[Pályázatok] Önkormányzatok építési támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 16., P, 09:10:03 CEST


Témakör: Ingatlan

Cím: Önkormányzatok építési támogatása
Kiíró: Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal
Határidő: 2004. 11. 02.
Pályázhat: települési önkormányzatok helyi védelem alatt álló építmények
építési munkáira
-------------------------
Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal a rendelkezésére álló pénzügyi
eszközökkel támogatja az épített környezet helyi védelem alatt álló
értékeinek fenntartását és megóvását.
A támogatás általános feltételei
1.) A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik - a legalább 6
hónapja - helyi védelem alatt álló építmények építési munkáira. Az
igényelhető maximális összeg 4 millió Ft.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok az önkormányzatok,
amelyek - az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló
66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletnek megfelelő - helyi védelmi rendelettel
rendelkeznek.
2.) Támogatásban csak az a települési önkormányzat részesülhet, amely:
- az építészeti örökség helyi védelmét az Étv. 13. §-a szerinti helyi
építési szabályzatban, rendezési tervben vagy külön rendeletben
joghatályosan, már jelenleg is biztosítja,
- az építészeti örökség védelmének pénzügyi támogatása jelenleg is
biztosított (rendeletben vagy képviselő-testületi döntéssel),
- az igényelt támogatáshoz megfelelő önrésszel rendelkezik.
3.) A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg maximum
70%-a, amely  - mint bruttó összeg - tartalmazza az áfát, egyéb adót és
közterheket is.
4.) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett építési, illetve
előkészítési munkához támogatás nem nyújtható.
Az országos védettségű (műemlék) épületek támogatására nincs jogi
lehetőség. Ennek a pályázatnak a keretében a támogatást nem lehet
tervezésre, illetve értékvizsgálatra igényelni.
A pályázaton 2003-ban támogatást nyert önkormányzatok közül csak azok
indulhatnak, amelyek a pályázat beadásának határidejéig (2004. november 2.)
az előzőleg kapott támogatás összegével elszámolnak.
5.) Minden pályázathoz be kell szerezni a területi főépítész értékelő
véleményét, amely a pályázat mellékletét képezi.
6.) Ha a munkálatok költsége a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény szerint az építési beruházásra vonatkozó értékhatárt eléri vagy
meghaladja, a munkálatok elvégzésére vonatkozó megbízás kiadása során annak
rendelkezései szerint kell eljárni.
A munkák során értékhatártól függetlenül műszaki ellenőrt kell alkalmazni.
Az építés során építési napló vezetése kötelező, a munka megkezdésének
időpontja az építési napló megnyitásának ideje.
7.) A pályázati cél meghatározásánál - az elbírálás során - előnyt jelent,
ha az adatlapon műszakilag és pénzügyileg önállóan is értékelhető ütemek
vannak megjelölve.
A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag és pénzügyileg
önállóan értékelhető ütemet támogasson.
A pályázatok benyújtása
1.) A pályázatot a mellékelt, pontosan kitöltött "Adatlap" felhasználásával
- a felhívásban felsorolt mellékletek csatolásával, A/4 formátumú
csomagolásban, - az alábbi címre kell benyújtani:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Kutatási és Műemléki Iroda - Orosz Bálint osztályvezető
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
2.) A pályázatok benyújtásának határideje: 2004. november 2..
A pályázatot postán kell benyújtani, benyújtásának időpontja a
postabélyegző kelte. Egy postai csomagban csak egy pályázat nyújtható be
3.) A csomagolás biztosítsa a pályázati anyag egybemaradását. A szakszerű
csomagolásról a Pályázónak kell gondoskodnia.
4.) A hiányosan beküldött pályázatok bírálatra nem bocsáthatók, utólagos
hiánypótlásnak nincs helye.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok
- kitöltött adatlap 3 pld.,
- az építészeti örökség helyi védelmét biztosító jogszabály jegyző által
hitelesített másolata 1 pld.,
- a támogatási rendszert biztosító jogszabály jegyző által hitelesített
másolata vagy a képviselő-testület támogatást biztosító döntését igazoló
irat 1 pld.,
- a támogatási cél megvalósításához biztosított önrész vállalására
vonatkozó nyilatkozat 1 pld.,
- területi főépítészi vélemény 1 pld.
Fentieken kívül:
A) ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÖTELES MUNKÁKNÁL
- jogerős építési engedélyhatározat 1 pld.
- építési engedélyezési tervdokumentáció M=1:100, 1 pld..
- fotódokumentáció (legalább 3-3 db 12x18 cm méretű, színes, külső és belső
fotóval) 1 pld.
- a tervezett munkák árazott költségvetése 1 pld.
B) NEM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÖTELES MUNKÁKNÁL
- felmérési terv legalább M=1:100, 1 pld.
- a felújítás építész terve legalább M=1:100, 1 pld.
- fotódokumentáció 1 pld.
(legalább 3-3 db 12x18 cm méretű, színes, külső és belső fotóval)
- a tervezett munkák árazott költségvetése 1 pld.
A pályázatok elbírálása
A pályázatokat az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal vezetője által
felkért Bizottság bírálja el, és a benyújtási határidőt követő 45 napon
belül hozza meg döntését.
A Bíráló Bizottság tagjai: az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal, a
NKÖM, a Magyar Építész Kamara, az Önkormányzatok Szövetsége delegált
képviselői.
A döntésről a pályázók a döntést követő 20 munkanapon belül írásban
értesítést kapnak.
A pályázatok értékelése során, az a pályázat élvez előnyt, amelynél a
felhasználásra kerülő támogatás a település megjelenésében - a közösség
számára is érzékelhetően - kedvező változást eredményez.
A megítélt támogatást egy éven belül fel kell használni, több évre áthúzódó
beruházás támogatására nincs mód.
A szerződéskötésre, valamint a támogatás kifizetésére vonatkozó szabályok
A támogatásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: szerződés) az Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal, mint Támogató megbízásából eljáró:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
köti meg - a Támogató ellenjegyzésével - a támogatásban részesülő
önkormányzat polgármesterével (a továbbiakban: Támogatott).
A Támogató megbízásából eljáró VÁTI Kht. vállalja, hogy a támogatás
összegét a szerződés aláírását követően egy összegben utalja át a
Támogatott számlájára.
A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről az illetékes
önkormányzat - a műszaki ellenőr jelentése alapján - nyilatkozik. Az
elszámoláshoz mellékletként csatolni kell a támogatás felhasználását
bizonyító számlákat. A vállalt önrész kizárólag a pályázati cél
megvalósítására fordítható, amit az elszámolásnál igazolni kell.
A pályázat kiírója, illetőleg megbízottja a VÁTI Kht. a szerződésben
vállalt feladat teljesítését ellenőrzi vagy ellenőrizteti. Az ellenőrzés
során feltárt hiányosságokat a támogatott köteles pótolni (kijavítani).
Támogatott vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének neki
felróható okból történő nem teljesítése esetén az igénybe vett támogatás
egészét vagy arányos részét - a szerződéstől való elállás időpontjában az
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel fizeti vissza
az OLÉH megbízásából eljáró VÁTI Kht.-nak a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
10032000-00286150-00000017 sz. számlájára.

További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról