[Pályázatok] A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése / ÉAOP-2010-5.1.3

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Jún. 2., Sze, 20:00:53 CEST


Cím: A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése
/ ÉAOP-2010-5.1.3
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2010. 09. 30.
Pályázhat: - nonprofit szervezetek:
- egyesületek (KSH besorolás 52),
- alapítványok (KSH besorolás 56),
- nonprofit gazdasági társaságok (KSH besorolás 11; 21)
- egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv.
alapján; KSH besorolás 55), Kizárólag 2008. január 1-e előtt megalakult
szervezet pályázhat, amelynek létesítő okiratában az alábbi bekezdésben
felsorolt területek valamelyike célként, illetve tevékenységként jelenik
meg. Létesítő okirat módosítása esetén a szervezet csak abban az esetben
pályázhat, ha a fenti terület fejlesztésére, működésre, érdekképviseletére
irányuló tevékenység felvételére irányuló módosítás 2008. január 1-e előtt
az illetékes Megyei Bíróságokon átvezetésre került. Jelen kitétel a
konzorciumi partnerekre is vonatkozik
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
                  az
           ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
    A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek
                fejlesztése
                  c.
               konstrukciójához
                 Kódszám:
               ÉAOP-2010-5.1.3.

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
A régióban a civil szervezetek infrastrukturális feltételrendszere nagy
hiányosságokat mutat.
Megfelelő helyszín, épület, eszközök hiányában számos, a régió
szempontjából kiemelkedően fontos feladatokat ellátó civil szervezet csak
korlátozott módon vagy kevéssé hatékonyan tud működni.
A fentiek alapján a konstrukció alapvető célja a valós, közcélú, illetve a
régió fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú, eddigi
tevékenységükkel már alapvető közcélú feladataikat bizonyítottan és
tartósan ellátó nonprofit szervezetek működési hatékonyságának javítása.
Ezt a civil szervezetek infrastrukturális helyzetének fejlesztésével, és
kiegészítő jelleggel a fejlesztéssel érintett infrastruktúrához kötődő
ESZA-típusú programok, tevékenységek, szolgáltatások támogatásával tudja a
pályázati konstrukció elérni.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a
2009-2010. évben 1483 millió Ft.
Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma 40 db.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- nonprofit szervezetek:
- egyesületek (KSH besorolás 52),
- alapítványok (KSH besorolás 56),
- nonprofit gazdasági társaságok (KSH besorolás 11; 21)
- egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv.
alapján; KSH besorolás 55), Kizárólag 2008. január 1-e előtt megalakult
szervezet pályázhat, amelynek létesítő okiratában az alábbi bekezdésben
felsorolt területek valamelyike célként, illetve tevékenységként jelenik
meg. Létesítő okirat módosítása esetén a szervezet csak abban az esetben
pályázhat, ha a fenti terület fejlesztésére, működésre, érdekképviseletére
irányuló tevékenység felvételére irányuló módosítás 2008. január 1-je előtt
az illetékes Megyei Bíróságokon átvezetésre került. Jelen kitétel a
konzorciumi partnerekre is vonatkozik.
Az alábbi területeken működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- hátrányos helyzetű célcsoportok (társadalmi, gazdasági szempontból
hátrányos helyzetűek: tartósan munkanélküliek, megváltozott
munkaképességűek, fogyatékossággal élők, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, 40
év feletti álláskeresők, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év
alatti fiatalok, gyermeküket egyedül nevelők, nagycsaládosok,
gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók,
hajléktalanok),
- környezet- és természetvédelem területén belül nem iskolarendszerű
ismeretterjesztés, természetvédelmi szempontból értékes területek helyi
védettség alá helyezése, helyi vagy országosan védett területek szakszerű
kezelése,
- állatvédelem a régió (elsősorban fiatalkorú) lakossága mentális és
erkölcsi fejlődésének elősegítése, a szolidáris és fejlett állattartási
kultúra kialakítása érdekében, A pályázat benyújtására konzorciumi formában
is van lehetőség.
Az önállóan pályázat benyújtására jogosult pályázók köre konzorciumi
partnerként is részt vehet a pályázatban.
Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi
szervezetek:
- Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése
szerinti települési önkormányzatok, (KSH 321);
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a
társulás (KSH 364);
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
- Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű
társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti
önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött,
nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás
nevében, a társulás tagjai közül a konzorciumban való részvételre kijelölt
önkormányzat (KSH 321);
A fentieken túlmenően társulások esetén a megfelelő kedvezményezetti kör
meghatározása során az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét
képező Konzorciumi útmutatóban foglalt releváns előírásokat is figyelembe
kell venni!
Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is
jogosult pályázat benyújtására.
A konzorciumokra vonatkozó általános szabályokat az Általános Feltételek c.
dokumentum B1. pontja tartalmazza. Konzorciumi partnerként csak a projekt
szakmai tartalmának egy érdemi, meghatározó részét (nem beleértve a
kötelező tájékoztatási tevékenységet és a projektmenedzsmentet)
felelősséggel elvégző, és azon tevékenység esetén támogatásban részesülő
szervezetet lehet bevonni!
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott
tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen
egyéb tevékenység nem támogatható.
C.1.1 Támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
- A civil szervezeteknek a B pontban meghatározott területekhez illeszkedő
tevékenységének, működésének helyet biztosító nem lakás célú épületek,
létesítmények építése, felújítása, bővítése, átalakítása.
- A civil szervezetek által a célcsoportnak nyújtott szolgáltatások,
programok megvalósítására irányuló ESZA típusú tevékenységek úgy, mint:
- Ismeret-felújítás, oktatás, szak- és betanító képzés;
- Támogató tevékenységek pl. szociális és mentális problémák egyéni
kezelésére;
- Foglalkoztatási programok, munkaerő-piaci szolgáltatások;
- Szolgáltatás nyújtás a civil szervezet által vállalt program sikeres
lebonyolítása,
a lakosság vagy érintett célcsoport bevonása érdekében (közösségi
programszervezés, ismeretterjesztés, szemléletformálás);
- Lakossági tanácsadás (zöld iroda, ökopont, fenntarthatósági tanácsadás
stb.)
- Felmérések, tanulmányok készítése a természeti értékek helyi oltalom alá
helyezése érdekében;
- Civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára, szélesebb körű
megismertetésére irányuló marketing tevékenység, amennyiben az a célcsoport
elérését szolgálja, kivéve 1% felajánlására irányuló tájékoztatás;
- Állatok és emberek együttélésére, szociális kapcsolatának erősítésére,
állatok örökbefogadására irányuló helyi akciók.
A projekt keretében szükséges tervezni a fejlesztéssel érintett
infrastrukturális elemek kihasználtságát biztosító tartalmi elemeket (ESZA
típusú kiegészítő tevékenységeket).
Ezen elemek önmagukban nem támogathatók, csak a projekt infrastrukturális
fejlesztéseket tartalmazó tevékenységeihez (épületek, létesítmények
fejlesztése) kapcsolódóan kiegészítő elemként, azaz a projektnek kötelezően
tartalmaznia kell infrastruktúra fejlesztési tevékenységet és ESZA
tevékenységet egyaránt.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.
D2. Támogatás mértéke
Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 90%-a.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Az általános adminisztratív információkat az Általános Feltételek c.
dokumentum H. pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra
vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre.
Jelen kiírásban egyfordulós, eljárásrendben, egyszakaszos, bírálati
folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.
E1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
Benyújtás ideje: 2010. június 30. - 2010. szeptember 30.
Benyújtás helye:
Észak-alföldi Operatív Program
Kódszám: ÉAOP-2010-5.1.3
Közreműködő Szervezet: ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs
lehetőség!
A CD/DVD-n minden elektronikus formában elérhető és kitöltendő file-nak
szerepelnie kell, minimálisan a projekt adatlapnak, költségvetési táblának,
szükségletfelmérésnek és kihasználtsági tervnek!
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól
láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és
címét, a felhívás nevét: "A régiós civil szervezetek infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése". Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat,
illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
Kérjük, a pályázati dokumentáció előlapján jelölje "E"-vel az eredeti
példányt és "M"-mel a másolati példányokat. Az előlapokon szerepeljen a
pályázati kiírás kódja és a pályázat címe.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot
postára adták.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs
lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
http://www.nfu.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról