[Pályázatok] Az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő szaktábor támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2012. Aug. 13., H, 09:02:21 CEST


Cím: Az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő 
szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában 
megrendezésre kerülő szaktábor támogatása
Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő: 2012. 09. 20.
Pályázhat: Európában - de nem a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 
2001. évi LXII. törvény (továbbiakban Szátv.) 1. § (1) bekezdésében 
felsorolt országok területén - bejegyzett és működő, oktatási profilú civil 
szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási 
intézmények, egyházak
-------------------------
Pályázati felhívás
        Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
             Külhoni Magyarok Osztálya
          a Balassi Intézet közreműködésével
          nyílt közoktatási pályázatot hirdet
  az úgynevezett nyugati - kizárólag európai - szórványterületen működő 
szervezetek által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában
        megrendezésre kerülő szaktábor támogatására

1. A pályázat célja: A 2012. évi tábor-pályázati keretből nem részesíthető 
európai területek e felhívás tárgykörébe tartozó rendezvényeinek 
költségtámogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Európában - de nem a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (továbbiakban
Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén - bejegyzett és 
működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, 
egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak.

3. Általános tudnivalók:
- A támogatás forrása Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási 
feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat.
(Áht azonosító: 295 002).
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban 
élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a 
benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások 
fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldi a központi nyilvántartást vezető 
szervezet részére.
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 2 millió forint, az 
elnyerhető támogatás alsó határa alsó határa 200 ezer forint, felső határa 2 
millió forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% 
közötti.*
- A támogatásból elszámolható költségek köre: a résztvevők étkezési 
költségei és szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és 
kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak 
(személyi kifizetések).
- Pályázni csak a megjelölt területi hatályú országokban (tehát nem a Szátv. 
országaiban) élő, magát magyar nemzetiségűnek valló, 6-24 éves tanulók 
anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szervezett tábor költségeinek 
támogatására lehet.
- Táborozásra nem érkezhet tanuló a Szátv. országaiból, ugyanakkor a 
foglalkozásvezető vagy közreműködő anyanyelvi tanárokra ez nem vonatkozik.
- Egy pályázó szervezet csak egy táborra kérhet támogatást.
- A pályázatokról az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős 
államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Dr. Richly Gábor, tagok:
Gyetvai Árpád, Hógenburg Tamás, Király Annamária) javaslata alapján 2012.
október 1-jéig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett 
részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell nyújtani a szerződéskötés 
megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság 
tagjaival kapcsolatban.
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért 
támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz, illetve ha a tábor hiánypótló, a 
térségben egyedüli, esetleg más országokból érkezett tanulókat fogad.
- A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása (ha viszont ezt 
megadják, banki kivonattal igazolni kell annak rendelkezésre állását).
Természetbeni önrészt (saját szállás, terem biztosítása) nem számítunk 
önköltségnek.
- A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2012. október 30-ig köt 
szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a 
kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél által történt aláírását 
követően, a szerződésben rögzített időpontig kerül sor.
- A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv 
módosítását.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a 
tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 
2012. május 1., véghatárideje 2012. október 30.
- A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást 
benyújtani.
- A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati 
feltételeket.
- A pályázati felhívást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi 
Intézet honlapján közzé teszi.

4. A pályázatok benyújtása, határidő
- A pályázatokat kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni 
Magyarok Osztálya adatlapján (letölthető itt) lehet benyújtani;
- A kitöltött pályázati adatlapokat 2 eredeti példányban - az előírt 
mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe (1519 Budapest, Pf. 385.).
Szécsi Viktóriának címezve kérjük eljuttatni, továbbá egy-egy példányt 
elektronikusan az alábbi címekre: Szécsi Viktória szecsi at mad.hu, illetve 
Király Annamária annamaria.kiraly at emmi.gov.hu

2012. szeptember 20-ig (a postai bélyegző kelte).
Figyelem! Csak azokat a pályázatokat tudjuk érvényesnek tekinteni, melyeket 
elektronikusan is megküldenek 2012. szeptember 20-ig a fent megadott két 
címre.
- A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni

1. Adatlap a hozzá tartozó nyilatkozatokkal 2 példányban.
2. A szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak 
magyar nyelvű fordítása egy példányban.
4. A szervezet létezését igazoló - határon túli szervezet esetében a 
pályázat benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi - eredeti 
okirat (cégkivonat, nyilvántartásba vételéről szóló igazolás), vagy annak 
közjegyző által hitelesített másolata és annak magyar nyelvű fordítása 1 
példányban.
5. A szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási 
címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása 1 példányban (banki aláírási 
címpéldány nem fogadható el).
6. Amennyiben az átutalást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet 
fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során a Támogató a 98/2012.
(V.15.) Korm. rendelet alapján eltekint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Ávr.) 77.§-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettség teljesítésétől, 
amennyiben a Támogatandó írásban nyilatkozik arról, hogy hazájában erre 
vonatkozó igazolást a bank nem ad ki.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
- várható szakmai hasznosulás.
- a költségvetés megalapozottsága (pl. más támogatók, egyéb források stb.),
- az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:
- azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem 
teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériuma és annak jogelődjével, 
illetve a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, és hiánypótlásra nincs lehetőség, ha
- nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
- nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
- a pályázati adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta 
be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az 
arról szóló elektronikus vagy szóbeli értesítést követő 4 naptári napig van 
lehetőség egy alkalommal.
A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2012.
október 10-ig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint a 
Balassi Intézet (http://www.balassi-intezet.hu) honlapján tesszük közzé.
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az Ávr 
90.§-ában meghatározott kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma miniszterének címezve a kifogásolt intézkedésről vagy 
mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a 
kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 
munkanapon belül.
A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személyektől kérhet
felvilágosítást:
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium / Szécsi Viktória 36-30-4503539 A 
pályázatra egyebekben a magyar jog szabályai az irányadóak-- 
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.astaro.com


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról