[Pályázatok] Ifjúsági tematikus táborozási programok támogatása / IFJ-GY-ND-08-TÁ

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 3., Cs, 09:12:02 CEST


Cím: Ifjúsági tematikus táborozási programok támogatása / IFJ-GY-ND-08-TÁ
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 04. 21.
Pályázhat: Nyugat-dunántúli régióban székhellyel rendelkező szervezetek:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok);
b) alapítványok, közalapítványok;
c) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával);
d) ifjúsági szerveződések (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül,
amelyek kizárólag helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek,
alapítványok, illetve önkormányzati fenntartású intézmények lehetnek)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
      Ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására
          (A pályázat kódja: IFJ-GY-ND-08-TÁ)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács
megbízásából, az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásra vonatkozó 2008. évi
rendelete alapján pályázatot hirdet ifjúsági tematikus táborozási programok
támogatására

1. A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja ifjúsági szervezetek belföldi tematikus táborainak
támogatása, melyek hozzájárulnak a 12-30 éves fiatalok közösségi
élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas
eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges
életmódra nevelnek.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 6 000 000 Ft, azaz
hatmillió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
2007. évi CLXIX. törvény SZMM fejezet 16/41/4/4 "Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 31831) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 200 000 Ft, legfeljebb 400 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat keretében támogatás kizárólag az 55. SZJ (szálláshely
szolgáltatás, vendéglátás) számú szolgáltatás igénybevételére nyújtható. A
támogatás kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott
üdülési csekkel, illetve hazai üdülési számlával számolható el. (Vö.: az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §. (8) bek. "Az
állami költségvetés terhére fizetendő üdülési, rekreációs, táboroztatási,
tanulmányi kirándulási célú támogatás, vagy üdülési célú, a költségvetési
szerv, mint munkáltató által teljesítendő személyi juttatás a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk vagy hazai
üdülési számla útján nyújtható.")

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 80%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a
bekerülési költségek 20%-a. Az önrész legalább 50%-ának készpénzben kell
rendelkezésre állnia. A pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor
hitelt érdemlően kell igazolnia (pl. bankszámlakivonat, képviselő-testületi
vagy közgyűlési határozat).

5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató
12. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási
szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. június 1. és 2009. április
30. időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, a Nyugat-dunántúli
régióban székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok);
b) alapítványok, közalapítványok;
c) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával);
d) ifjúsági szerveződések (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül,
amelyek kizárólag helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek,
alapítványok, illetve önkormányzati fenntartású intézmények lehetnek);
amelyek:
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, vagy
- a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak,
vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel
létesítő okiratukban,
- vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a
gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg,
és
- amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban: EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 7.2.1 pontja
szerint.
Nyertes pályázat esetén az a-b) pontban foglalt szervezeteknek
szerződéskötéskor az alapszabályt és/vagy alapító okiratot, illetve az
ezzel egyenértékű dokumentumot csatolniuk kell!

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 7. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. április 21. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 9. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat
érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus
értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen
jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a szakértők a Pályázati Útmutató 10. pontjában
meghatározott szempontrendszer szerint végzik.
A szakértők döntési javaslatukat a pályázatok beadási határidejétől
számított 45 napon belül teszik meg. A támogatásokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Ifjúsági Tanács dönt a szakértők javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül, melyet 15 napon belül a szociális és munkaügyi
miniszter ellenjegyez. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács döntését követően a
Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a
http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 13. pontja
tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.
A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás
Országos  Ifjúsági  Szolgálat  Nyugat-dunántúli  Regionális  Ifjúsági
Szolgáltató  Iroda  (9022  Győr, Árpád u. 44., tel.: (96) 518-685,
ndriszi at mobilitas.hu) nyújt segítséget.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról