[Pályázatok] Pályázat 2010. évre filmklubok támogatására

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Jún. 10., Cs, 09:47:26 CEST


Cím: Pályázat 2010. évre filmklubok támogatására
Kiíró: Magyar Mozgókép Közalapítvány
Határidő: 2010. 06. 17., 2010. 10. 14.
Pályázhat: bármely, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda
Igazgatóság által nyilvántartásba vett személy és szervezet
-------------------------
A Magyar Mozgókép Közalapítvány (Támogató)
           pályázatot hirdet 2010. évre filmklubok támogatására


1. A pályázat kiírója a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) Kuratóriuma.

2. A pályázat tárgya: filmklubok 2010. évi szelektív alapú, vissza nem
térítendő támogatása.

3. Pályázók és támogatásra jogosultak köre
3.1. Pályázó: aki a pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be.
3.2. Kedvezményezett: az a nyertes pályázó, akivel a támogató még nem
kötött támogatási szerződést.
3.3. Támogatott: az a nyertes pályázó, akivel a támogató támogatási
szerződést kötött.
3.4. Pályázó lehet bármely, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda
Igazgatóság által nyilvántartásba vett személy és szervezet.

4. A pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei
a) pályázati adatlap,
b) a pályázó azonosító adatai, különösen cégnév (név), székhely (cím),
c) a pályázó adószáma (adóazonosító jele),
d) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának neve,
e) a pályázó elérhetőségének megjelölése,
f) filmirodai nyilvántartásba vételről szóló jogerős határozat másolata,
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege,
h) a tevékenység részletes leírása, ide értve annak tervezett időbeni
ütemezését,
i) összköltségvetés és céltámogatási költségvetés,

j) a pályázati díj befizetését igazoló okmány másolata,
k) a  pályázati díj befizetésének banki igazolása,
l) a pályázó alábbi nyilatkozatai:

(1) Nincs 3 hónapnál régebben lejárt és elismert szerzői jogdíjtartozása a
szerzők képviseletében eljáró, a kötelező és önkéntes közös jogkezelést
ellátó szervezetek felé.
(2) Nincs olyan fizetési kötelezettsége, állami pénzalappal, az MMK-val
vagy más állami finanszírozóval szemben, amelyet nem elégített ki.
(3) Nincs a pályázónak az állammal szemben fennálló adó-, járulék vagy
egyéb köztartozása.
(4) Nincs a pályázóval szemben folyamatban csőd-, vagy felszámolási eljárás
és nem áll végelszámolás alatt.
(5) Nincs a pályázónak az MMK-val szemben korábbi támogatásból eredően
írásbeli felszólítás ellenére nem teljesített elszámolási, illetve lejárt
visszafizetési kötelezettsége.
(6) Vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között nincs olyan személy,
aki a pályázat benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető
tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt
felhasznált támogatással az MMK-val szemben nem számolt el, vagy
elszámolását az MMK nem fogadta el.
(7) Tulajdonosai között nincs olyan szervezet, amely a pályázat benyújtását
megelőző három évben felhasznált támogatással az MMK-val szemben nem
számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el.
(8) Nincs a pályázónak lejárt archiválási kötelezettsége a 60/1998
(III.27.) Kormányrendelet alapján.
(9) A pályázó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen pályázati kiírást.
(10) Nyilatkozat filmszakmai tartozásról.
(11) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 14.§-a szerinti nyilatkozat.

5. A támogatásból el nem számolható költségek meghatározása

A támogatási összeg nem használható fel semmilyen, a támogatási szerződés
megkötését megelőzően keletkezett köztartozás rendezésére (adó, járulék,
illeték, vám, stb.), beruházásra, a támogatott filmelőállító, illetve
tulajdonában vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítására, állandó
fenntartására, a támogatott törzstőkéjének/alaptőkéjének emelésére,
késedelmi kamat, bírság, kötbér kifizetésére, tagi kölcsönre, természetbeni
juttatásnak minősülő étkezési, reprezentációs költségekre, valamint állandó
fenntartási és működési költségekre. A kapott támogatás - a támogató
Kuratóriumának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik személynek
nem engedményezhető.

6. A támogatásból elszámolható költségek meghatározása

a) vetítőterem bérleti díja
b) előadók díjazása
c) reklám- és propagandaköltségek
d) műsorismertetők, kiadványok költsége

7. A pályázat benyújtásának helye és határideje
7.1. a) Az első félévben lebonyolításra kerülő filmklubok esetén a
pályázatokat 2010. május 17-től 2010. június 17-ig bezárólag,
b) A második félévben lebonyolításra kerülő filmklubok esetén 2010.
szeptember 6-tól 2010. október 14-ig bezárólag,
hétfőtől csütörtökig 10 és 16 óra között lehet személyesen benyújtani a
Magyar Mozgókép Közalapítvány Titkárságán (1068 Budapest, Városligeti fasor
38. III. 5.).
7.2. A pályázati díjra vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak az MMK
Pályázati Naptárának mellékletében és a http://www.mmka.hu honlapon. A
Pályázati adatlap elérhető az MMK honlapján. A benyújtott pályázatokkal
kapcsolatos tájékoztatás az MMK Titkárságán kérhető.
7.3. A pályázati dokumentációt egy eredeti példányban - minden oldalon
cégszerű aláírással ellátva személyesen -, valamint elektronikus úton (az
adatlapon megadott e-mail címre küldve) kérjük benyújtani.
8. A pályázat keretösszege: 6 millió forint.

9. Az elbírálás szempontjai
Az MMK előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik az előző évekből a
pályázat tárgyát képező tevékenységek területén megfelelő referenciával
rendelkeznek, vagy a pályázati cél megvalósításához jelentős saját, illetve
külső forrást tudnak bevonni. Támogató minden pályázat elbírálása esetén
megvizsgálja az adott tevékenység jelentőségét és várható filmszakmai
hasznosulását, azok megfelelő indokolását, dokumentumokkal való
alátámasztottságát.

10. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke az MMK által elfogadott költségvetésnek legfeljebb
80%-a.

11. Hiánypótlás, érvénytelen pályázat
11.1. Ha a pályázó a pályázati dokumentációnak a jelen kiírás 4. pontjában
rögzített kötelező mellékleteit nem csatolta, illetve a pályázati díjat nem
fizette meg, támogató Titkársága - a hiányok megjelölésével egyidejűleg -
írásban legalább 15 napos határidőt tűz ki hiánypótlásra.
11.2. A pótolandó dokumentumokat, illetve a be nem fizetett pályázati díjat
legkésőbb a hiánypótlási határidő utolsó napján 16 óráig kell
benyújtani/befizetni támogató Titkárságán.
11.3. Ha a pályázó a hiányokat a Titkárság által megjelölt határidőn belül
nem pótolja, vagy pályázata a hiánypótlás ellenére sem felel a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek, támogató a pályázatot érvénytelennek
tekinti.
11.4. A 11.3. pontban foglalt eseten kívül érvénytelen a pályázat, ha:

a) a beadási határidőn túl érkezett,
b) kézzel írott,
c) a pályázó a pályázatból a Támogatási Szabályzat IV. fejezetének 2.
pontjában foglaltak alapján kizártnak minősül.

11.5. A pályázat érvénytelenségét megállapító döntését követően támogató
írásban tájékoztatja az érintett pályázót az érvénytelenségről és annak
indokáról. A támogató döntésével szemben további jogorvoslatnak helye
nincs.

12. Támogatási szerződés
12.1. Az elnyert támogatás felhasználására a támogató a Kedvezményezettel
támogatási szerződést köt.
12.2. A támogatási összeg folyósítása a nyertes pályázóval kötött szerződés
alapján történik. A filmklub költségeivel történő tételes pénzügyi
elszámolásokat és a támogatási cél megvalósulásáról szóló szakmai
beszámolót a program lebonyolítását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb
2011. május 31-ig kell benyújtani. Egyéb esetekben a támogatási
szerződésben foglaltak irányadók. Támogató fenntartja a jogot, hogy a
támogatási összeget hitelintézet bevonásával, valamint elő-, illetve
utófinanszírozás keretében folyósítsa.
12.3. A támogatási szerződés a támogatás odaítéléséről szóló döntés
időpontjától számított legfeljebb 12 hónapon belül köthető meg, amennyiben
a támogatási szerződés megkötésének feltételei fennállnak. A
szerződéskötésre nyitva álló határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

13. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok
A támogatási szerződés megkötéséhez a Kedvezményezettnek a támogatóhoz be
kell nyújtania az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet 113. § -ának (2) bekezdésében előírt írásos
nyilatkozatokat, amelyek a támogatási igény benyújtásának napjától
számított 30 napnál nem lehetnek régebbiek.

14. Döntési határidő, egyéb rendelkezések
14.1.A pályázatokról az MMK Kuratóriuma a pályázatok benyújtását követő 30
napon belül, a Filmterjesztési Szakkollégium javaslata alapján hoz döntést.
Támogató döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázat eredményéről
Támogató írásban tájékoztatja a pályázókat, egyben döntését honlapján is
közzéteszi.
14.2. Egyéb kérdésekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
rendelkezései, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet , az egyéb hatályos jogszabályok, az MMK
Támogatási Szabályzata valamint egyéb szabályzatai az irányadók.
14.3.A pályázat kiírója fenntartja a Pályázati Kiírás rendelkezései
módosításának jogát.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról