[Pályázatok] Az önkéntesség elterjesztése / TÁMOP - 5.5.2/10/4

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Feb. 11., Cs, 08:20:24 CET


Cím: Az önkéntesség elterjesztése / TÁMOP - 5.5.2/10/4
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2010. 06. 18.
Pályázhat: - Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                   a
       Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
            Az önkéntesség elterjesztése
                  c.
              pályázati felhíváshoz
                 Kódszám:
              TÁMOP - 5.5.2/10/4
                B komponens
           A konvergencia régiók területén
                8 megyében

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél:
Általános cél: Az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése. Az állampolgárok önkéntességre való
hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a
lehetséges fogadó szervezetek felkutatása, információkkal való ellátása és
képessé tétele önkéntesek fogadására. Az önkéntesek bevonásán keresztül a
civil szervezetek, valamint az állami és önkormányzati intézmények
kapacitásának növelése és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének
emelése.
Konkrét cél: Jelen kiírás konkrét célja, hogy a korábban megjelent TÁMOP
5.5.2-09/1, TÁMOP 5.5.2-09/2, és TÁMOP 5.5.2-09/3 kiírásokkal összhangban,
a megyei önkéntes centrumok létrejöttét elősegítse azokban a megyékben,
ahol a fenti kiírások keretében azok nem jöttek létre.
Az önkéntes tevékenység országos lefedettségét biztosító megyei önkéntes
centrumok kialakítása, működtetése, valamint a szakmai programok
megvalósítása, a helyi sajátosságok (kiemelten keresleti és kínálati oldal
jellegzetességei) és igények figyelembe vételével az alábbi megyékben:
- Bács-Kiskun megye,
- Baranya megye,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
- Komárom-Esztergom megye,
- Nógrád megye,
- Somogy megye,
- Tolna megye,
- Vas megye.
A pályázati kiírás két komponense (A és B) közötti szoros kapcsolat miatt,
a pályázat megfelelő színvonalú elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy a
pályázók megismerjék a TÁMOP-5.5.2/09/01 kiírás dokumentációját!
A program fejleszti a civil szektort, lehetőséget teremt az önkéntesség
egyéni és szervezeti ösztönzésére, a megyei centrumok kiépülésével
információt juttat a közösségekhez az önkéntességről, és lehetővé teszi,
hogy az önkéntes tevékenységek végzésébe bárki bekapcsolódhasson. A program
eredményeként létrejön a megyei önkéntes centrumok teljes hálózata, amely
az - A komponens nyertese által kidolgozott - önkéntesség standardizált
szakmai rendszerének elemeit kötelezően alkalmazva működik.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 206
957 532 Ft.
A támogatás a Közép-magyarországi régióban nem használható fel.
A konstrukció keretében az átjárhatóság alapján az ERFA típusú
tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 15%
-a, azaz maximális támogatás esetén 31 043 630 Ft fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében 2007. január 1. előtt bejegyzett alábbi
civil szervezetek (2003. évi L. 14.§ b) civil szervezet: az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel
bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és
munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet,
valamint az egyházat>, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány <ide nem
értve a közalapítványt) pályázhatnak Pályázóként (konzorcium-vezetőként):
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
Jelen pályázati kiírás keretében 2008. január 1. előtt bejegyzett alábbi
civil szervezetek (lásd fent) vehetnek részt a projekt megvalósításában
konzorciumi partnerként:
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit gazdasági társaság
(KSH 599),
- Jogi személyiséggel nem rendelkező közhasznú nonprofit gazdasági társaság
(KSH69)
- Szociális szövetkezet (KSH 129).
A jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek
konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására
irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 9. számú
mellékletét képező megállapodás-minta alapján.
A támogató a projekthez kapcsolódó kifizetéseket projektszinten kezeli.
A konzorciumi tagoknak meg kell felelniük a pályázói körre vonatkozó
valamennyi feltételnek, kivételt képez ez alól
- a bejegyzésre vonatkozó feltétel, amely szerint 2007. január 1. előtt
bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak Pályázóként.
(A konzorciumi partnerekre vonatkozó feltétel szerint a partner
szervezetnek 2007. január 1. előtt bejegyzettnek kell lennie)
- az egyéb kizáró okok közül az a feltétel, amely szerint "Kizárólag azon
Pályázó részére nyújtható támogatás, amelynek éves összbevétele a 2007-os
és a 2008-as év (elfogadott éves beszámolóval igazolt) átlagában meghaladta
az igényelt támogatás 25%-át."
(A feltétel a konzorciumi partner szervezetekre nem vonatkozik.)
- az egyéb kizáró okok közül az a feltétel, amely szerint "Pályázóként
olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely igazolható módon a pályázat
benyújtásának időpontjához képest legalább két éve önkéntes programot
működtet".
(A feltétel a konzorciumi partner szervezetekre nem vonatkozik.)
A jelen pályázati konstrukció keretében nem nyújthat be pályázatot olyan
szervezet, amely támogatásban részesült Pályázóként vagy Konzorciumi
partnerként a 2009. február 27-én meghirdetett TÁMOP 5.5.2 A komponens, B
komponens Közép-magyarország régió és B komponens konvergencia régiók
pályázatain.
A jelen pályázati konstrukció keretében egy szervezet legfeljebb egy
pályázatban vehet részt Pályázóként vagy Konzorciumi partnerként.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
1. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs
tevékenység.
2. Önkéntes tevékenységet támogató, koordináló szervezetek
alaptevékenységei
- Projekt-honlap létrehozása, fejlesztése a széles nyilvánosság számára,
- Kulcsszakértők toborzása a megyében (minimum 3 fő), akik vállalják az A
komponens nyertes szervezete által nyújtott képzésben és szakmai
együttműködésben való aktív részvételt.
- Információszolgáltatás: potenciális önkénteseknek és
fogadószervezeteknek, - Önkéntesség népszerűsítése: fórumokon,
konferenciákon való megjelenés; megyei szintű roadshow-k, tájékoztató
rendezvények megszervezése, lebonyolítása; kreatív anyagok elkészítése;
megjelenés a helyi médiában; megjelenés, információszolgáltatás,
népszerűsítés helyi rendezvényeken vagy önkénteseket potenciálisan fogadó
helyi szervezeteknél, intézményeknél, vállalatoknál stb.,
- az önkéntesség elterjesztését szolgáló megyei szintű kiadvány(ok)
elkészítése, megjelentetése, hozzáférhetővé tétele az A komponensben
nyertes szervezet által kidolgozott arculat és kommunikációs stratégia
kötelező alkalmazásával
- Fogadószervezetek felkutatása, felkészítése, tanácsadás,
- Önkéntes programokat megalapozó együttműködési megállapodások kötése
helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel,
vállalatokkal,
- Önkéntesek toborzásához kapcsolódó tevékenységek (rendezvények
szervezése, hirdetések feladása, intézmény-látogatás, előadások megtartása
stb.)
- A lehetséges önkéntesek személyére szabott szolgáltatások (tanácsadás,
orientálás, motiválás stb.),
- Az önkéntesek felkészítése az adott önkéntes programban való részvételre,
- Önkéntesek közvetítése fogadószervezetek számára,
- Az A komponens nyertese által kidolgozott módon megyei szintű
elektronikus nyilvántartás vezetése, naprakész karbantartása, a
fogadószervezetek adatainak elérhetővé tétele a széles nyilvánosság számára
(internetes felület),
- Az informális önkéntesség támogatása, ösztönzése, fejlesztése,
népszerűsítése,
- Fogadószervezetek felkészítése önkéntesek fogadására
- az önkénteseket fogadó szervezetek (intézmények) kapacitásbővítése és
szemléletformálása
- az önkéntesek szervezetekhez kapcsolása, az önkéntes közvetítés, mint
egyszerű, gyors, személyre szabott és szakszerű szolgáltatás megteremtése
- a megyei centrumokban széleskörűen felkészült és együttműködő szakemberek
biztosítása
- az önkéntes közvetítés széleskörű elérhetőségének megteremtése,
fenntartása, az önkéntes centrumok és a velük együttműködő kulcsszakértők
támogatásával
3. Egyéb kapcsolódó szakmai tevékenységek
- Az adott megye önkéntességgel kapcsolatos helyzetelemzése,
igényfelmérése, jó tapasztalatok (a helyi igények, valamint az azokra
épülő, önkéntesek bevonásával ellátható feladatok felmérése; bevált
gyakorlatok; sikeres önkéntes programok;
innovatív módszerek) gyűjtése az A komponens nyertes pályázója által
kidolgozott egységes módszertan kötelező alkalmazásával, melyet a
megvalósítás I. negyedévében a megyei önkéntes centrumok rendelkezésére
bocsát.
- Vállalati önkéntesség fejlesztése,
- Részvétel a projekt záró kiadványának elkészítésében,
- A megyei szükségletfelmérésre alapozott, az önkéntességgel kapcsolatos
kutatások lebonyolítása,
- Feladatismertetés az önkéntes szervezet munkatársai számára,
- Szervezetfejlesztés,
- Konferenciák, szakmai tanácskozások megszervezése és lebonyolítása,
- További partnerek (melyek az önkéntes centrumok megyéjében,
kistérségeiben, illetve egyes településein tölthetnek be fontos fejlesztési
funkciókat az önkéntesség elterjesztésében, és amelyek környezetükben
további önkéntes programokat generálhatnak) felkutatása, bevonása,
- Az önkéntességgel kapcsolatos hazai szakmai gyakorlat fejlesztése
- Az önkéntesség helyi sajátosságai, a rejtett potenciálok feltárása
- A projekt eredményeinek széles körben való elterjesztése
4. Kommunikációs, népszerűsítő tevékenységek
- Az A komponens nyertese által kidolgozott kommunikációs stratégia
kötelező alkalmazásával megyei szintű kampány megszervezése, lebonyolítása.
5. Működési feltételek javítása
- Új tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése,
- A projekt megvalósulásához szükséges épület felújítás, átalakítás,
javítások (a rendelkezésre álló ERFA keret betartásával!)
Projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak
Magyarországon, a konvergencia régiók területén történhet.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő
támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 22 000 000
Ft, maximum 27 000 000 Ft lehet.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati
útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok
alapján történik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan
és papír alapon nyújtandó be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható.
A pályázat benyújtandó egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus
példányban.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A csatolandó mellékleteket papír-alapon (egy eredeti és egy másolati
példányban) és egy elektronikus példányban (CD, DVD) kell benyújtani,
ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a
következő címre:
Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz
Kódszám: TÁMOP-5.5.2-10/4
B komponens
A konvergencia régiók területén
8 megyében
Közreműködő Szervezet:
Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "Európai
Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület" címzést
kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.5.2-10/4), a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az
egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen
aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az
elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek
megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2010. február 18-tól 2010. június 18-ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
A pályázati felhívással kapcsolatos további dokumentumok a
http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az nfu at nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a
06-40/638-638 telefonszámon kapható.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról