[Pályázatok] Szülőföldön magyarul; nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-, valamint hallgatói támogatás

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 23., Sze, 09:28:08 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Szülőföldön magyarul; nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-, valamint hallgatói támogatás
Kiíró: Iskola Alapítvány
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: 1. nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatásban részesülhet az a pályázat benyújtásáig 18. 
életévét
be nem töltött kiskorú, aki Romániában működő oktatási intézményben 
alap-
vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja; valamint az, aki
fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül és lakóhelyének megfelelő
közigazgatási egységben nincs megfelelő szintű magyar nyelvű oktatás;
2. hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában 
működő
felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar
nyelven folytatja
-------------------------
Pályázat célja: a romániai magyar nyelvű nevelés-oktatás anyagi 
támogatása.

Pályázók köre:
1. nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban
részesülhet az a pályázat benyújtásáig 18. életévét be nem töltött 
kiskorú,
aki Romániában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú
tanulmányait magyar nyelven folytatja; valamint az, aki fakultatív 
magyar
nyelvű oktatásban részesül és lakóhelyének megfelelő közigazgatási
egységben nincs megfelelő szintű magyar nyelvű oktatás;
2. hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában 
működő
felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben vagy részben magyar
nyelven folytatja.
Pályázható támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI-OKTATÁSI TÁMOGATÁS
- Gyermekenként 20 000 Ft-nak megfelelő lej összegű nevelési-oktatási
támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermeke(ke)t 
nevelő
szülő/nevelő szülő minden olyan kiskorú gyermeke után, aki:
1.) romániai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar
nyelven tanul (a fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai 
iskolánkénti
egyéni elbírálásban részesülnek);
2.) moldvai magyarok esetében nem intézményesített magyar nyelvű 
oktatásban
részesül.
B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS
- Gyermekenként 2400 Ft-nak megfelelő lej összegű tankönyv- és taneszköz
támogatásban részesülhet a saját háztartásában kiskorú gyermek(ek)et 
nevelő
szülő, amennyiben a kiskorú gyermek:
1.) romániai alap- vagy középfokú oktatási intézménybe jár és magyar
nyelven tanul (a fakultatív oktatásban résztvevők pályázatai 
iskolánkénti
egyéni elbírálásban részesülnek);
2.) moldvai magyarok esetében nem intézményesített magyar nyelvű 
oktatásban
részesül.
C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS
- Hallgatónként 2800 Ft-nak megfelelő lej összegű hallgatói támogatásban
részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási 
intézményben
tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók (egy
pályázati csomagban). A C. pont alatt megjelölt támogatási forma 
különálló
pályázati csomagot alkot.
Mindkét (A. és B., illetve C.) támogatás 2004-2005. tanévben egy 
alkalommal
igényelhető.
A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint az alábbi pályázati
feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás
egyidejűleg is elnyerhető.
Pályázati határidő:
Jelen pályázati felhívás alapján a 2004-2005. tanévben igényelhető
támogatásokra 2005. február 15-től, április 30-ig terjedő időszakban
folyamatosan lehet pályázni.
Az 2005. április 30-a utáni postai bélyegzővel beérkező pályázatok
érvénytelenek.
A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati 
feltételek:
(a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)
- megfelelően kitöltött pályázati adatlap
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a.) a pályázó szülő vagy nevelő szülő személyazonossági igazolványának
fénymásolata;
b.) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy 14 éven
feletti kiskorú személyazonossági igazolványának fénymásolata;
c.) Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a pályázó 
szülő/nevelő
szülő családnevével mellékelni kell a következő dokumentumok 
valamelyikének
fénymásolatát eset szerint:
1) válás esetén a válásról szóló bírósági végzés, válás esetén a 
válásról
illetve gyermek jogállásának megváltoztatásáról szóló bírósági végzés;
2) házasságon kívül született 14 év feletti kiskorú estén a gyermek
születési bizonyítványa;
3) gyámok és nevelő szülők esetében, a nevelőszülő megbízásáról szóló
hatósági döntés.
c.) a kiskorú gyermek iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, 
amely
tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését
(ezen igazolások kibocsátására vonatkozó típuskérvény a pályázati 
csomagban
mellékelve);
d.) a moldvai magyarok magyar tannyelvű oktatásban való részvétele
esetében, iskolalátogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége által kiállított magyar tannyelvű oktatást
igazoló irat eredeti példánya.
C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
(a pályázati adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)
- megfelelően kitöltött pályázati adatlap
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a.) a pályázó hallgató személyazonossági igazolványának fénymásolata;
b.) a hallgató egészben vagy részben magyar nyelven történő felsőfokú
oktatásban való részvételét igazoló irat eredeti példánya.
A "Szülőföldön Magyarul" támogatási program lebonyolításában az Iskola
Alapítvány együttműködik a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel.
A pályázati csomag beszerezhető: az A. és B. pontokban megjelölt
támogatásokra vonatkozó pályázati csomag, az RMDSZ helyi szervezeteinél, 
az
RMDSZ tájékoztató irodáiban. A C. pontban megjelölt támogatásra 
vonatkozó
pályázati csomag a magyar nyelven oktató egyetemi központok településén
található fent felsorolt intézményeknél, valamint az OMDSZ
tagszervezeteinél igényelhetők.
Pályázatok benyújtása: ajánlott küldeményként postai úton az Iskola
Alapítvány postafiók címére kell küldeni. Ez a cím a pályázati borítékon
található (A. és B. pályázati csomagok esetében), vagy a borítékban
található listáról kereshető ki (C. pályázati csomag esetében).
Pályázatok elbírálása és támogatások folyósítása
A pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma bírálja el.
Az Iskola Alapítvány kuratóriuma a hozzá történő előterjesztést követő 
30
napon belül a pályázatot elbírálja, amely határidő hiánypótlási felhívás
esetén egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható. A döntésről a
pályázókat az Iskola Alapítvány levélben értesíti. A támogatás
folyósítására - minden feltétel teljesítése esetén - az elbírálást 
követő
60 napon belül kerül sor, a pályázati adatlapon megjelölt módozatok
szerint.
További tájékoztatás munkanapokon 10.00 - 14.00 között a 0 800 800 137
ingyenes telefonszámon, vagy az iskola at rmdsz.ro e-mail címen, valamint 
az
RMDSZ tájékoztató irodáiban igényelhető.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról