[Pályázatok] Az infokommunikációs szolgáltatások bővítése, fejlesztése és népszerűsítése a nonprofit szervezetek projektjeinek támogatásával / MENET - 2008

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Jan. 1., Cs, 15:32:40 CET


Cím: Az infokommunikációs szolgáltatások bővítése, fejlesztése és
népszerűsítése a nonprofit szervezetek projektjeinek támogatásával / MENET
- 2008
Kiíró: Miniszterelnöki Hivatal
Határidő: 2009. 02. 16.
Pályázhat: magyarországi székhelyű, nyilvántartásba vett, 2007. január 1.
napja előtt a cégjegyzékbe bejegyzett, a Pályázati Útmutató 2.2 pontban
felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem álló:
1) egyesület,
2) alapítvány,
3) közhasznú társaság;
4) nonprofit gazdasági társaság;
5) társadalmi szervezet, vagy társadalmi szervezetek szövetsége, kivéve a
biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és a
munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy
6) egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is
-------------------------
"Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az
      elektronikus közszolgáltatások megvalósítása" céllal
              PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
        Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett
             MENET című pályázathoz
          Az infokommunikációs szolgáltatások
         bővítése, fejlesztése és népszerűsítése
      a nonprofit szervezetek projektjeinek támogatásával
         Pályázat jele / Kódszáma: MENET - 2008.

A program célja
A Miniszterelnöki Hivatal (továbbiakban: MeH) által kezdeményezett MENET
program egy összehangolt támogatási rendszer része az információs
társadalom és digitális kultúra fejlesztéséért, az internet- használat és
-ismeret bővüléséért.
A MENET program célja, a nonprofit szervezetek, országos, nagy volumenű
projektjeinek pályázati úton történő támogatásával,
- a nonprofit szektor és az állami törekvések összehangolása,
- a társadalom digitálisan felkészületlen csoportjainak felzárkóztatása,
- a számítógép- és internet-használatot gátló motivációs és képzettségbeli
hiányok leküzdése,
- az infokommunikációs eszközök használatához szükséges szakmai háttér
megteremtése,
- a digitális kultúra, és digitális gazdaság fejlesztésében elért eddigi
eredmények elterjedésének és ismertségének növelése,
- a kidolgozott és alkalmazott oktatási programok fejlesztése, a célcsoport
igényeinek mind pontosabb felmérése, megismerése révén,
- a jelenlegi és jövőbeni e-közszolgáltatások a társadalom minden rétegére
való kiterjesztése,
- az e-közszolgáltatások ismeretéhez, és használatához szükséges oktatási
projektek megvalósítása,
- a digitális gazdaság fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges
szabályozási, minősítési háttér alakítása,
- a stratégiai kutatások támogatása, kapcsolódva a MeH egyéb
e-közszolgáltatási programjaihoz is.
A program olyan projekteket kíván támogatni, amelyek a fenti célokkal
összhangban az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és szolgáltatások
használatának elterjesztése érdekében hozzájárulnak
- az internet-használat iránti érdeklődés felkeltéséhez,
- a nyitottság növeléséhez,
- az e-ügyintézés, és e-közszolgáltatások előnyeinek tudatosításához,
- a felhasználói ismeretek megszerzéséhez,
- társadalmi, gazdasági fogadókészség növeléséhez,
- és végső soron az e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló összeg összesen 280 millió
forint a 2008. évi támogatási keret terhére.
Támogatott pályázatok várható száma
A rendelkezésre álló források alapján a meghatározott kritériumoknak
megfelelő nyertes pályázatok várható száma 80 db.
Támogatás formája
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
Az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 90%-a
lehet.
Támogatás összege
Az igényelhető támogatás minimum összege 3 millió forint, maximum összege
30 millió forint benyújtott projektenként. Egy Pályázó egy projektet
nyújthat be. A szakmailag kiemelkedő színvonalú pályázatok támogathatósága
érdekében, a pályázatban igényelt támogatás összege, a Bíráló Bizottság
javaslata alapján csökkenthető.
Önrész
Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli rész,
amelyet a Pályázónak kell biztosítania. Jelen pályázatban a Pályázónak
legalább a projekt elszámolható összköltségének minimum 10%-át kitevő saját
forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből
nyújtott támogatás nem számítható be.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű, nyilvántartásba vett,
2007. január 1. napja előtt a cégjegyzékbe bejegyzett, a Pályázati Útmutató
2.2 pontban felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem álló:
1) egyesület,
2) alapítvány,
3) közhasznú társaság;
4) nonprofit gazdasági társaság;
5) társadalmi szervezet, vagy társadalmi szervezetek szövetsége, kivéve a
biztosító egyesületet, politikai pártot, valamint a munkáltatói és a
munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket; vagy
6) egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is.
A továbbiakban együttesen: Pályázók.
Támogatható tevékenységek
A Pályázók olyan innovatív és mintaértékű projektjei kerülnek támogatásra,
amelyek az állampolgárok és a vállalkozások igényei köré szerveződnek annak
érdekében, hogy megvalósuljon egy hatékonyan működő e-közszolgálati, állami
szolgáltató modell. A programokban az új kihívásoknak megfelelően nagy
hangsúlyt kap a személyre szabott, specifikus igényekre épülő megközelítés
kialakítása is, mely egyszerre támogatja az eközszolgáltatás hatékonyságát
és az ügyfelek elégedettségének növelését. Ugyanakkor iránymutatást nyújt,
hogy az e-közszolgáltatási rendszerek még hatékonyabban és átláthatóbban
működjenek, illetve a felhasználói igényekre való reagálás célirányos
legyen.
Ennek megfelelően, azok a projektek támogathatók, amelyek:
a) az e-közszolgáltatással összefüggő, azok használatát közvetve vagy
közvetlenül generáló digitális tartalombővítést, hálózatépítést, integrált
on-line rendszerek kialakítását, tudásportálok létrehozását tűzték ki
célul,
b) országos szintű, ügyfélorientált szolgáltatások elektronizáltságának
fejlesztésére, valamint személyre szabott, helyi, specifikus igényekre
épülő megközelítés kialakítására adnak megoldásokat,
c) az információs társadalmat értékelő szakmai anyagokat készítenek, a
meglévő eközszolgáltatások eredményességének szakmai és minőségi
vizsgálatát végzik, nemzetközi tapasztalatokra épülő kutatások, általános-,
vagy helyi, specifikus igények, szükségletek felmérése révén,
d) az internet- és az e-közszolgáltatások használatának növelésében elért
eredmények elterjedését szolgáló képzések, oktatási programok, fejlesztési
modellek kialakításában és lebonyolításában vesznek részt,
e) e-közszolgáltatásokhoz kapcsolódó, társadalmi és gazdasági fogadókészség
növeléséhez, az érdeklődés felkeltéséhez, a használat előnyeinek
tudatosításához, a szolgáltatás alkalmazásához szükséges ismeretek
megszerzéséhez, a felhasználói képzettség javulásához, és végső soron az
e-közszolgáltatások használói számának növeléséhez járulnak hozzá.
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Adatlapon nyújtható be. A
Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázatot a http://www.emagyarorszag.hu honlapon található on-line
adatlapon kell kitölteni. Az adatlap a honlapról 2009. január 15-től
tölthető le a Pályázati Kiírás és Útmutató című dokumentumban foglaltak
szerint.
A pályázat benyújtására 2009. január 15. napjától 2009. február 16. napjáig
van lehetőség. A pályázatot ajánlott-tértivevényes küldeményként kell
megküldeni a Közreműködő Szervezet, az NT Nemzetközi Technológiai Kht.
alább megjelölt postacímére. (A postára adás dátuma legkésőbb 2009. február
16.). A határidő után postára adott pályázatok elbírálás nélkül
elutasításra kerülnek. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden kérdésére választ
adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázat kizárólag a regisztrációs díj megfizetését és annak a Pályázati
Kiírás és Útmutató szerinti igazolását követően nyújtható be. A
regisztrációs díj mértéke 10 000 Ft, mely 20% áfát tartalmaz.
Jelen Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Kiírás és
Útmutató, valamint a Pályázati Adatlap és mellékletei, melyek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
Kapcsolattartás, információkérés
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a
http://www.emagyarorszag.hu oldalról letölthető Pályázati Kiírás és
Útmutató tartalmazza.
A konkrét, pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a NT Nemzetközi
Technológiai Kht. által üzemeltetett Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást az
alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06-1-413- 4771. Hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken
09:00-14:00 óra között hívható.
e-mail: menet at emagyarorszag.hu
Postacím: NT Nemzetközi Technológiai Kht. 1398 Budapest, Pf. 570
Információt talál továbbá a http://www.emagyarorszag.hu,
http://www.ntkht.hu és a http://www.ekk.gov.hu honlapon is.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról