[Pályázatok] Szervezetek/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése / CIVILCOM - 2010/I.

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Dec. 6., H, 09:00:32 CET


Cím: Szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai
infrastruktúra-fejlesztése / CIVILCOM - 2010/I.
Kiíró: Civilcom Egyesület
Határidő: 2011. 02. 01.
Pályázhat: - Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (321);
- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322);
- Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (323);
- Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (324);
- Többcélú kistérségi társulás (366);
- Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség (521);
- Egyéb egyesület (529);
- Kamara (541);
- Önálló egyházi intézmény (552);
- Közalapítvány (561);
- Közalapítvány intézménye (562);
- Egyéb alapítvány (569);
- Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással 2007. július 1-je után
létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása 599 vagy 691);
- Egyesülés (591);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
              CIVILCOM EGYESÜLET
           "Szervezetek/intézmények komplex
        számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése"
              CIVILCOM - 2010/I.

A pályázat háttere
Az ezredforduló egyik legnagyobb feladataként tekintett fenntartható
fejlődéshez, a növekvő gazdasági teljesítményhez új beruházásokra, a
termelői és kibocsátói kapacitások növelésére van szükség. Az elmúlt
évtizedben ennek megfelelően ugrásszerű fejlődésnek indult a
számítástechnikai iparág, mely kapcsán a megnövekedett termelésnek
köszönhetően, újabb ágazattal bővült az ökorendszert veszélyeztetők sora. A
számítástechnikai eszközök, perifériák, alkatrészek és egyéb kiegészítő
kellékek gyártásával foglalkozó multinacionális nagyvállalatok a
világgazdasági trendeket követve folyamatos volumen-növekedést értek el.
Az output növelése azonban együtt jár a károsanyag-kibocsátás
emelkedésével. Ezek a nem kívánt melléktermékek a levegőbe kerülve
drasztikus hatással lehetnek a globális éghajlatra. Ahhoz, hogy a folyamat
lassuljon, megálljon és egyszer majd pozitív irányba forduljon, meg kell
tenni a megfelelő lépéseket.
A "kék bolygó" megóvása érdekében környezetbarát, ún. "zöld" intézkedések
szükségesek. Ezek egyik legfontosabb csoportja az éghajlatot veszélyeztető
gázok kibocsátásának csökkentésére irányul.
A világ számos országában megtalálhatóak azok a "zöld" intézkedések, melyek
a számítástechnikai iparág károsanyag-kibocsátását hivatottak ellenőrizni.
A kék Energy Star jel, amelyet az EPA (amerikai környezetvédelmi hivatal)
hozott létre 1992-ben, az energiatakarékos számítógépek vásárlását hivatott
elősegíteni. Az EPA vonatkozó követelményeit 2006-ban felülvizsgálták, és
megszigorították. Gyakorlatilag minden nagyobb számítógép-gyártó készít
Energy Star jellel ellátott termékeket, de legszélesebb kínálattal a kész
számítógép-konfigurációkat forgalmazó cégek büszkélkedhetnek. Az Európai
Bizottság és az EPA egyezménye alapján az EU-ban is bevezették az Energy
Star tanúsítványt. Az EU Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatósága által
működtetett honlapon megtalálhatóak az EU erre vonatkozó rendelkezései és
az Energy Star követelményeket teljesítő termékek listája.
Az EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool - elektronikai
termékek környezeti hatásvizsgálata) huszonnyolc különféle kritérium
alapján, hatékonyság és fenntarthatóság szempontjából sorol
számítástechnikai termékeket arany, ezüst és bronz kategóriákba. Az EPEAT
célja, hogy segítse a fogyasztókat a környezetbarát technológiák
kiválasztásában. A rendszert számos állami intézmény és nagyvállalat is
igénybe veszi.
Az EPEAT minősítési rendszert alapul véve a Conservation Fund és a
Carbonfund.org a világ legzöldebb olyan IT cégeit kívánják tömöríteni,
melyek csatlakozni kívánnak az energiatakarékosságért és
széndioxidkibocsátás csökkentésért harcoló nemzetközi nonprofit Climate
Grouphoz.
Az Európai Unió Kibocsátás Kereskedelmi Rendszere (EU ETS) az
energiaigényes iparágak (energia, vaskohászat, kerámia, cement- és
üveggyártás) legnagyobb telepeit és termelő egységeit foglalja magába.
Körülbelül 10 500 üzem tartozik ide, amelyek az Unió GHG kibocsátásának 40
százalékáért felelősek. A különböző gyáregységek kvótáit a Nemzeti
Elosztási Tervben (NAP) határozzák meg. Ezt a tagállamok állítják össze és
az Európai Bizottság fogadja el. Ha egy vállalat túllépi a számára
megszabott mennyiséget, kvótát vásárolhat attól, amelyik nem használta fel
a számára szabott keretet.
A szabályozás minden EU tagország számára kötelező. Eddig három kereskedési
időszakot határoztak meg (2005-2007, 2008-2012, 2013-2020). 1 tonna
széndioxid kibocsátási egysége 1 EUA (European Union Allowance). Ez képezi
az elosztás alapját. A nem kihasznált kvóták szabadon értékesíthetők. A
meghatározott mennyiség túllépése büntetéssel jár.
A pályázat célja
Az elmúlt években Magyarországon is egyre több multinacionális nagyvállalat
jelent meg, melyek számítástechnikai eszközök gyártásával foglalkoznak. Az
iparág képviselőinek, az EU követelményrendszerének megfelelően, kötelező
jelleggel részt kell venniük a vállalatok "zöld-politikájának"
népszerűsítésében, a környezetvédelem és fenntartható fejlődés terén elért
eredményeik publikálásával.
A fenti mutatók növelése érdekében a cégek partnerség-kezelő programokkal,
kommunikációs kampányokon keresztül segítik a környezetvédelem és
fenntartható fejlődés folyamatait, mindehhez kapacsolódva pedig a
termelésből származó éves bevételeik meghatározott részét közösségi
célokra, így a civil társadalom fejlesztésére, civil szervezetek
támogatására fordítják.
A CIVILCOM EGYESÜLET, mint közvetítő ernyőszervezet, ezeket a támogatásokat
gyűjti össze és pályáztatás útján juttatja el a nyertes
szervezetek/intézmények részére.
Jelen pályázat célja a civil társadalom fejlesztése, a nonprofit
szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá tétele a
szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosításával.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező, 2010.
január 01-e előtt bejegyzett, alábbi szervezetek (KSH besorolás alapján):
- Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (321);
- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322);
- Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (323);
- Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (324);
- Többcélú kistérségi társulás (366);
- Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség (521);
- Egyéb egyesület (529);
- Kamara (541);
- Önálló egyházi intézmény (552);
- Közalapítvány (561);
- Közalapítvány intézménye (562);
- Egyéb alapítvány (569);
- Közhasznú társaság átalakításával vagy alapítással 2007. július 1-je után
létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása 599 vagy 691);
- Egyesülés (591);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599).
A pályázókkal kapcsolatos egyéb megkötés (pl. tevékenység, ágazat) jelen
pályázat keretében nincs!
A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és összege
A támogatás 2011. május 01. és 2011. október 31. között megvalósuló, a
szervezet/intézmény alapszabályában/alapító okiratában megjelölt
tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához szükséges
számítástechnikai infrastruktúra beszerzéséhez nyújtott vissza nem
térítendő támogatás.
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot
terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Jelen pályázati felhívásra egy szervezet/intézmény kizárólag egy pályázatot
nyújthat be. Konzorciumban történő pályázásra nincs lehetőség.
A támogatás maximális mértéke a projekt elszámolható összes költségének
100%-a.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 250 000
Ft, de legfeljebb 850 000 Ft lehet.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot magyar nyelven, a CIVILCOM EGYESÜLET honlapjáról (
http://www.civilcom.hu) letölthető adatlapon kell benyújtani, szervezetünk
környezetvédelmi célkitűzéseinek megfelelően, kizárólag elektronikus úton.
Az adatlap sem tartalmában, sem pedig formájában nem változtatható meg!
A pályázati adatlapot és a kötelező mellékleteket 2011. február 01. 24.00
óráig lehet benyújtani elektronikus úton a "palyazat at civilcom.hu"
e-mailcímre. A határidőn túl beérkező pályázatok automatikusan kizárásra
kerülnek.
Az döntési folyamat rendje
A CIVILCOM EGYESÜLET Bíráló Bizottsága a pályázatok végső beérkezésének
határidejétől számított 45 napon belül dönt a támogatottak köréről. A
Bíráló Bizottság döntését a CIVILCOM EGYESÜLET Elnöksége hagyja jóvá. Az
Elnökség döntését követően a támogatottakat 8 napon belül elektronikus
formában értesítjük.
Szerződéskötés
A CIVILCOM EGYESÜLET támogatási döntéséről szóló elektronikus levelek
megküldését követően a támogatottak postai úton kapják meg a
szerződéskötéshez szükséges dokumentációt, mely tartalmazza a támogatási
szerződést 3 példányban, a szerződéskötés feltételeit bemutató dokumentumot
és a szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumok listáját, valamint egy
útmutatót.
A CIVILCOM EGYESÜLET a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és
amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, úgy a kedvezményezettet 8 munkanapos
határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a
kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a CIVILCOM
EGYESÜLET fenntartja a jogot a kedvezményezett pályázatból történő végleges
kizárására.
A támogatásban részesülővel, a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén, a CIVILCOM EGYESÜLET köt
szerződést. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül
kerül sor.
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett. A kifizetés feltételeit és ütemezését (kifizetés
végső dátuma) a nyertes pályázókkal kötött támogatási szerződés
tartalmazza.
A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a CIVILCOM EGYESÜLET Bíráló
Bizottsága dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30 nap.


-- 
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.astaro.com


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról