[Pályázatok] Határontúli kollégiumi bentlakások működési költségeinek kiegészítése

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 17., Szo, 13:38:14 CEST


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Határontúli kollégiumi bentlakások működési költségeinek kiegészítése
Kiíró: Apáczai Közalapítvány
Határidő: 2004. 08. 05.
Pályázhat: romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbia montenegrói,
horvátországi, és szlovéniai jogi személyiséggel rendelkező nonprofit
szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek,
társulások, stb.), akik a bentlakást fenntartják, működtetik.
-------------------------
Az Apáczai Közalapítvány pályázata.
A program célja:
A határon túli alapítványi, magán, valamint egyházi működtetésű bentlakásos
intézmények (kollégiumok) működési költségének eseti kiegészítése a
2004/2005. tanévre.
Mire lehet pályázni?
- Pályázni lehet olyan határon túli bentlakás/kollégium működési
költségére, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
- A 2003/2004. tanévben működött.
- A 2004/2005. tanévben a működéshez előreláthatólag nem részesül állami
támogatásban.
- Diákjai számára a tanév 2004. szeptember-december időtartamára bentlakást
biztosít.
- A támogatásból kizárólag a bentlakás rezsi költségei, vagyis a fűtés-, a
világítás- és a víz-, csatornadíjak, valamint fogyóeszközök, telefon- és
internetköltségek fizethetők.
- A pályázathoz mellékletként (letölthető a www.apalap.hu oldalról)
csatolni kell az alábbiakat:
- Szándéknyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázó szervezet a
bentlakás/kollégium működtetője. (3/A Melléklet)
- A bentlakásról kitöltendő a "Bentlakások működési költségeinek
bemutatása" című melléklet. (3/B Melléklet)
Figyelem! Amennyiben a 3/A és 3/B melléklet nem vagy nem a pályázattal
együtt érkezik be a közalapítványi irodához, úgy a pályázat érvénytelennek
minősül!
Kik pályázhatnak?
- A pályázaton azok romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbia-montenegrói,
horvátországi, és szlovéniai jogi személyiséggel rendelkező nonprofit
szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, civil szervezetek,
társulások stb.) vehetnek részt, akik a bentlakást fenntartják, működtetik.

Az igényelhető támogatás összege
- Az egy pályázó által elnyerhető támogatás legfeljebb 10 000
forint/bentlakó diák.
Kik nem pályázhatnak, mire nem lehet pályázni?
- Nem lehet pályázni állami fenntartású bentlakás működési költségére.
- A támogatás nem fordítható
- ingatlannal kapcsolatos beruházásra (vásárlásra, felújításra, bővítésre
stb.);
- pénzügyi befektetésre (pl. árfolyamnyereséghez illetve kamatképzéshez);
- illetékköltségre, hitelesítési díjra;
- közjegyzői, könyvelői, szakértői, adminisztrációs, valamint ügyvédi
költségre stb.
- A támogatás nem fordítható a "Mire lehet pályázni?" bekezdésben felsorolt
tételektől eltérő tételekre.
Érvénytelen a pályázat, ha
- nem a Pályázati Adatlapon és 1. sz., 2. sz. valamint további, a
felhívásban előírt mellékleteken nyújtotta be pályázatát;
- nem nyújtotta be a pályázatát eredeti példányban;
- a pályázatot nem a pályázati felhívásban megnevezett természetes vagy
jogi személy nyújtotta be;
- a pályázó programonként több pályázatot nyújtott be, kivéve, ha a
felhívás másképp nem rendelkezik;
- a Pályázati Adatlap és 1., 2. sz. valamint további, a felhívásban előírt
mellékletei a pályázati felhívásban meghirdetett beérkezési határidőig a
Közalapítványi Irodába nem vagy hiányosan érkezik be;
- a pályázó nem csatolta a pályázati határidőn belül az alábbi
dokumentumokat:
- az eredeti alapító okiratról készített hitelesített magyar nyelvű
fordítás eredeti példánya;
- az eredeti bejegyző végzésről (nyilvántartásba vételről) készített
hitelesített magyar nyelvű fordítás eredeti példánya;
- a szervezet törvényes képviselőjének cégszerű aláírását igazoló és az
aláírási mintát is tartalmazó hitelesített magyar vagy idegen nyelvű
dokumentum eredeti példánya.
- a Pályázati Adatlapon és 1., 2. sz. valamint további, a felhívásban
előírt mellékletein nem szerepel a pályázó törvényes képviselőjének
cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje, illetve ha az ceruzával van
kitöltve;
- a Pályázati Adatlapot nem az érvényes felhívásban meghirdetett pályázati
programra vagy módon nyújtották be és ez egyértelműen megállapítható;
- a kuratórium a pályázót előzetesen kizárta a pályázati részvételből.
Mi jelenthet az elbíráláskor előnyt?
- Előnyben részesülhetnek a szórványban működő bentlakások támogatására,
valamint a magyar nyelvű közoktatási intézmények diákjai számára
elhelyezést biztosító kollégiumok támogatására irányuló pályázatok.
A felhasználás feltételei
- A támogatásból kizárólag 2004. szeptember 1. és 2004. december 31. között
keletkező költségek számolhatók el! A pályázat a közalapítvány
előfinanszírozása során valósul meg, a végelszámolás közalapítványhoz
történő beérkezésének határideje 2005. január 15.
- A támogatott pályázó a Támogatási Szerződésben kötelezettséget vállal
arra, hogy a támogatás időtartama alatt a 2003-2004-es tanév szintjén
tartja a diákok kollégiumi díját. Amennyiben a közüzemi díjak olyan
mértékben emelkednek, hogy a kollégium fenntartását nem fedezi a támogatás
és a kollégiumi díj, a pályázó megemelheti a diákok kollégiumi
hozzájárulását. A kollégiumi hozzájárulás emelkedésének aránya azonban nem
lehet magasabb, mint a közüzemi díjak 1 bentlakóra eső emelkedésének aránya
a 2003-2004-es tanévhez viszonyítva.
A pályázatok benyújtása, határidő
- Amennyiben lehetséges, a pályázatot kérjük elektronikus formátumban is (a
pályázathoz mellékelve floppy-n vagy e-mailen /apalap at apalap.hu/)
megküldeni! Ez azonban nem váltja ki az eredeti Pályázati Adatlap és
mellékleteinek határidőre történő beérkezését!
- A pályázatok benyújtása postai úton az alábbi postacímre lehetséges:
Apáczai Közalapítvány, 1244 Budapest, Postafiók 806. A pályázat személyesen
is leadható, de kizárólag leragasztott borítékban, a közalapítványi iroda
titkárságán: Apáczai Közalapítvány irodája, V. Budapest, Báthori utca 10.
302-es szoba.
- A pályázatokat - a jogi dokumentációt kivéve - 4 példányban (1 eredeti, 3
másolati) kérjük benyújtani.
- A pályázatok beérkezési határideje: 2004. augusztus 5. 16.00 óra (folyó
budapesti idő szerint). A "beérkezési határidő" a pályázatnak a
közalapítvány irodájába vagy postafiókjához történő beérkezését jelenti.
(Javasoljuk ajánlott küldeményként feladni!)
Általános tudnivalók:
- A pályázatokat kizárólag az Apáczai Közalapítvány Pályázati Adatlapján
lehet benyújtani! A Pályázati Adatlap letölthető az internetről:
www.apalap.hu (Figyelem! A Pályázati Adatlap mellékleteiben valamint az
Adatlap Kitöltési Útmutatóban található példák csak segítségül szolgálnak,
és nem terjesztik ki, továbbá nem módosítják a pályázati felhívásban
írottakat!)
- Csak jogi személyek pályázhatnak! A jogi személyiséget az alábbi
dokumentumok benyújtásával kell igazolni:
- Külföldi pályázó esetén:
- az eredeti alapító okiratról készített hitelesített magyar nyelvű
fordítás eredeti példánya;
- az eredeti bejegyző végzésről (nyilvántartásba vételről) készített
hitelesített magyar nyelvű fordítás eredeti példánya;
- a szervezet törvényes képviselőjének cégszerű aláírását igazoló
hitelesített magyar vagy idegen nyelvű dokumentum eredeti példánya.
Hiteles fordításnak tekintendő a bejegyzett hiteles fordító, közjegyző vagy
külképviseleti hatóság (követség, konzulátus) által hitelesített irat. A
cégszerű aláírást igazoló dokumentumot közjegyző, külképviseleti hatóság
valamint - kizárólag banki aláírási címpéldány esetén - a bank eredeti
pecsétje hitelesíti.
- Magyarországi pályázó esetén:
- alapító okirat és bejegyző végzés eredeti, vagy közjegyző által
hitelesített példánya (Gazdasági társaság esetén a fenti dokumentumok
helyett 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat csatolandó);
- a szervezet törvényes képviselőjének cégszerű aláírását igazoló közjegyző
által hitelesített vagy banki aláírási címpéldány esetén a bank eredeti
pecsétjével hitelesített aláírási címpéldány.
FIGYELEM! Hiánypótlásra a fenti dokumentumok esetében nincs lehetőség!
- A magyarországi pályázóknak be kell nyújtaniuk az APEH és a VPOP által
kiadott, 30 napnál nem régebbi eredeti igazolást arról, hogy a fenti
szervek felé köztartozása nincs. (Amennyiben a pályázat benyújtásáig az
igazolás nem érkezett meg a pályázó részére, úgy a pályázat benyújtásakor
elegendő annak igazolása, hogy a kérelmet benyújtotta és az igazolást -
annak beérkezését követően - a szerződéskötésig csatolhatja.)
- Egy pályázó egy pályázati programra egy pályázatot nyújthat be! Több
különböző pályázó esetén sem lehet pályázni ugyanazon projekt
létrehozására, támogatására - történjék a pályázat benyújtása egy vagy több
pályázati program alatt! Több különböző pályázó esetén sem lehet pályázni
(fizikai értelemben) ugyanazon eszközre!
- Az összegeket kérjük ezerre kerekítve megadni!
- A Közalapítvány fenntartja a jogot,
- hogy a pályázatok értékeléséhez további dokumentumokat és információkat
kérjen a pályázóktól illetve helyszíni szemlét tartson, pályázatokat
összevonjon illetve a támogatás folyósítását a pályázati kiírás keretei
között további feltételekhez kösse;
- a pályázati cél megvalósulása érdekében a támogatási szerződésben jogi
biztosítékokat kössön ki.
- A pályázat eredményéről a Közalapítványi Iroda a döntést követően
levélben értesíti a pályázókat. A nyertes pályázókkal a Közalapítvány
szerződést köt, a pénzügyi teljesítés megkezdésére csak ez után lesz
lehetőség.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem köteles
indokolni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. Az érvénytelen és a
támogatásban nem részesült pályázatokat nem küldjük vissza. Az érvénytelen
pályázatok igény esetén kizárólag a pályázó törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja által személyesen vehetők át a közalapítványi irodában.
- További kérdéseivel forduljon a Közalapítványi Irodához, munkanapokon
9.00 és 16.00 óra (folyó budapesti idő szerint) között.
Telefon: (36)-(1)-302-5303. Fax: (36)-(1)-302-6382. E-posta:
apalap at apalap.hu

További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról