Csendes Percek április 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 24., Cs, 03:41:03 CEST


           2008. április 24. csütörtök           

ApCsel 9,1-22.

1 Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől
lihegve elment a főpaphoz, 2 és leveleket kért tőle Damaszkuszba a
zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár
férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. 3
Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen
mennyei fény villant fel körülötte, 4 és amint a földre esett,
hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl
engem?" 5 Ő pedig megkérdezte: "Ki vagy, Uram?" Az így válaszolt: "Én
vagyok Jézus, akit te üldözöl. 6 De kelj fel, menj be a városba, és ott
megmondják neked, mit kell tenned." 7 A vele utazó férfiak pedig
szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak.
8 Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem
látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, 9 és ott három
napig nem látott, nem evett, és nem ivott. 10 Volt Damaszkuszban egy
tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban:
"Anániás!" Ő így válaszolt: "Íme, itt vagyok, Uram." 11 Az Úr pedig így
szólt hozzá: "Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának
hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek:
mert íme, imádkozik, 12 és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű
férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson." 13 Anániás így
válaszolt: "Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat
tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, 14 és ide is meghatalmazást
kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a
te nevedet." 15 Ezt mondta neki az Úr: "Menj el, mert választott
eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izráel
fiai elé. 16 Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie
az én nevemért." 17 Anániás pedig elment, és bement abba a házba;
rátette kezét, és ezt mondta: "Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az
a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött,
hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel." 18 És egyszerre, mintha
pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és
megkeresztelkedett, 19 majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig
együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, 20 és azonnal hirdetni kezdte
a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia. 21 Mindenki
csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: "Hát nem ő az, aki üldözte
Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is
azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket?" 22 De Saul egyre
jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat,
bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus.

            REMÉNY A SÖTÉTSÉGBEN
            

Saul három napig nem látott... (ApCsel 9,9)

Nem sokkal István megkövezése után, Saul Damaszkuszba utazott. Ragyogó
fény vette körül. Saul a földre esett, és hallotta Jézus hangját, amint
ezt kérdezte: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?" Saulnak szükséges volt
hallani ezt a kérdést.
Könnyű felismeri Istent egy ragyogó fényességben, de megtaláljuk-e őt a
sötétségben? Pál közvetlen reakciója az volt, hogy nem rohant tovább
első missziói útjára. Elvesztette a látását, és nem volt garancia arra,
hogy visszanyeri azt. Útitársaira volt utalva, akik bevezették
Damaszkuszba, és vak volt mindaddig, amíg Anániás nem jött, és nem
imádkozott érte.
Igen, Isten ott volt a káprázatos fényben, de ott volt Saul háromnapos
sötétségében is. Isten volt a kérdésben, melyet Saul hallott, az őt
Damaszkuszba vezető társaiban is, valamint Anániás buzdító, gyógyító
kezében.
Isten jelen van a mi sötétségünkben is. Ő van barátainkban, akik
segítséget ajánlanak fel, amikor szükségben vagyunk. Ott van az
ellenségben, akit nehéz szeretnünk. Ő a "halk és szelíd hang" (1Kir
19,12), mely eligazít, hogy merre menjünk tovább.

Imádság: Szent Istenünk, vezess át minket a változásokon és
bizonytalanságon. Ámen.

Sötét helyeken emlékezzünk, hogy Isten kiutat ad a sötétségből.
Amy Fryar Kennedy (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY TUDATÁBAN LEGYÜNK ISTEN JELENLÉTÉNEK AZ
ÉLETÜNKBEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról