
heti 40 órás munkaidőben történő foglalkoztatás),
- a program megvalósításával, működtetésével kapcsolatos működési
költségekre.
8. A program célterülete (a program megvalósításának helyszíne):
Magyarország
9. A projektek megvalósításának időtartama:
A támogatott projektek kezdő időpontja nem lehet 2007. október 1-jét
megelőző dátum. A projekteket úgy kell megtervezni, hogy az előkészítő
szakaszt (max.: 2 hónap) és a támogatott időszakot (12 hónap) egy éves (12
hónap) továbbfoglalkoztatási szakasz követi.
10. További információk a támogatásról:
- A pályázati program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA
programvezetője, az OFA ellenőrei ellenőrzik.
- Amennyiben a pályázó a program megvalósításához önerőt készpénzben ajánl
fel, úgy azt a szerződéskötés idejére biztosítania kell.
- A nyertes pályázó szerződéskötéskor köteles közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni. A közjegyzői díj a program
keretében nem támogatható/elszámolható költség.
- A támogatás első részletének folyósítására kizárólag a Támogatási
szerződés megkötésének időpontja után, mindkét fél által történt aláírását
követően, valamint a közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozat megtétele után kerülhet sor.
- Az OFA a támogatást - szerződésben meghatározott feltételek szerint -
általában négy egyenlő részletben utalja a támogatottnak. Az OFA fenntartja
a jogát arra vonatkozóan, hogy az egyes támogatási programok esetében az
adott program sajátosságainak figyelembevételével eltérjen ettől.
11. Az elbírálás:
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált
pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció
megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket
a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértő és monitor értékeli. A
szakértői értékelések segítségével - a pályázók munkaügyi
kapcsolatrendszerének rendezettségét is figyelembe véve - a Kuratórium dönt
a támogatások odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
12. A pályázat beadásának rendje:
A pályázatok benyújtási határideje (Közalapítványi Irodába érkezés):
A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2007. július 2. hétfő 14. 00 óra.
A határidő után benyújtott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra
kerülnek.
A pályázatot 4 példányban kell elkészíteni. Ezek közül egy példányt
véleményezésre a projekt megvalósítása szerint illetékes munkaügyi
kirendeltségnek kell benyújtani. A munkaügyi kirendeltség átvételi
igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatához mellékelni kell. Az OFA-hoz a
három lefűzött pályázatot (ebből egy eredeti példány) valamint 1 db. a
kitöltött formanyomtatványt tartalmazó floppyt vagy CD-t, zárt borítékban,
ajánlott postai küldeményként vagy személyesen kell eljuttatni.
A pályázatokat tartalmazó lezárt borítékon fel kell tüntetni, hogy
"PÁLYÁZAT", a pályázó szervezet nevét, valamint az "HP/2007." pályázati
kódot.
A Pályázati dokumentáció
A pályázatokat a HP/2007. Pályázati dokumentáció kitöltésével lehet
benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati
dokumentáció formátumához és utasításaihoz.
A Pályázati dokumentáció regisztráció után letölthető az OFA internetes
honlapjáról (http://www.ofa.hu).
A pályázatok benyújtásának módja:
A nyomtatott vagy floppyra másolt pályázati adatlap és a pályázati
tájékoztató, valamint a pályázati díj befizetéséhez szükséges átutalási
postautalvány térítésmentesen telefonon, illetve személyesen kérhető az OFA
Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel.:
06-1-555-2900, fax: 06-1-555-2929).
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázati díj 5000 Ft, azaz ötezer forint. A pályázati díj kiegyenlíthető
az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett
10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással, vagy postai
befizetéssel is. A befizetést igazoló szelvényt vagy az átutalást igazoló
bankszámlakivonat másolatát a beadott Pályázati dokumentációhoz mellékelni
kell.
A Pályázati dokumentációt gondosan és a lehető legpontosabban kell
kitölteni, hogy az értékelés minél könnyebb legyen. A pályázatban meg kell
adni minden fontos információt, különös tekintettel arra, hogy a pályázó
hogyan kívánja megvalósítani a projekt célkitűzéseit, hogy milyen
előnyökkel jár majd a projekt megvalósulása, valamint hogy milyen módon
illeszkedik a projektterv a program célkitűzéseihez.
Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni!
A projektjavaslatot A4-es papírra szövegszerkesztővel, Bookman Old Style
12-es vagy Times New Roman 12-es betűtípussal, maximum másfeles
sortávolsággal írja.
Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE oldalszámozással,
tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. Közvetlen a borító mögé csatolni
kell a kitöltött és a szervezet képviselője által aláírt Ellenőrző Listát.
A nem összefűzött ill. nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el.
Az eredeti példányt a borító lapján nagy "E" betűvel jelezze.
Törekedjen tömör, lényegre törő megfogalmazásra, kerülje az
általánosságokat!
A pályázók a Pályázati dokumentációban megadott ellenőrzőlista segítségével
győződhetnek meg arról, hogy a Pályázati dokumentációt helyesen töltötték
ki, és hogy ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak.
Postacím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest, Pf. 84
Személyes illetve futárpostai kézbesítési cím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
A pályázatok elbírálásának eredményéről várható értesítés időpontja:
2007. szeptember
A kísérleti programmal kapcsolatos egyéb információ a 06-1-555-2900-as,
vagy a 06-1-555-2916-os telefonszámon kérhető.
13. Általános tudnivalók:
- A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak
megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
- A határidőn belül benyújtott pályázatnak számít az, amely a pályázat
benyújtási határidejének utolsó napján (2007. július 2. 14.00. óra)
beérkezik a Közalapítványi Irodába. A határidőn túl érkezett pályázat
érvénytelen, nem kerül felbontásra és értékelésre.
- Az OFA elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati
dokumentáció nincs kitöltve, a kötelezően csatolandó mellékletek
hiányoznak, illetőleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem
felelnek meg.
- A pályázat benyújtását követően csak az OFA által kezdeményezett, formai
hiánypótlásra van mód.
- Az OFA a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról
felvilágosítást sem kívülállónak, sem a pályázaton résztvevőnek (a pályázat
elbírálásában résztvevő személyek kivételével) nem ad.
- A pályázathoz csatolni kell - a benyújtási határidőtől számítva - 30
napnál nem régebbi igazolásokat arra vonatkozóan, hogy a pályázó adózási,
társadalombiztosítási, illetve más közterhekkel kapcsolatos fizetési
kötelezettségeinek a Magyar Köztársaság törvényei szerint eleget tett.
- Amennyiben a támogatott vonatkozásában a rendezett munkaügyi
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezés értelmezhető (lásd 6. pont) - támogató
döntés esetén - a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a
támogatott megfeleljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában
foglalt feltételeinek.
- Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy nála mint munkáltatónál
szakszervezet, üzemi tanács, európai üzemi tanács, illetve különleges
tárgyaló testület nem működik - feltéve, hogy ezek működésének hiánya nem a
pályázó munkáltatónak a munkavállalók szervezkedési jogának megsértését
eredményező, jogerős bírósági vagy hatósági határozattal megállapított
jogsértő eljárása idézte elő -, az Áht. 15. §-ának (7) bekezdés b)-c)
pontjára és a (9) bekezdés b)-c) pontjára vonatkozóan nem kell nyilatkozni.
- A pályázatok támogatásáról vagy a támogatási kérelem elutasításáról szóló
döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA Kuratóriuma
jogosult meghozni, az OFA szakértői, véleményének figyelembevételével az
OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint. A Közalapítványi Iroda a
döntés előkészítés időszaka alatt a pályázattal kapcsolatos információkat
nem szolgáltat.
- A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
- Az OFA Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség
esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított
legkésőbb 10 munkanapon belül írásban - indoklás nélkül - a pályázó
tudomására hozza.
- Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a
Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés
tervezetét. A szerződéskötésre vonatkozó általános tudnivalók a pályázati
útmutatóban találhatók.
- A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének
kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés
aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a
támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
- A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet
nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő
szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a
kért információkat, dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani.
Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése vagy
késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött
szankciókat alkalmazni.
- Ingatlan felújítás (beruházás) támogatása esetén a felújítás által
érintett ingatlanra a Közalapítvány jelzálogjogot jegyeztet be a program
végrehajtásának teljes időtartamára, a megítélt támogatási összeggel
megegyező mértékben.
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek
fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárást
lefolytatni.
- A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok
többlet példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi
Irodában a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül, a
továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és
nem küldi vissza.
- A támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére,
a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
Közalapítvány a médiában, valamint internetes honlapján közzéteszi.
- Az OFA a benyújtott pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
- A programok megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA
programvezetője, valamint az OFA ellenőrei ellenőrzik.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról