[Pályázatok] Országos hatókörű civil szervezetek működésének támogatása / NCA-ORSZ-09

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Jan. 19., H, 08:39:51 CET


Cím: Országos hatókörű civil szervezetek működésének támogatása /
NCA-ORSZ-09
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2009. 02. 13.
Pályázhat: társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság
2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják
-------------------------
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
  Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma
               pályázatot hirdet
        civil szervezetek működésének támogatására
            (Pályázat kódja: NCA-ORSZ-09)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető
a http://www.esf.hu oldalon a Dokumentumok menüpontot választva, Pályázati
útmutató a 2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára címen,
vagy a http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template2.aspx?id=1656778
címen.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését,
működését. A pályázat célja továbbá civil szervezetek szoftverekhez való
hozzájutásának támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma az arra
érdemes pályázatok között összesen 1 276 100 000 Ft-ot, továbbá a pályázat
értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11.
§-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008.
január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják,
b) amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti
tevékenységüket legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzik), valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1 pontja szerint.

A tevékenységét - önbevallás alapján - legalább 7 megyére kiterjedő
hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek
támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb
hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális
kollégiumhoz!

3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) a biztosító egyesületek,
f) az egyházak,
g) a közalapítványok,
h) közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli
nonprofit gazdasági társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési
támogatásban az állami költségvetésből - kivéve, ha a támogatási szerződés
alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel
igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet
képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,
j) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.

3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói,
munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil
társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező
tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA
kedvezményezettjei. A szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás
és gyűjtőszervezet csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és
saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál
működési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési
támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti
egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik
jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet
működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a
tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése
értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha
rendelkezik adóazonosító számmal.

3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai
beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a
kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató
4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és
2010. május 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és
ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás, illetve a 4.4. pontban
részletezett, a pályázó által megjelölt szoftvertámogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a
pályázati útmutató 11. pontjában található.

Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló
jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia
(azaz amennyiben már rendelkezésre áll a 2008. évi, akkor az, ennek
hiányában a 2007. évi).

4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be,
amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A
döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft
támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból,
ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.

A kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre a hatályos
jogszabálynak megfelelően van lehetőség.

4.3. Szoftvertámogatás
A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 88/2008. számú határozata
értelmében, a LOGISYS Rendszerház Kft. (a Microsoft Magyarország Kft.
magyarországi terjesztője) felajánlásából jelen pályázaton az alábbi
szoftverek kedvezménnyel igényelhetők:
a) Microsoft Windows XP Professional
b) Microsoft Office 2003 programcsomag és Microsoft Defender vírusvédelmi
szoftver

Ha élni kíván a lehetőséggel, a pályázatban meg kell jelölni az igényelt
mennyiséget, amely típusonként legfeljebb 50 darab lehet. Az igényelt
szoftverek után (darabonként) regisztrációs díjat kell fizetni a támogató
cégnek, melynek összege:
a) bruttó 3900 Ft
b) bruttó 5900 Ft
Az igénylésekkel kapcsolatos további eljárásrendet a 7. pont és az útmutató
4.2. pontja tartalmazza.

5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 4.2.
pontja tartalmazza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a négy fősoron belül az egyes költségnemek
közötti átcsoportosítás szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is
lehetséges, az egyes fősorok közötti 20%-os mértéket meghaladó
átcsoportosítás azonban minden esetben szerződésmódosítás köteles!
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező
pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs
Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai
úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott
naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani!

6.1.1. E-pályázat:
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 4.3.
pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati
programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és
az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a. a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató
4.7.1. pontja)
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
b. az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát
(pályázati útmutató 4.2.2. pontja)
A számviteli beszámoló kötelező tartalmával kapcsolatos tájékoztató az
útmutató 4.2.1. pontjában található. Az előző évről szóló számviteli
beszámoló oldalhű digitális másolatát minden naptári évben egyszer,
legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni.
c. A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel
kötött megállapodások (ha van ilyen).
d. Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és
szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél
feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács 4. számú támogatási elve
alapján).
e. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2009. évben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek
támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási
szerződés.

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
f. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet
képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári
évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

Fontos! Postán benyújtott dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai
bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

6.2. Beadási határidő: 2009. 02. hó 13. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes
pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye

6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
             1590 Budapest, Pf. 102

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az
                alábbi címen:

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
       1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott
dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu,
valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén
postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra
között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató
központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00
óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon,
valamint az info at nca.hu e-mailcímen is kaphatnak.

7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
A 4.4. pontban részletezett szoftverigényeket a pályázatok beérkezése után
a Kezelőszervezet átadja a LOGISYS Rendszerház Kft. kapcsolattartójának - a
civil szervezetek elérhetőségi adataival együtt - a kapcsolatfelvétel
érdekében. A támogató cég értesíti a civil szervezeteket a szoftverhez
jutás konkrét feltételeiről. A regisztrációs díj támogató céghez való
beérkezését követő 30 napon belül a LOGISYS Rendszerház Kft. átadja a
szoftvereket az igénylő civil szervezeteknek.
A Támogató az átadás után összesítő beszámolót ad a Kezelőszervezetnek a
szoftverek átvételéről, amely ezután erről tájékoztatja az NCA Országos
Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiumát.

7.1. A formai bírálat szempontjai:
7.1.1 e-pályázat
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben,
b) a mellékletek megfelelősége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
tv. 3. §),
e) jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok
vizsgálata,
f) kizárás fennállásának vizsgálata.

Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban
foglalt feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.

7.2. A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő
esetekben:
a) Az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes
pályázatkezelő rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2008. január 1-je után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) Amennyiben a pályázó szervezet jelen működési pályázattal egy időben más
kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre
elfogadott EPER űrlapon került véglegesítésre
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az
EPER-ben.

8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta 2009.
évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási
elvekről szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon. A
Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:

1. A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása
Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi
szolgáltatást végez? Mekkora a pályázó szervezet tevékenységében
közvetlenül részt vevő civilek nagyságrendje? A működés során bevont tagok,
önkéntesek száma.

2. A pályázó szervezet előző évi aktivitása és tárgyévi tervei
Sikeres programok, szolgáltatások megvalósítása (tevékenységi referenciák)

3. Az esélyegyenlőség segítésének elve
Előnyben kell részesíteni a támogatás során mindazon civil szervezetek
működésének támogatását, amelyek a saját források megteremtésében illetve
bővítésében akadályozottak vagy korlátozottak. Ilyen hátránnyal küzdő
szervezetek a különösen romákat, fogyatékosokat, egészségkárosodottakat,
gyermekeket nevelőket és más, szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket
segítő szervezetek.
A kollégium döntései során az NCA Tanácsának minden kollégiumra érvényes
támogatási elveit tekinti bírálati szempontnak. Ezen túl a kollégium
vizsgálja, hogy a pályázó működésének hatása mennyiben terjed túl az adott
tevékenységeket közvetlenül gyakorlók körén.
A pályázati döntések a pályázatok egyedi értékelése során, a kollégium
nyílt ülésén születnek.
A kollégium csak kivételes esetben nyújt támogatást a pályázó szakmai
tevékenységének ellátásához közvetlenül kapcsolódó működési költségéhez.

9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad
részletes tájékoztatást.

10. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá,
melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet.
Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a
Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus
úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró
döntés esetén a Kezelőszervezet elektronikus úton küld értesítést 3
munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA honlapján (http://www.nca.hu)
közzétételre kerülnek.

11. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét, módját.

A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben
a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 8-8
munkanapos határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A
hiánypótlási felszólítást e-pályázat esetén az első felszólítást
elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton,
tértivevényes küldeményként küldi meg.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen
teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási
döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet
köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül
kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos
jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely a
Kollégium döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül
kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a
támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a
Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet
rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A
kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél,
valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2009. évi
pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a
Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül
nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium
az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni,
melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje a pályázó által megjelölt támogatási időszak
leteltét követő 30 nap.

A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.nca.hu és a http://www.esf.hu honlapokról.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról