[Pályázatok] Rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztése

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Júl. 1., P, 11:29:34 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztése
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Határidő: 2005. 07. 29.
Pályázhat: Önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán
szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány,
közhasznú egyesület, alapítvány, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.).
-------------------------
I. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
(ICSSZEM) pályázatot hirdet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
(NCSSZI) közreműködésével, "a szociális szolgáltatások keretein belül
történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése,
modellezése" címmel.
A pályázat a rehabilitációs foglalkoztatás feltételeinek javítását segíti
500 millió Ft keretösszeggel, ami teljes mértékben a szociális
intézmény/szolgáltató rendszer foglalkoztató képességének fejlesztésére,
kísérleti modellprogramok indítására szolgál.
A pályázat forrása az ICSSZEM részére a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs
alaprésze 2005. évi központi keretének felosztását meghatározó 4/2005. (Mü.
K. 2.) miniszteri utasítással elkülönített és megállapodás alapján átadott
pénzkeret.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 2001. évi LXXIX. törvénnyel történt módosítása
új rendelkezéseket vezetett be a rehabilitációs intézményekre vonatkozó
Szt.-beli szabályokban. A rehabilitációs intézményekre vonatkozó szabályok
hatálybalépésére 2006. január 1-jén kerül sor. Így 2005. az ún. "átvezetés"
éve.
A rehabilitációs célú ellátás korszerűsítése érdekében több fontos változás
történt:
- A korábbi 5+5 éves jogviszony létesítés struktúrája (alapjogviszony
időtartama és a hosszabbítás lehetősége) 5+3+2 évre változik
(alapjogviszony, esetleges és szükséges hosszabbítás időtartama,
utógondozás).
- A törvény új szakmai tartalmat fogalmaz meg a rehabilitációs intézmények
feladatait illetően - A rehabilitációs intézmény keretei között a teljes
körű ellátáson túlmenően - szükség esetén - biztosítani kell az ellátást
igénybe vevő fejlesztő felkészítését, képzését, foglalkoztatását, vagy a
foglalkoztatáshoz történő hozzájutását, továbbá az utógondozást.
- A korábbi pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatok helyett ún.
rehabilitációs alkalmassági vizsgálat végzésére kerül sor a bekerülést
megelőzően, annak megállapítása érdekében, hogy összeállításra kerüljön az
ellátott egyéni rehabilitációs terve, amely - többek között - a megmaradt
képességekre építve tartalmazza a személyre szabott foglalkozási
rehabilitáció szempontjából fontos fejlesztő felkészítési tervet, a
társadalmi rehabilitációra és reintegrációra.
- A törvény lehetővé teszi, hogy a rehabilitációs intézmények önállóan is
létrehozhassanak olyan szervezetet, amely a foglalkoztatást végzi, ezzel
elősegítve a szociális intézményi elhelyezés és a foglalkoztatás
feltételeinek összekapcsolását - "A rehabilitációs intézmény fenntartója az
ellátást igénybe vevő foglalkoztatása érdekében az intézmény szervezeti
kereteihez kapcsolódóan vagy önállóan foglalkoztatási tevékenységet
biztosító szervezetet hozhat létre. Ebben a szervezetben munkajogi
jogviszony alapján foglalkoztatható az ellátást igénybe vevő. (Szt. 112. §
(5) bek.).
A foglalkoztatási rehabilitációt előkészítő munkák során azonban az is
egyértelművé vált, hogy - a szociális intézményrendszer sajátos
struktúrájának eredményeképpen - nemcsak a rehabilitációs intézményekben
élők esetében jellemző az ellátáshoz kapcsolódó munkavégzés valamilyen
formája, hanem az ápoló-gondozó otthoni, nappali és átmeneti ellátásban
részesülők esetében is.
A pályázat általános célja:
- A pályázati program a szociális szolgáltatás keretein belül a
rehabilitációs és szociális intézményekben ellátott, aktív korú fogyatékos
személyek és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci esélyeinek
javítását célozza meg - a foglalkozási rehabilitáció eszköztárának
rendszerszerű fejlesztésével.
- A meglévő rehabilitációs foglalkoztatási lehetőségek tárgyi és személyi
feltételeinek javítása.
- Az arra alkalmas személyek magasabb szintű, nyílt munkaerő-piaci
foglalkoztatásra, munkavégzésre történő felkészítése.
- Az Szt.-ben meghatározott feladatok szektor-semleges biztosítása az
önkormányzati, a nem állami és egyházi fenntartók támogatása,
segítségnyújtás a szakmai programok megvalósításában.
- Korszerű szociális szolgáltatási struktúra kialakítása, amelyben a
megújult szakmai alapelvek és eredmények figyelembevételével működő
ellátások valósulnak meg, amelyek segítik a társadalmi befogadás
stratégiájának megvalósítását.
- Olyan szociális szolgáltatási modellkísérletek támogatása, amelyek a
partnerség, az integráció, az ütemezett tervezés alapelveinek
figyelembevételével működnek a szociális intézményrendszer foglalkoztató
készségének fejlesztésére.
II. Pályázható szakmai program
A pályázati felhívásban meghatározott célok megvalósulása érdekében az
alábbi szakmai program támogatására nyílik lehetőség:
"A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú
foglalkoztatási formák modellezése, a foglalkoztató képesség fejlesztése"
A program célja:
- A pályázati program a rehabilitációs szociális intézményekben segíteni
kívánja a rehabilitációs foglalkoztatás magasabb szakmai színvonalon
történő működtetését, az intézményekben folyó foglalkoztatási formák
megalapozottságát.
- A pályázat meghirdetésével a rehabilitációs szociális intézményekben,
továbbá az alapellátás és szolgáltatás körében az eddigi foglalkoztatási,
szolgáltatási modellkísérleti tapasztalatokra építve, a partnerségi és
közösségi elvek kiemelt támogatásával kívánjuk segíteni a rehabilitációs
foglalkoztatási lehetőségek szélesítését, a rászorulók minél szélesebb
körének bevonását, elősegítve a társadalmi integráció és reintegráció
megvalósítását.
- Alapvető célkitűzés a szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó
munka-rehabilitáció, valamint a fejlesztő, felkészítő foglalkoztatás
feltételeinek megteremtése, modellezése.
- A különböző ellátotti csoportokban, a megmaradt készségekre, képességekre
és azok fejlesztésére építő, az egyéni karrier-igényeket figyelembe vevő
foglalkoztatás megvalósítása.
- Adaptálható, más intézményekben /szolgáltatóknál is alkalmazható
rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységek modellezése.
- A szociális intézmények és szolgáltatók profiltisztításához,
modernizációjához új formák, eljárások, eszközök, programok, módszerek
kidolgozása, amelyek hatékonyan hozzájárulnak az eddigi munkavégzés
szakszerűségének növeléséhez,
Pályázni lehet:
- A rehabilitációs, és más szociális ellátó intézmények foglalkozási
programjainak folytatására, az ehhez szükséges feltételek (tárgyi és
személyi) megteremtésére.
- Szociális intézmények/szolgáltatók új foglalkoztatási programjainak
bevezetésére.
- Nappali ellátás keretében, foglalkoztató kialakítására és működtetésére,
amely a családban, saját lakókörnyezetben való maradást, gondoskodást teszi
lehetővé, ugyanakkor a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek
megmaradt készségekre, képességekre építő foglalkoztatást tud biztosítani.
- Az újonnan induló foglalkoztatás tárgyi feltételeinek kialakítására,
fejlesztésére, kisebb költségigényű külső/esetleg belső foglalkoztató
műhely átalakításra.
- A foglalkoztatási szakmai program működtetése érdekében személyi
feltételek kialakítására, biztosítására, tényleges foglalkoztatás esetén.
- Komplex programok megvalósítására a munkaerő-piaci integráció,
reintegráció segítésére, amelyben a szociális munka eszközeivel, a
rehabilitáció módszereivel, az egyéni beilleszkedés és az önálló életvitel
segítése valósul meg.
Személyi és intézményi feltételek:
A szociális rehabilitációs foglalkoztatás új formáinak bevezetéséhez,
működtetéséhez szükséges
- a szakdolgozók megfelelő felkészültsége, illetve annak elősegítése,
- a rehabilitációs eljárások, készségfejlesztés, pszichoedukáció,
pszichoszociális tanácsadás ismerete,
- a munka világába való visszatérés, illetve tartósan ott maradás
elősegítésének ismerete,
- az egészségügyi, szociális, munkaügyi szolgáltatások szakmai
együttműködése,
A pályázati programban szükséges részletesen bemutatni:
- az együttműködés szervezeti megoldását, a szakmai kapcsolatok
kialakításának és biztosításának garanciáit,
- a működés idejére szóló esetmegbeszélések ütemtervét,
- az ellátás kialakítása alatt a team részére megkezdett
szervezetfejlesztést,
- a program befejezése után a tapasztalatok átadását,
Kiemelten támogatást élvez:
- A fogyatékos, hajléktalan személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek
rehabilitációs részlegeként új szolgáltatások: a munka-rehabilitáció, a
fejlesztő, felkészítő foglalkoztatás modellezése, a foglalkoztatás
folyamatát elősegítő szolgáltatások, megszervezése. Kiemelt hangsúlyt
fektet az egyéni készségekre és képességekre, fejlesztő, felkészítő
foglalkoztatásra, a nyílt munkaerőpiac megcélzására.
-  Nappali, átmeneti foglalkoztató létrehozása, vagy önálló részleg
kialakítása, amely a gyógyulást, a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatást, a
reintegrációt segíti elő.
- A rehabilitációs, és más szociális ellátó intézmények foglalkozási
rehabilitációs programjainak folytatása, új programok bevezetése, az ehhez
szükséges feltételek (tárgyi és személyi) megteremtése. A program feltétele
a foglalkoztatás szakmai kontrolljának biztosítása (foglalkoztatási
szakember részvétele, együttműködés más intézménnyel szolgáltatóval,
munkaügyi szervezettel stb.).
- A rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység szakmai és infrastrukturális
feltételeinek megteremtése.
- A rehabilitációs programban résztvevő személyek önálló, minél teljesebb
életvitelének kialakításához szükséges képességfejlesztés speciális
módszereinek alkalmazása, integrált közösségi szolgáltatások modellezése
után követése.
- A foglalkoztatás tárgyi feltételeinek kialakítása, fejlesztése, kisebb
költségigényű külső/esetleg belső foglalkoztató műhely átalakítása.
- A pályázat elbírálásában előnyben részesülnek azok az
intézmények/szolgáltatók, amelyek a munkaerőpiacon való működés,
visszajutás felkészítésében hatékony koncepciót alakítanak ki és
dokumentáltan együttműködnek a munkaerőpiaci szervezetekkel.
Az igényelhető támogatás mértéke maximum: 7 M Ft.
III.
A pályázat általános feltételrendszere és eljárási rendje
1. A támogatásban részesíthetők köre
A pályázaton támogatást igényelhet bármely természetes és jogi személy, aki
részt vállal a szociális feladatok ellátásában. Így pályázhat valamennyi
önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző
nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület,
alapítvány, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a
pályázott szolgáltatás megvalósításával vállalja a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben és annak végrehajtási
rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.
2. A pályázat benyújtásának rendje
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. július 29.
A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára
adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 4 példányban,
csak a pályázati adatlapon lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel
ellátva. A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges teljes
dokumentáció, "Adatlap" letölthető az NCSSZI honlapjáról
(http://www.ncsszi.hu)
A pályázat benyújtásának helye a pályázó szervezet címe szerinti megyei,
fővárosi önkormányzat által kijelölt módszertani feladatokat ellátó
szociális intézmény, amelynek címjegyzéke a pályázati felhívás
mellékletében található.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás, információ is ezen intézmények
kijelölt munkatársától kérhető, elérhetőségüket szintén a Melléklet
tartalmazza.
A közreműködő szervezet (NCSSZI) részéről tájékoztatás kérhető a 1/487-0327
telefonszámon.
3. Regisztrációs díj
A pályázat regisztrációs díja pályázatonként 5000 Ft, melynek befizetéséről
szóló igazolást a pályázati adatlaphoz csatolni kell.
A regisztrációs díjat az Nemzeti Család - és Szociálpolitikai Intézet
számlájára kérjük befizetni: Befizetési számlaszám: 10032000 - 00283841 -
00000000, a befizetésnél, átutalásnál a feladó közleményeként kérjük
feltüntetni a következő kódszámot és szöveget: "400036/1 regisztrációs
díj."
4. A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási rendje
A befogadott pályázatok a kidolgozott szakmai programok tartalmi és formai
követelményeknek való megfelelése alapján kerülnek elbírálásra.
A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit
betartva a pályázatok elbírálását külső szakértők bevonásával létrehozott
szakértői bizottság végzi.
A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban
megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A támogatás
igénybevétele szempontjából a pályázatot támogatási kérelemnek kell
tekinteni.
A pályázatok a benyújtás határidejét követő 30 napon belül feldolgozásra,
előszűrésre és a szakértői bizottság által döntési javaslatra kerülnek. A
döntést a miniszter hozza meg. A döntést követően a pályázók a
tájékoztatást 10 munkanapon belül levélben kapják meg az NCSSZI-től.
A támogatásban részesített pályázók listája, a támogatásuk célja, a
támogatási összeg, továbbá a támogatott program megvalósítási helye a
Szociális Közlönyben, az ICSSZEM és az NCSSZI honlapján közzétételre kerül.
A pályázatot elutasító döntést a bíráló bizottság indokolja, a döntés ellen
jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat elfogadásáról szóló értesítés szerződéskötési ajánlatnak
minősül.
A támogatás egyszer megállapított, vissza nem térítendő forrás-kiegészítés.
A támogatás célirányos felhasználása érdekében az NCSSZI a döntéstől
számított 30 munkanapon belül - amely határidő egy alkalommal 30 nappal
meghosszabbítható - támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval.
A támogatás felhasználását, a program megvalósítását a szerződésben
rögzített módon, a pénzügyi és szakmai beszámolókon keresztül a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet ellenőrzi.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a
feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget vissza
kell fizetni.
Ezen felül megfizetendő a támogatási összeg jegybanki kamata vagy a
jegybanki kamatának kétszerese, attól függően, hogy a program nem
szerződésszerű teljesítése felróható-e a támogatottnak.
A támogatási összeg átutalása a program jellegének és költségeinek
megfelelően előfinanszírozásként egy ütemben történik.
A támogatásból kizáró okok:
- ha a pályázó a korábban nyújtott a minisztérium, illetve jogelődjei által
támogatott programokkal az előírt határidőre nem számolt el,
- ha a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
- ezt megelőzően támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat
közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- a pályázó a korábbi szolgáltatásait és foglalkoztatást elősegítő
tevékenységét, foglalkoztatási gyakorlatát, hitelt érdemlően nem mutatja
be,
- jogi személy pályázó esetén, ha csőd-, felszámolási-, illetve
végelszámolási eljárás alatt áll, valamint
- természetes személy pályázó esetében, ha végrehajtási eljárás alatt áll a
pályázat benyújtásakor.
- Az áfa visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a
támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető áfa összegét.
5. Saját erő
A pályázónak a megvalósítani kívánt programhoz önerő (saját anyagi forrás)
biztosítása nem szükséges, viszont korábbi intézményi /célszervezeti
foglalkoztatási, foglalkoztatást előkészítő tapasztalatokkal szükséges
rendelkeznie.
A tapasztalat megalapozottságát (foglalkoztatást előkészítő szolgáltatások
munkaerőpiaci eredményességét, korábbi foglalkoztatási tapasztalatokat,
foglalkoztatottak számát, foglalkoztató hely leírását) a pályázónak hitelt
érdemlően igazolni kell. Itt szükséges leírni, ha célszervezettel közösen
történt a foglalkoztatás, hogy hány fő, milyen típusú foglalkoztatásban
részesült.
6. Egyéb feltételek
A támogatott szervezet a támogatás igénybe vételével kötelezettséget vállal
a támogatott cél szerint működő program, ellátás meghatározott ideig való
működtetésére. Az ellátási és egyéb kötelezettségek részletei:
- A pályázót a programban meghatározott, vállalt határidő kötelezi a
működtetésre (a támogatási szerződés aláírásától 2006. augusztus 31-ig).
- A megvalósítást követően a támogatott kötelezettséget vállal a
modellkísérleti programban megvalósult szolgáltatás további működtetésére
(amennyiben 2006-tól a kiegészítő rehabilitációs foglalkoztatási normatíva
bevezetésre kerül).
- Amennyiben a támogatást jogosulatlanul vették igénybe a pályázót
visszafizetési kötelezettség terheli.
A támogatási összeget 2006. szeptember 30-ig fel kell használni.
A fordulónappal, a felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló
elkészítésének határideje: 2006. szeptember 30.
A beszámolót és pénzügyi elszámolást a fenti határidőig kell az NCSSZI
részére megküldeni.
Abban az esetben, ha a támogatási igény meghaladja a pályázat támogatási
keret összegét a szakértői bizottság rangsorol, amely során figyelembe
veszi a területen megjelenő szükségleteket, ellátási hiányosságokat, a
komplexitást és a szakmai program teljességre való törekedését, valamint a
fenntarthatóságot.
Ha a támogatási igény kerete nem kerül teljes mértékben felhasználásra a
fel nem használt támogatási keret összeg átcsoportosítható, vagy meghívásos
pályázat kiírására kerül sor.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók: támogatott
szervezet neve, támogatás célja és tárgya, megvalósítás helye, a támogatási
forrás megjelölése, és a felhasznált támogatási összege.
A pályázattal szembeni általános követelmények:
1. Formai követelmények:
- A határidőt követően postára adott pályázati programok nem kerülnek
elbírálásra.
- A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményben, 4 példányban -
egy eredeti és három másolati példányban -, a felhívás mellékletében
meghatározott "Adatlap"-on lehet benyújtani, a szükséges mellékletekkel
együtt.
- A pályázat benyújtásának helye kizárólag a mellékletben felsorolt megyei
módszertani intézmény lehet.
Hiánypótlás
A pályázóknak a beadási határidő lejárta után, a program megvalósításához
rendelkezésre álló rövid határidő miatt hiánypótlásra nincs lehetősége. A
határidő elmulasztása jogvesztőnek minősül.
A kötelezettségvállaló - megfelelő határnap kitűzésével - a pályázati
határidő lejártáig, az elbírálásához szükséges, hiánypótlásnak nem minősülő
kiegészítő adatok benyújtását kérheti a pályázótól.
1.1 További szempontok:
- A 4 példányban történő, adatlapon szereplő aláírások, pecsétek és
hitelesítések megléte.
- A programban megjelölt támogatási igény részletezett és összegzett
formájának számszaki megfelelőssége.
- Az igényelhető támogatás összegét nem lehet túllépni.
- A pályázó vállalja a minisztériummal, a módszertanokkal való
együttműködést, képzésben és/vagy továbbképzésben való részvételt, a
program szakmai tapasztalatainak átadását, adaptálását illetve más helyen
történő kipróbálását, szakmai protokollok kidolgozását.
- A szakmai program kidolgozásakor figyelembe veszi az esélyegyenlőségről,
akadálymentesítésről, a foglalkoztatásról szóló jogszabályban megjelenő
szempontokat, rendelkezéseket.
- Megváltozott munkaképességű munkanélküli és fogyatékos személyeket
alkalmaznak a szolgáltatás megvalósítóinak körében.
- Olyan területen szerveznek szolgáltatást, ahol a fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalan személyek részére
hiányoznak a speciális, foglalkoztatók és szolgáltatások.
- A foglalkoztatás kialakítása alatt a team részére szervezetfejlesztést is
végeznek.
- A munkaügyi ellátásokat és szolgáltatásokat végző partner szervezetekkel
partnerségi kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn.
1.2 Dokumentumok, amelyeket a pályázathoz csatolni kell
- Már működő szolgáltatás esetén a működési engedély (határozatlan vagy
ideiglenes) másolata.
- Önkormányzati pályázó esetén a képviselőtestület, illetve a megyei
közgyűlés döntése a program támogatásáról (indokolt esetben a polgármester,
illetve a közgyűlés elnökének nyilatkozata is elfogadható, de támogatás
elnyerése esetén a szerződéskötéshez a testület döntése szükséges).
- Nem állami szervezet pályázatához a fenntartó képviselőjének nyilatkozata
a program támogatásáról.
- Együttműködő partnerek közötti kapcsolatrendszert megállapodásban kell
rögzíteni, melyben az együttműködésben résztvevő szervezetnek és
feladatainak egyértelmű megjelölése szükséges.
- Épület átalakítás, felújítás esetén az elvégzendő munkák vázlatos terve
és a várható költségek ismertetése (tervdokumentációt és részletes
költségvetést csak a döntést követően kell becsatolni)
- Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben az EVÁ-ra bejelentkezés történt,
annak igazolása.
- Önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetében a bírósági
bejegyzés másolata
- Közhasznúságról szóló igazolás.
- Hiteles aláírási címpéldány.
- Nyilatkozat a köztartozásról.
2. Tartalmi követelmények:
A program megvalósításának feltétele a foglalkoztatás szakmai kontrolljának
biztosítása (foglalkoztatási szakember részvétele, együttműködés más
intézménnyel, szolgáltatóval, munkaügyi, és egyéb segítő, civil stb.
szervezettel).
A program során az ellátásban részesülők számára a legmagasabb szintű
szolgáltatást, foglalkoztatást legyen képes az adott szociális
intézmény/szolgáltató nyújtani, illetve a különböző eljárások, programok,
eszközök járuljanak hozzá a minőségi foglalkoztatáshoz, új munkalehetőségek
bevezetésének lehetőségéhez.
A modellkísérlet során, a közvetlen hatásokon túl (pl.: új ismeretek
átadása, tárgyi feltételek) a közvetett hatásokról is információt kell adni
(pl.: struktúraváltás, szervezetfejlesztés, attitűdváltás, épületszerkezeti
feltételek stb.).
- A szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program
célkitűzéseinek, a kiírási feltételeknek.
- A pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kidolgozott és
részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályi követelményekkel.
- A program szociális szükségletekre gyakorolt várható hatása átgondolt és
bemutatott legyen, az ellátással érintett célcsoport részletes
bemutatásával.
- A megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt legyen a
szakmai célkitűzéssel,
- Együttműködés esetén a partnerek feladatvállalásai külön-külön is
jelenjenek meg a programban.
- A program működtetésének pénzügyi feltételei alátámasztottak, indokoltak
legyenek (kiadás-bevétel egyenlege).
- Tartalmazza a program hasznosulására, hatékonyságára vonatkozó elemzést,
további működési források biztosítása esetén a fenntarthatóságot.
2.1 A pályázat elbírálásának általános prioritásai:
- Új szolgáltatás létesítése esetén a kötelezően előírt szakmai és tárgyi
feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak.
- Olyan szolgáltatás megszervezésére vállalkoznak, ami az adott
településen/térségben mutatkozó szükségletek alapján az ellátási hiányt
csökkenti.
- A programmal térségi igények kielégítését szolgálják.
- Hosszabb távú, ütemezett tervezést tartalmaz, összhangban a helyi/térségi
szolgáltatástervezési koncepcióval.
- Egészségügyi, szociális, foglalkoztatási terület összehangolt
együttműködésével valósítják meg a programot.
- A megvalósításban az önkormányzat és a civil szervezet együtt vállal
szerepet.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról