Csendes Percek március 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 24., Cs, 03:41:02 CET


           2011. március 24. csütörtök           

1Kir 19,1-18.

1 Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a
prófétákat megölte karddal, 2 Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az
üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap
ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! 3 Illés megijedt,
elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai
Beérsebába. Legényét ott hagyta, 4 ő pedig elment a pusztába egynapi
járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt,
és ezt mondta: Elég most már, URam! Vedd el életemet, mert nem vagyok
jobb elődeimnél! 5 Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt.
De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl,
egyél! 6 Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült
lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. 7 Az
ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj
föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! 8 Ő fölkelt, evett és
ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven
éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.
9 Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak
így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? 10 Ő így felelt:
Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai
elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig
fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el
akarják venni. 11 Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR
színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a
hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a
szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a
földrengésben. 12 A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a
tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. 13 Amikor Illés ezt
meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a
barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt,
Illés? 14 Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek
Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták
oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam
meg, de az én életemet is el akarják venni. 15 Ekkor azt mondta neki az
ÚR: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor
odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. 16 Azután Jéhút, Nimsi fiát
kend fel Izráel királyává; Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig
kend fel prófétává a magad helyébe! 17 És aki majd megmenekül Hazáél
kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt
Elizeus öli meg. 18 De meghagyok Izráelben hétezer embert: minden
térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt, és minden szájat, amely nem
csókolta meg azt.

               KÜLDETÉS
               

Egy hang így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? (1Kir 19,13)

Az 1Kir 18 elmondja, hogyan küzdött meg Illés próféta a Baal
prófétáival. A harc kimenetele azt mutatta, hogy az Úr és nem a Baal az
egyetlen Isten, amelyet imádni kell. Ezután Illésnek el kellett
menekülnie, hogy mentse az életét. A félelem legyőzte, és elfelejtette,
mit tett rajta keresztül Isten, és hogy Isten meg tudta védeni
Jezábeltől is.
Isten megjelent Illésnek, és megkérdezte: "Mit csinálsz itt, Illés?"
Illés azt kérte, hogy Isten vegye el az életét. Talán nem emlékezett,
talán úgy döntött, hogy nem akarja véghezvinni a küldetést, amire az Úr
rendelte?
Néha magam is úgy érzem, hogy az aggódás és a félelem legyőz.
Aggodalom, hogy nincs elég pénzem, ennivalóm, ruhám, jó egészségem.
Félelem afölött, hogy nem tudom, mit hordoz számomra a jövő, hol leszek
néhány év múlva, vagy sikertelen lesz a pályafutásom. Ezek néha
elborítanak, és tartósan elterelik a figyelmemet életem küldetéséről,
arról, amit Isten akar, hogy véghezvigyek. De amint jobban Istenre
hagyatkozom, kevésbé aggódom, és céltudatosabban megmaradok az igazán
fontosnál: szolgálni az Isten országát.

Imádság: Urunk, segíts, hogy lelki szemeinkkel rád és életünk
küldetésére tudjunk figyelni, a te dicsőségedre. Ámen.

Az időbeosztásom beszél arról, mi az igazán fontos nekem?
Philip Polo (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK A MEGÉLHETÉSÜKÉRT AGGÓDÓ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról