[Pályázatok] Helyi ifjúsági közösségek építését, megerősödését szolgáló programok támogatása / IFJ-GY-ÉM-10-C

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Ápr. 17., Szo, 07:44:02 CEST


Cím: Helyi ifjúsági közösségek építését, megerősödését szolgáló programok
támogatása / IFJ-GY-ÉM-10-C
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2010. 05. 17.
Pályázhat: Észak-magyarországi régióban bejegyzett szervezetek nyújthatnak
be pályázatot:
a. társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
b. alapítványok (kivéve közalapítványok),
c. öntevékeny ifjúsági közösségek (kötelezettségvállaló bevonásával),
d. önkormányzatok,
e. oktatási, nevelési, közművelődési, szociális és egészségügyi
intézmények,
f. hallgatói önkormányzatok,
g. települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok,
h. egyházak;
i. egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  Helyi ifjúsági közösségek építését, megerősödését szolgáló programok
                támogatására
          (A pályázat kódja: IFJ-GY-ÉM-10-C)

Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA
Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM
rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 85/2004. (IV.19.) Korm.
Rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet alapján nyílt pályázatot
hirdet helyi ifjúsági közösségek építését, megerősödését szolgáló programok
támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A helyi ifjúsági közösségek erősítése érdekében a fiatalok kezdeményezésére
és/vagy aktív szerepvállalásával megvalósuló egyszeri vagy folyamatos
programok, események, rendezvények támogatása, melyek lehetőséget adnak a
fiatalok kreativitásának megmutatására, illetve a településeken felmerülő
igények szerinti közösségi programok megvalósítására.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 8 883 000 Ft, azaz
nyolcmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer forint, továbbá a pályázatok
értékeléséig befolyó bevételek, a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény SZMM fejezet 16/41/3/4
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
(ÁHT: 31831) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 350 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 100%-a lehet, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem
kötelező.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik
a Pályázati Útmutató 9. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási
összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását
követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt
megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a
támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei
számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a
támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg
kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. április 1. és 2011. május
31. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, az Észak-magyarországi
régióban bejegyzett szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a. társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
b. alapítványok (kivéve közalapítványok),
c. öntevékeny ifjúsági közösségek (kötelezettségvállaló bevonásával),
d. önkormányzatok,
e. oktatási, nevelési, közművelődési, szociális és egészségügyi
intézmények,
f. hallgatói önkormányzatok,
g. települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok,
h. egyházak;
i. egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával).

továbbá amelyek
- a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER)
regisztráltak;
- gyermek- és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
vagy
- a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták
fel.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát
érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 12. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a társadalmi
szervezetek és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez
kapcsolódó támogatások (ide nem értve a humán szolgáltatások nem állami
fenntartói által igényelt támogatásokat) kivételével esedékessé vált, meg
nem fizettet adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás, adósságrendezési
eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való
törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik,
l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben,
valamint a 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek.
m) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott
nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a
megtett nyilatkozatát visszavonja.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.


9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő
által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus
mellékletek becsatolásával kell benyújtani.


A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon
regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 4.2. pontja tartalmazza.


10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2010. május 17. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben
véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
        ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
                www.esza.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata és az észrevétel jogintézménye
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 6. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint.

Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 8 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás
nélkül érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak.

Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 3
munkanapon belül egy alkalommal észrevétellel élhet a pályázatkezelőnél
megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva a Pályázati Útmutató 6. pontjában
leírtak szerint.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a szakértők a Pályázati Útmutató 7. pontjában
meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A támogatásokról az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács dönt a
szakértők javaslatának megérkezését követő 15 napon belül, melyet újabb 15
napon belül a szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyez.
A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja,
a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A
támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására
és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyzését követően a pályázatkezelő
15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról,
és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek
tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal
kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esza.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó mulasztásából,
vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30. nap

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 11. pontja
tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény
befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok
kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből
nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra
vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak
megfelelően van lehetőség.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a www.esza.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról,
vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a
hazaitamogatas at esza.hu e-mailcímen.

A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Tel: 06-46-560-347) nyújt
segítséget.

 További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról