[Pályázatok] Táborozás, gyermek- és ifjúsági (Nyugat-dunántúli Régió)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 17., Cs, 09:34:11 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Táborozás, gyermek- és ifjúsági (Nyugat-dunántúli Régió)
Kiíró: Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács, Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 06.
Pályázhat: A Nyugat-dunántúli Régióban bejegyzett: intézmények,
önkormányzatok, civil szervezetek, diákönkormányzatok, hallgatói
önkormányzatok, egyházak, ifjúsági közösségek.
-------------------------
A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet gyermek
és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására
A pályázat kódja: IFJ-GY-ND-05-TÁ
1. A pályázat célja, jogcíme és kategóriái
1.1. A pályázat célja gyermek és ifjúsági szervezetek belföldi tematikus
táborainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 6-20 éves korú gyermekek 
és
fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a 
szabadidő
aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, 
valamint
egészséges életmódra nevelnek.
1.2. A pályázat célcsoportját azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket
összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító országos, regionális és
helyi szervezetek, intézmények alkotják, melyek a fenti célnak megfelelő
programok megvalósítását vállalják a 6-20 éves korosztály számára.
1.3. A pályázat keretében támogatás nyújtható az 55. SZJ (szálláshely
szolgáltatás, vendéglátás) számú szolgáltatás igénybevételére. A 
támogatás
elszámolása során kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által
kibocsátott üdülési csekk-kel, illetve hazai üdülési számlával 
számolható
el. (Vö: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §. 
(8)
bek.: "Az állami költségvetés terhére fizetendő üdülési, rekreációs,
táboroztatási, tanulmányi kirándulási célú támogatás vagy üdülési célú, 
a
költségvetési szerv, mint munkáltató által teljesítendő személyi 
juttatás a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdülési csekk vagy
hazai üdülési számla útján nyújtható.")
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 12 226 750 
Ft,
azaz tizenkétmillió-kétszázhuszonhatezer-hétszázötven forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV. , Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 2/4/2/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 70%-a lehet, amely legalább 100 000 Ft, azaz egyszázezer
forint és legfeljebb 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon
regisztrálhatja magát a Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint.
4.2. A Nyugat-dunántúli Régióban bejegyzett:
- oktatási, nevelési, közművelődési és szociális intézmények,
- helyi önkormányzatok,
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
- egyesületek,
- alapítványok, közalapítványok,
- közhasznú társaságok,
- diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok (pályázniuk csak jogi
személyiséggel rendelkező kötelezettségvállaló szervezet 
közreműködésével
lehet),
- egyházak,
- ifjúsági közösségek (pályázniuk csak jogi személyiséggel rendelkező
kötelezettségvállaló szervezet közreműködésével lehet),
amelyek:
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
vagy
- gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták 
fel;
vagy
- más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a
gyermek- és ifjúsági ügyet kiemelt célként jelenítik meg.
5. Pályázatkezelő
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
www.mobilitas.hu
6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat beadási határideje: 2005. április 6., 16 óra
6.2. A pályázók az internetes pályázatkezelő rendszerben elérhető
programűrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez
szükséges információkat a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető
felhasználói kézikönyv tartalmazza.
6.3. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség, a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint. Az 
útmutató
letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.
6.4. A regisztrációs dokumentumot (nyilatkozatot) és a regisztrációs díj
befizetését igazoló dokumentum másolatát az alábbi címre kérjük 
beküldeni:
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Postafiók 102
6.5. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- a ndriszi at mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilitás.hu/palyazat
honlapon;
- a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában  9022 
Győr,
Árpád út 44. Tel: 96/518-685, 96/518-686 ingyenes zöldszám: 80/200-541.
6.6. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
7. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes programűrlapon 
kell
nyilatkoznia!)
- a táborozás 2005. április 1. és 2005. december 31. között valósul meg;
- egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be;
- a táborozás időtartama legalább 4 nap (3 éjszaka);
- minimum 20 fő részvételével valósul meg.
 8. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- fogyatékos és ép fiatalok integrált szabadidő-eltöltését célozzák;
- a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben felsorolt hátrányos helyzetű
településeken élő gyermekek és/vagy fiatalok részvételével valósulnak 
meg;
- programja a családon belüli erőszak és/vagy szexuális felvilágosítás
és/vagy drogprevenció és/vagy sport általi nevelés és/vagy nemzeti
emlékezet program kérdésköréhez kapcsolódó tematikával rendelkezik;
- a táborozás tartalmaz olyan programelemet, amely elősegíti a
közösségépítést, a fiatalok aktivitását, környezeti nevelését és hazánk
turisztikai értékeinek megismerését;
- nagyobb arányú önrészt vállalnak;
- emberjogi nevelést középpontba állítják;
- szervezését leginkább a munkanélküli fiatalok és az iskolából kimaradt
személyek látják el.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
9.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 
8.
pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Szakmai megalapozottság
Milyen létszámú fiatalt táboroztat?
Mennyire következetesek, célnak megfelelőek és gyakorlatiasak a javasolt
tevékenységek?
Mennyire nyújt élményt és értéket a célcsoportnak a pályázati program?
Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
2. Egyéb szempontok
Mennyiben segítik a pályázó eddigi tapasztalatai a vállalt célok
megvalósítását?
Mennyire megalapozottak a költségvetés tervezett összegei, 
költségnemeinek
belső arányai?
Mekkora az önrész aránya?
Hátrányos helyzetű településen élőket támogat-e a pályázat [7/2003. (I.
14.) Korm. r.]?
Milyen mértékben tartalmaz a pályázati kiírás által preferált
programelemeket?
Milyen mértékben vállalják az emberjogi nevelést?
Milyen mértékben vonják be a szervezésbe a munkanélküli és az iskolából
kimaradt fiatalokat?
Támogatja-e a pályázat a fogyatékosok integrált táborozását?
9.2. Az érvényes pályázatokról az Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács 2005. május 25-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás 
a
www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő
15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő értesíti a 
döntésről,
és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést 
az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter nevében a
döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
9.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról