[Pályázatok] Elektronikai cikkek adományozása gyermekekkel foglalkozó szervezeteknek

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 1., Szo, 09:07:30 CEST


Témakör: Gyerekmunka

Cím: Elektronikai cikkek adományozása gyermekekkel foglalkozó
szervezeteknek
Kiíró: LG Electronics Magyar Kft., Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt.
Határidő: 2004. 05. 20.
Pályázhat: Csak belföldi székhellyel rendelkező, bejegyzett, illetve
nyilvántartásba vett jogi személyek, szervezetek.
-------------------------
1. A pályázat kiírásának célja:
A dél-koreai székhellyel működő, multinacionális LG Electronics Inc.
vállalatcsoport minden olyan országban, amelyben leányvállalattal, irodával
vagy egyéb módon képviselteti magát, karitatív tevékenységet folytat. Ennek
hagyományai a cég megalapításáig nyúlnak vissza. Az LG célja az, hogy
hatékonyan segítse minden olyan közösség fejlődését, amelyben a vállalat
tevékenykedik.
A LG cégcsoporthoz tartozó LG Electronics Magyar Kft. az alapító fenti
céljaival összhangban fontos erkölcsi kötelezettségének tartja, hogy
támogatást nyújtson olyan tevékenységekhez, amelyek a társadalom megoldásra
váró feladatain segítenek, és hozzájárulnak a nem profitorientált civil
szféra fejlődéséhez.
A fenti célok elérése érdekében a LG Electronics Magyar Kft. (1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., a továbbiakban: LG vagy kiíró) összesen
bruttó 10 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő adomány (LG termékek)
elnyerésére nyilvános pályázatot ír ki a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt.
(Budaörs 2040, Szabadság út 117., a továbbiakban: Sláger Rádió vagy
médiapartner) médiapartnerrel együttműködve az alábbiak szerint:
2. A pályázók köre:
Ingyenes adományt igényelhetnek mindazok a közhasznú, nem profitorientált
társadalmi szervezetek (állami intézmények, egyesületek, szövetségek,
szervezetek, alapítványok és egyéb jogi személyek vagy intézmények),
amelyek fő tevékenysége a gyermekek életkörülményeinek javítása. Ebbe a
körbe beleértendők azok a tevékenységek, amelyek a gyermekek testi-lelki
fejlődését szolgálják. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek
azok a közhasznú szervezetek, amelyek a vonatkozó törvények szerint
kiemelten fontos célokat szolgálnak, illetve jogosultak a hatályos
társasági adótörvény 7. paragrafus (7) bekezdésében említett igazolás
kiállítására.
Csak belföldi székhellyel rendelkező, bejegyzett, illetve nyilvántartásba
vett jogi személyek, szervezetek pályázhatnak.
3. A pályázat beérkezésének határideje:
2004. május 20. csütörtök, 10.00 óra
4. A pályázat benyújtásának helye:
Hill and Knowlton Hungary Kft. 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.
5. A pályázat nyelve: magyar
6. A megpályázható termékek:
Hűtőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő, porszívó, TV, videomagnó,
hordozható CD-s rádiómagnó, számítógép-monitor, mobiltelefon.
A termékekről bővebb információ az LG honlapján (www.lg.hu) található.
7. A pályázatok tartalmi és alaki előírása:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes bemutatkozását,
tevékenységi körét, eddigi referenciáit, a megpályázott termékek
megnevezését, a pályázat elnyerése esetén az adomány felhasználásának
részletes ismertetését, továbbá a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az elnyert adományt eltérő célra nem használja fel. Fentieken kívül a
pályázónak a pályázati anyaghoz csatolnia kell a Pályázati Adatlapot is.
A pályázónak a pályázatot lezárt borítékban 3 (három) eredeti példányban,
aláírással ellátva kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a
"Gyermekeinkért Pályázat" megjelölést. A pályázati anyagot aláíró
személyeknek a pályázat minden egyes oldalát el kell látniuk kézjegyükkel.
Amennyiben a pályázat hiányos vagy csak részben felel meg a pályázati
kiírás feltételeinek, a kiíró - saját döntése szerint - jogosult a
pályázótól pontosítást kérni, vagy a pályázatot elutasítani.
A pályázati kiírás és a benyújtandó dokumentumok letölthetők az internetről
(www.lg.hu, www.slagerradio.hu), valamint hozzáférhetők a Hill & Knowlton
Hungary Kft. (Budapest 1074, Dohány u. 12-14, telefon: 351-9101)
irodájában.
8. A pályázó személyének igazolására vonatkozó dokumentumok:
A pályázónak igazolna kell, hogy a pályázati kiírásban támasztott
feltételeknek megfelel. Ennek érdekében csatolna kell a pályázathoz az
alapításra és működésre vonatkozó hatályos dokumentumok (bejegyző bírósági
végzés, államigazgatási határozat, létesítő okirat, Alapító Okirat,
Alapszabály stb.) eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített
másolatát, valamint az aláíró személyek aláírási címpéldányát, az aláírási
jogosultságukat igazoló dokumentumokkal együtt. A pályázati anyag
mellékletét kell képeznie a pályázó nonprofit, közhasznú jellegét igazoló
okmánynak.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nincs tudomása a működését
veszélyeztető bírósági vagy más hatósági eljárásról és nem áll fenn
semmiféle köztartozása.
9. A pályázatok elbírálása, eredményének kihirdetése:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázati anyagokat az LG és a Sláger
Rádió egy kiemelkedő szakmai tudású, köztiszteletben álló személyekből álló
tanácsadó testülethez továbbítja. A tanácsadó testület javaslatot tesz az
adományozottak kiválasztására, a juttatandó termékek típusára és
darabszámára, és egyéb ésszerű feltételekre.
A kiíró saját hatáskörében és belátása szerint dönt a tanácsadó testület és
a Sláger Rádió ajánlása alapján, és döntését követően egy meghatározott
rend szerint intézkedik az adományok átadásáról.
Az LG a Sláger Rádióval együtt minden pályázót telefonon és írásban értesít
a pályázat odaítéléséről és arról nyilvános tájékoztatót tart.
10. A pályázók tájékoztatása:
A kiíró az alábbi tájékoztatást adja a pályázóknak, akik azt a pályázat
benyújtásával magukra nézve kötelezőnek tekintik és elfogadják:
10.1. A pályázat kiírója a pályázatok benyújtására előírt határidőt
bármikor és bármilyen okból módosíthatja, illetve visszavonhatja a
pályázati kiírást. A pályázók a pályázat módosításával, visszavonásával
vagy elbírálásával kapcsolatban a pályázat kiírójával, illetve az abban
közreműködőkkel szemben semmiféle igényt nem jogosultak érvényesíteni.
10.2. A pályázat kiírója különös fontosságot tulajdonít annak, hogy minden
- a feltételeknek megfelelő pályázó - az esélyegyenlőség elve alapján
vehessen részt a pályázaton. Ezért a pályázó elutasítását vonhatja maga
után a pályázó minden olyan kezdeményezése, amely arra irányul, hogy
befolyásolja a pályázat kiíróját a pályázatok értékelése illetve az
adományok elbírálása során.
10.3. A pályázók vállalják, hogy az ingyenesen juttatott adománynak a
pályázat céljaival azonos felhasználásáról a pályázat kiírójának
felhívására írásban beszámolnak. Az adománynak a megjelölt céltól eltérő
felhasználása esetén a kiíró jogosult azt visszakövetelni, és a pályázó azt
köteles visszaszolgáltatni.
10.4. A pályázó  tudomással bír arról, hogy a pályázat eredményének
kihirdetése a médiapartner bevonásával nyilvánosan történik.
10.5. A pályázók vállalják, hogy az adomány elnyerése esetén kiíróhoz
eljuttatják a társasági adóalap megállapítása céljából az 1996. évi LXXXI
törvény 7 § (1) bek. z. pontja szerinti csökkentő korrekció
érvényesítéséhez szükséges igazolást.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról