[Pályázatok] Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók műszaki háttere

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 23., Sze, 09:29:41 CET


Témakör: Egyéb
>
> Cím: Nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók
> műszaki háttere
> Kiíró: Országos Rádió és Televízió Testület
> Határidő: Folyamatos
> Pályázhat: nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és 
> közműsor-szolgáltatók
> -------------------------
> Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) a
> rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a 
> továbbiakban:
> médiatörvény) 78. §-ának (1) bekezdése alapján pályázati felhívást 
> bocsát
> ki nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók és közműsor-szolgáltatók
> támogatására.
> 1. A pályázati eljárás célja a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói 
> és
> közműsor-szolgáltatói működést biztosító technikai háttér 
> kialakításának
> támogatása
> (a) egyenként 30 000 Ft-ot meghaladó beszerzési árú
> (b) stúdiótechnikai, számítástechnikai és telekommunikációs célú 
> műszaki
> berendezések
> (c) 2005. évben teljeskörűen lebonyolított megvásárlásához
> (a továbbiakban: műszaki fejlesztés) nyújtott vissza nem térítendő
> hozzájárulással.
> 2. Érvényes pályázati kérelmet
> a pályázati kérelem benyújtásának napját megelőzően legalább 1 
> hónappal már
> nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói vagy közműsor-szolgáltatói
> jogosultsággal rendelkező és azt gyakorló magyarországi 
> műsorszolgáltató
> nyújthat be.
> 3. A pályázati kérelem
> (a) A pályázati eljárásban az ORTT a pályázó által benyújtott 
> pályázati
> kérelem és annak kötelező dokumentumai alapján ítél meg támogatást.
> (b) A pályázati kérelmet a jelen felhívásban meghatározott 
> feltételekkel a
> Műsorszolgáltatási Alaphoz (a továbbiakban: Alap) kell benyújtani.
> (c) Egy pályázó a jelen eljárásban műsorszolgáltatási 
> jogosultságonként
> csak egy pályázati kérelmet nyújthat be, annak módosítására azonban
> lehetősége van.
> (d) Az ORTT a pályázati kérelmek érékelésével a műszaki fejlesztéseket
> támogató pályázati eljárásokban beérkezett kérelmek értékelésére 
> felkért
> műszaki bíráló bizottságot (a továbbiakban bizottság) bízza meg.
> (e) Az Alap csak a valamennyi feltétel szerint érvényes és teljes 
> pályázati
> kérelmeket fogadja be és tárja a bizottság elé értékelésre.
> (f) Érvényes pályázati kérelmet nyújthat be a pályázó, ha
> I. megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek,
> II.I. televíziós műsorszolgáltatók esetében minimum heti 4 óra 
> ismétlés
> nélküli saját gyártású az 1996. évi I. tv. 2. § 42. pontja szerint: 
> Saját
> gyártású műsorszám: olyan műsorszám, amelyet többségében
> a) műsorszolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
> természetes személy, illetve
> b) műsorszolgáltató által viselt költségek terhére magyarországi 
> lakóhelyű
> természetes személy, magyarországi székhelyű jogi személy vagy jogi
> személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság készített, és az így
> létrejött műsorszámhoz fűződő - törvényben meghatározott - vagyoni 
> jogok a
> műsorszolgáltatót illetik meg. műsor készítése (jelen pályázati 
> eljárásban
> a minimum heti 4 óra ismétlés nélküli saját gyártású műsor készítésébe 
> a
> képújság nem számít bele),
> II.II. rádiós műsorszolgáltatók esetében
> - napi 24 órás jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók esetén 
> minimum
> heti 72 óra;
> - napi 12 órás jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók esetén 
> minimum
> heti 36 óra,
> - heti 8 órás jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók esetén 
> minimum
> heti 6 óra, önállóan szerkesztett ismétlés nélküli műsor készítése 
> hétfőtől
> szombatig,
> III. nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt,
> IV. kötelezettségeinek valamely korábbi pályázati eljárásban történt
> megsértése miatt nincs kizárva az Alap forrásai terhére kiírandó 
> pályázati
> eljárásokon való részvétel lehetőségéből,
> V. nincs a központi adóhatóság irányában fennálló lejárt és 
> teljesítetlen
> adó- illetve járulékfizetési kötelezettsége,
> VI. nincs lejárt és teljesítetlen szerzői vagy szomszédos 
> jogdíjfizetési
> kötelezettsége,
> VII. nincs az ORTT-vel illetve az Alappal szemben fennálló, lejárt és
> teljesítetlen fizetési kötelezettsége,
> VIII. pályázati díja a 6. pontban előírtak szerint az ORTT számlájára
> beérkezett.
> (g) A pályázati kérelem teljes, ha a pályázó
> I. a pályázati kérelmet a felhívás mellékletében rögzített formában,
> hiánytalanul kitöltve és aláírva adja be,
> II. a kérelem eredeti példányához csatolja valamennyi, a felhívás 
> 7.(d)
> pontjában előírt mellékletet,
> III. 8 példányban benyújtja a kérelem másolati példányát és annak
> mellékleteit tartalmazó dokumentációt.
> (h) A (g) pont szerinti teljességi és az (f) iii.-v. alpontokban 
> rögzített
> érvényességi szempontokat az Alap a pályázati kérelem átvétele 
> alkalmával
> ellenőrzi (a továbbiakban: átvételi eljárás), az ezeknek megfelelő
> pályázati kérelmet feltételesen fogadja be.
> (i) Az (f) I., II., VI. és VII. alpontokban rögzített érvényességi
> szempontokat az Alap a teljes és az (f) III.-V. alpontok szerint 
> érvényes
> pályázati kérelem átvételét követően ellenőrzi.
> (j) Az ellenőrzést követően az Alap megállapítja a kérelem 
> érvényességét
> vagy érvénytelenségét.
> (k) Amennyiben a kérelem érvényes, úgy benyújtottnak minősül és az 
> Alap
> befogadja azt, majd bevezeti iktatási rendszerébe.
> (l) Amennyiben a kérelem érvénytelen, úgy azt a bizottság nem 
> értékeli. Az
> érvénytelenségről az Alap írásban értesíti a pályázót.
> 4. A támogatás
> (a) Az ORTT a jelen pályázati eljárásban a pályázó 1. pontban 
> foglaltaknak
> megfelelő műszaki fejlesztéséhez elő- és utófinanszírozás formájában 
> nyújt
> vissza nem térítendő támogatást.
> (b) A jelen pályázati eljárásban rendelkezésre álló keretösszeg
> - a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatására 83 000 000 
> forint,
> - a közműsor-szolgáltatók támogatásra 83 000 000 forint.
> (c) Az egy pályázó által a jelen pályázati eljárásban elnyerhető 
> támogatás:
> I. rádiós műsorszolgáltatók esetében 10 000 000 forint,
> II. televíziós műsorszolgáltatók esetében 15 000 000 forint.
> (d) A jelen eljárás keretében az ORTT a műszaki fejlesztés kizárólag 
> azon
> költségeihez járul hozzá és viszonyítva ítél meg támogatást, amelyek
> - a jelen pályázati felhívás kibocsátását követően,
> - a pályázati dokumentációban megjelölt berendezések ellenértékeként,
> - külső szállítók irányában
> - pénzben kerülnek kiegyenlítésre.
> (e) Az ORTT a jelen eljárás keretében a pályázó (d) pont szerinti
> költségeit az azokat terhelő előzetesen felszámított általános 
> forgalmi adó
> szempontjából az alábbiak szerint veszi figyelembe:
> - kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytató vagy alanyi 
> adómentes
> pályázó esetében a költségek bruttó (áfá-t is tartalmazó) összegét,
> - adóalany, de adóköteles és tárgyi adómentes bevételekkel egyaránt
> rendelkező, s ezért a felszámított adó arányos részének levonására 
> jogosult
> pályázó esetében a költségek nettó (áfá-t nem tartalmazó) összegét,
> valamint az 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-ában meghatározott 
> arányosítás
> alapján le nem vonható áfa összegét,
> - minden egyéb pályázó esetében a költségek nettó (áfá-t nem 
> tartalmazó)
> összegét.
> (f) Az egy pályázó által elnyerhető támogatás az (a), (d) és (e) 
> pontokban
> foglaltaknak megfelelő költségek (a továbbiakban: elismert költségek)
> legfeljebb75%-áig terjedhet.
> (g) Az ORTT a támogatást - annak legfeljebb 90%-áig - az elismert 
> költségek
> közül kizárólag a (h) pont szerinti folyósítási napot követően
> kiegyenlítendőkre előfinanszírozásként folyósítja (a továbbiakban:
> előfinanszírozás).
> (h) Az előfinanszírozás folyósításának napja a támogatási szerződés
> megkötését követő 10. nap illetve - ha ez a nap nem banki nap, úgy - 
> az azt
> követő banki nap.
> (i) A pályázó köteles a pályázati kérelem benyújtásának napjától
> - a műszaki fejlesztés megvalósításával összefüggő teljes 
> pénzforgalmát a
> pályázati kérelemben megjelölt kifizetési számlán bonyolítani és
> - e számla forgalmát olymódon könyvelni, hogy az biztosítsa a 
> fejlesztés
> megvalósításával összefüggő valamennyi pénzáramlás egyértelmű 
> azonosítását.
> (j) A műszaki fejlesztés lebonyolításának határideje (a továbbiakban:
> befejezési határidő) az előfinanszírozás folyósításának napját magában
> foglaló negyedévet követő második negyedév utolsó napja, ha azonban ez
> 2005. december 31-ét követő napra esne, úgy 2005. december 31-e. Az 
> ezt
> követően teljesített kifizetések a jelen eljárás keretében el nem
> számolhatók.
> (k) A pályázó a műszaki fejlesztés lebonyolításáról az Alapnak 
> dokumentált
> készrejelentést köteles benyújtani.
> (l) Ha a műszaki fejlesztés lebonyolítását követően annak a végleges 
> (tehát
> a pályázó számára visszatérítésre nem kerülő) kiadásokra vonatkozó
> tényleges bekerülési költsége nem éri el a költségtervben tervezett
> költségek pályázati kérelemben rögzített összegét (tervezett 
> bekerülési
> költség), akkor a pályázó is csak abban az arányban jogosult a 
> megítélt
> támogatásra, amekkora hányada a tényleges bekerülési költség a
> tervezettnek. A különbözet összegét az ORTT a pályázónak nem fizeti 
> ki,
> illetve - ha ez részben már megtörtént - a folyósított hányadot
> visszaköveteli.
> (m) A pályázónak a pályázati kérelemben meg kell jelölnie, hogy az
> előfinanszírozás felhasználásról szóló dokumentált készrejelentés
> elkészítéséhez könyvvizsgálót alkalmaz-e.
> (n) A támogatás fennmaradó hányadát az ORTT a műszaki fejlesztés
> lebonyolításáról készült készrejelentés elfogadása esetén, azt 
> követően
> utófinanszírozásként folyósítja.
> 5. A műszaki fejlesztés a jelen eljárásban megvalósult, ha
> (a) a pályázó a műszaki fejlesztést a pályázati felhívásban, a 
> pályázati
> kérelemben és az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban 
> valamint a
> 10. pont szerint megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak 
> megfelelően
> a befejezési határidőig teljes mértékben lebonyolítja,
> (b) a pályázó a lebonyolításról szóló készrejelentésében a teljesítés
> adatait, nyilvántartásait és dokumentumait az Alapnak eljuttatja és
> (c) a készrejelentés ellenőrzése igazolja az (a) pontban foglaltakat.
> 6. A pályázati díj
> (a) A pályázati kérelem benyújtásához a pályázónak pályázati díjat 
> kell
> fizetnie.
> (b) A nettó pályázati díj számításánál a megpályázott összeg 2%-át 
> kell
> alapul venni; ha ez 100 forinttal maradék
> nélkül nem osztható, úgy a nettó pályázati díj a felfelé kerekítéssel
> kapott legkisebb következő, 100 forinttal maradék nélkül osztható 
> összeg.
> (c) A (b) pont szerint számított pályázati díjat 25%-os általános 
> forgalmi
> adó terheli.
> (d) A bruttó pályázati díj megegyezik a (b) és (c) pontok összegével.
> (e) A (d) pont szerinti bruttó pályázati díjnak legkésőbb a pályázati
> kérelem benyújtásának időpontjáig jóváírásra kell kerülnie az ORTT 
> Magyar
> Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számláján Felhívjuk 
> a
> pályázók figyelmét arra, hogy - tekintettel a banki átutalási 
> rendszerre -
> a pályázati díjat kellő idővel a tervezett benyújtás előtt utalják át, 
> hogy
> az a benyújtás napjára biztosan jóváírásra kerüljön az ORTT 
> számláján..
> (f) A pályázati díjat érvényesen csak hitelintézeti átutalással lehet
> befizetni.
> (g) Az átutalási megbízás
> - "átutaló neve" rovatát a pályázati kérelem első sorával pontosan
> megegyező formában kell kitölteni;
> - "jogosult neve" rovatában az ORTT megnevezést kell feltüntetni;
> - "közlemény" rovatában a pályázat kódszámát: NPMUSZ2005 kell 
> rögzíteni.
> (h) A pályázati díjat magának a pályázónak kell befizetnie.
> (i) A pályázati díjat az ORTT nem téríti vissza, ha a pályázó
> - a pályázati kérelem befogadását követően visszalép;
> - kérelme a 3. (f) pont szerint érvénytelen,
> - kérelmét a bizottság az eljárás utolsó fordulójában annak tartalma 
> miatt
> nem javasolja támogatásra és a kérelmet az ORTT nem támogatja;
> - kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmére vonatkozóan a
> támogatási szerződést a 10. (f) pont szerinti határidőig neki 
> felróható
> okból nem írja alá.
> (j) A pályázati kérelem befogadását követően a pályázati díj 75%-át az 
> ORTT
> csak abban az esetben téríti vissza, ha a kérelmet forráshiány miatt 
> nem
> részesíti támogatásban.
> (k) Ha a pályázó által befizetett összeg és a pályázati díj 
> különbözete 100
> forintnál nagyobb, az ORTT a túlfizetést az adott bírálati szakaszban
> hozott bizottsági ajánlás testületi elfogadását követő 30. napig
> visszautalja. A 100 forintot meg nem haladó különbözetet az ORTT a
> pályázati díj részének tekinti.
> 7. A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása
> (a) A pályázati kérelmet 1 eredeti és 8 zárt másolati példányban, a
> kötelező mellékletekkel ellátottan kell benyújtani.
> (b) A pályázati kérelem és mellékleteinek minden lapját oldalazonosító 
> és
> verzióazonosító jelzéssel kell el látni és a pályázati anyaghoz
> tartalomjegyzéket kell mellékelni. Verzióazonosításként a beadási 
> dátumot
> kell használni (éééé. hh. nn. formában), ezt követi az oldalszám. Erre
> azért van szükség, hogy későbbi módosítás esetén egyértelműen lehessen
> hivatkozni a módosítás után is érvényben maradó lapokra.
> (c) A pályázati kérelmet az átvételi eljárás napjára vonatkozóan kell
> kiállítani.
> (d)  A pályázati kérelem eredeti példányának kötelező mellékletei:
> 1. tartalomjegyzék, mely a kötelező mellékletek kezdő oldalszámait
> tartalmazza,
> 2. a pályázó eddigi műsorszolgáltatói tevékenységének bemutatása,
> referencia-anyagok a választása szerinti formában és tartalomban 
> (ilyenek
> lehetnek például a közvélemény-kutatási adatok, felmérések illetve
> válogatás a műsorszolgáltató műsorából),
> 3. a pályázó heti és napi műsorterve, műsorszerkezete (azaz: a 
> műsoridő
> beosztása intervallumok megadásával, mely napokon mettől meddig),
> 4. a kérelem benyújtásakor a pályázó tulajdonában lévő, rendelkezésre 
> álló
> és használatban lévő műszaki berendezések leírása, jellemzése (típus,
> életkor, főbb műszaki jellemzők, mennyiség, a beszerzés ideje stb.), 
> külön
> megjelölve a korábbi pályázati eljárásokban az ORTT-től elnyert 
> támogatások
> felhasználásával beszerzetteket,
> 5. a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatói illetve 
> közműsor-szolgáltatói
> tevékenység folyamatos gyakorlásához szükséges teljes 
> berendezés-állomány
> leírása,
> 6. a pályázónak a felhívás 1. pontja szerinti műszaki fejlesztési 
> terve a
> 2005. évre vonatkozóan, ebben az alábbiakra kell részletesen kitérni:
> - a beszerezni kívánt eszközök rendszerben betöltött funkciójának
> meghatározása és leírása,
> - a beszerezni kívánt eszközök és berendezések kompatibilitása a 
> meglévő
> rendszerhez,
> - a beszerezni kívánt eszközökkel és berendezésekkel elérni kívánt
> technikai, műszaki fejlesztés és korszerűsítés leírása,
> - a 2005. évben tervezett eszközbeszerzések révén elérhető 
> megtakarítások
> valamint a költséghatékony működés leírása,
> - a folyamatos műsorszolgáltatói tevékenység szempontjából a műszaki
> fejlesztés során beszerezni kívánt berendezések fontossági 
> sorrendjének,
> indokoltságának meghatározása,
> 7. a 2005. évre tervezett műszaki fejlesztés során beszerezni kívánt
> valamennyi berendezésre vonatkozó összesítőlap az Alap által kiadott, 
> a
> jelen felhívás mellékletét képező formanyomtatvány,
> 8. a forgalmazó(k)nak a kérelem benyújtásakor érvényes, aktuális és
> részletes árajánlata(i) a 2005. évre tervezett műszaki fejlesztés 
> során
> beszerezni kívánt berendezésekre,
> 9. a saját erőből illetve külső forrásból biztosítandó hozzájárulások
> tervezését alátámasztó okiratok, dokumentumok,
> 10. amennyiben a pályázó társadalmi szervezet, egyéni vállalkozó,
> költségvetési intézmény vagy önkormányzat, úgy hatályos 
> alapdokumentumának
> 30 napnál nem régebbi kibocsátású példánya az alábbiak szerint:
> - egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány közjegyző által
> hitelesített másolata,
> - társadalmi szervezet (alapítvány, egyesület) esetében az illetékes
> megyei/fővárosi bíróság nyilvántartásának kivonata,
> - költségvetési intézmény esetében az alapító okirat hitelesített 
> másolata,
> - önkormányzat esetén a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának
> igazolása (amely tartalmazza a pályázó nevét, címét, törzsszámát),
> 11. nyilatkozat a közös jogkezelő szervezetek irányában fennálló 
> fizetési
> kötelezettségek teljesítéséről2,
> 12. a 11. pont szerint megjelölt közös jogkezelő szervezetek 30 napnál 
> nem
> régebben kibocsátott igazolásai a tartozásmentességről,
> 13. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 30 napnál nem régebben
> kibocsátott igazolása arról, hogy a pályázónak irányában nincsen adó-
> illetve járuléktartozása.
> (e) A kérelem 8 másolati példányával az eredeti példányhoz csatolt, a 
> 7.
> (d) pontban felsorolt kötelező mellékletek fénymásolatait kell 
> benyújtani.
> (f) A 7. (d) 8. alpont szerinti dokumentumok (szerződések, 
> megállapodások
> stb.) esetében a pályázati kérelem eredeti példányához elegendő "A 
> hatályos
> eredetivel mindenben megegyező másolat." nyilatkozattal, dátummal és
> eredeti aláírással ellátott fénymásolatokat csatolni.
> (g) A pályázati dokumentációt a (d) pontban foglalt sorrendben 
> összeállítva
> kell benyújtani, az egyes dokumentumokon egyértelműen megjelölve, hogy 
> azok
> benyújtásával a pályázó a (d) pontban foglalt mely kötelezettségét 
> kívánja
> teljesíteni.
> 8. Az átvételi eljárás
> (a) A pályázati kérelmeket az Alap a pályázati felhívás kibocsátásának
> napjától a 2005. szeptember 30-áig illetve a pályázati eljárás 
> lezárásáról
> szóló testületi döntés közzétételének napjáig folyamatosan, minden 
> héten
> kedden, szerdán és csütörtökön 9 és 17 óra között fogadja a következő
> címen: Fontana Irodaház, 1052 Budapest Váci utca 16/b, IV. emelet.
> (b) A jelen eljárás első fordulójában 2005. március 2-áig lehet 
> benyújtani
> a pályázati kérelmeket.
> (c) Pályázati kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.
> (d) A pályázati kérelmek érvényességi és teljességi vizsgálatáról az 
> Alap
> jegyzőkönyvet állít ki. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat 
> eredményét,
> az esetleges hibák és hiányosságok tételes felsorolásával.
> (e) A vizsgálat során az Alap csak az eredeti példány kötelező
> mellékleteinek teljességét vizsgálja.
> (f) A másolati példányokat egyenként zárt csomagolásban kell 
> benyújtani
> úgy, hogy annak sértetlensége a felbontáskor egyértelműen 
> megállapítható
> legyen. A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázat kódszámát 
> (NPMUSZ2005),
> majd a pályázati kérelem nyilvántartási számát az Alap a benyújtáskor
> rávezeti.
> (g) A 3. (h) pontban rögzítettek szerint érvénytelen illetve hiányos
> pályázati kérelmek befogadását az Alap mindaddig visszautasítja, 
> ameddig
> azok nem felelnek meg a jelen felhívásban előírt követelményeknek.
> (h) Az esetleges hiányosságok pótlásáig illetve az érvénytelenségi 
> okok
> kiküszöböléséig az Alap a pályázati kérelem meglévő mellékleteit a 
> pályázó
> kérésére letétbe átveszi.
> (i) Ha a pályázó a megismételt átvételi eljárás során korábban letétbe
> helyezett dokumentumokat is be kíván nyújtani, akkor a pályázati 
> kérelmet a
> megismételt átvételi eljárás napjára vonatkozóan kell kiállítania.
> (j) Az Alap a teljes és a 3. (h) pont szerint érvényesnek bizonyult
> pályázati kérelmeket a 3. (i) pont szerinti ellenőrzés befejezéséig
> feltételesen fogadja be.
> (k) Az Alap egy napon legfeljebb 25 darab pályázati kérelem fogadását
> vállalja Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a jelzett mennyiség
> valamennyi folyamatos beadással zajló pályázati eljárásra együttesen
> értendő..
> (l) Minden beadási napra azt legalább két nappal megelőzően az Alap
> bejelentkezést vesz fel és azt írásban visszaigazolja.
> (m) Az írásban visszaigazolt bejelentkezés
> - más pályázóra át nem ruházható;
> - lemondására a pályázónak kizárólag fax-üzenetben van lehetősége oly
> módon, hogy azt legkésőbb a beadás napját megelőző munkanapon 17 óráig 
> kell
> az Alaphoz eljuttatni. Az írásban le nem mondott helyek betöltöttnek
> minősülnek.
> (n) Az írásban vissza nem igazolt pályázati kérelmeket az Alap csak az 
> arra
> a napra visszaigazolt pályázati kérelmek fogadását követően, összesen 
> a (k)
> pontban meghatározott mennyiségi küszöbig fogadja.
> 9. A pályázati kérelmek értékelése
> (a) Az Alap által befogadott érvényes és teljes pályázati kérelmeket a
> bizottság a tárgyhó harmadik keddjén - ha ez munkaszüneti nap, úgy az 
> ezt
> követő munkanapon - havonként értékeli.
> (b) A pályázati kérelmeket a bizottság a bontatlan másolati példányok
> alapján az alábbiakban meghatározottak szerint értékeli:
> - a pályázó által benyújtott pályázati kérelem illetve a 
> mellékleteként
> benyújtott dokumentumok megfelelnek-e a pályázati felhívásban 
> rögzített
> feltételeknek,
> - a pályázó által leírt műszaki fejlesztés a színvonalas, minőségi nem
> nyereségérdekelt műsorszolgáltatói illetve közműsor-szolgáltatói
> tevékenységet szolgálja-e, s ekként a pályázó aktuális műszaki 
> hátteréhez
> viszonyítottan megalapozott-e, indokolt-e,
> - a fejlesztés pénzügyi tervezése  különös tekintettel a benyújtott
> árajánlatokra  eleget tesz-e a gazdaságosság és a biztonság
> követelményének,
> - az indokolt fejlesztési tételek beszerzésének támogatására elegendő
> fedezet áll-e rendelkezésre a jelen eljárásban (tekintettel a többi
> pályázóra vagy lehetséges pályázóra is).
> (c) Az értékelésekor a bizottság állást foglal, hogy a jelen felhívás
> alapján támogatható kérelmekben megjelölt berendezések közül melyek
> - beszerzésének támogatását javasolja vagy
> - tervezését minősíti indokolatlannak, megalapozatlannak illetve
> támogatásra egyéb okból nem érdemesnek.
> (d) A bizottság a pályázati felhívásban rögzített feltételek pályázók
> általi teljesítése esetén ajánlásában részletes indoklással ellátott
> javaslatot tesz az ORTT-nek a támogatás összegére.
> (e) Az ajánlást az Alap 8 munkanapon belül terjeszti az ORTT elé, 
> amely az
> ajánlás alapján 10 munkanapon belül dönt az egyes pályázati kérelmek
> támogatásáról illetve elutasításáról.
> (f) Befogadott pályázati kérelmén a pályázó nem módosíthat mindaddig, 
> amíg
> azt a bizottság ajánlásában nem értékelte.
> (g) A bizottság ajánlásáról az Alap írásban értesíti a pályázókat.
> (h) A bizottság értékelését követően pályázati kérelmét a pályázó a
> pályázati eljárás lezárultáig bármikor módosíthatja. A pályázati 
> kérelem
> módosításának határidejére az új kérelem beadására vonatkozó előírások 
> az
> irányadók.
> (i) Módosítás esetén a pályázónak a pályázati kérelmet a 8. (i) 
> pontban
> foglaltaknak megfelelően újra ki kell állítani.
> (j) Ha befogadott pályázati kérelmén a pályázó a bizottság értékelését
> követően módosít, úgy azt a bizottság azon az ülésen tárgyalja, amely 
> hónap
> 2. napjáig az új teljes és érvényes pályázati kérelem befogadásra 
> került.
> (k) A módosított pályázati kérelmeket a bizottság az újonnan 
> benyújtott
> kérelmekkel együtt értékeli és a korábban benyújtott, de egészében 
> vagy
> részleteiben nem támogatott kérelmekkel együtt rangsorolva tesz 
> javaslatot
> az ORTT-nek azok támogatására illetve elutasítására.
> (l) Az ORTT döntéséről az Alap 8 munkanapon belül értesíti a 
> pályázókat.
> 10. A támogatási szerződés, a támogatás folyósítása, felhasználása és
> elszámolása
> (a) A támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának
> szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
> (b) A szerződés elkészítéséről az Alap gondoskodik, alapja a felhívás 
> és a
> pályázó által benyújtott pályázati dokumentáció.
> (c) A szerződésben az ORTT a támogatásból finanszírozott eszközökre,
> berendezésekre 3 éves elidegenítési tilalmat köt ki.
> (d) A támogatási szerződés egyes kedvezményezettek általi aláírásának
> idejét az Alap az előzetes bejelentkezések sorrendjében határozza meg.
> (e) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy - amennyiben 
> az a
> pályázati kérelem benyújtását követően módosult - a kedvezményezett
> benyújtsa a jogi alapdokumentum új, hatályos példányát.
> (f) A szerződés kedvezményezett által történő aláírásának határideje a
> testületi döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30. nap. 
> Ha
> erre a kedvezményezettnek felróhatóan nem kerül sor, úgy őt az ORTT a
> támogatási szerződés megkötésének szándékától elállónak tekinti és
> szerződési ajánlatát visszavonja.
> (g) A kedvezményezett számára visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások
> (biztosíték, visszaigényelhető áfa stb.) a támogatás terhére nem
> számolhatók el.
> (h) Az Alap jogosult a szerződés teljesítését ellenőrizni, ehhez a
> kedvezményezett köteles minden segítséget megadni.
> (i) A szerződés teljesítésére és a nem vagy nem megfelelő teljesítés
> jogkövetkezményeire a szerződés előírásai mellett a Ptk. szabályai az
> irányadók.
> 11. További információk
> (a) A felhívás mellékletét képező dokumentumok és formanyomtatványok 
> az
> Alapnál vehetők át (cím: Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci utca 
> 16/b.,
> IV. emelet) vagy letölthetők az Alap honlapjáról 
> (http://alap.ortt.hu/).
> (b) A pályázati kérelmek értékelésére felkért bizottság összetétele
> nyilvános, az Alap honlapján megtekinthető.
> (c) A bizottság ajánlása és az annak tárgyában született testületi
> határozat nyilvános, azokba bárki betekinthet.
> (d) Az Alap az egyes pályázati fordulók eredményéről — a 
> kedvezményezetté
> nyilvánított pályázók neve és a megítélt támogatás összege — a 
> testületi
> döntést követő 5 munkanapon belül honlapján nyújt tájékoztatást.
> (e) Az Alap a pályázati eljárás lezárásáról az ORTT döntését követően 
> a
> felhívás közzétételével azonos módon közleményt jelentet meg.
> (f) A benyújtott pályázati kérelmek és mellékleteik anyagát az 
> értékelésben
> és a döntésben résztvevők a (c)-(e) pontokban foglaltakon túl 
> bizalmasan
> kezelik, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak
> Az Alap a pályázó által hibásan közölt levelezési cím miatti téves
> postázásért és a postai úton történő kézbesítés hibáiért nem vállal
> felelősséget. További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról