[Pályázatok] Civil szervezetek működési célú támogatása / NEA-12-M

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2012. Ápr. 3., K, 10:11:04 CEST


Cím: Civil szervezetek működési célú támogatása / NEA-12-M
Kiíró: Wekerle Sándor Alapkezelő
Határidő: 2012. 05. 02., 2012. 05. 03., 2012. 05. 04., 2012. 05. 07., 2012.
05. 08.
Pályázhat: a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek
c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint
-------------------------
P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
        civil szervezetek működési célú támogatására
           (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a
Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium; a Közösségi környezet Kollégium;
valamint a Társadalmi felelősségvállalás Kollégium megbízásából a Wekerle
Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a
Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012.
(II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.), az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot
hirdet civil szervezetek támogatására.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi
működési pályázatokról" (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely
letölthető a http://www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a
http://www.wekerle.gov.huoldalon.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket
és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti
tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
biztosítja a "Nemzeti Együttműködési Alap" elnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.

3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget), amelyek
c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató szerint.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül
felhasználásra, a kollégiumok a b. pont szerinti civil szervezetek
támogatására használhatják azt fel.
Azon szervezetek pályázata érvénytelen, amelyek nyilvántartásba vételéről
szóló bírósági határozat 2011. december 31. napját követően emelkedett
jogerőre.
A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak,
valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként
összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen a Civil tv. 62.
§ (2) bekezdése alapján.
Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon
közhasznú jogállású civil szervezetnek, amely a pályázat megjelenését
megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele
eléri vagy meghaladja a NEAr. 14. § (1) bekezdésében meghatározott
ötvenmillió forintot.

4. Pályázatból kizárt szervezetek
a. Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely
a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül
működési célú támogatásban.
b. Nem kaphat költségvetési támogatást az a civil szervezet, amely a Civil
tv. 30. § szerint nem helyezte letétbe a 2011. üzleti évről szóló
számviteli beszámolóját.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak a pályázó által a pályázatban megjelölt tevékenységi
kör alapján, a megfelelő Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak:
Kollégium - Kezdő - Záró
Nemzeti összetartozás - 2012. 04. 21.-2013. 02. 20.
Új nemzedékek jövőjéért - 2012. 05. 01.-2013. 02. 28.
Mobilitás és alkalmazkodás - 2012. 05. 11.-2013. 03. 10.
Közösségi környezet - 2012. 05. 21.-2013. 03. 20.
Társadalmi felelősségvállalás - 2012. 05. 31.-2013. 03. 30.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt
vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó
kérelem esetén - az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján - a támogatásból az
előfinanszírozás összegének jóváírását követően felmerült költségek
finanszírozhatók.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az
elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait
az "Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi
elszámolásához" című segédlet tartalmazza.
5.2. A támogatás mértéke:
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege a NEAr.
12. § (4) bekezdés alapján 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint,
legnagyobb összege 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
A NEAr. 11. § (4) bekezdésének megfelelően jelen pályázat keretében a saját
forrás arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka. A
szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben - különösen a
közérdekű önkéntes munka igazolásával - vagy készpénzben.
Az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a költségvetési támogatás
feltételeként előírás, hogy a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű
saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az
államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás,
kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai
uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő
támogatást.
A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:
- közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi feltételek vagy
szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a
pályázati adatlapon;
- pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja
alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi
kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári
kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó
igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír
banki igazolás másolatával. A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás
rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre
állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Az elvárt saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell
számolni.

6. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti - a Civil
tv. 19. § (2) bekezdés c) pontja alapján felmerült és a támogatási időszak
kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is
teljesült - költségek a civil szervezet működésével összefüggésben.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező
pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon
regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 4. fejezete tartalmazza.
2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek
összege 3000 Ft, azaz háromezer forint.
NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer
kell megfizetni.
A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni:
10032000-00285128- 00000000.
A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát,
a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!
Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó
napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a
pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője
által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb
az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján
kell benyújtani az alábbi címre:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Az elektronikus pályázat beadását a Pályázati Útmutatóban (3-4. fejezet)
rögzített módon kell elvégezni.
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden
kérdésére választ adva és az alábbi melléklet elektronikus becsatolásával
kell benyújtani:
- a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló
számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát.
7.2. Beadási határidő:
Kollégium - Határidő
Nemzeti összetartozás - 2012. május 2. 23:59 óra
Társadalmi felelősségvállalás - 2012. május 3. 23:59 óra
Mobilitás és alkalmazkodás - 2012. május 4. 23:59 óra
Közösségi környezet - 2012. május 7. 23:59 óra
Új nemzedékek jövőjéért - 2012. május 8. 23:59 óra
7.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon:
http://www.eper.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan
iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a
pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
véglegesítése az EPER-ben,
b. a melléklet megfelelősége (oldalhű digitális másolat került
felcsatolásra, a dokumentum olvasható),
c. a támogatási igény, valamint a mellékletként e dokumentum adatai között
van-e ellentmondás,
d. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
e. a Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma, továbbá
f. a határidőre befizetett EPER költségtérítési díj.
A NEAr. 3. § (5) bekezdése alapján a NEA pályázatai esetében formai
hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát
tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné
nyilvánítja és elutasítja.

9. A pályázat tartalmi elbírálása
A NEAr. 12. § (3) bekezdése szerint a jelen működési célú pályázati kiírás
tartalmazza a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keret
biztosítását. Ha a pályázathoz mellékelt, a pályázat benyújtását megelőző
évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján a civil szervezet adományban
részesült, a civil szervezet jogosult az adományhoz kapcsolódóan - az
adomány összegének 5%-áig - működési támogatásra. Az adományhoz kapcsolódó
támogatási igényt az érkezés sorrendjében bírálat nélkül ki kell elégíteni.
A NEAr. 12. § (4) bekezdése alapján civil szervezet működéséhez a Kollégium
nem ítélhet meg támogatást, ha a támogatható költségek támogatásból
finanszírozható összege nem éri el a 250 000 Ft-ot, azaz a
kettőszázötvenezer forintot.
A NEAr. 4. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet támogatásáról történő
döntés során a pályázó által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb
összegű támogatás esetében a NEAr. 7. melléklete szerint elkészített és
benyújtott költségvetési tervben költségsoronként arányosan kell
csökkenteni.
A pályázatok tartalmi elbírálása pontozás alapján történik. A bírálólap
jelen pályázati kiírás melléklete.

10. Az elbírálás határideje
A NEAr. 4. § (1-3) bekezdés szerint a döntéshozó az érvényes támogatási
igények adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 15 napon belül
dönt, amennyiben tartalmi hiánypótlásra nincs szükség.

11. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az Alapkezelő a NEAr. 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti támogatási döntés
meghozatalát követően a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti
döntéshozatalhoz kapcsolódó egyetértési jogköre tekintetében a Tanács
elnökét nyilatkozattételre kéri fel. A Tanács elnökének egyetértő
nyilatkozata esetén tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási
igény benyújtóját a döntésről.
A Kollégium döntését jóváhagyó támogatói döntés esetén a döntés
közzétételétől számított 15 napon belül az Alapkezelő a pályázónak postai
úton értesítést küld a pályázat elbírálásának eredményéről. Elutasító vagy
kizáró döntés esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést 3
munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az NEA honlapján, a
http://www.civil.kormany.hu -n, illetve a http://www.wekerle.gov.hu
honlapon is közzétételre kerülnek.
Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő
felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez
szükséges dokumentumok megküldésére és egyben megküldi a támogatási
szerződés tervezetét.

12. Jogorvoslati lehetőség
A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés
meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések
megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan
jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van
lehetőség. Az Ávr. 90. § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást az Alapkezelő
címére postai úton, de a közigazgatási és igazságügyi miniszternek címezve
kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon
belül.

13. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés példányait. A
támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete a NEAr. 5. § (3) bekezdés
szerinti Általános Szerződési Feltételek.
A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig saját forrást kell
biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a
vállalt saját forrás mértéke is). A készpénzben rendelkezésre álló saját
forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni
kell a Pályázati Útmutató 5.2. és 9. pontjában leírtak szerint.
Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel,
egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen
teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a döntéshozó kollégiumot.
Szerződéskötés előtt a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van
költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség,
kizárólag a döntéshozó által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés
kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a
szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében az Alapkezelő köti
meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A
szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

14. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő
szervezet az Ávr. 78. § (2) és 79. § (1) bekezdése és a NEAr. 3. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában
utófinanszírozás.
A támogatás folyósításának feltételeit a NEAr. rendelkezései, valamint
egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a döntéshozó határozza meg. A
kifizetés feltételeit a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a
támogatási szerződés tartalmazza.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás (beleértve a normatív támogatást) és az
elvárt saját forrás felhasználásáról a támogatási szerződés és a
gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről
a Pályázati Útmutató 11. pontja ad tájékoztatást.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része
a) a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó
összesítő kimutatás,
b) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli
bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a
költségvetési terv szerinti bontásban,
c) készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli
bizonylat, átutalással teljesített kifizetés esetén a pénzforgalmi számla
terheléséről szóló banki igazolás vagy olyan kivonat, amelyen a kifizetett
számla összegét meg kell jelölni, d) bérköltség elszámolása esetén a
kifizetés pontos jogcímének megjelölése és a bérfizetést megalapozó
jogviszony-igazolások.
A beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a
hatályos jogszabályoknak megfelelő Számlaösszesítőt, valamint a teljesítést
igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített
másolatait.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban:
beszámoló) benyújtásának végső határideje a támogatási időszak leteltét
követő 30. nap.
A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.civil.kormany.hu és a http://www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy
működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A
nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként
történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő
feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény
helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor
Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között,
pénteken 8-14 óra között hívható 06-1/301-3200 telefonszámon, valamint az
info at wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.

________________________________________
Pályázatfigyelő e-mail Értesítő
Előfizetés: elofizetes.pafi.hu 


-- 
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.astaro.com


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról