[Pályázatok] Civil szervezetek tevékenységének támogatása 2010

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Május. 10., H, 09:54:35 CEST


Cím: Civil szervezetek tevékenységének támogatása 2010
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2010. 05. 19., 2010. 05. 21.
Pályázhat: fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően
Budapesten kifejtő civil szervezetek - (magán)alapítványok és egyesületek
-, amelyek bírósági bejegyzéssel rendelkező önálló jogi személyek
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
       CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
                  2010

A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező,
tevékenységüket döntően Budapesten kifejtő civil szervezetek -
(magán)alapítványok és egyesületek - számára.

A pályázat célja:
Hozzájárulás a civil szervezetek társadalmi-közösségi-közjóléti célokat
szolgáló programjainak, projektjeinek, kezdeményezéseinek megvalósításához,
különös tekintettel közösségi terek létesítésére, működtetésére.
Folyamatban lévő pályázati célra 2009-ben támogatást elnyert szervezet
ugyanarra a célra csak az előző pályázati futamidő lezárása után kezdődő
futamidőre pályázhat, ha a korábbi támogatással a támogatási szerződés
szerint elszámolt.

A pályázati keretösszeg:
A pályázatok támogatására mintegy 47 372 E Ft vissza nem térítendő forrás
áll rendelkezésre. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,
legfeljebb 500 ezer Ft támogatási igénnyel.

A pályázók köre:
Pályázhatnak a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően
Budapesten kifejtő civil szervezetek - (magán)alapítványok és egyesületek
-, amelyek bírósági bejegyzéssel rendelkező önálló jogi személyek.
Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely:
- a Fővárosi Önkormányzattal 2010-re vonatkozóan közszolgáltatási
szerződést kötött,
- korábbi, lejárt határidejű pályázati támogatásával nem határidőre vagy
hiányosan számolt el,
- a 2010. évben a Fővárosi Közgyűlés bármely bizottságától vagy a Fővárosi
Önkormányzat által alapított közalapítványoktól bármilyen jogcímen
támogatást nyert, 50 E Ft feletti összegben,
- az előírt formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti
maradéktalanul,
- amelyik nem rendelkezik regisztrációs számmal a fővárosi civil
adatbázisban
- lejárt határidejű köz- vagy köztartozásnak minősülő egyéb tartozása van
- a Bizottság nem támogatja a nagy sportegyesületeket, csupán a lakóhelyi
sporttevékenységet szervező civil szervezeteket
- aki a 2007. évi CLXXXI. törvény és a végrehajtásáról kiadott 67/2008.
(III. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, vagyis a
pályázati adatlap részét képező "NYILATKOZAT"-ot hiánytalanul -
értelemszerűen- kitöltve, aláírva és lepecsételve 1 eredetiben, és 1
fénymásolt példányban nem küldi vissza!

Előnyben részesülnek azok a pályázatok (a pályázatban kérjük megjelölni a
célt), amelyek :
- olyan közösségi terek megnyitására vagy továbbfejlesztésére irányulnak,
amelyek a városban élők számára szabadon hozzáférhető találkozóhelyként,
kreatív programokon, találkozókon keresztül megvalósuló együttléthez
biztosítanak helyszínt és keretet,
- lakóközösségek bevonásával egy-egy társasházban, közös tulajdonban lévő
ingatlan-területen valósítanak meg vagy fejlesztenek tovább közösségi
találkozópontot, a lakók közös programjaihoz teret adó helyszínt,
- a projekt megvalósításában támaszkodnak a projekt által érintett
területeken élők javaslataira, ötleteire, véleményére, és lehetőség szerint
őket is bevonják a lebonyolításba,
- amelyek támogatják a közösségi létezés, a tolerancia, az együttműködés
ideáit, amelyek demonstrálják a polgárok közti eseti ellentétek
áthidalásának fontosságát, amelyek a hátrányos megkülönböztetéssel,
diszkriminációval szemben az elfogadást erősítik,
- a projekt lebonyolítása során figyelmet fordítanak annak
kommunikációjára, minél szélesebb közösségekkel való megismertetésére, s
ebben kifejezetten támaszkodnak az alacsony költségű internetes
technológiákra.

Pályázható költségvetési tételek:
Támogatás kérhető:
- a tervezett projekt megvalósításának közvetlen költségeire,
- valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó közvetett, általános
működési költségekre (a szervezet teljes működéséhez viszonyított
arányban).
- Az áfa-visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben
nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból áfa nem finanszírozható. A
pályázatot kiíró Bizottság kötelező önrészt nem ír elő.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázati dokumentáció részei:
1) a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
2) a pályázati projekt szöveges indoklása,
3) kötelező mellékletek:
- hatályos létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat),
- 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
- közhasznú nyilvántartásba vett szervezetek esetén a 2008. (2009) évi
közhasznúsági jelentés (a közhasznúsági törvényben előírt tartalommal),
- közhasznú nyilvántartásba nem vett szervezetek esetén a 2008. (2009) évi
pénzügyi és szakmai beszámoló,
- a szervezet 2008. (2009) évi tevékenységéről a KSH részére leadott
statisztikai jelentés
4) civil szervezet pályázó esetén a Fővárosi Civil Adatbázisban a 2010.
évre érvényes regisztrációval rendelkezik.
Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Fővárosi Civil
Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak
másolatát letétbe helyezte. (Érdeklődni lehet a 327-1211, 327-1216
telefonszámon.).

Hozzájutás a nyomtatványcsomaghoz:
A pályázati dokumentáció
- a Budapest Portálról (http://www.budapest.hu) letölthető
- beszerezhető a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest,
Bárczy I. u. 1-3.).

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
Személyesen a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. u.
1-3.) lehet leadni a teljes pályázati dokumentációt 2 példányban (1 eredeti
és 1 másolati példány) 2010. május 21-ig, valamint ajánlott küldeményként
lehet feladni a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi,
Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága címére (levélcím: 1840
Budapest). A postára adás legkésőbbi időpontja 2010. május 19. 24.00 óra!
Mindkét példányt ugyanabban a borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel
kell tüntetni: "CIVIL célú bizottsági keret 2010. évi pályázata".
A pályázatokat nem kell bekötni, és a pályázati példányokat a
mellékletekkel együtt össze kell tűzni!!! Csak a hiánytalanul kitöltött és
mellékletekkel felszerelt pályázatokat fogadjuk el!
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A támogatással a futamidőtől függően, de legkésőbb 2011. szeptember 15-ig
kell elszámolni a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

A pályázatok bírálata:
A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi,
Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága bírálja el, várhatóan
2010. június 20-ig. A Fővárosi Közgyűlés engedélyezi a támogatások
kifizetését, várhatóan 2010. június 30-ig. A támogatások átutalására csak
ezt követően kerülhet sor.
A pályázatok elbírálását a bizottság nem indokolja. A pályázat eredménye a
bizottság döntését követően 5 napon belül olvasható a
http://www.budapest.hu portálon.

További felvilágosítás kérhető a Bizottság titkárságán (327-1096),
Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztályán (327-1584), vagy a
Fővárosi Civil Irodán (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3., 327-1216).
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról