[Pályázatok] Civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatása / NCA-CIV-10-D

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Ápr. 23., P, 10:09:17 CEST


Cím: Civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatása
/ NCA-CIV-10-D
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2010. 05. 25.
Pályázhat: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező
társadalmi szervezetek, alapítványok
-------------------------
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot
                 hirdet
 civil szervezetek helyi társadalmat segítő tevékenységének támogatására
           (Pályázat kódja: NCA-CIV-10-D)

A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium megbízásából az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.),
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról
szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.), a
szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III.12.) SZMM rendelete, az
államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm.
rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek helyi társadalmat
segítő tevékenységének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető
a http://www.esza.hu oldalon a Hazai segédletek, dokumentumok menüpontot és
a 2010-es évet választva, "Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2010)"
címen, vagy az EPER-ben a "Pályázati kategóriák" nézeten, a "Megtekintés és
új pályázat beadása" gomb megnyomása után látható "Letölthető dokumentumok"
fülön.

1. A pályázat célja
Jelen pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítése: a helyi közösségekben a társadalmi
együttműködés fejlesztése és a társadalmi szolidaritás erősítése főként a
helyi hatókörben tevékenykedő szervezetek által, különböző alulról
szerveződő közösségi tevékenységek útján. A pályázat minden olyan
kezdeményezést támogathat, mely a helyi társadalom segítésére a helyi
társadalomban igényként felmerült.

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes
pályázatok között összesen 60 millió Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának
rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi
szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Pályázhatnak a 2008. december 31-ig jogerősen bejegyzett szervezetek is,
amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának
évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
b) és az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.

3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) közalapítványok,
h) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági
társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási
rendszerből és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.

3.3. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai
beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a
kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát
jogerősen kizárták,
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
e) szervezettel szemben a Knyt. 6.§ (1) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt
érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi
szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez
kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami
fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével adó-, járulék-,
illeték- vagy vámtartozása van.
g) a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének;
i) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.
Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató
4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

3.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

4. A pályázatban be kell mutatni:
- a tervezett folyamat tevékenységeit
- a tevékenységeket kiknek, hol, milyen ütemezésben tervezi nyújtani a
pályázó szervezet
- a pályázó civil szervezet alkalmasságát, tapasztalatát és gyakorlatát a
pályázati programban vállalt feladatokra vonatkozóan
- mely más szervezettel kívánnak együttműködni a program megvalósításában
- a célcsoportot képező helyi társadalmat, mikroközösséget
- a megkezdett tevékenységek fenntarthatóságát
- a várt eredményt.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
- A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és
2011. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú
tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott
vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot
terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az
elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában
találhatóak.

5.2. Támogatható kiadások
A. Dologi kiadások
A.1 Anyagköltség (program kellékei, fogyóeszközök, nyomtatvány, irodaszer,
üzemanyag...)
A.2 Ellátás, kiküldetés, utazás költsége (szállás költségei, étkezés,
kiküldetési díjak, személyszállítás, reprezentációs költségek...)
 A.2.1 Szállás költségei, étkezés és reprezentációs költségek
A.2.2 Kiküldetési díjak, személyszállítás
A.3 Megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások (bérleti díjak, kölcsönzési
díjak, teherszállítás, logisztikai szolgáltatások, egyéb anyagjellegű
szolgáltatások...)
A.4 Nyilvánosság költségei (kiadványok, nyomdaköltség, reklámköltség...)
A.5 Rezsiköltségek (postaköltség, telefon költség, bankköltség, internet
előfizetési díj, honlap fenntartási költség...)
A.6 Egyéb, éspedig...
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B.1 Bérköltség (munkavállaló bruttó bére, betegszabadság, járulékok,
táppénz-hozzájárulás, munkavállaló munkába járásának költsége, béren kívüli
juttatások...)
B.2 Megbízási díj (megbízási díj, járulékok...)
B.3 Ösztöndíj (ösztöndíj, járulékok...)
B.4 Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása (alkalmi foglalkoztatás díja,
közteherjegy...)
(illetve az ezt felváltó foglalkoztatási forma költségei)
B.5 Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel (vállalkozói szerződés
menedzsment tevékenységre, szakmai feladatok ellátására...)
B.6 Önkéntes foglalkoztatott költségei (étkezés, egészségügyi szolgáltatás,
használt saját eszközök költségének megtérítése, élet-, egészség-, és
balesetbiztosítás díja, napidíj)
(2005.évi LXXXVIII. tv. alapján, önkéntes tevékenysége ellátása
közben/érdekében felmerült költségek)
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C.1 Tárgyi eszköz beszerzés
(program megvalósításához kapcsolódó eszközök, berendezések)
C.2 Immateriális javak beszerzése
(szellemi termék, vagyoni értékű jog)

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron
(A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb
20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt meghaladó
eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett
legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a
támogatási szerződés módosítását.

Egyéb feltételek:
a. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be,
amelyen minimum 200 000, maximum 500 000 Ft igényelhető. (A NCA Tanács
315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján egy szervezet összesen
maximum 11 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA
szakmai pályázatok forrásaiból. Ugyanazon programhoz, projekthez egy
naptári évben támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető
meg.)
b. A döntéshozó az NCA Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése
alapján a kért támogatási összeg 75 százalékánál kevesebb támogatást nem
ítélhet meg. A kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs
lehetőség.
c. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése
értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha
rendelkezik adóazonosító számmal.
d. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 100%-a lehet.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező
pályázónak a http://www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs
Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai
úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott
naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani!

Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutató 4.3. pontjában
rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot a
pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az
internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az
alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

a. a létesítő okiratának oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató
4.7.1. pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában csatolhatja
pályázatához.
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve annak adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

b. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba
vett szervezet esetén a közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát,
a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett
szervezet esetén az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű
digitális másolatát (pályázati útmutató 4.5.2. pontja) az EPER Dokumentum
beküldő menüpontjában csatolhatja pályázatához.
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2009. évi, akkor az, ennek hiányában a
2008. évi.
A közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát minden naptári évben
egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell
megküldeni. Amennyiben a pályázó közhasznúsági jelentésének oldalhű
digitális másolatát 2010-ben NCA pályázaton már benyújtotta az EPER
rendszeren keresztül és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya
vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges.
(A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni
kell!)

Továbbá postai úton meg kell küldeni
c. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet
képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári
évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

6.2. Beadási határidő: 2010. május hó 25. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes
pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye
6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

        ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
             1590 Budapest, Pf. 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az
alábbi címen:

        ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
       1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, II. emelet
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok
esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu,
valamint a http://www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft.
kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek
számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra
között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil
szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5.
pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00
óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon,
valamint az info at nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 3
munkanapon belül egy alkalommal észrevétellel élhet a Kezelőszervezetnél
megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás
teljesítésére már nincs lehetőség. Az észrevételt faxon (06/1-298-0986)
vagy e-mailben (eszrevetel at esza.hu) kell benyújtani a pályázati azonosító,
a pályázó szervezet és a benyújtás okának megjelölésével, amelyet a
Kezelőszervezet 3 munkanapon belül elbírál és a pályázó által használt úton
értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben a Kezelőszervezet a
válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, úgy a
pályázó kifogást nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.

7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben,
b) a mellékletek megfelelősége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
törvény 3. §),
e) kizárás fennállásának vizsgálata.

Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban
foglalt feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.

7.2. A pályázat az Ámr. 134. § (2) bekezdése alapján érvénytelen,
hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben:
a) Az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes
pályázatkezelő rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2008. december 31. után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen
(ideértve az olvashatatlan kitöltést is).
e) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre
elfogadott programűrlapon került benyújtásra, vagy EPER űrlapon került
véglegesítésre
f) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA
támogatási rendszeréből.
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az
EPER-ben.

8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta 2010.
évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási
elvekről szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon.
A pályázat értékelése során a kollégium a 4. pontban foglalt tartalmi
elemeket, valamint a csatolt mellékletek tartalmát értékeli pontozásos
módszerrel.
A Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer
(indikátorok) az alábbi:
- a pályázat megfelel-e a kiírásnak (20%)
- pályázó szervezet tevékenységi hatóköre illeszkedik-e a kiíráshoz (10%)
- már meglevő helyi társadalmi igényt elégít ki, önkéntesek bevonásával
(20%)
- a tervezett tevékenységek megvalósíthatók és fenntarthatók (10%)
- az ütemezés megvalósítható, a tervezett költségek indokoltak (20%)
- a várt eredmény bemutatása (20%).

Amennyiben a pályázat a kiírásnak nem felel meg, a Kollégium a további
kritériumoknak való megfelelést nem vizsgálja.

9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad
részletes tájékoztatást.

10. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését az ESZA Nonprofit Kft. hagyja jóvá. Támogató döntés
esetén a döntés közzétételétől 15 munkanapon belül a Kezelőszervezet a
pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító
vagy kizáró döntés esetén a Kezelőszervezet e-pályázat esetén elektronikus
úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás
vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA
honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.

A támogatási döntés ellen jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos
jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

11. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét, módját.

Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé
vált, meg nem fizetett köztartozása van.
A szükséges jogerős hatósági engedélyek hiányában támogatási szerződés nem
köthető.

A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben
a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 8-8
munkanapos határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A
hiánypótlási felszólítást e-pályázat esetén az első felszólítást első
alkalommal elektronikus úton, második alkalommal elektronikus és postai
úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen
teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási
döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől
számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet
köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó,
lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A
szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.

12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor, amennyiben
nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás folyósításának feltételeit és
ütemezését a kollégium az NCA tv. és az NCA Vhr. rendelkezései, valamint
egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A kifizetés feltételeit és
ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási
szerződés tartalmazza.

Ha a szervezet azonos célú támogatásban korábban már részesült, úgy a 2010.
évi pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható,
ha a szervezet az előző évi azonos célú támogatással már elszámolt, és a
Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül
nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium
az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni,
melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30 nap.

A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.nca.hu és a http://www.esza.hu honlapokról.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról