[Pályázatok] Nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, valamint civil szervezetek Interneten való megjelenésének támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Feb. 7., Szo, 20:27:59 CET


Cím: Nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és
fejlesztésének, valamint civil szervezetek Interneten való megjelenésének
támogatása
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2009. 03. 18.
Pályázhat: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező
társadalmi szervezetek, alapítványok
-------------------------
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatot
   hirdet nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és
 fejlesztésének, valamint civil szervezetek Interneten való megjelenésének
                támogatására
           (Pályázat kódja: NCA-CIV-09-B)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető
a http://www.esf.hu oldalon a Dokumentumok menüpontot választva, Pályázati
útmutató a 2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára címen vagy
a http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template2.aspx?id=1656778 címen.

1. A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
szervezetek nyomtatott és elektronikus sajtójának létrehozását, illetve a
meglévők folyamatosságát, valamint saját internetes honlapok létrehozását
segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
B/1. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos, regionális
és kistérségi civil nyomtatott sajtótermékek kiadása.

B/2. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos, regionális
és kistérségi civil elektronikus sajtótermékek megjelentetése és
működtetése.

B/3. kategória: Országosan megjelenő periodika a civil szféra számára,
amely ennek a speciális körnek az elméleti problémáit dolgozza fel. A
kiadvány úgy ölelje fel a civil közélet, a társadalmi szervezeti lét,
valamint a civil kutatások problémakörét, hogy az átlagos érdeklődő és a
szakmai közeg egyaránt sikeresen olvashassa.

B/4. kategória: Saját új honlap tervezése, kialakítása, működtetésének
beindítása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma az arra érdemes
pályázatok között összesen 180 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat
értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11.
§-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi
szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt
jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító
okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzett szervezetek is,
amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának
évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1. pontja szerint.

3.2. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) közalapítványok,
h) közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli
nonprofit gazdasági társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási
rendszerből és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.

3.3. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai
beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a
kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül,
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató
4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

3.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

4. A pályázatban be kell mutatni:
B/1. kategóriában:
- a kiadvány formátumát, a terjesztés módját, körét;
- esetleges lapengedélyt;
- meglevő kiadvány esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést, és a
tervezett példányszám-emelkedést, annak indoklását;
- hiánypótló kiadvány esetén a témakör bemutatását, annak részletes
indoklását, a kiadvány tervezett tematikáját;
- az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését;
- a megjelenés rendszerességét, példányszámát;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

B/2. kategóriában:
- az elektronikus sajtótermék formátumát, a terjesztés módját, körét;
- meglevő hírlevél esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést, és a
tervezett olvasói szám emelkedését, annak indoklását;
- hiánypótló megjelenés esetén a témakör bemutatását, annak részletes
indoklását és tervezett tematikáját;
- az előkészítés, az előállítás és a megjelenés időbeni ütemezését;
- a megjelenés rendszerességét;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.

B/3. kategóriában
- a periodika tartalmi értékeit;
- a kiadvány formátumát;
- a kiadvány tematikáját;
- a pályázó szakmai referenciáit;
- a terjesztés módját, körét;
- a megjelenés rendszerességét, példányszámát;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását;
- már megjelenő kiadvány előnyt élvez.

B/4. kategóriában:
- a szervezet jelenlegi helyzetét, különösen az informatikai
felkészültségét;
- a pályázat keretében tervezett lépéseket, beruházásokat, azok időbeli
ütemezését;
- a várt eredményeket;
- a fejlesztés eredményének hozzáférhetőségét;
- a részletes költségvetést, annak indoklását.

5. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és
2010. május 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú
tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott
vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot
terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az
elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában
található.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden regisztrációval nem rendelkező
pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 4.1.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs
Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai
úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott
naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani!

Fontos! Postán benyújtott dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai
bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

6.1.1. E-pályázat:
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (pályázati
útmutató 4.3. pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati
programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és
az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:

a. a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató
4.7.1. pontja)
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)

b. a támogatás igénylésének évét megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba
vett szervezet esetén a közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolata,
a támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett
szervezet esetén az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű
digitális másolata (4.5.2. pontja)
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2008. évi, akkor az, ennek hiányában a
2007. évi. A közhasznúsági jelentés oldalhű digitális másolatát minden
naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási
határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó közhasznúsági
jelentésének oldalhű digitális másolatát 2009-ben NCA pályázaton már
benyújtotta az EPER rendszeren keresztül és az elutasítás oka nem az adott
melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt
beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati
programűrlapon nyilatkozni kell!)

c. amennyiben rendelkezésre áll, elektronikus formában meglévő, a
programhoz kapcsolódó dokumentumok

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
a. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet
képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári
évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

b. Már meglévő nyomtatott sajtótermék és periodika esetén ugyancsak postai
úton csatolható meglévő kiadvány 4 példánya.


6.2. Beadási határidő: 2009. március hó 18. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes
pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye
6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot és egyéb dokumentumokat az alábbi
postacímre kell beküldeni:

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
             1590 Budapest, Pf. 102

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az
alábbi címen:

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
       1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, II. emelet
Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok
esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu,
valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén
postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra
között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató
központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5 pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00
óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon,
valamint az info at nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

7.1. A formai bírálat szempontjai:
7.1.1 e-pályázat esetén
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben,
b) a mellékletek megfelelősége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
tv. 3. §),
e) kizárás fennállásának vizsgálata.

Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban
foglalt feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.7.2. A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő
esetekben:
a) Az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes
pályázatkezelő rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2008. január 1-je után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre
elfogadott programűrlapon került benyújtásra, vagy EPER űrlapon került
véglegesítésre
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA
támogatási rendszeréből.
f) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az
EPER-ben.

8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta 2009.
évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási
elvekről szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon. A
Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:
A pályázatokat a Kollégium a 4. pontban foglalt tartalmi elemek, továbbá az
alábbi szempontok figyelembevételével értékeli pontozásos módszerrel.

A B/1., B/2., és B/3. kiírás esetén előnyt élveznek azok a szervezetek,
akik:
- A pályázatot szakmai vagy regionális összefogás keretében valósítják meg,
valamint elősegítik a szervezetek közötti szakmai vagy térségi
együttműködést és hozzájárulnak a régiós identitástudat erősítéséhez;
- Tartós, partnerségeket, a program fenntarthatóságát tudják biztosítani;
- A társadalom széles rétegeivel ismertetik meg a civil szervezetek
tevékenységét;
- NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumához korábban
benyújtott pályázatok elszámolását, a forrásfelhasználás sikerességét
igazolják;
- A pályázati anyaguk áttekinthető, kidolgozott;
- A pályázat lebonyolítását költséghatékonyan végzik.

A B/4. kiírás esetén előnyt élveznek azok a szervezetek, akik:
- Szándéknyilatkozattal alátámasztva, több civil szervezet számára
biztosítják az Internethez való hozzáférést,
- Hátrányos települési viszonyok között, főként helyi tevékenységet
végeznek,
- Biztosítják a program hosszú távú fenntarthatóságát,
- Nem pusztán szakmai szolgáltatásokat végeznek, hanem a helyi civil
társadalom fejlesztésében, a közösségi részvétel kiszélesítésében, a
közösségi-közéleti viszonyok helyi alakításában is szerepet vállalnak.

9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad
részletes tájékoztatást.

10. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá,
melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet.
Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a
Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus
úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró
döntés esetén a Kezelőszervezet postai úton, illetve e-pályázat esetén
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az
elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az
NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.


11. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét, módját.

A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben
a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 8-8
munkanapos határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
E-pályázat esetén az első hiánypótlási felszólítást elektronikus úton, a
második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes
küldeményként küldi meg.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen
teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási
döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet
köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül
kerül sor.

12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett. A támogatás kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor, amennyiben
nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a támogatási részletek
folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet rendelkezései,
valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A kifizetés
feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a
támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a szervezet azonos célú támogatásban korábban már részesült, úgy a 2009.
évi pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható,
ha a szervezet az előző évi azonos célú támogatással már elszámolt, és a
Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül
nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium
az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni,
melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.


A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje a projekt befejezésétől számított 30 nap.

A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.nca.hu és a http://www.esf.hu honlapokról.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról