[Pályázatok] Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadása és állami támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Okt. 12., H, 08:45:55 CEST


Cím: Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadása és állami
támogatása
Kiíró: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Határidő: 2009. 11. 06.
Pályázhat: azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szociális
intézmény fenntartója jogosult, amely a pályázat kiírásának
megjelentetésekor érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel
rendelkezik és szociális foglalkoztatási támogatásban részesült
-------------------------
Szociális foglalkoztatást végző fenntartók
          befogadására és állami támogatására

A Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális
foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül
működtető szociális intézmények szociális foglalkoztatási támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási
engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális
intézmények előminősítése a szociális foglalkoztatás állami támogatásának
elnyeréséhez.

Háttér információk
A folyamatban lévő szociális törvény módosítása alapján a szociális
foglalkoztatás működésének támogatását a költségvetés 2010-től pályázat
útján kívánja biztosítani, a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából
erre a célra elkülönített összegből. A befogadott szolgáltató fenntartója
részére várhatóan három évre megkötött finanszírozási szerződést ajánlunk,
2010 évre meghatározott keretű támogatással.

A pályáztatási eljárás megegyezik a támogató szolgáltatás és közösségi
ellátás 2009-től bevezetett gyakorlatával, amely jogszabály módosításokat
von maga után. Tekintettel az idő rövidségére és arra a kormányzati
szándékra, amely folyamatos ellátást kíván lehetővé tenni a szociális
foglalkoztatásban, előminősítő rendszerben várjuk a szolgáltatások
értékeléséhez szükséges pályázat beadását a fenntartók részéről

Jelen pályázati kiíráson sikeres előminősítést elért szociális
foglalkoztató fenntartója egy következő finanszírozási pályázat keretében a
részére megajánlott, az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel
szociális foglalkoztatás céljából kötött megállapodások
(munkarehabilitációra), illetve munkaszerződések (fejlesztő-felkészítésre)
száma és a szociális foglalkoztatási támogatás éves keretösszege alapján
válnak jogosulttá állami támogatásra. A szociális foglalkoztatási támogatás
mértéke évente kerül meghatározásra.

A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke függ:
A. A szociális foglalkoztatásban résztvevőket illetően:
- a szociális foglalkoztatás formájától (munka-rehabilitáció vagy
fejlesztő-felkészítő),
- a szociális foglalkoztatásban támogatni kívánt ellátottak létszámától,
- a foglalkoztatás munkaórájától,
- a támogatásban részesülő foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő
munka-rehabilitációs díjak, illetve munkabérek és járulékai összegétől.
B. A szociális intézménynek a foglalkoztatással összefüggő kiadásaira
tekintettel:
- a külön jogszabályban előírt segítők munkabére és járulékai,
- anyagköltség,
- közüzemi költség,
- adminisztrációs költség,
- és eszközbeszerzés költségeitől, illetve:
C. A szociális foglalkoztatásból származó bevétel összegétől (amely
kiegészítheti a szociális foglalkoztatás költségeit).

A finanszírozási pályázat a 2010. évi költségvetés elfogadását követően
jelenik meg. A finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag a sikeres
előminősítést elért pályázó vehet rajta részt.

2. Pályázók köre
A pályázat beadására azon állami, nem állami és egyházi fenntartású
szociális intézmény fenntartója jogosult, amely a pályázat kiírásának
megjelentetésekor érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel
rendelkezik és szociális foglalkoztatási támogatásban részesült.
A fenntartónak minden szociális foglalkoztatást nyújtó intézményére
vonatkozóan külön - külön kell pályázatot benyújtania. Ilyen esetben a
fenntartó több pályázattal vesz részt a pályázati eljárásban. Amennyiben
egy intézményen belül több külső foglalkoztatóval van megállapodása
szociális foglalkoztatás biztosítására, akkor azt az intézményenként
beadott pályázatán belül szükséges feltüntetni.

3. A pályázóval szembeni elvárások
Az a szociális intézményt fenntartó pályázhat, amelyik a pályázat
kiírásának megjelentetésekor rendelkezik jogerős működési engedéllyel
szociális foglalkoztatásra (továbbiakban intézményi foglalkoztató), vagy
megállapodást kötött szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési
engedéllyel rendelkező személlyel, illetve szervezettel (továbbiakban külső
foglalkoztató).

A pályázó a szociális foglalkoztatás céljából 2009 évre kötött egyidejűleg
fennálló szerződések valamint megállapodások számára és az abban megjelölt
munkaidő összesítésére figyelemmel kap szociális foglalkoztatási
támogatást, figyelemmel a szociális foglakoztatás típusára, arányaira, az
ellátás szakmai sajátosságaira, a 2010 évre elkészített foglalkoztatás
szakmai tervre, valamint az adott ellátási típusra eső költségvetési
keretre.

4. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 6. 24 óráig.

5. Minősítés érvényességének időszaka
2010. január 01-jétől 2012. december 31. napjáig terjedő időszak.

6. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat
2009. október 15-től lehet berögzíteni. A pályázó a
https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális
Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik
jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell
kitölteni, és a 7. pont szerinti mellékleteket elektronikus becsatolni.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes
pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

7. A pályázathoz elektronikus úton csatolni kell:
- a szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési engedélyt, továbbá
folyamatban lévő módosítás esetén a működést engedélyező hatóság által
érkeztetett kérelmet,
- a szociális ellátásra szóló jogerős működési engedélyt, továbbá
folyamatban lévő módosítás esetén a működést engedélyező hatóság által
érkeztetett kérelmet,
- külső foglalkoztatóval kötött megállapodást, amennyiben azon keresztül
történik a szociális foglalkoztatás,
- előző évről, 2008-ról szóló szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,
- 2010. évi foglalkoztatás szakmai tervét, amely tartalmazza: a
foglalkoztatott célcsoport megjelölését, bemutatását és
foglalkoztathatóságának minősítését, a foglalkoztatási tevékenységet,
foglalkoztatottak tervezet létszámát és megoszlását, tervezett éves
munkaidőt - foglalkoztatási típusonként, az intézmény szakmai programjának
és a foglalkoztatás szakmai programjának kapcsolódását, szinergiáját
- 2009. évi és 2010. évi költségvetési tervét,
- a szociális foglalkoztatásból származó pénzügyi bevételek
visszafordításának tervezetét annak módját és formáját,
- munkatársak szakmai végzettséget igazoló tanúsítványait,
- az intézmény nyilatkozatát arról, hogy a pályázati program végrehajtását
- sikeres pályázat esetén - vállalja.

8. A pályázatok érvényességi ellenőrzése
A benyújtott pályázatokat az FSZH iktatja, pályázati azonosítóval látja el,
majd formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon
belül. A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége, kötelező mellékletek megléte,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Amennyiben a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapításra kerül,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt
feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 3 napon belül teljesítendő
hiánypótlásra hívja fel.

Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen, ha nem a fenntartó
nyújtotta be.

9. Hiánypótlás módja
A pályázat benyújtásának határidejétől számított 3 napon belül az FSZH a
pályázat hiányossága esetén - amennyiben a hiányosság pótolható - a
hiányosságok kijavítására, pótlására, csak egy alkalommal, 3 napos
határidővel felszólítja a pályázót. A felszólítás elektronikus formában
kerül megküldésre a pályázati űrlapon megadott fenntartói e-mail címre. Az
értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a
hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 3 napon belül (a határidő
utolsó napján 24.00 óráig) elektronikus úton az FSZH részére a
pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtásra került. Ezúton hívjuk fel a
pályázatot benyújtani kívánó fenntartók figyelmét arra, hogy az eredményes
pályázatok érdekében a pályázati időszakban elektronikus üzeneteket
folyamatosan kövessék nyomon.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az
esetben az FSZH megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a
pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára
továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a Miniszter dönt a végleges
érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye
nincs.

10. A pályázat elbírálásának menete
A pályázat elbírálása bírálati bizottság javaslata alapján történik. A
beérkezett pályázatokat az FSZH a pályázati bizottság elé terjeszti.

Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer:
- Az intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program
egymásra épülése, azok mennyire segítik elő az egyéni fejlesztést, illetve
rehabilitációt, valamint a szociális foglalkoztatás törvényben megjelölt
céljait, ezek mennyiben vannak összhangba a 2010. év foglalkoztatás szakmai
tervével.
- Munka-rehabilitáció esetében a foglalkoztatás mennyiben segíti elő a
szociális intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és
szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzését, illetve
fejlesztését, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való
felkészítést.
- A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény
vezetője figyelembe veszi-e az ellátott testi és szellemi képességeit, és
speciális szükségleteinek megfelelően biztosítja-e az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
- A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás mennyiben segíti elő az önálló
munkavégző képesség kialakítását, helyreállítását, fejlesztését, valamint
az ellátott felkészítése hogyan valósul meg a védett munka keretében,
illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.
- A fenti szakmai követelmények milyen módon jelennek meg a szakmai
programokban és a pályázatban leírt szakmai tartalomban.
- A foglalkoztatás során mennyiben jelenik meg azon célcsoport választása,
munka-rehabilitációja, vagy fejlesztése, amely a nyílt munkaerőpiacon más
foglalkoztatási formában nem tud megjelenni.
- Lehetőséget teremt-e a szolgáltató a helyettesíthetőségre, a munkából
időszakosan kiesett (pl. betegség) megállapodással vagy munkaszerződéssel
rendelkező személyek helyettesíthetőségére, időszakosan más ellátottak
alkalmazására.
- A pénzügyi mutatók megalapozottsága, a foglalkoztatásból származó bevétel
arányos visszaforgatása a szociális foglalkoztatás fejlesztésébe és
működtetésébe.
- A szociális foglalkoztatás szociális hatósági ellenőrzésének
tapasztalatai.
- Előnyben részesülnek a komplex rehabilitációs programok, valamint a
költséghatékony foglalkoztatási programok.
- Továbbá előnyben részesülnek azok a szociális foglalkoztatók, amelyek
törekednek piacképes termékek előállítására vagy tevékenységek
megszervezésére, erőfeszítéseket tesznek megfelelő piacok felkutatására.
- Ugyanígy előnyben részesülnek az elbírálás során azok a szociális
foglalkoztatók, amelyek a kimutathatóan képesek a foglalkoztatásban
részesülőket a védett foglalkoztatásba, vagy nyílt munkaerőpiacra juttatni.


A pályázati bizottság nem javasolja támogatásra azon fenntartót, amely
a) nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott
feltételeknek,
b) nem megalapozott költségvetési tervet nyújtott be, a megjelölt
felhasználás nem áll összhangban a beszámolóban bemutatott személyi és
tárgyi feltételekkel
c) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
d) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
e) korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
f) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
g) csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás
alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
h) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
j) a pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§
bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, és ezen
körülmény közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, vagy ha
érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a
támogatási döntés előtt következik be, 8 munkanapon belül nem kezdeményezi.

A pályázati bizottság a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek
megfelelően javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról. A bizottság
javaslatát az FSZH 5 napon belül döntésre terjeszti fel a Miniszternek. A
Miniszter 5 napon belül dönt a támogatandó pályázatokról.

Az FSZH a döntést követő 3 napon belül értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu, valamint a
http://www.afsz.hu honlapon kerülnek közzétételre. A döntés ellen
jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
11. További információk
A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu
honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH
munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:
Györe András
06-1-299-1060/521
gyorea at lab.hu
Velkei Mariann
06-30/432-6877
velkeim at lab.hu
Heidl Beáta
06-30/584-9946
Farkasné Farkas Gyöngyi
06-30/584-5606
farkasnefgy at lab.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról