[Pályázatok] Közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása / KIHOP 2008

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Jan. 1., Cs, 15:32:01 CET


Cím: Közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatása / KIHOP 2008
Kiíró: Miniszterelnöki Hivatal
Határidő: 2009. 02. 16.
Pályázhat: 1) települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok
fenntartásában működő intézmények (könyvtár, művelődési ház, faluház,
közoktatási intézmény stb.); vagy
2) nonprofit szervezetek közül:
- egyesület;
- alapítvány;
- közhasznú társaság;
- nonprofit gazdasági társaság;
- társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, politikai pártot,
valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket;
vagy
3) egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is
-------------------------
Pályázati felhívás
    közösségi internet-hozzáférési pontok (KIHOP) támogatására
   "Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az
                elektronikus
         közszolgáltatások megvalósítása" céllal
             (Kódszám: KIHOP 2008.)

A Miniszterelnöki Hivatal az eMagyarország Program keretében pályázatot
hirdet meglévő, nyilvános, többfunkciós közösségi internet - hozzáférési
pontok támogatása céljából.
A közösségi internet - hozzáférési pont (továbbiakban: KIHOP): olyan -
többfunkciós, nyilvános közösségi tér, helyiség, amely
- rendszeres nyitvatartási időben működik,
- szélessávú internet - kapcsolattal rendelkezik,
- eTanácsadó közreműködésével komplex elektronikus közszolgáltatást és
tanácsadást nyújt, ahol a lakosság (közösség tagjai)
- költségtérítés nélkül igénybe veheti az e-közszolgáltatásokat
- és kapcsolódhat egyéb esetekben költségtérítés ellenében, vagy ingyenesen
a világhálóhoz. (pl. eMagyarország Pont, Teleház stb.)
I. A támogatás célja
A pályázati konstrukció célja a - már működő - KIHOP-ok zavartalan
működésének biztosítása, szolgáltatásai színvonalának növelése. A program
kiemelt célja, hogy az elektronikus szolgáltatások, e -közszolgáltatások
igénybevételénél képzett szakemberek (vizsgázott eTanácsadók) segítsék a
lakosságot.
II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
950 millió Ft.
III. A támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: legalább 950 db.
IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)
Csak azok a már működő KIHOP-ok pályázhatnak, amelyek működtetői:
1) települési és kisebbségi önkormányzatok, illetve azok fenntartásában
működő intézmények (könyvtár, művelődési ház, faluház, közoktatási
intézmény stb.); vagy
2) nonprofit szervezetek közül:
- egyesület;
- alapítvány;
- közhasznú társaság;
- nonprofit gazdasági társaság;
- társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, politikai pártot,
valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket;
vagy
3) egyházi jogi személyek, beleértve egyházak szövetségeit is;
továbbá mely KIHOP(ok) olyan településen működnek, ahol a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján közzétett (
http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu
) 2008-as lakossági adatok alapján a lélekszám az 5000 főt nem éri el.
Előnyt élveznek azok a KIHOPok, amelyek:
- hátrányos helyzetű településen vannak,
- az internet szolgáltatáson kívül több más, a lakosság részére nyújtott
szolgáltatással bírnak,
- a kötelező nyitvatartási időn felül plusz nyitvatartási időt vállalnak,
- a KIHOP-on több számítógépet biztosítanak a lakosság részére,
- az FVM által meghirdetett IKSZT cím birtokossággal rendelkeznek
- településén az internet lefedettsége alacsony,
- olyan vállalkozói szerződésekkel rendelkeznek, melyek biztosítják a KIHOP
jövőbeli működésének finanszírozását,
- hosszabb ideje működnek
- korábban szerződéses keretek között vállalták az eMagyarország hálózatban
való működés feltételeit.
V. Támogatás formája
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amelyet a lakosok
részére az internet-használatára, az Internettel jelenleg elérhető
e-közszolgáltatásokról szóló térítésmentes ismeretterjesztő órák
megtartására, térítésmentes eTanácsadói szolgáltatás biztosítására, az
ezzel kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra, telekommunikációs
eszközökre, marketingtevékenységgel kapcsolatos ráfordításokra, illetve a
projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségekre
lehet felhasználni.
VI. A támogatás mértéke
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: pályázónként max.
1 millió forint.
VII. Elszámolható költségek
Elszámolhatóak a pályázatban szereplő projekt megvalósításával közvetlenül
összefüggő költségek:
I. Személyi és dologi jellegű ráfordítások
Az információs szolgáltatást végző, az ismeretterjesztő órákat szervező és
lebonyolító eTanácsadó díja (alkalmazásban vagy szerződéses keretben) a
támogatási időszak alatt; tanfolyami tananyag nyomtatásával,
fénymásolásával kapcsolatos költségek, esetleges terembérleti díj)
II. Marketingtevékenységgel kapcsolatos dologi jellegű költségek
Így pl. nyomdaköltség, a tanfolyam propagálása céljából bármilyen médiumban
történő megjelenés költsége, honlap készítés, fejlesztés, karbantartás.
III. A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos dologi költségek
Telekommunikációs eszközök (hardver és szoftver) beszerzési költsége,
internet - előfizetés havi díja.
IV. Áfa
Kizárólag a pályázó által vissza nem igényelhető áfa számolható el
költségként.
V. Egyéb költségek
A projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségek
VIII. A célok számszerűsítésére használt indikátorok
A pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint, pontozással történik:
- Az integrált közösségi térben nyújtott szolgáltatások száma;
- A település lélekszáma;
- A KIHOP-on biztosított számítógépek darabszáma;
- A település hátrányos helyzete;
- A KIHOP nyitva tartása;
- IKSZT cím birtokosság;
- A településre jellemző penetráció mértéke;
- A projektterv támogatási célokkal való összhangja;
- A KIHOP hosszú távú működtetésének finanszírozása,- akár más vállalkozói
tevékenység révén
- A KIHOP működési ideje;
- A tervezett feladatok, szolgáltatások hozzájárulása a településen az
eközszolgáltatások és az internet-használatának elterjedéséhez;
- A tervezett beruházások illeszkedése a tervezett feladatokhoz;
- Korábbi, szerződéses keretben vállalt eMagyarország hálózatban való
működés
IX. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtása 2009. 01. 15-től 2009. február 16-ig lehetséges. A
pályázatot mind on-line, mind pedig nyomtatott formában be kell nyújtani.
A Pályázati Kiírás és Útmutató az eMagyarország program honlapjáról (
http://www.emagyarorszag.hu) letölthetők. A Pályázati Felhívás
elválaszthatatlan része a Pályázati Kiírás és Útmutató, melyek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázati adatlapot 2009. 01. 15-től lehet a http://www.emagyarorszag.hu
honlapról letölteni és on-line módon kitölteni. Ezzel egyidejűleg a
pályázati adatlapot 1 példányban ki kell nyomtatni és a Pályázó, illetve
Kötelezettségvállaló intézmény bélyegzőlenyomatával ellátva, hivatalos
képviselőjük által "cégszerűen" aláírva postára adni. A szükséges
mellékleteket a kinyomtatott, aláírt és pecséttel ellátott pályázathoz
csatolni kell és azt összefűzve a pályázat lebonyolításában Közreműködő
Szervezet alábbi címére ajánlott, tértivevényes küldeményként kell
megküldeni egy eredeti példányban:
NT Nemzetközi Technológiai Kht.
KIHOP - 2008
1398 Budapest, Pf. 570
A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat nem kell fizetnie.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan, a kapott pontszám
alapján történik.
A pályázatokkal kapcsolatban a következő elérhetőségeken kérhető
felvilágosítás:
Tel.: (1) 413-4772, (1) 413-4773, (1) 413-4774, (1) 413-4775
e-mail: kihop at emagyarorszag.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról