[Pályázatok] Fiatalok (12-29 év) közösségformáló, közösségfejlesztő tevékenységinek, az ifjúsági képviselet fejlesztésének, az ifjúsággal foglakozó szakemberek tapasztalatcseréjének, szakterületi és ágazatközi együttműködések támogatása / IFJ-GY-ND-10-A/B/C

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Május. 7., P, 10:05:46 CEST


Cím: Fiatalok (12-29 év) közösségformáló, közösségfejlesztő
tevékenységinek, az ifjúsági képviselet fejlesztésének, az ifjúsággal
foglakozó szakemberek tapasztalatcseréjének, szakterületi és ágazatközi
együttműködések támogatása / IFJ-GY-ND-10-A/B/C
Kiíró: Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács, ESZA Európai Szociális
Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
Határidő: 2010. 06. 07.
Pályázhat: "A" pályázati kiírás keretében az alábbi, a Nyugat-dunántúli
régióban székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) alapítványok, közhasznú alapítványok (kivéve közalapítványok);
c) egyházak, és egyházak szervezeti egységei;
d) ifjúsági szerveződések (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül,
amely kizárólag települési, megyei önkormányzatok, többcélú kistérségi
társulások, önkormányzati fenntartású intézmények, társadalmi szervezetek,
alapítványok, egyházak, illetve intézményeik lehetnek);
e) települési, megyei önkormányzatok intézményei együttműködésben civil
ifjúsági szervezettel, ifjúsági szerveződéssel;
f) települési, megyei önkormányzatok együttműködésben civil ifjúsági
szervezettel, ifjúsági szerveződéssel;
g) többcélú kistérségi társulások együttműködésben civil ifjúsági
szervezettel, ifjúsági szerveződéssel.
"B" pályázati kiírás keretében az alábbi, a Nyugat-dunántúli régióban
bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) alapítványok, közhasznú alapítványok (kivéve közalapítványok);
c) nonprofit gazdasági társaságok;
d) egyházak és egyházak szervezeti egységei;
e) települési, megyei önkormányzatok intézményei együttműködésben civil
ifjúsági szervezettel, szerveződéssel;
f) települési, megyei önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások,
együttműködésben civil ifjúsági szervezettel, ifjúsági szerveződéssel.
 "C" pályázati kiírás keretében az alábbi, a nyugat-dunántúli régióban
bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) ifjúsági szerveződés (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül, amely
kizárólag települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok, többcélú
kistérségi társulások, önkormányzati fenntartású intézmények, társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyházak illetve intézményeik lehetnek).
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Fiatalok (12-29 év) közösségformáló, közösségfejlesztő tevékenységinek, az
 ifjúsági képviselet fejlesztésének, az ifjúsággal foglakozó szakemberek
   tapasztalatcseréjének, szakterületi és ágazatközi együttműködések
                támogatására
         (A pályázat kódja: IFJ-GY-ND-10-A/B/C)

A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA
Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM
rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 85/2004. (IV.19.) Korm.
Rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot
hirdet fiatalok (12-29 év) közösségformáló, közösségfejlesztő
tevékenységinek, az ifjúsági képviselet fejlesztésének, az ifjúsággal
foglakozó szakemberek tapasztalatcseréjének, szakterületi és ágazatközi
együttműködések támogatására a nyugat- dunántúli régióban.

1. A pályázat célja:
A Nyugat-dunántúli régió fiataljai által kezdeményezett, olyan helyi,
térségi program-, rendezvénysorozatok, valamint olyan ifjúsági,
ifjúságszakmai találkozók támogatása, melyek eredményeként erősödik a
fiatalok társadalmi részvétele, a közösségi tevékenységek mentén a már
meglévő ifjúsági közösségek fejlődnek, illetve újak alakulnak, bővül az
ifjúsági szervezetek/csoportok kapcsolatrendszere, köztük tényleges
együttműködések kialakítására kerül sor.

1.1. "A" kategória: Ifjúsági kezdeményezések támogatása
Ifjúsági közösségek, fiatalok közösségformáló kezdeményezéseinek, program-,
rendezvénysorozatainak, települési vagy térségi ifjúsági képviseleti fórum
létrehozásának, fejlesztésének támogatása, melyben a fiatalok aktív
kezdeményezőként, megvalósítóként vesznek részt.

1.2. "B" kategória: Regionális ifjúságszakmai találkozó megszervezésének,
lebonyolításának támogatása
A Nyugat-dunántúli régió ifjúsági, és ifjúsággal foglalkozó szervezeteinek,
az ifjúsággal foglalkozó szakembereinek, más kapcsolódó ágazatok
szakembereinek régiós szintű fejlesztését, együttműködését,
tapasztalatcseréjét elősegítő program megvalósításának támogatása, a
szervezetek versenyképességének, forrásfelvevő képességének fejlesztése, a
szervezetek közötti együttműködés további lehetőségeinek feltárása.
A pályázat keretein belül legalább két napos, regionális ifjúságszakmai
találkozó megszervezésé és lebonyolítását kell megvalósítani a
Nyugat-dunántúli régió területén.

1.3. "C" kategória: Regionális ifjúsági műhely, találkozó megszervezésének
lebonyolításának támogatása
Legalább két napos ifjúsági találkozó megszervezése és lebonyolítása a
Nyugat-dunántúli régió területén, melyben a fiatalok aktív
kezdeményezőként, megvalósítóként vesznek részt.
Célja a régióban működő, alakulóban lévő települési, térségi ifjúsági
képviseleti csoportok, ifjúsági civil szervezetek fejlődésének,
tapasztalatcseréjének és együttműködésének támogatása, hálózati
együttműködés megalapozása a nem formális tanulás eszközeivel.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 13 752 000 Ft,
azaz tizenhárommillió-hétszázötvenkettőezer forint, továbbá a pályázatok
értékeléséig befolyó bevételek a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény SZMM fejezet 16/41/3/4
"Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatására" fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT: 31831) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
3.1. "A" kategória estében:
A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.
3.2. "B" és "C" kategória esetében:
A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 800 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem
kötelező.

Amennyiben a pályázó saját forrást jelöl meg a pályázatban a projekt
megvalósításához, a saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban
nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási
szerződés megkötésekor igazolni kell.

Saját forrásnak kizárólag a jelen Pályázati Útmutató 19. pontja szerinti
pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik
a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási
összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását
követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt
megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a
támogatási összeg és az önként vállalt saját forrás felhasználását igazoló
számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi
teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb
az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. május 5. és 2011. június 30.
közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként egy pályázatot
nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. "A" pályázati kiírás keretében az alábbi, a Nyugat-dunántúli régióban
székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) alapítványok, közhasznú alapítványok (kivéve közalapítványok);
c) egyházak, és egyházak szervezeti egységei;
d) ifjúsági szerveződések (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül,
amely kizárólag települési, megyei önkormányzatok, többcélú kistérségi
társulások, önkormányzati fenntartású intézmények, társadalmi szervezetek,
alapítványok, egyházak, illetve intézményeik lehetnek);
e) települési, megyei önkormányzatok intézményei együttműködésben civil
ifjúsági szervezettel, ifjúsági szerveződéssel;
f) települési, megyei önkormányzatok együttműködésben civil ifjúsági
szervezettel, ifjúsági szerveződéssel;
g) többcélú kistérségi társulások együttműködésben civil ifjúsági
szervezettel, ifjúsági szerveződéssel.

8.2. "B" pályázati kiírás keretében az alábbi, a Nyugat-dunántúli régióban
bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) alapítványok, közhasznú alapítványok (kivéve közalapítványok);
c) nonprofit gazdasági társaságok;
d) egyházak és egyházak szervezeti egységei;
e) települési, megyei önkormányzatok intézményei együttműködésben civil
ifjúsági szervezettel, szerveződéssel;
f) települési, megyei önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások,
együttműködésben civil ifjúsági szervezettel, ifjúsági szerveződéssel.


8.3. "C" pályázati kiírás keretében az alábbi, a Nyugat-dunántúli régióban
bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
b) ifjúsági szerveződés (kötelezettségvállaló szervezeten keresztül, amely
kizárólag települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok, többcélú
kistérségi társulások, önkormányzati fenntartású intézmények, társadalmi
szervezetek, alapítványok, egyházak illetve intézményeik lehetnek).

Továbbá mindhárom kategóriára vonatkozóan amelyek
- a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER)
regisztráltak.

8.4. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi
szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez
kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami
fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével esedékessé vált, meg
nem fizettet adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési
eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való
törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben,
valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
m) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.

8.5. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő
által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus
mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esza.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 6.2 pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2010. június 7., 24.00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben
véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
        ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
              http://www.esza.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata és az észrevétel jogintézménye
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint.

A pályázat beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat
érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus
értesítést küld a pályázónak.

Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 3
munkanapon belül egy alkalommal észrevétellel élhet a pályázatkezelőnél
megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva a Pályázati Útmutató 8. pontjában
leírtak szerint.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a szakértők a Pályázati Útmutató 9. pontjában
meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogatásokról a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács dönt a
szakértők javaslatának megérkezését követő 15 napon belül, melyet újabb 15
napon belül a szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyez.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja,
a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A
támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására
és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyzését követően a pályázatkezelő
15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról,
és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek
tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal
kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esza.hu
honlapokon kerülnek közzétételre.

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából,
vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30. nap

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 13. pontja
tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény
befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok
kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből
nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra
vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak
megfelelően van lehetőség.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esza.hu, a
http://www.szmm.gov.hu és a http://www.mobilitas.hu honlapokról, vagy
beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a
hazaitamogatas at esza.hu e-mailcímen.

A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda (cím: 9022 Győr, Árpád u. 44., Tel.: (96)518-685,
ndriszi at mobilitas.hu) nyújt segítséget.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról