[Pályázatok] Segíthetek? MOL gyermekgyógyító program

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Júl. 1., P, 11:27:18 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Segíthetek? MOL gyermekgyógyító program
Kiíró: Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
Határidő: 2005. 07. 31.
Pályázhat: civil szervezetek:
- alapítványok, egyesületek, szövetségek
- (kiemelten) közhasznú társaságok
- egyházi szervezetek
- egészségügyi intézmények (Kérjük, hogy a gyermek-egészségügyi intézmények
közvetlen pályázata helyett az adott intézménnyel kapcsolatban álló
alapítvány vagy kiemelten közhasznú szervezetek pályázzanak.)
-------------------------
A MOL Rt. pályázatot hirdet súlyosan beteg gyermekek támogatására,
gyógyulásuk elősegítésére.
A hozzájárulás módja:
A) A kórházba szállítás költségeinek megtérítése tartósan beteg, folyamatos
kórházi kezelésre szoruló gyermekek kórházi kezeléséhez,
B) Élmény- és művészetterápiás programok finanszírozása krónikus
betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek
pszichoszociális rehabilitációja érdekében.
- Művészetterápiás programok: vizuális eszközök, zene, mozgás segítségével
történő, önkifejező, alkotó, kreatív, egyéni vagy csoportos foglalkozások,
amelyek segítséget nyújtanak a betegség lélektani hátterének
megállapításában, a problémák feldolgozásában, a személyiség egészségesebbé
válásában, a környezetével való kapcsolatának rendezésében.
- Élményterápiás programok: a személyes pozitív élményeken,
tapasztalatokon, befogadáson keresztül segítik ezen célok elérését.
A pályázat célcsoportja
Krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek
(például hemato-onkológiai, légzőszervi, vese-, emésztő-, endokrinológiai,
mozgásszervi beteg, pszichiátriai kezelésben részesülő gyerekek stb.)
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be:
Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság
2004. január 1-je előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
- civil szervezetek: alapítványok, egyesületek, szövetségek
- (kiemelten) közhasznú társaságok
- egyházi szervezetek
- egészségügyi intézmények (Kérjük, hogy a gyermek-egészségügyi intézmények
közvetlen pályázata helyett az adott intézménnyel kapcsolatban álló
alapítvány vagy kiemelten közhasznú szervezetek pályázzanak.)
Nem pályázhatnak:
- Nem bejegyzett alapítványok, egyesületek
- Magánszemélyek
- Pártok, szakszervezetek
- Vállalkozások
- Olyan szervezetek, amelyeknek lejárt esedékességű köztartozásuk van.
A támogatás formája, mértéke
Formája: vissza nem térítendő hozzájárulás
A hozzájárulás időtartama:
- az A típusú pályázat esetében folyamatos,
- a B típusú pályázat kizárólag a legkésőbb 2005. október. 1-jén induló
programokra érvényes
A hozzájárulásként megnyerhető összeg:
- Az A típusú pályázatok esetében a pályázatonként elnyerhető, egy
összegben folyósított hozzájárulás felső határa kb. 5 millió forint
- A B típusú pályázatok esetén A MOL Rt. csak a pályázati program
kizárólagos támogatását vállalja, tehát a nyertes programok teljes
költségét finanszírozza. A pályázatonként elnyerhető, egy összegben
folyósított hozzájárulás felső határa kb. 3 millió forint
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt csomagolásban,
ajánlott küldeményként kell benyújtani az alábbi címre: SEGÍTHETEK? MOL
GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM Budapest, 1241 Pf. 27
A borítékra írják rá, hogy A vagy B típusú pályázatot nyújtanak be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. július 31. (a postai bélyegző
határideje)
Az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe, a határidőn
túl postára adott pályázat érvénytelen!
A pályázathoz csatolt dokumentációkat nem áll módunkban visszaszolgáltatni
a pályázóknak.
Az elbírálás módja és határideje
A pályázat érvényességének vizsgálata
Valamennyi, a megjelölt postacímre beérkező pályázat iktatásra kerül, az
iktatási szám egyben a pályázat azonosító jele is. A beérkezést követően a
pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályázatokat szakértői bizottság elemzi és értékeli, majd a legjobbak
közül a zsűri választja ki a nyertes pályázatokat.
A B típusú pályázatok esetében a legjobb pályázatok képviselőit és a
pályázati program szakmai vezetőjét a szakértő kuratórium interjúra hívja
be. A végső döntés a nyertes pályázatokról csak ezt követően születik meg.
Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely megtévesztő vagy
valótlan adatot szolgáltatott
Elbírálás határideje
Az elbírálás határideje: 2005. augusztus 31.
Pályázók döntést követő kiértesítése
A bíráló bizottság döntéséről - támogatás, elutasítás - a pályázók postai
úton értesítést kapnak.
Szerződéskötés és csatolandó dokumentumok
A pályázathoz a pályázónak a következő dokumentumokat kötelező csatolnia:
- Pontosan kitöltött általános adatlap
- Pontosan kitöltött A vagy B adatlap
- Létesítő okirat másolata cégszerűen hitelesítve
- A pályázó hatályos bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról szóló,
30 napnál nem régebbi bírósági kivonata
- A pályázó 2004. évi - szakmai írásos és pénzügyi - (eredmény-kimutatás és
mérleg) beszámolója cégszerűen hitelesítve
- A legutolsó évi auditált mérleg, amennyiben van a pályázónak ilyen
- Nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása
- Támogatói lista (amennyiben vannak a szervezetet támogatók)
"B" pályázati program esetén:
- Cikkek, megjelenések a korábbi eredményekről (amennyiben vannak)
- A programot vezető szakértők listája, önéletrajza, referenciáinak
feltüntetésével
- A programmal kapcsolatos képi dokumentáció
- A program kommunikációs terve (ajánlott)
- A program vezetőinek szakmai önéletrajza
"A" pályázati program esetén:
- járművek hivatalos okiratainak hitelesített fénymásolata
- pályázati program szöveges bemutatása (max. 1 oldal)
Amennyiben a felsorolt dokumentumok a megadott pályázati határidőig nem
érkeznek meg, a pályázatot nem tudjuk elfogadni.
Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák: a
szerződéskötés feltételeit és a szükséges dokumentumok (a pályázó szervezet
képviselője aláírási címpéldányának, vagy banki aláírási kartonjának a bank
által hitelesített másolata; 30 napnál nem régebbi VPOP és APEH igazolás
köztartozás mentességről) beküldési határidejét és módját.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel teljesülése esetén a szerződést a MOL Rt. köti meg.
További információ
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A határidőn túl érkezett pályázatokat a bizottság nem értékeli.
További információkért a 06/40-200-637 szám hívható, munkanapokon 9-16
óráig. A szám a pályázat leadásának határidejéig működik, azaz 2005. július
31-ig.
http://www.mol.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról