[Pályázatok] Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek támogatása / KAB-AL-07-A/B/C

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 9., Sze, 10:55:26 CEST


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek
támogatása / KAB-AL-07-A/B/C
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2007. 06. 04.
Pályázhat: belföldi székhellyel rendelkező
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
b) köztestületek;
c) alapítványok;
d) közalapítványok,
e) egyházak;
f) egyházi fenntartású intézmények;
g) szociális, egészségügyi intézmények;
h) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények
-------------------------
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 17./2007. (V.3.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
szolgáltatását végző szervezetek támogatására.
1. A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek komplex
működési támogatása, infrastrukturális, és humánerőforrás fejlesztése a
"Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című
dokumentum, valamint "A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény" és az "1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről" szemléletének és prioritásainak
figyelembevételével.
Pályázati kategóriák
"A" kategória: Legalább két éve, vagy annál régebb óta működő
alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek működésének, programjainak
komplex támogatása, szolgáltatás-fejlesztése.
"B" kategória: Az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek
infrastrukturális fejlesztése, kapacitásának bővítése.
"C" kategória: Új szolgáltatások kialakításával kapcsolatos
szolgáltatásfejlesztés elsősorban az ország azon 30 000 főnél nagyobb
lélekszámú településein, ahol még nem működik alacsonyküszöbű szolgáltatás.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 170 000 000 Ft,
azaz százhetven millió forint a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény SZMM fejezet 16/40. "A
kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" fejezeti
kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére. A három kategória közötti
forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége
alapján történik.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás a pályázó 2007. június 1. és 2008. május 31. közötti (a pályázó
által megjelölt) projektidőszakban felmerülő költségeihez nyújtott vissza
nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik. A pályázatban csak a támogatási
időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél
által történt aláírását követően utalja át.
A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó összköltségének
90%-a lehet.
"A" kategória esetén legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint és
legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
"B" kategória esetén legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint és
legfeljebb 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.
"C" kategória esetén legalább 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint és
legfeljebb 5 000 000 Ft azaz ötmillió forint.
A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a.
Az önrész legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a
fennmaradó részt fedezhetik önkéntes közérdekű munka forintosított
értékével. A pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor hitelt
érdemlően kell igazolnia (pl. bankszámlakivonat, képviselőtestületi vagy
közgyűlési határozat).
"A" kategóriában
A pályázat keretében támogatás nyújtható az adott szervezet működésével
összefüggésben felmerült költségek fedezetére, ezen belül pl. közüzemi
számlák kiegyenlítésére, gépkocsival rendelkező szervezetek esetén
annak/azoknak a működtetési (biztosítási) költségére és a szolgáltatás
megvalósításához szorosan kapcsolódó dologi kiadásokra, szakmai program
végzéséhez szükséges fogyóeszközök beszerzési költségeire, illetve személyi
juttatásokra, amely költség az igényelt támogatási összeg 30%-át nem
haladhatja meg.
"B" kategóriában
A fejlesztéssel, bővítéssel, átalakítással összefüggésben felmerülő
költségek fedezetére (különös tekintettel: bútorok, számítógép,
telefonvonal, fénymásoló készülék vásárlása, felhalmozási költségekre,
adott ingatlan megszerzéséhez szükséges költségekre, melyek tipikusan
vételár, bérleti díj; de ebből a körből kizárva az ügyvédi költség, illetve
a földhivatali ügyintézéssel összefüggésben felmerült költségek).
"C" kategóriában
A pályázat keretében az adott szervezet működésével összefüggésben
felmerült költségek fedezetére, ezen belül pl. közüzemi számlák
kiegyenlítésére, az intézmény szakmai programjának megvalósításához
szükséges fogyóeszközök beszerzésére, az alacsonyküszöbű szolgáltatás
megvalósításához szorosan kapcsolódó dologi kiadásokra, illetve személyi
juttatásokra, amely költség az igényelt támogatási összeg 30%-át nem
haladhatja meg.
4. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek az 5. pontban leírtak
szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő
rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
belföldi székhellyel rendelkező
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
b) köztestületek;
c) alapítványok;
d) közalapítványok,
e) egyházak;
f) egyházi fenntartású intézmények;
g) szociális, egészségügyi intézmények;
h) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények.
"A" kategóriában pályázók esetében:
i) érvényes működési engedéllyel rendelkező szervezetek
j) minimum 2 éve alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek
"C" kategóriában pályázók esetében a pályázati útmutató 2.3.3. pontjának
megfelelő kötelezettségvállalás.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
5.1. A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs
eljárást követően:
a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően
jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes
pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további
információkat a http://www.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv
tartalmazza.
b) A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek
benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható
"Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy
eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint
regisztrációs díjat.
c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri
regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni
az adott naptári évben az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az
érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben
elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a pályázatkezelőnek. A rendszer használatának egyszeri éves díja
3000 Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő
10032000-00286318-00000031 számlájára befizetni. A regisztrációs díj
befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő
rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék
fel a megjegyzés rovatban.
d) A c) pontban meghatározott dokumentumok benyújtottnak minősülnek, ha
azokat legkésőbb a pályázó által megpályázott pályázati felhívásban
rögzített beadási határidő utolsó napjáig postára adták vagy a
Pályázatkezelő telephelyén 16.00 óráig benyújtottak.
5.2.  Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden
kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával
kell benyújtani (az aláírt eredeti példányt csak nyertes pályázatok esetén,
a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokkal együtt kell postai úton
elküldeni (pályázati útmutató 6.2.3. pont)):
a) Ajánlás a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól
b) A) kategóriában pályázók esetén nyilatkozat érvényes működési engedély
meglétéről
Jelen pályázati felhívás egy kategóriájában egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2007. június 4.  24 00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
7. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor az alábbi szempontok szerint:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége (felhívás 3. pontja),
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
(felhívás 4. pontja),
c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelősége
(felhívás 5. pontja),
d) a regisztrációs díj befizetése,
e) az alábbi speciális feltétel vizsgálata:
a felhívás 5.2 pontjában, valamint a pályázati útmutató 6.2.3. pontjában
található ajánlás, nyilatkozat megléte
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek a pályázót egy alkalommal
hiánypótlásra hívja fel.
Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő esetekben:
a) nem a 4. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakértői Bizottság a Pályázati Útmutatóban
meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Szakértői Bizottság döntési javaslatát a pályázatok befogadásától
számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és
munkaügyi miniszter dönt a Szakértői Bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség.
10. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 20
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.
A támogatási döntéséről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából szerződéskötésre nem kerül
sor.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a Pályázatkezelő által előkészített
támogatási szerződést a miniszter nevében a Pályázatkezelő köti meg.
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje: a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, a szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti
kezelésű előirányzatra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült
támogatási szerződés tartalmazza.
13. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, és a
http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1145
Budapest, Amerikai út 96. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.



További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról