[Pályázatok] Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása / IFJ-IF-07-A/B

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 9., Sze, 10:57:06 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása /
IFJ-IF-07-A/B
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2007. 06. 04.
Pályázhat: Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító
- alapítványok [Ptk. 74/A. §],
- egyházak [1990. IV. tv. 8. §],
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
- egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten
keresztül),
- gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások)
-------------------------
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007. (V.3.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági fesztiválok,
rendezvények támogatására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja olyan Magyarországon megrendezésre kerülő fesztiválok,
nagy rendezvények gyermek- és ifjúsági programjainak támogatása, melyek a
fiatal korosztály számára lehetőséget kínálnak az értékteremtő szabadidő
eltöltésére, a társadalmi részvételük fejlesztésére, egészséges életmódra
való neveléssel és kábítószer-prevencióval kapcsolatosak, illetve
biztosítják az emberi (gyermeki) jogok ifjúsági munkában történő
érvényesülését.
Pályázati kategóriák:
"A" kategória:
Magyarországon megrendezésre kerülő helyi jelentőségű gyermek- és ifjúsági
fesztiválok, rendezvények támogatása,
"B" kategória:
Magyarországon megrendezésre kerülő országos jelentőségű gyermek- és
ifjúsági fesztiválok, rendezvények támogatása.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 130 000 000 Ft,
azaz százharmincmillió forint a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 2006. évi CXXVII. törvény SZMM
fejezet 16/41/3 "Ifjúságpolitikai feladatok támogatása" fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT: 271234) terhére.
Az "A" és "B" kategóriák közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett
pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás a pályázó 2007. március 15. és 2007. december 31. közötti, a
pályázó által megjelölt projektidőszakban felmerülő költségeihez nyújtott
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása két részletben
(50% előlegfinanszírozás, 50% utófinanszírozás) történik. A Pályázatkezelő
a támogatási összeg 50%-át a támogatási szerződés mindkét fél által történt
aláírását követően, további 50%-át a pénzügyi és szakmai beszámoló
elfogadását követően utalja át.
A pályázat keretében támogatás nyújtható a fesztiválok, rendezvények
szervezéséhez és megrendezéséhez szükséges, a számviteli törvény szerinti
személyi juttatások és az azok kapcsán a munkáltatót terhelő járulékok,
valamint dologi kiadások biztosításához. A személyi juttatások, és az azok
kapcsán a munkáltatót terhelő járulékok összege nem haladhatja meg a teljes
költségvetés összegének 25%-át. 100 000 Ft értéket meghaladó tárgyi
eszközök beszerzésére nem igényelhető támogatás.
A pályázaton igényelt összeg mértéke legalább 100 000 Ft, azaz százezer
forint, illetve legfeljebb a program bruttó összköltségének 50%-a, és "A"
kategória esetén legfeljebb 2 500 000 Ft, "B" kategória esetén legfeljebb
20 000 000 Ft.
A program megvalósításához szükséges legalább 50%-os önrész biztosítása. Az
önrész minimum 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, az önrész
fennmaradó részébe kizárólag a készpénzben és nem készpénzben (önkéntes
munka, dologi feltételek biztosítása, stb.), valamint az államháztartáson
kívüli támogatás számítható bele, az államháztartásból származó egyéb
támogatások nem.
4. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű szervezetek, amelyek az
5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító
- alapítványok [Ptk. 74/A. §],
- egyházak [1990. IV. tv. 8. §],
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
- egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten
keresztül),
- gazdálkodó szervezetek (társas és egyéni vállalkozások).
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást
követően:
a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően
jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes
pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további
információkat a http://www.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv
tartalmazza.
b) A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek
benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható
"Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy
eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint
regisztrációs díjat.
c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri
regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni
az adott naptári évben az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az
érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben
elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a Pályázatkezelőnek. A rendszer használatának egyszeri éves díja
3000 Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő
10032000-00286318-00000031 számlájára befizetni. A regisztrációs díj
befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő
rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék
fel a megjegyzés rovatban.
d) A c) pontban meghatározott dokumentumok benyújtottnak minősülnek, ha
azokat legkésőbb a pályázó által megpályázott pályázati felhívásban
rögzített beadási határidő utolsó napjáig postára adták vagy a
Pályázatkezelő telephelyén 16.00 óráig benyújtottak.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden
kérdésére választ adva kell benyújtani.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot
nyújthat be.
5.1. Speciális feltételek
1) A pályázati program 2007. március 15. és 2007. december 31. közötti
időszakban valósul meg,
2) A fesztiválok csak a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő, a pályázati
felhívásban megjelölt célokat megvalósító programelemekkel pályázhatnak,
3) A fesztiválon, rendezvényen az SZMM számára megjelenési lehetőséget kell
biztosítani,
4) A fesztivál, rendezvény programjában az alábbiak közül legalább kettőnek
szerepelnie kell:
a. ifjúsági részvétel fejlesztését célzó esemény és/vagy szolgáltatás,
b. egészséges életmódra nevelést célzó esemény és/vagy szolgáltatás,
c. kábítószer-prevencióval kapcsolatos esemény és/vagy szolgáltatás,
d. emberi (gyermeki) jogok érvényesülésének elősegítésével kapcsolatos
esemény és/vagy szolgáltatás.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2007. június 4., 24.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
7. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor az alábbi szempontok szerint:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelőssége,
d) a regisztrációs díj befizetése.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal
hiánypótlásra hívja fel.
Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő esetben:
nem a 4. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakértői Bizottság a Pályázati Útmutatóban
meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Szakértői Bizottság döntési javaslatát a pályázatok befogadásától
számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és
munkaügyi miniszter dönt a Szakértői Bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség.
10. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 20
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából szerződéskötésre nem kerül
sor.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a Pályázatkezelő által előkészített
támogatási szerződést a miniszter nevében a Pályázatkezelő köti meg.
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának határideje: a pályázati projekt befejezését
követő 30 napon belül.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, a szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti
kezelésű előirányzatra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült
támogatási szerződés tartalmazza.
13. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő (1145 Budapest, Amerikai út
96.) címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról