[Pályázatok] Hátrányos helyzetű önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek részére pályázati kapacitások

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Okt. 18., H, 10:57:08 CEST


Témakör: Cigány misszió

Cím: Hátrányos helyzetű önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatok,
roma civil szervezetek részére pályázati kapacitások
Kiíró: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
Határidő: 2004. 11. 30.
Pályázhat: cigány kisebbségi önkormányzatok, Magyarországon hivatalosan
bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, települési önkormányzatok
-------------------------
A hátrányos helyzetű önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatok, roma
civil szervezetek részére a pályázati kapacitások bővítésére
I. A támogatás célja
Magyarország, Európai Unióhoz való csatlakozásával olyan lehetőségek és
források nyíltak meg, melyek révén a jelenleg elnyomorított gazdasági és
társadalmi helyzetben lévő roma társadalom tagjai is esélyt kaphatnak a
jobb életre, hiszen az általánosan megfogalmazott fejlesztési célok e
társadalmi rétegre kiemelten vonatkoztathatók.
Mindezek mellett ismernünk kell a valóságot mely szerint ma a roma
kisebbség 60 %-a vidéken él, olyan falvakban és zsáktelepüléseken, ahol a
jelen társadalmi és gazdasági helyzetből való kitörés lehetősége rendkívül
leszűkült. Sem a fejlesztések, sem a képzések nem érik el ezeket a
településeket, az itt elő emberek esélyei sokkal alacsonyabbak, mint a
nagyobb, kedvezőbb társadalmi és gazdasági hátérrel rendelkező
településeken élő, hasonló képességekkel rendelkező állampolgároké.
Az esélyek tehát különbözőek, a problémák viszont hasonlóak. A változások
elősegítésének egyik eszköze lehet az elmaradott, hátrányos helyzetű
települések bevonása a fejlesztések fő áramába.
Konkrét célkitűzések:
- A romák társadalmi és gazdasági körülményeinek, valamint életminőségük
javítását célzó  a Strukturális Alapokból finanszírozott projektek számának
emelkedése a romák által sűrűn lakott térségekben.
- A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok valamint civil szervezetek
pályázatírási tevékenységének elősegítése szakértők és projekt menedzserek
támogatásával.
- Az elmaradott, romák által sűrűn lakott térségek fejlesztése.
- Az állampolgári jogon járó közszolgáltatásokhoz való szélesebb körű
hozzáférés biztosítása, különös tekintettel az elmaradott területeken élő
roma lakosságra.
- A helyi társadalom roma és nem roma szereplői közötti párbeszéd és
együttműködés elősegítése.
- A partnerség elvének kiterjesztése a helyi társadalom roma és nem roma
szereplői között.
A program célkitűzése, hogy támogatást nyújtson olyan projektek
lebonyolításához, amelyek:
- Helyi igényeken alapulva, helyi erőforrások bevonásával valósulnak meg
- Ösztönzik az együttműködést a fejlődési folyamatot támogató
kulcsszereplőkkel - helyi, regionális és országos szinten
- A civil szervezetek aktív együttműködésén alapulnak az állami,
önkormányzati és az üzleti szektor szereplőivel a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportokat érintő közérdekű kérdések közös megoldásában.
II. A támogatásban részesíthető tevékenységek:
A támogatás segítséget szeretne nyújtani a halmozottan hátrányos helyzetű
régiókban  lebonyolítandó, a Strukturális Alapok valamelyikéből
finanszírozott projektek előkészítéséhez. Ennek megfelelően az alábbi
tevékenységek részesíthetők támogatásban:
- A tervezett tevékenységhez szükséges helyi szintű szükséglet- és
igényfelmérés
- Az Irányító Hatóságokkal és a Közreműködő szervekkel a projektek
megvalósításához kapcsolódó kommunikáció hatékonyabbá tétele
- A projektek tesztelése, megvalósíthatóságának vizsgálata
- A projektek megvalósításához, pénzügyi tervezéséhez valamint
ellenőrzésükhöz szakember igénybevétele
- A pályázati rendszerekben való részvétel, a pályázatírás technikai és
személyi feltételeinek megteremtése (a támogatási összeg maximum 20
százalékáig elszámolható pályázatírási díj)
- Munkaértekezletek és szemináriumok rendezése
- Kerekasztal találkozók szervezése
- Projekthez kapcsolódó belföldi tanulmányutak szervezése
- Konzorciumok létrehozása
- Különböző, a projekthez szorosan kapcsolódó képzéseken, tréningeken való
részvétel
- A projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések - különös tekintettel
számítástechnikai, irodatechnikai eszközök beszerzése (ennek értéke nem
haladhatja meg a támogatási összeg 20 százalékát)
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatási összegből, a támogatási
időszak végéig elkészít egy komplex pályázati anyagot, ami a Strukturális
Alapok kiírásainak valamelyikére beadható, és az elkészített pályázatot a
projekt időszak végéig, szakértői vizsgálatra az Esélyegyenlőségi
Kormányhivatal Romaügyi Igazgatóságára eljuttatja. A támogatási összeg
felhasználható valamennyi operatív program (HEFOP, ROP, AVOP, GVOP, KIOP)
pályázati kiírására.
Nem támogatható tevékenységek:
- kutatási programok
- tudományos képzési programok
- működési költségek
- intézményi eszköztámogatások (a tevékenységhez nem kapcsolódó
beszerzések)
- ösztöndíjak
- beruházások
- ingatlan vásárlás
III. A pályázattal elnyerhető támogatás
1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
2. A pályázati felhívás meghirdetésének időpontjától rendelkezésre álló
keretösszeg: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint
3. A támogatási összeg felső határa: 2 000 000 Ft, azaz kétmillió forint
A támogatás 25 százaléka előlegként vehető igénybe, abban az esetben, ha a
pályázó az előleg igénybe vétele nélkül nem tudja elkezdeni a programot és
erről a pályázatban nyilatkozik. A támogatás többi része az előleg
összegével történő elszámolással együtt benyújtott, legalább összesen 250
000 forintról szóló részszámlákkal, vagy a projekt teljes befejezését
követően benyújtott beszámolóhoz és végelszámoláshoz csatolt számlák
alapján igényelhető. Részszámlák benyújtása esetén az igénylést rövid
előrehaladási tájékoztatóval kell alátámasztani.
IV. A pályázati  projekt időtartama
A támogatott projektek maximális időtartama: 4 hónap
A projektek időszakának tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a
támogatási szerződés megkötésére előreláthatóan 2005. január közepén kerül
sor, így a programok kezdetének legkorábbi időpontja 2005. január vége, a
végső beszámolók elkészítésének határideje pedig 2005. június 30.
V. A támogatás igénylésére jogosultak:
Pályázók köre:
- cigány kisebbségi önkormányzatok
- Magyarországon hivatalosan bejegyzett társadalmi szervezetek,
alapítványok (amelyek, alapító okiratában szerepel a roma/cigány közösség
társadalmi integrációja érdekében végzett tevékenység)
- települési önkormányzatok
Előnyben részesülnek azok az önkormányzatok, illetve szervezetek, amelyek a
7/2003. (I.14.), valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendeletben
megnevezett településeken, vagy a 64/2004.(IV.15.) Korm. rendeletben
megnevezett, hátrányos helyzetű kistérségek egyikében kívánják a programot
megvalósítani.
Pályázni önállóan vagy konzorciumban lehet.
Települési önkormányzatok kizárólag konzorciumban pályázhatnak, aminek
tagja a településen működő cigány kisebbségi önkormányzat vagy civil
szervezet (amelyek, alapító okiratában szerepel a roma/cigány közösség
társadalmi integrációja érdekében végzett tevékenység).
A támogatás elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázatok, melyeket
konzorciumok nyújtottak be.
VI. A támogatás igénylésének és igénybevételének feltételei
A részletes feltételekre az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (X.30. ) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
Általános feltételek:
1. A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeik nem teljesítése esetén, vagy a
támogatási szerződéstől való elállás estén a számára meghatározott
támogatási összeget visszafizeti.
2. A pályázónak és a pályázatnak meg kell felelnie a pályázati felhívásban
felsorolt jogosultsági kritériumoknak.
Nem támogatható a pályázat:
- Valótlan adatszolgáltatás estén.
- Amennyiben a pályázó ellen bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban.
- Amennyiben a pályázónak esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést engedélyezett.
VII. A pályázatok tartalmi és formai követelményei
1. A pályázati űrlapot magyar nyelven kitöltve, hiánytalanul, a mellékletek
csatolásával kell benyújtani.
A pályázat előírt részei:
- pályázati űrlap
- mellékletek (a beadandó mellékletek pontos listáját a pályázati űrlap
tartalmazza)
A pályázónak a jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem
kell fizetnie.
A pályázatot egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati
példányban kell benyújtani.
"Adatlap támogatási döntésről" című dokumentumot a pályázati csomag mindkét
példányában külön borítékban kell elküldeni.
VIII. A pályázat benyújtásának módja
1. A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani, két példányban a
pályázati űrlapon.
2. A Pályázati Űrlapot az alábbi címen lehet igényelni:
- az Autonómia Alapítvány weboldalán: (www.autonomia.hu),
- az Autonómia Alapítvány irodájában
Cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.
Kapcsolattartó személy: Kóródi Miklós
Telefon: 061 237-6024, Fax: 061 237-6029
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. november 30. (postabélyegző
kelte)
A fenti határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni!
A küldemény elvesztéséért semmiféle kárfelelősséget nem vállalunk!
4. Cím: A pályázatokat az alábbi címre kérjük postán elküldeni:
Autonómia Alapítvány
Budapest
Pozsonyi út 14. II/9.
1137
A borítékon kérjük feltüntetni:
- A pályázó neve és címe
- "A hátrányos helyzetű önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatok,
roma civil szervezetek részére a pályázati kapacitások bővítésére"
További információt az alábbi telefonszámon kérhetnek: 061 23760 20 illetve
061 237 60 24
IX. A pályázat elbírálása
A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai:
1. Befogadásra való jogosultság vizsgálata
- Amennyiben a pályázó hiányos, formai hibás pályázatot nyújt be, az
Autonómia Alapítvány egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel, aminek
teljesítését a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül teheti
meg.
A hiánypótlást követően is hiányos pályázatokat az Autonómia Alapítvány
elutasítja.
- A pályázat leadásakor az alábbi feltételeknek kell teljesülniük,
ellenkező esetben a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül:
- a pályázati felhívás V. fejezetében megjelölt pályázó nyújtja be
- a pályázat egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati
példányban került benyújtásra.
- A pályázat befogadása
- Az Autonómia Alapítvány a pályázatokat a tértivevényen igazolt
beérkezéstől számított 25 napon belül befogadja vagy elutasítja, illetve
elrendeli a hiánypótlást. A 25 napos ügyintézési határidőbe nem számít bele
a hiánypótlás időtartama.
- A befogadásra került pályázatokról az Autonómia Alapítvány levélben
értesíti a pályázókat, amely tartalmazza a befogadás dátumát.
- A pályázatokat a Roma Integrációs Igazgatóság a pályázat beadási
határidejének lejárta után 25 napon belül bírálja el.
- Befogadásra kerül a pályázó által hiánytalanul benyújtott, ill.
megfelelően hiánypótolt, formailag és tartalmilag megfelelő pályázat.
- Az Igazgatóság a döntést követő 15 napon belül levélben értesíti a
pályázót a döntésről.
- Forráshiány esetén a már nem finanszírozható pályázatok elutasításra
kerülnek, amely ellen kifogásnak nincs helye.
- Az igényelt támogatási összeg részben nem, csak teljes egészében ítélhető
meg.
- A támogatásban részesülő pályázóknak a támogatási szerződést, a
támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül
kell megkötniük. Amennyiben ezen idő alatt a pályázóra visszavezethető
okokból a szerződés nem kerül megkötésre, a támogatási döntés érvényét
veszti.
X. Ellenőrzés és a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának
következményei
A támogatás rendeltetéstől, valamint a támogatási szerződésben
lefektetettől eltérő felhasználása, valótlan adatszolgáltatás, adatok
eltiltása valamint az ellenőrzés megakadályozása esetén jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül.
XI. Jogorvoslat
Valamennyi elutasító döntéssel szemben a pályázó írásban a Roma Integrációs
Igazgatóság igazgatójához címzett kifogást terjeszthet elő, a döntés
kézhezvételétől számított 15 napon belül. A központ igazgatója a kifogást a
benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról