[Pályázatok] Civil Szolgáltató Központok támogatása / CSZK-MT-10-A/B/C

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Feb. 11., Cs, 08:18:45 CET


Cím: Civil Szolgáltató Központok támogatása / CSZK-MT-10-A/B/C
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2010. 03. 08.
Pályázhat: alapítványok és egyesületek
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
         Civil Szolgáltató Központok támogatására
          (A pályázat kódja: CSZK-MT-10-A/B/C)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.)
a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete, a
szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásáról szóló 2010. évi SZMM rendelet, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján pályázatot hirdet Civil Szolgáltató
Központok működésének támogatására.

1. A pályázat célja
A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a
közszolgáltatások ellátásában, a különböző lakossági csoportok
esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás
megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti
értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium támogatást kíván nyújtani ahhoz, hogy a civil
szektor minél hatékonyabban tudja ellátni vállalt feladatait. Ennek egyik
eszközeként támogatja a megyei hatókörű Civil Szolgáltató Központokat,
amelyek információs-tanácsadói szolgáltatásokkal, a civilszakmai ismeretek
terjesztésével, a szektoron belüli és szektorközi együttműködés
ösztönzésével sokoldalú és gyakorlati fejlesztő segítséget adnak a civil
szervezetek számára, tekintet nélkül azok szakjellegére.
A program alapvető célja a nonprofit szektor fejlesztése. A hazai civil
szervezetek eredményességének és működési hatékonyságának segítése
érdekében a Civil Szolgáltató Központok szolgáltatásnyújtásának támogatása,
valamint hálózatba szerveződésének segítése.

A CISZOK cím elnyerésére jelen pályázati program indításától (2010. április
1-jétől) számított három éves (2013. március 31-ig) időtartamra vonatkozóan
van lehetőség, éves felülvizsgálattal, továbbá pénzügyi támogatás
elnyerésére a hároméves időszak első évére (2010. április 1.-2011. március
31.) jelen pályázat keretében.

Pályázati kategóriák:
"A" kategória: Civil Szolgáltató Központ működtetésének támogatása a 2010.
április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időszakban megyei ellátási
területtel (kivéve Budapest és Pest megye), valamint CISZOK cím elnyerése
2010. április 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időszakra.
"B" kategória: Civil Szolgáltató Központ működtetésének támogatása a 2010.
április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időszakban budapesti és Pest
megyei ellátási területtel, valamint CISZOK cím elnyerése 2010. április
1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időszakra.
"C" kategória: Civil Szolgáltató Központok módszertani központja
működtetésének támogatása 2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő
időszakra. (A "C" kategória nyertese kizárólag olyan szervezet lehet, amely
az "A" vagy "B" kategóriában eredményesen szerepel).

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a 2010. április
1-jétől 2011. március 31-éig tartó időszakra vonatkozóan 96 000 000 Ft,
azaz kilencvenhatmillió forint a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény SZMM fejezet 16.52.1. "Civil
szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat
(ÁHT271301) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton
"A" kategória (megyei CISZOK) esetében legfeljebb 4 000 000 Ft,
"B" kategória (Budapest és Pest megye) esetében legfeljebb 20 000 000 Ft,
"C" kategória (CISZOK módszertani központ) esetében legfeljebb 4 000 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 80%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum
a bekerülési költségek 20%-a. A saját forrás legalább 50%-ának készpénzben
kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi
(önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás
biztosításának forintosított értékével.
Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 1.10. pontja szerinti
pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.
A (bérként, illetve annak járulékaként kifizetni tervezett) személyi
költségekre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatás
60%-át.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell.

5. A támogatás folyósítása
Négy részletben, utófinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató
15. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási részösszegeket a pénzügyi
és szakmai részbeszámolók elfogadását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. április 1. és 2011. március
31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó az "A" és "B" kategóriák közül csak
az egyikre adhat be egy pályázatot (több kategóriára beadott pályázatok
közül az időben előbb véglegesített kerül értékelésre). A "C" kategóriára
csak az "A", illetve a "B" kategóriába pályázók pályázhatnak (a "C"
kategória nyertese kizárólag olyan szervezet lehet, amely az "A" vagy "B"
kategóriában eredményesen szerepel).

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő
alapítványok és egyesületek (ide nem értve a közalapítványokat) nyújthatnak
be pályázatot:
a) legalább a megpályázott ellátási területre kiterjedő hatókör ("A" és "B"
kategória esetében);
b) önálló jogi személyiség;
c) közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú jogállás;
d) 2007. január 1-jét megelőzően az illetékes bíróság nyilvántartásba vette
a szervezetet;
e) megpályázott ellátási területre ("A" és "B" kategória esetében)
kiterjedő szolgáltatási projektben szerzett legalább 1 éves tapasztalat
(projektgazdaként);
f) székhelye az "A" kategória esetén a megpályázott ellátási terület egyik
megyei jogú városában, a "B" kategória esetében Budapesten van;
h) pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER)
regisztráltak.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi
szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez
kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami
fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével esedékessé vált, meg
nem fizettet adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a
szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő
által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus
mellékletek becsatolásával kell benyújtani.


A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esza.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 10.2. pontja tartalmazza.


10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2010. március 8., 24.00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben
véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
        ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
              http://www.esza.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 12. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint.
Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 5 munkanapon belül.

Az Ámr. 134. § (2) bekezdése alapján az alábbi esetekben hiánypótlásnak
nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 13.
pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől
(hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának
napjától) számított 20 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális
és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését
követő 10 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a pályázatkezelő 5
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esza.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.

A támogatási eljárás során hozott döntés ellen jogorvoslat-érvényesítésre a
hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség (Ámr. 131. § (1)
bekezdés, a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló SZMM rendelet).

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
Részbeszámolási határidők (időszakok):
2010. július 31. (április 1.-június 30.)
2010. október 31. (július 1.-szeptember 30.)
2011. január 31. (október 1.-december 31.)
2011. április 30. (január 1.-március 31.)

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 17. pontja
tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esza.hu, a
http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134
Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a
hazaitamogatas at esza.hu e-mailcímen.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról