[Pályázatok] A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működte

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Okt. 15., P, 13:11:00 CEST


Cím: A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott
közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást,
alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és
szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi
feltételeinek fejlesztése
Kiíró: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Határidő: 2010. 11. 09.
Pályázhat: szolgáltató fenntartója
-------------------------
FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATRA
A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
   ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást,
 alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és
  szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi
            feltételeinek fejlesztésére

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Tkr.) valamint a szociális foglalkoztatás
engedélyezéséről és szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006
(V.12) Kormányrendelet (továbbiakban Szfr.) alapján fejlesztési pályázatot
hirdet támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott
közösségi ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, az
alacsonyküszöbű szolgáltatások, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a
szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi
feltételeinek fejlesztésére.

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja
Az általános pályázat elbírálását követően nyílt pályázatként az
ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása érdekében
fejlesztési pályázat kiírása, amelynek során fejlesztési támogatást nyújt a
szolgáltatások tárgyi és szakmai feltételeinek javításához.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény NEFMI
XX. fejezet 20.19.04., továbbá a 20.39.00. besorolása az általános
pályázatok támogatását követően fennmaradó része.
A pályázati programban való részvételhez önerő biztosítása nem szükséges.

3. Támogatásban részesíthetők köre
- Az FSZH-val kötött finanszírozási vagy támogatási szerződéssel rendelkező
szolgáltatások vagy intézmények fenntartói.
- Továbbá azon fenntartók, akik még nem rendelkeznek az FSZH-val kötött
finanszírozási szerződéssel, de a fejlesztési pályázattal egyidejűleg a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra meghirdetett általános pályázaton új
pályázóként indulnak és befogadást nyernek. Esetükben a benyújtott két
pályázat egyidejűleg kerül elbírálásra.
- A III/G pont esetében intézményen belüli szociális foglalkoztatás témában
finanszírozási vagy támogatási szerződéssel rendelkező szolgáltatások vagy
intézmények fenntartói, vagy ezen ellátás területén képző, fejlesztő,
beszállító önkormányzati fenntartó, nem állami -, egyházi szervezet.

A pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja be.

4. A pályázat tárgya:
A fejlesztési pályázat keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem
térítendő támogatásban részesülnek, amelynek összege 100 000 Ft-tól 400 000
Ft-ig terjedhet - kivéve III/G pont programja.
Egy pályázaton belül több fejlesztési kategória is megjelölhető, de több
fejlesztési kategória megjelölése esetén sem lépheti át a támogatásra
igényelt végösszeg a maximumként meghatározott 400 000 Ft-ot - amibe nem
tartozik bele a III/G pont szerinti támogatási összeg. A fejlesztési
kategóriák az ellátási típushoz kötődően válaszhatók ki.

A fejlesztési pályázat III/G pont szerinti program felhasználható költsége
mindösszesen 10 000 000 Ft.

A támogatás összegéből az alábbi fejlesztések megvalósítása támogatható:
I. Támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
ellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás, az
alacsonyküszöbű szolgáltatások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
részére pályázható kategóriák:
A) épületek akadálymentesítése, átalakítása .
A támogatás összege a működési engedélyében feltüntetett szolgáltató
székhelyének, telephelyének vagy nyitva álló helyiségének
akadálymentesítésére, átalakítására vagy felújítására használható fel.
Fordítható többek között rámpa kialakítására, akadálymentes közlekedést
lehetővé tévő ajtók cseréjére, mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítására,
küszöbök megszüntetésére, helyiségek kialakítására és leválasztására,
nyílászárók cseréjére, belső és külső felújításra.
B) A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése
Felhasználható az ellátottak fogadására biztosított helyiségek vagy a
dolgozók irodai bútorainak beszerzésére vagy cseréjére. Továbbá az
ellátottak elérését szolgáló tárgyi eszközök megvásárlására úgy, mint pl.
kerékpár, mobiltelefon stb.
C) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése
Az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére,
cseréjére, korszerűsítésére fordítható. Többek között számítógép és
tartozékai (billentyűzet, egér, monitor), nyomtató, laptop, fénymásoló, fax
készülék költségeinek fedezetére, egyéb informatikai eszközök,
felszerelések beszerzésére. Szoftver beszerzés esetén kizárólag az
informatikai eszköz működtetéséhez szükséges költségek számolhatók el.
D) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és / vagy
szupervízió biztosítása
Az adott szolgáltatásban, kizárólag szakdolgozók részére használható fel
olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai
munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzésére akkreditált programok, valamint a speciális
ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzési témakör.
Felhasználható többek között:
- a jogszabályi kötelezettségként megadott támogató szolgálati képzésre,
- a jogszabályi kötelezettségként megadott közösségi pszichiátriai
ellátással kapcsolatos képzésre,
- továbbképzési kötelezettség teljesítését biztosító képzésekre,
tanfolyamra,
- egyéb, a szakmai személyiség fejlesztését szolgáló, a szolgáltatás
típusával összefüggő képzésekre,
- a szolgáltatás részére nyújtott szupervízió megtartására, a szupervízor
költségeinek fedezetére.
A támogatás összege kizárólag a képzéssel, továbbképzéssel vagy
szupervízióval kapcsolatos költségek fedezetére használható fel, a
járulékos kiadásokra (pl. utazás, szállás, étkezés stb.) nem fordítható.

II. Kizárólag a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás részére pályázható
kategória:
E) Jelzőkészülék beszerzése és/vagy diszpécserközpont fejlesztése,
kialakítása.
A támogatás összege felhasználható az ellátottnál elhelyezhető segélyhívó
készülék, a jelzést továbbító berendezés, valamint a jelzés fogadására
alkalmas vevőberendezés beszerzésére, továbbá az ügyeleti szoftverrel
rendelkező személyi számítógép beszerzésére vagy fejlesztésére.

III. Kizárólag a szociális foglalkoztatást működtető fenntartók részére
pályázható kategóriák:
F) Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök
beszerzése.
Kizárólag a foglalkoztatási engedélyben feltüntetett tevékenységek
keretében végzett munkavégzéshez szükséges szerszámok, eszközök (pl. kézi
szerszámok) és az előállításhoz szükséges alapanyagok beszerzésére. A
támogatás nem használható fel az intézmény alapfeladatából következő tárgyi
eszközeinek beszerzésére (pl. saját konyhán végzett munka esetén konyhai
eszközök vásárlása), illetve az alapanyagok, gyártáshoz szükséges eszközök
beszerzésétől eltérő célra (pl. árusítóhely bérlésére). Csak a piacképes
termékek előállításához szükséges fejlesztés kerül támogatásra, amely a
foglalkoztatottak fejlesztését és a saját bevételek növelését egyaránt
garantálják.
G) A piacképes termékek értékesítését elősegítő komplex képzés, felkészítés
szervezése, marketing programja, továbbá az értékesítés logisztikai és
egyéb szervezési feladatainak támogatása, facilitálása.

A pályázati programban támogatást 3-5 szervezet nyerhet.

A támogatás felhasználható a szociális foglalkoztatás keretében előállított
termékek piacra jutásának segítésének szervezésére, és az ehhez szükséges
logisztikai és egyéb kiegészítő tevékenység végzésére.
A program célja az intézményen belüli szociális foglalkozást végző
szervezetek részére a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők személyek
munkája során országszerte létrehozott termékeknek szervezeti és társadalmi
összefogással, valamint az értékesítés és a marketing területén történő
közös fellépéssel minél szélesebb piac biztosítása. A cél, hogy ennek
segítségével növekedjen a szervezeteknek a foglalkoztatás fenntartására
fordítható forrása, s piaci tevékenységekre irányuljon a munkavégzés.

A programban az alábbi tevékenységek jelennek meg:
- Termékkörök meghatározása, tervek készítése, sablontár kialakítása,
- Marketing terv, logisztikai eljárásrend kialakítása,
- Intézmények kapcsolatfelvétele, termékválaszték kialakítása, bizományosi
átvétel,
- Értékesítés - vásárok, fesztiválok, állandó eladóhelyek, webáruház
kialakítása,
- Bevétel visszajuttatása intézményekhez, visszajelzés a termékek piaci
fogadtatásáról,
- Termékfejlesztés: új termékek, technológiák meglévő termékek
továbbfejlesztése
- Képzés, továbbképzés

A pályázat során az alábbiakat szükséges bemutatni:
- Az eddigi tapasztalatokat
- a marketing területén
- képzés területén
- együttműködésben végzett értékesítés területén
- tervezés területén
- a már meglévő együttműködéseket, és tervezett együttműködési
kapacitásokat
- a koordináló tevékenységet
- hány intézmény számára nyújtja a fenti tevékenységeket
- a képzés-, továbbképzés kapacitását
- az fejlesztés ütemezését
- a fejlesztés partnereit (amennyiben van ilyen)
- program résztvevőinek kiválasztási technikájának bemutatását
- a költségtervet
- megvalósítás monitorozási terveit
- a tervezett sablon tervek pályáztatási rendszerének és a felhasználási
jogok megvásárlásának rendjét,
- a képzési és továbbképzési programok kereteit, témáit
- a logisztikai feltételeket

5. A pályázat benyújtásának kezdőpontja és határideje
A pályázati eljárás időszaka: 2010. október 11. - november 09-ig tart (30
nap).
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 09. napja 24 óráig.

6. Támogatási időszak
Jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázatok esetében 2011. január
01-jétől 2011. május 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a pályázó
folyamatosan teljesíti a finanszírozási vagy támogatási szerződésében
foglalt szolgáltatásának nyújtását.

7. A pályázat benyújtásának módja és helye
A fenntartónak minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtania.
Amennyiben a fenntartó több szolgáltatásra vonatkozóan rendelkezik
finanszírozási szerződéssel, akkor minden szolgálat esetében külön-külön
szükséges a pályázatát elkészítenie.
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül. A pályázó a
https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális
Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik
jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell
kitölteni, és a 8. pont szerinti mellékleteket elektronikus becsatolni.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó, vagy a szükséges
mellékleteket nem csatoló pályázó formai hiba miatt automatikusan
elutasításra kerül.

Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes
pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

8. A pályázathoz csatolni kell:
A felsorolt dokumentumokból csak a pályázatban megjelölt fejlesztési célnak
megfelelőeket kell becsatolni.

A) épület akadálymentesítése, átalakítása esetén:
- az A. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza
az ingatlan adatait, a kívánt átalakítás és korszerűsítés részletes
adatait, költségeit)
- építési beruházás támogatása esetén az illetékes hatóság igazolása arról,
hogy a pályázatban jelzett beruházási tevékenység nem engedély-köteles
- engedély-köteles átalakítás és akadálymentesítés esetén a jogerős
hatósági engedélyek és igazolások, vagy
- engedély-köteles átalakítás és akadálymentesítés esetén a jogerős
hatósági engedélyek és igazolások hiányában a pályázatot benyújtó fenntartó
nyilatkozatát arról, hogy vállalja ezek beszerzését a munkálatok
megkezdéséig, továbbá vállalja a bemutatását legkésőbb a fejlesztési
támogatás elszámolásának határidejéig
- nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájárulását az
átalakítás, felújítás engedélyezéséről
- a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a támogatással felújított,
korszerűsített, átalakított ingatlannak a működtetési kötelezettség
időtartama alatt történő elidegenítése, bérbeadása, illetőleg
megterhelésére vonatkozó rendelkezéseket megismerte és elfogadja.
- Az akadálymentesíteni, átalakítani kívánt helyiséget tartalmazó működési
engedélyt

B) A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése esetén:
- a B. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a
beszerezni kívánt tárgyi eszközök adatait, költségeit)

C) informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése esetén:
- a C) jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a
jelenleg rendelkezésre álló informatikai eszközöket, a beszerezni kívánt
eszközök adatait, költségeit)

D) képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és / vagy
szupervízió biztosítása esetén:
- képzéseken és tanfolyamokon való részvétel megpályázása esetén a D.
jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a
képzéseken részt vevők és a képzések azonosító adatait és költségeit)
- a jogszabályi kötelezettség alapján szervezett támogató szolgálati képzés
és közösségi ellátással kapcsolatos képzés esetén a képzésre történő
jelentkezés NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) által
történő visszaigazolását, visszaigazolás hiányában a jelentkezési lapok
másolatát és a postai feladást igazoló tértivevény másolatát,
- képzéseken és tanfolyamokon való részvétel megpályázása esetén a
képzésben részt vevő munkatársak szakmai végzettségét igazoló dokumentumok
másolatát, szakmai végzettség hiányában a munkáltatói felmentést,
- képzéseken és tanfolyamokon való részvétel megpályázása esetén a
továbbképzési tervet, a szolgáltatásban dolgozókra vonatkozóan,
- szupervízió esetén a szupervízorral kötött megállapodást, amely
tartalmazza a szupervízió gyakoriságát és költségeit is. Amennyiben a
szupervízió nem akkreditált képzés keretében (kérjük jelezni az adatlapon)
kerül megszervezésre, akkor a D. adatlapon kívül csak a szupervízorral
kötött megállapodást kell csatolni. Nem kell csatolni a fentiekben
felsorolt egyéb dokumentumokat.

E) Jelzőkészülék beszerzése és / vagy diszpécserközpont fejlesztése,
kialakítása esetén:
- az E. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza
a jelenleg rendelkezésre álló és a beszerezni kívánt jelzőkészülékek számát
és adatait, a beszerzés költségeit. Továbbá tartalmazza a
diszpécserközpontban használt eszköz adatait, a beszerezni, illetve
fejleszteni kívánt eszköz adatait és költségeit.)

F) Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök
beszerzése esetén:
- az F. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza
a munkavégzéshez szükséges alapanyagok, szerszámok, eszközök felsorolását
és költségeit)
- az adott tevékenységről szóló foglalkoztatási engedélyt

G) A piacképes termékek értékesítését elősegítő komplex képzés, felkészítés
szervezése, marketing programja, továbbá az értékesítés logisztikai és
egyéb szervezési feladatainak támogatása, facilitálása támogatása esetén:
- a G. jelzésű mellékletet hiánytalanul kitöltve (a melléklet tartalmazza a
pályázni kívánt tevékenységre vonatkozó III/G pont szerinti szempontok
bemutatását).

9. A pályázatok érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat az FSZH iktatja, és pályázati azonosítóval látja
el. A pályázatokat formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 3
munkanapon belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az
alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt
feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 3 munkanapon belül teljesítendő
hiánypótlásra hívja fel.

A hiányosan kitöltött pályázati adatlapot benyújtó pályázó, formai hiba
miatt automatikusan elutasításra kerül, pályázata érvénytelen.

Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat érvénytelen, illetve, ha nem a
fenntartó nyújtotta be a pályázatot.

10. Hiánypótlás módja
A pályázat benyújtásának határidejétől számított 3 munkanapon belül az FSZH
a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a hiányosság pótolható - a
hiányosságok kijavítására, pótlására, csak egy alkalommal, 3 munkanapos
határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítás elektronikus formában
kerül megküldésre, kizárólag a pályázati űrlapon rögzített fenntartói
e-mail címre. Az értesítésben megjelöli az összes hiányt, valamint a
hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a
hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül (a
határidő utolsó napján 24.00 óráig), elektronikus úton, az FSZH részére, a
pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az
esetben az FSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításaival együtt átadja a
pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a Nemzeti Erőforrás Miniszter
számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a Nemzeti Erőforrás
Miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás
ellen jogorvoslatnak helye nincs.

11. A pályázat elbírálásának menete
A pályázat elbírálása bírálati bizottság javaslata alapján történik. A
beérkezett pályázatokat az FSZH a Pályázati Bizottság elé terjeszti.

A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon szervezetet, amely
a) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek,
b) nem megalapozott költségvetési tervet nyújtott be, a megjelölt
felhasználás nem áll összhangban a beszámolóban bemutatott személyi és
tárgyi feltételekkel
c) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
d) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
e) korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
f) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
g) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
h) csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás
alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
i) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
j) a pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§
bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen
körülmény közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy ha
érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a
támogatási döntés előtt következik be, 8 munkanapon belül nem kezdeményezi.

A pályázati bizottság a pályázatokat véleményezi és a felhívásban foglalt
feltételeknek megfelelően javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról. A
bizottság javaslatát az FSZH 3 napon belül döntésre terjeszti fel a
miniszternek, aki dönt a nyertes pályázók személyéről. Az FSZH főigazgatója
a miniszteri döntés keretei belül dönt az egyéb feltételekről, a támogatás
összegéről.
Az FSZH a főigazgatói döntést követő 3 munkanapon belül értesítést küld a
pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu, valamint a
http://www.afsz.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen
jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

12. Szerződéskötés
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak
az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.

Az FSZH a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, az FSZH a fenntartót egy alkalommal hiánypótlásra szólítja
fel. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról
szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy
neki felróható egyéb okból nem jön létre.

A fenntartóval szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben
való teljesülése esetén a támogatási szerződést a fenntartó és az FSZH köti
meg.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A folyósított támogatási összeg felhasználásának határideje 2011. május 30.
A támogatási összegre vonatkozóan a pályázónak 2011. június 15-ig kell a
teljes körű elszámolását benyújtania az FSZH részére. Az elszámolást a
támogatási szerződés mellékletét képező adatlap kitöltésével és a
felhasználást igazoló bizonylatokkal, engedélyekkel együttesen kell
benyújtani.
A benyújtott elszámolásokat a beérkezéstől számított 10 napon belül
megvizsgálja, és az elfogadásról vagy elutasításról szóló értesítőt a
fenntartó részére megküldi. Az elszámolásról, az ellenőrzésről és a
visszafizetési kötelezettségről szóló rendelkezéseket a támogatási
szerződés erre vonatkozó pontjai tartalmazzák.

14. További információk
A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu
honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH
munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:
Dr. Nagy Ágnes
(06-1) 459-1029
nagyagn at lab.hu
Farkasné Farkas Gyöngyi
(06-1) 459-1025
farkasnefgy at lab.hu
Görög Tímea
(06-1) 459-1024
gorogt at lab.hu
Velkei Mariann
(06-1) 459-1023
velkeim at lab.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról