[Pályázatok] Nyári táborok támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 1., K, 10:35:44 CEST


Cím: Nyári táborok támogatása
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2008. 04. 18.
Pályázhat: budapesti
1. általános és középiskolák (6, 8 és 12 évfolyamos iskolák is),
2. kollégiumok, diákotthonok,
3. bentlakásos gyógypedagógiai és gyermekvédelmi oktatási-nevelési
intézmények,
4. kisebbségi önkormányzatok
5. egyházi vagy egyházhoz kötődő szervezetek,
6. "nonprofit" célú társadalmi szervezetek (a politikai szervezetek
kivételével):
- egyesületek (a sportegyesületek kivételével)
- szövetségek (a sportszövetségek kivételével)
- alapítványok (felsőoktatási intézményekhez kötődő alapítványok
kivételével)
amelyek a 2008. évi nyári táboroztatásban a 2007/2008.tanév szorgalmi
időszak vége (2008. június 14.) és a 2008/2009. tanév kezdete (2008.
szeptember 1.) között konkrét táboroztatási feladatokat vállalnak és
megfelelnek a pályázat kiírási feltételeinek.
-------------------------
FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS
         OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA
                 PÁLYÁZAT
            Nyári táborok támogatására

A pályázat célja: Az ifjúsági korosztály (iskolai közoktatásban érintett
nappali tagozatos 6-22 évesek, valamint a sajátos nevelési igényű magasabb
korosztály max. 26. évig) belföldi nyári táborozásának támogatása.
(Napközis táborokra ez a pályázat nem nyújt támogatást.)

A pályázat kiírója: Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai
Bizottsága

A pályázók köre: A pályázatban részt vehetnek a budapesti
1. általános és középiskolák (6, 8 és 12 évfolyamos iskolák is),
2. kollégiumok, diákotthonok,
3. bentlakásos gyógypedagógiai és gyermekvédelmi oktatási-nevelési
intézmények,
4. kisebbségi önkormányzatok
5. egyházi vagy egyházhoz kötődő szervezetek,
6. "nonprofit" célú társadalmi szervezetek (a politikai szervezetek
kivételével):
- egyesületek (a sportegyesületek kivételével)
- szövetségek (a sportszövetségek kivételével)
- alapítványok (felsőoktatási intézményekhez kötődő alapítványok
kivételével)
amelyek a 2008. évi nyári táboroztatásban a 2007/2008.tanév szorgalmi
időszak vége (2008. június 14.) és a 2008/2009. tanév kezdete (2008.
szeptember 1.) között konkrét táboroztatási feladatokat vállalnak és
megfelelnek a pályázat kiírási feltételeinek.
A pályázott tábor résztvevőinek valamely közoktatási intézményben tanulói
jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
- a pályázó szervezet neve, címe és pénzintézeti adatai (pénzintézet és
számlaszám)
(ha fenntartott intézmény, akkor a fenntartó megnevezése is,
oktatási-nevelési intézmények esetén OM azonosító kód, fővárosi fenntartású
intézmény esetén címkód is)
- a tábor tervezett időpontja, helye, jellege és célja
- a tervezett program részletes leírása, amelyből megállapítható a
támogatási igény szakmai indokoltsága
- a résztvevők létszáma, korosztálya
- a tábor részletes költségvetési terve (bevétel-kiadás), és a
megvalósításhoz rendelkezésre álló saját pénzeszközök mértéke
- az igényelt támogatás összege
- a megvalósításért felelős személy neve, címe és képesítése
Egyházi és társadalmi szervezetek esetén továbbá:
- a működést igazoló iratok (másolatban)
- pénzintézeti igazolás arról, hogy a pályázatot benyújtó számlaszáma
fizetési meghagyással nem terhelt (adatlapon).
- a pályázó jognyilatkozata arról, hogy köztartozása nincs. (adatlapon)

Pályázati kategória:
T: Táborozás - legalább 6, de legfeljebb 14 napos, amelyben a résztvevők
lakóhelyüktől távol a teljes időtartam alatt szervezett foglalkoztatásban,
állandó felügyeletben, ellátásban részesülnek. (A napok alatt az oda és
visszautazás napja is értendő, amennyiben az adott napon program és ellátás
biztosított.)

Pályázati feltételek:
1.) Egy pályázó (intézmény, szervezet) csak egy pályázat-ot nyújthat be -
kivéve a nevelőszülői hálózatot fenntartó és lakásotthonokat működtető
bentlakásos gyermekvédelmi intézmények - egy, Magyarország területén
rendezett tábor támogatására, legfeljebb 2 hét (14 nap) időtartamra.
Létszám min. 40 fő (gyermek) /kivéve a pályázók köre 3. sorszám alatti
intézmények/. Hosszabb tábor esetén, az adatlapon legfeljebb 14 nap
szerepelhet.
Turnusok és helyszínek összevonása nem lehetséges (pl. 2x7 napos
táborozás).
Egy intézmény (szervezet) alatt az adott intézményt és annak valamennyi
kapcsolódó szervezetét kell érteni. Pl. adott iskola, és annak
diák-sportegyesülete és alapítványa külön-külön nem adhat be pályázatot.
Ebben az esetben többszörös pályázat miatt a pályázatot benyújtó önmagát
zárja ki a pályázat elbírálásából.
2.) Az igényelt támogatás összegének maximuma legfeljebb 200 000 Ft.
Figyelem! Az esetleges támogatás nem a program megvalósításának
biztosítéka! Azzal a pályázat kiírója a költségek csökkentését, a színvonal
emelését, a megvalósítás feltételeinek javítását kívánja segíteni.
3.) Pályázatot csak jogi személy adhat be, amennyiben rendelkezik a
tevékenység (ifjúsági korosztály foglalkoztatása) gyakorlásához szükséges
működési engedéllyel vagy bírósági végzéssel.
Társadalmi szervezetek esetén másolati példányban kell a pályázathoz
csatolni a bejegyző bíróság által 90 napnál nem régebben kiállított
hivatalos nyilvántartási kivonatot, igazolást.(Alapító okiratot és egyéb
más iratokat a pályázathoz nem kérünk csatolni!)
Ha a pályázat benyújtója az egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező
jogi személyiségű szervezeti egysége (szervezete, intézménye,
egyházközsége, stb.), akkor az ezt feltűntető alapító okirat másolatát vagy
főegyházmegyei, egyház-főhatósági, stb. (felekezettől függő) igazolást kell
csatolni!
4.) A pályázaton csak budapesti székhelyű szervezetek vehetnek részt.
(kivétel a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, nem budapesti
telephelyű intézmények).
5.) Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó vagy hozzá kötődő szervezet
(lásd 1. pont), amely a Fővárosi Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret
korábbi, 2007. évi pályázatain támogatásban részesült, de elszámolását a
megadott határidőig, illetve felszólítás ellenére sem teljesítette és az
ezzel kapcsolatban felmerült akadályáról a támogatót a beszámolási
határidőig nem tájékoztatta.
6.) Sportági edzőtáborok támogatására a pályázat nem nyújtható be.
7.) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges,
a pályázati kiírásban megnevezett összes információt, igazolást és okmányt
(utóbbit másolatban) hiánytalanul a megadott határidőig, az előírt
példányban és címre megküldte.
8.) Pályázni csak az erre a célra rendszeresített PÁLYÁZATI ADATLAP-on,
(A/4 formátumra hajtott) lehet. A csatolt mellékleteket az összehajtott
adatlap belsejében kell elhelyezni. Az adatlap letölthető a
http://www.budapest.hu honlapról, de a benyújtott pályázat eredeti
formátumát (A/4 formátumra hajtott borító) ebben az esetben is meg kell
tartani. A eredeti papír alapú fedőlap fölé kísérőlapot vagy egyéb más
anyagot, fóliát elhelyezni nem lehet!

A pályázat elbírálásánál fokozottan előnyt élveznek azok a pályázók, akik
bármely (egészségi vagy szociális) okból hátrányos helyzetű gyermekeket
táboroztatnak és ezt az okot az adatlap vonatkozó rovatában feltűntetik.

Sajátos nevelési igényű résztvevők esetén (a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 121.§ 29. bek. szerint) a sajátos nevelési igény jellegének
feltüntetése mellett a gyermekek számát kell megadni.

Hátrányos helyzetű résztvevőnek a pályázat szempontjából az tekinthető,
- akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe
vett, illetve akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát megállapította, valamint
- aki az oktatási intézményében a 2007/2008-as tanévben
tankönyvtámogatásban részesült, és az erről szóló igazolással rendelkezik.
Az igazolások bemutatását - esetleges ellenőrzés során - a hátrányos
helyzetű résztvevőt táboroztató, pályázó szervezetnek kell biztosítani.
A rovatban a fent meghatározott helyzetű gyermekek létszámadatait kell
megadni.

Halmozottan hátrányos helyzetű a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
121.§ 14. bek. szerinti létszám.

A pályázaton elnyert támogatást csak a tábor utazási, szállás és program
költségére lehet felhasználni oly módon, hogy ezáltal a hátrányos helyzetű
résztvevők költségei csökkenjenek. Étkezési költségek (alapanyagok
kivételével) finanszírozására, bérjellegű és szervezési költségek
fizetésére a támogatás nem használható fel, arra pályázati igény nem
jelölhető meg.

A pályázati adatlap átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
(1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.) és ugyanitt a megadott határidőig
leadható.
         Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:
          H, Sz: 8-18; K, Cs: 8-16.30; P: 8-14

A pályázatot zárt borítékban "NYÁRI TÁBOR 2008" megjelöléssel, a pályázati
feltételeknek megfelelően kell megküldeni:
              2008. április 18-ig

A pályázatokat eredeti aláírásokkal és bélyegzőlenyomattal ellátva 2
példányban (mindkét példány teljesen felszerelve, az előírt mellékletekkel,
igazolásokkal ellátva egy borítékban vagy lezárt tasakban) személyesen a
Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy postai úton lehet benyújtani
a Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Oktatási
Ügyosztálya (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címére.

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2008. április 18. 24.00. óra

                FIGYELEM !

- Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, aki a pályázatát a tartalmi és
formai feltételek bármely hiányával vagy a kellő példányszám (2 pld.)
figyelmen kívül hagyásával nyújtja be!
- Érvényesnek
- intézmények esetén csak az intézmény vezetőjének, a gazdasági vezető
ellenjegyzésével és bélyegző lenyomattal. (Amennyiben az intézmény nem
foglalkoztat önálló gazdasági vezetőt, akkor a kötelezettségvállalást
ellenjegyző személy aláírása.)
- egyházi és társadalmi szervezet esetén legalább a felelős vezető vagy a
képviseletre jogosult aláírásával és bélyegzőlenyomattal
ellátott pályázat tekinthető.
- A pályázatokról - a támogatás mértékéről - az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottság határoz. Döntését várhatóan a 2007/2008-as tanév
szorgalmi időszak végéig teszi közzé, és a pályázókat erről írásban
értesíti.
 Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság döntése ellen jogorvoslati
lehetőségnek nincs helye!
- A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért és a szükséges
mellékletek, igazolások meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős.
Adatok vagy mellékletek hiánya esetén, annak pótlására a pályázót utólag
nem szólítjuk fel.
- A pályázatban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért a
pályázat benyújtója felelős.
- Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság által megítélt támogatása
esetén utólagos módosítási igényt - külön engedélyezés nélkül - kizárólag
az alábbi esetekben veszünk figyelembe.
A pályázatban megadott időtartam 1, ill. 2 napot (a tábor időtartamától
függő) és a létszám 15%-ot meg nem haladó (csökkenése), valamint a tábor
jellegének, helyszínének, illetve az időpontjának változása.
A tábor időtartamában, létszámában, jellegében, helyében és idejében
történő változásról a pályázó ebben az esetben is köteles az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottságot előzetesen írásban tájékoztatni!

Ettől eltérő esetben a támogatott szervezetet a tájékoztatás mellett
visszafizetési kötelezettség terheli az értesítőlevélben megadott számítás
szerint.
- Társadalmi, egyházi és egyéb szervezetek, alapítványok támogatott
pályázata esetén az értesítéssel egyidejűleg megküldött szerződést a
pályázónak a kézhezvételtől számított 15 napon belül a támogató részére
vissza kell küldenie, mellékelve a pályázó és a pénzintézet által aláírt
banki felhatalmazást. Ennek elmulasztása esetén a pályázó a támogatási
jogosultságát elveszti.
- Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásához az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottság határozatán túlmenően a Fővárosi Közgyűlés
jóváhagyó döntése is szükséges.
- A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról tételes
elszámolással, számlamásolat alapján kell elszámolni. Az elszámolás
módjáról a támogatásban részesülőket az értesítéssel egyidejűleg
tájékoztatjuk.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról