[Pályázatok] Felhívás a Vodafone Magyarország Alapítvány által az elmúlt években már támogatott civil szervezetek számára

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Feb. 14., K, 09:25:13 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Felhívás a Vodafone Magyarország Alapítvány által az elmúlt években
már támogatott civil szervezetek számára
Kiíró: Vodafone Magyarország Alapítvány
Határidő: 2006. 03. 31.
Pályázhat: Pályázatot nyújthatnak be civil szervezetek, alapítványok,
egyesületek, akiket a Vodafone Magyarország Alapítvány már támogatásban
részesített.
-------------------------
Pályázati felhívás a Vodafone Magyarország Alapítvány által az elmúlt
években már támogatott civil szervezetek számára
A pályázat célja
Hiszünk abban, hogy az általunk támogatott programok hosszútávú eredményei
csak folyamatos támogatás nyújtásával érhetőek el, ezért szeretnénk a már
meglévő partnereinknek biztosítani a futó programok további
finanszírozását.
A pályázók köre
- Pályázatot nyújthatnak be civil szervezetek, alapítványok, egyesületek,
akiket a Vodafone Magyarország Alapítvány már támogatásban részesített.
- Pályázatot nem nyújthatnak be azok a civil szervezetek, akiket a Kiíró
még nem részesített támogatásban; magánszemélyek; adománygyűjtő
szervezetek, akik kimondottan a kapott pénzösszeg további szétosztásával
kívánnak támogatást nyújtani a pályázatban meghirdetett célcsoportnak;
politikai pártok, hatóságok, profit-orientált szervezetek, gazdasági
társaságok.
A támogatás jellege
- Visszatérítési kötelezettség nélküli pénzbeli támogatás.
- Már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk.
- A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől
vagy a kiírástól eltérő összegű támogatást nyújtson.
Támogatás felhasználása, elszámolási kötelezettség
- A támogatást elnyert pályázó köteles a megítélt összeget kizárólag a
pályázatban megjelölt tételre fordítani. A program végeztével a
támogatásból esetlegesen megmaradó összeget nem fordíthatja a programjukon
belül más célokra, vagy egyéb projektekre.
- A pályázó köteles a támogatási összeg felhasználásáról megfelelő
elszámolást és dokumentációt - negyedéves részjelentéseket és projektzáró
jelentést - vezetni. Amennyiben a nyertesek nem a szerződésben rögzített
feltételek alapján valósítják meg programjukat, a kiíró fenntartja magának
a jogot a kifizetések felfüggesztésére és/vagy a szerződéstől való
elállásra. Ebben az esetben a kiírónak jogában áll csökkenteni a támogatást
és/vagy kötelezni a pályázót a támogatásból már kifizetett összegek teljes
vagy részleges visszafizetésére.
A rendelkezésre álló tervezett éves szétosztható összeg
A pályázat során kiosztható összeg 2006. április 1. - 2007. március 31.
időszak alatt összesen 32 400 000 forint, amely a nyertes pályázók között
oszlik meg.
Amennyiben a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, úgy a
pályázati lehetőség felfüggesztésre kerül.
A megítélt összeg átutalásának ütemezése
Alapítványunk a nagyobb összegű támogatásokat több részletben utalja át,
figyelembe véve a pályázó igényeit.
A pályázatok elbírálásának szempontjai
A pályázatok értékelésekor a kuratórium a következő szempontokat veszi
figyelembe:
- Szervezet alapításának éve
- Pályázó szakmai tapasztalata
- Eddigi tevékenységének sikeressége, mérhető eredményei
- A program célkitűzései
- A célcsoport minél szélesebb körben történő bevonása
- A program időbeli behatárolhatósága (1-1,5 év)
- A program ütemtervének és tematikájának kidolgozottsága,
megvalósíthatósága
- A program mérhető eredményei
- A program pénzügyi tervének kidolgozottsága, megalapozottsága
- A program megvalósítása során felmerülő várható nehézségek
- A program jövőbeni megvalósításának biztosítása
A kuratórium döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek
nincs helye. A kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt
összegtől vagy a kiírástól eltérő összegű támogatást nyújtson.
A pályázatok elbírálása során előnyben részesül
Kuratóriumunk azokat a projekteket részesíti előnyben, melyek
- hiánypótló tevékenységet kínálnak,
- az adott területen egyedülállóak,
- újszerű ötleteket fogalmaznak meg és
- hatékony megoldásokat kínálnak.
Értesítés a pályázat eredményéről
- A pályázó 10 munkanapon belül visszaigazolást kap pályázata
kézhezvételéről.
- Első elbírálási kör (folyamatosan zajlik). Pályázó tájékoztatása az első
elbírálási kör eredményéről.
- Személyes kapcsolatfelvétel azokkal a pályázókkal, akik bekerültek a
második elbírálási körbe (kérelmük a Kuratórium elé kerül).
- Kuratóriumi ülés (negyedévente).
- Értesítés a Kuratórium döntéséről, az ülést követő 10 munkanapon belül.
- A nyertes pályázók névsorát honlapunkon jelenítjük meg.
A pályázat tartalmi követelményei (mellékletek)
- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati kiírásban
közzétett témának és célnak.
- A Vodafone Magyarország Alapítvány Pályázati Űrlapján szereplő összes
kérdésre válaszolni kell. Amennyiben a Pályázó ennek nem tesz eleget,
tartalmi hiba miatt pályázata elutasításra kerül.
A pályázati űrlaphoz kérjük csatolni
- az Alapító Okirat másolatát
- a bejegyzést igazoló bírósági dokumentum másolatát (1 éven belüli
kivonat, nem szükséges hitelesíteni)
- a már támogatásban részesített program pénzügyi és szakmai eredményeiről
szóló beszámolókat
- a pénzügyi tervet alátámasztó iratokat (pl. árajánlat).
A pályázat formai követelményei
1. Egy pályázó egy pályázati körben több pályázatot is benyújthat.
2. A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati
Űrlapján kell benyújtani.
3. Az űrlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg.
4. A pályázat terjedelme maximum 10 oldal lehet.
5. Hiánypótlásra csak a beérkezési határidőig van lehetőség.
Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha
- a pályázó a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg.
- a már támogatásban részesített program pénzügyi és szakmai eredményeiről
szóló beszámolókat nem juttatták el a Kiíróhoz.
- a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, eredményessége
kétséges.
- a Pályázati Űrlap hiányosan lett kitöltve, vagy a pályázat hiánypótlásra
szorulna.
- a pályázó a pályázati nyomtatványokban, mellékletekben formai hibát követ
el.
- a pályázat nem érkezik be a megadott beérkezési határidőig.
Pályázati űrlap
Letölthető a http://www.vodafonealapitvany.hu/ oldalról.
A pályázat benyújtásának módja, helye
A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati
Űrlapján kell beküldeni, egy példányban.
Postai úton
Vodafone Magyarország Alapítvány
1062 Budapest,
Váci út 1-3.
Faxon: 06 1 288-4385.
E-mailben: foundation.hu at vodafone.com.
A pályázat beérkezésének (NEM a postára adás dátuma) határideje 2006.
március 31. 24 óra.
A postai késésekért felelősséget nem vállalunk.
A határidő lejárta után beérkezett pályázatokat a Vodafone Magyarország
Alapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A pályázat elbírálásának időpontja
Azokat a pályázatokat, melyek az előzetes elbírálási körökön sikeresen
túljutottak és a Kuratórium elé kerülnek, a Kuratórium 2006. április 20-án
bírálja el.
Egyéb, a pályázattal kapcsolatos tudnivalók
- Beadott pályázatokat nem küldünk vissza, az elutasított pályázatokat fél
évig őrizzük meg.
- Adományozási politikánk független a Vodafone Magyarország Rt.
szponzorációs programjától, így nem támogatunk pl. kulturális programokat
(családi nap, táborok, ünnepségek, kirándulások, színházlátogatások) vagy
sporteseményeket, szabadidős programokat, jótékonysági rendezvényeket.
- Nem támogatjuk járművek vásárlását, sem konferenciák és szemináriumok
szervezését, épület vásárlását és felújítását.
- Kizárólag készpénzes támogatást tudunk nyújtani, kedvezményes
mobilkommunikációs szolgáltatást vagy mobiltelefont nem tudunk felajánlani.

Pályázati kapcsolattartók
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük merülne fel, az alábbi
telefonszámokon felvehetik a Vodafone Magyarország Alapítvány
munkatársaival a kapcsolatot.
Magyar Henrietta: 06 1 288-4320
Bátki Emese: 06 1 288-4446További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról