[Pályázatok] Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása / TÁMOP-2.4.5-12/1

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2012. Ápr. 11., Sze, 16:03:10 CEST


Cím: Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának
támogatása / TÁMOP-2.4.5-12/1
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2012. 06. 01.
Pályázhat: Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
- egyéb egyesület (KSH 529)
- szakszervezet (KSH 531)
- egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
- egyéb köztestület (KSH 549)
- egyház (KSH 551)
- önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- közalapítvány (KSH 561)
- közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező
vállalkozások):
- jogi személyiségű gazdasági társaságok: kft. (KSH 113), rt. (KSH 114)
- szociális szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: kkt. (KSH 211), bt. (KSH
212)
- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 353)
- helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 373)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                   a
          Társadalmi Megújulás Operatív Program
      A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi
               kezdeményezések
   Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának
                támogatása
                  c.
             pályázati felhívásához
                 Kódszám:
               TÁMOP-2.4.5-12/1
              Konvergencia régiók

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és
folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a
vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. Az alkalmazkodás rugalmas, de
ugyanakkor biztonságos munkaerő-piaci feltételeket kíván meg, ami egyfelől
lehetővé teszi a vállalkozások számára az igazodást a változó
feltételekhez, másfelől biztosítja a munkavállalók számára a foglalkoztatás
biztonságát, segíti a munkahely megtartását, vagy munkanélküliség esetén az
újbóli elhelyezkedést. A rugalmasság és a biztonság együttesen szükségesek
ahhoz, hogy a munkaerőpiacon belüli átmenetek - iskolából a munka világába,
egyik munkahelyről a másikra, munkanélküliségből vagy inaktivitásból a
munka világába, munkából nyugdíjba - az egyén számára pozitív kimenetet
eredményezzenek.
Mindehhez széles eszköztárra van szükség, amelyek egy része az Új Széchenyi
Terv keretei között támogatható, más része pedig olyan szabályozási vagy
intézményrendszert érintő módosításokat feltételez, amelyek a program
keretein kívül valósíthatók meg. A Foglalkoztatási Program a rugalmasság és
a biztonság szempontjainak érvényesítéséhez egyrészt az aktív
munkaerő-piaci politikák támogatásán keresztül járul hozzá, másrészt a
változásokhoz való alkalmazkodás alapvető eszközének tekinti a szak- és
felnőttképzés támogatását, az egész életen át tartó tanulás ösztönzését,
valamint a család és a munka összehangolását segítő intézkedéseket is.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban az országokban magasabbak a
születési/ termékenységi ráták, ahol magas szintű a női foglalkoztatottság,
a szülők több gyermeket vállalnak ott, ahol a családi és a munkahelyi
kötelezettségek összeegyeztetésére kiemelt figyelmet fordítanak. Az elmúlt
időszakban ezen a területen nálunk alig történt előrelépés, a statisztikák
alapján jelentősen elmarad a kisgyermekkel rendelkező nők foglalkoztatása
mind a kisgyermekkel nem rendelkező nőkhöz, mind az unióban élő, hasonló
élethelyzetben lévőkhöz képest.
A nők foglalkoztatására a gyermekvállalásnak fontos hatása van. A
kisgyermeket vállaló nőknek sokszor kell választaniuk a karrier vagy a
gyermeknevelés között, amely az esetek nagy részében hosszú évekre szóló
döntést jelent. Ezt jól illusztrálja az, hogy Magyarországon a (0-6 év
közötti) kisgyermeket nevelő 20-49 éves nők és a kisgyermeket nem nevelő
nők foglalkoztatási rátája közötti különbség 33,4%. Ez az uniós arányokat
tekintve a második legmagasabb értéket jelenti Csehország után, miközben az
uniós átlag csak 12,1%. Jelenleg a család és a munka összeegyeztetését, a
családok választási lehetőségeit nagymértékben korlátozza, és ezáltal a
gyermekvállalást is kedvezőtlenül befolyásolja, hogy korlátozott a
megfelelő minőségű gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
A kisgyermekes nők alacsony munkaerő-piaci részvételének - a rugalmas
munkalehetőségek hiánya mellett - egyik fő oka a kisgyermekek napközbeni
ellátását biztosító férőhelyek alacsony száma. Az ország 3150 települése
közül csak 273 helyen működik bölcsőde, ezek 91%-a városokban. 2009-ben a
bölcsődei férőhelyek száma 26 677 volt, a bölcsődei férőhely- kihasználtság
pedig 130%-os volt. Azonban így is csak az érintett korosztály 8,9%-a járt
bölcsődébe, mialatt közel 6000 főt kellett az intézményeknek
visszautasítaniuk férőhely- hiányra hivatkozva.
Jóllehet az új bölcsődei férőhelyek növelése és a jelenlegi férőhelyek
korszerűsítése (elsősorban a regionális operatív programok támogatásával)
folyamatos, a fejlesztések idő- és költségigénye nem tesz lehetővé olyan
ütemű növekedést, amely valamennyi bölcsődébe beíratandó gyermek (és ezzel
együtt munkaerő-piacra visszatérő szülő) igényeit kielégítené. A további
bölcsődefejlesztések mellett tehát szükség van egyéb, kisgyermekek
napközbeni ellátását biztosító helyi intézmények létrehozására is, amelyek
rugalmasan képesek igazodni a szülők munkaidejéhez és munkarendjéhez.
A szolgáltatások kialakításánál elengedhetetlen a rugalmasság, amely a
helyi igényeknek és a szülők munkarendjének megfelelő formájú és idejű
gyermekfelügyeletre teremt lehetőséget.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41.- (3) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátása
megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen
bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi
gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet keretében. Jelen pályázati
kiírás a családi napközik, illetve egyéb, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 51.A,B és C §.-ai alapján, a gyermekek életkorának megfelelő,
kiscsoportos gyermekfelügyelet megszervezését támogatja. A nappali
kisgyermekellátás fejlesztésével, lehetőségeinek és rugalmasságának
növelésével könnyebbé válik a munkahelyi és a magánéletbeli kötelezettségek
összeegyeztetése és ezáltal több, kisgyermeket nevelő szülő számára válik
tényleges lehetőséggé a munkaerőpiacra való visszatérés, a nőknek nem kell
feltétlenül a karrier és a család között választaniuk, így remélhetőleg az
intézkedés (a családtámogatási rendszer egyéb elemeivel egymást erősítve)
hozzájárul a gyermekvállalás növekedéséhez is.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló
keretöszszeg a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Nyugat- Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2 500 000 000
forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján
az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek
összegének maximum 40%-a, azaz legfeljebb 1 000 000 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH
besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:
- egyéb egyesület (KSH 529)
- szakszervezet (KSH 531)
- egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
- egyéb köztestület (KSH 549)
- egyház (KSH 551)
- önálló egyházi intézmény (KSH 552)
- egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
- közalapítvány (KSH 561)
- közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
- egyéb alapítvány (KSH 569)
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- egyesülés (KSH 591)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699)
Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező
vállalkozások):
- jogi személyiségű gazdasági társaságok: kft. (KSH 113), rt. (KSH 114)
- szociális szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: kkt. (KSH 211), bt. (KSH
212)
- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
- központi költségvetési szerv (KSH 312)
- helyi önkormányzat (KSH 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- többcélú kistérségi társulás KSH 326)
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- országos kisebbségi önkormányzat (KSH 351)
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 353)
- helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 371)
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 373)
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is
benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló
együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 8. számú mellékletét
képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési
megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet
annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon
közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a
pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározott
követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának
megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az
aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a
pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok maximális száma 3, a konzorcium vezetővel együtt
- Egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt
- Finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázat célcsoportja:
A családi napközi szolgáltatást, vagy egyéb alternatív gyermekellátási
szolgáltatást igénybe vevők (3 év alatti - aki az adott nevelési évben
(augusztus 31-ig) betölti a 3. életévét - gyermek, szülő vagy törvényes
képviselő).
Támogatható tevékenységek köre
1. Előkészítés szakasza
1.1. Üzleti terv elkészítése
1.2. Szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése
1.3. A szolgáltató tevékenység célját, alapelveit, módszereit tartalmazó
szakmai program a kiegészítő szolgáltatásokkal együtt
1.4. Közbeszerzések előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek
1.5. Vállalkozás létrehozásához kapcsolódó tevékenységek (hatósági díjak,
illetékek)
2. Projektmegvalósítás szakasza
2.1. Foglalkoztatás szakmai megvalósítók számára
2.1.1. Családi napközi esetén a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelő
minimálisan kötelező foglalkoztatás
2.1.2. Családi napközi hálózat esetén 1 fő koordinátort kell foglalkoztatni
a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően
2.1.3. Egyéb gyermekellátási formák esetén a projekt szakmai megvalósítását
végrehajtók foglalkoztatása
2.2. Munkahelyre való eljutás megszervezése szakmai megvalósítók számára
2.3. Képzés szakmai megvalósítók számára
2.3.1. Akkreditált családi napközi vezető képzés
2.3.2. Egyéb szakmai képzések:
- Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ: 557610100000000)
- Házi időszakos gyermekgondozó (OKJ: 547610201003101)
- Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ: 547610200105402)
2.3.3. Egyéb releváns akkreditált továbbképzések
2.4. Projekt megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzés (belső
helyiségekhez, külső térhez, játékok, felszerelési tárgyak), amennyiben az
a szükségletfelmérésben megfelelően alátámasztásra került.
2.5. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító helyiség gyermekellátás
céljára való átalakítása, felújítása (bérelt ingatlan is) (különös
figyelemmel az energiahatékonyságának javítására és korszerűsítésére,
illetve akadálymentesítés a helyi igényekhez mérten, amennyiben az a
szükségletfelmérésben megfelelően alátámasztásra került).
2.6. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító helyiség bérlése (épület és
kert, udvar)
2.7. Kommunikációs tevékenység (pl. honlap, szórólap, hirdetés, logó)
2.8. Családi napközi vezetésével kapcsolatos jogi, pénzügyi szolgáltatás
igénybevétele
2.9. Gyermekfelügyelettel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele
(életkori sajátosságoknak megfelelő készség - és képességfejlesztés)
2.10. Közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek
2.11. Kötelező engedélyek beszerzése
2.12. Projektmenedzsment feladatok
2.13. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régiók (Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl)
területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen
valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a
konvergencia régiókban kell lennie.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 000
000 Ft, legfeljebb 50 000 000 Ft lehet.
Családi napközi létrehozása esetén egy családi napközi egység maximális
támogatható összege: 20 000 000 Ft, két családi napközi egység maximális
támogatható összege:
35 000 000 Ft, három családi napközi egység maximális támogatható összege:
50 000 000 Ft.
Egyéb alternatív gyermekellátási szolgáltatások létrehozása esetén az egy
gyermekellátási férőhely kialakítására és a projekt alatti működtetésére
fordítható maximális támogatható összeg 3 000 000 Ft.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az
egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása
(a továbbiakban: EMK) 44. - (3) bekezdése alapján, ha a projekt adatlapot a
felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD/DVD-n nyújtották be és a
CD/DVD-hez kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat (F8. pont 1.
dokumentum) hiányzik, vagy a cégszerűen aláírt nyilatkozattal a CD/DVD nem
került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a
borítékon szereplő feladót értesíteni kell.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes
eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a felhívásban,
valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő
program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag xzip formátumban
fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap
feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő
konstrukcióra kell vonatkoznia. Amennyiben az elektronikus benyújtás során
a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a
bírálatot érdemben befolyásolhatja, a közreműködő szervezet kérheti az
érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem
minősül hiánypótlásnak.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (F8. pont 1. dokumentum) papír alapon,
a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon
aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az
útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag
egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét
képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (F8. pont 1.
dokumentum) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy
gyorspostai3/futárposta4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/1
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések -
Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása
Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest,
Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a
pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati
felhívás kódszámát (TÁMOP-2.4.5-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv at nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7)
bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának
határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők
kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a
kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül
tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012.05.01-től 2012.06.01-ig lehetséges. A
pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a
KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is,
ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

________________________________________
Pályázatfigyelő e-mail Értesítő
Előfizetés: elofizetes.pafi.hu 


-- 
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.astaro.com


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról