[Pályázatok] Nyári táborok támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Május. 21., Cs, 09:46:45 CEST


Cím: Nyári táborok támogatása
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2009. 05. 29.
Pályázhat: 1. általános és középiskolák (6, 8 és 12 évfolyamos iskolák is),
2. kollégiumok, diákotthonok,
3. bentlakásos gyógypedagógiai és gyermekvédelmi oktatási-nevelési
intézmények,
4. kisebbségi önkormányzatok
5. egyházi vagy egyházhoz kötődő szervezetek,
6. "nonprofit" célú társadalmi (civil) szervezetek
-------------------------
FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS
         OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA
                 PÁLYÁZAT
            Nyári táborok támogatására

A pályázat célja: Az ifjúsági korosztály (iskolai közoktatásban érintett
nappali tagozatos 6-22 évesek, valamint a sajátos nevelési igényű magasabb
korosztály max. 26. évig) belföldi nyári táborozásának támogatása.
(Napközis táborokra ez a pályázat nem nyújt támogatást.)

A pályázat kiírója: Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai
Bizottsága

A pályázók köre: A pályázatban részt vehetnek a budapesti
1. általános és középiskolák (6, 8 és 12 évfolyamos iskolák is),
2. kollégiumok, diákotthonok,
3. bentlakásos gyógypedagógiai és gyermekvédelmi oktatási-nevelési
intézmények,
4. kisebbségi önkormányzatok
5. egyházi vagy egyházhoz kötődő szervezetek,
6. "nonprofit" célú társadalmi (civil) szervezetek (a politikai szervezetek
kivételével):
egyesületek (a sportegyesületek kivételével)
szövetségek (a sportszövetségek kivételével)
alapítványok (felsőoktatási intézményekhez kötődő alapítványok kivételével)
amelyek a 2009. évi nyári táboroztatásban a 2008/2009.tanév szorgalmi
időszak vége (2009. június 15.) és a 2009/2010. tanév kezdete (2009.
szeptember 1.) között konkrét táboroztatási feladatokat vállalnak és
megfelelnek a pályázat kiírási feltételeinek.
A pályázott tábor résztvevőinek valamely közoktatási intézményben tanulói
jogviszonnyal kell rendelkezniük.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
- a pályázó szervezet neve, címe, azonosító és pénzintézeti adatai
(pénzintézet és számlaszám)
(ha fenntartott intézmény, akkor a fenntartó megnevezése is,
oktatási-nevelési intézmények esetén OM azonosító kód, fővárosi fenntartású
intézmény esetén címkód is, civil szervezet esetén a Fővárosi Civil
Adatbázis regisztrációs száma)
- a tábor tervezett időpontja, helye, jellege és célja
- a tervezett program részletes leírása, amelyből megállapítható a
támogatási igény szakmai indokoltsága
- a résztvevők létszáma, korosztálya
- a tábor részletes költségvetési terve (bevétel-kiadás), és a
megvalósításhoz rendelkezésre álló saját pénzeszközök mértéke
- az igényelt támogatás összege
- a megvalósításért felelős személy neve, címe és képesítése
Egyházi és társadalmi szervezetek esetén továbbá:
- pénzintézeti igazolás arról, hogy a pályázatot benyújtó számlaszáma
fizetési meghagyással nem terhelt (adatlapon).
- a pályázó jognyilatkozata köztartozásról és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.-ben meghatározott
feltételek teljesítéséről (adatlapon+egyedi nyilatkozatok)
- a működést igazoló iratok (csak egyházi szervezetek esetén, másolatban)

Pályázati kategória:
Legalább 6, de legfeljebb 14 napos táborozás, amelyben a résztvevők
lakóhelyüktől távol a teljes időtartam alatt szervezett foglalkoztatásban,
állandó felügyeletben, ellátásban részesülnek. (A napok alatt az oda és
visszautazás napja is értendő, amennyiben az adott napon program és ellátás
biztosított.)

Pályázati feltételek:
1.) Egy pályázó (intézmény, szervezet) csak egy pályázatot nyújthat be egy,
Magyarország területén rendezett tábor támogatására, legfeljebb 2 hét (14
nap) időtartamra. Létszám min. 40 fő (gyermek). Hosszabb tábor esetén, csak
az első 14 napot vesszük figyelembe.
Turnusok és helyszínek összevonása nem lehetséges (pl. 2x7 napos
táborozás).
Egy intézmény (szervezet) alatt az adott intézményt és annak valamennyi
kapcsolódó szervezetét kell érteni. Pl. adott iskola, és annak
diák-sportegyesülete és alapítványa külön-külön nem adhat be pályázatot.
Ebben az esetben többszörös pályázat miatt a pályázatot benyújtó önmagát
zárja ki a pályázat elbírálásából.
2.) Az igényelt támogatás összegének maximuma legfeljebb 200 000 Ft.
Figyelem! Az esetleges támogatás nem a program megvalósításának
biztosítéka! Azzal a pályázat kiírója a költségek csökkentését, a színvonal
emelését, a megvalósítás feltételeinek javítását kívánja segíteni.
3.) Pályázatot csak jogi személy adhat be, amennyiben rendelkezik a
tevékenység (ifjúsági korosztály foglalkoztatása) gyakorlásához szükséges
működési engedéllyel vagy bírósági végzéssel. Társadalmi (civil)
szervezetek esetén előzetes regisztrációval kell rendelkeznie a Fővárosi
Civil Irodán.
Ha a pályázat benyújtója az egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező
jogi személyiségű szervezeti egysége (szervezete, intézménye,
egyházközsége, stb.), akkor az ezt feltűntető alapító okirat másolatát,
vagy főegyházmegyei, egyház-főhatósági, stb. (felekezettől függő) igazolást
kell csatolni!
(Társadalmi szervezetek alapító okiratát és egyéb más iratokat a
pályázathoz nem kérünk csatolni!)
4.) A pályázaton csak budapesti székhelyű szervezetek vehetnek részt.
(kivétel a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, nem budapesti
telephelyű intézmények).
5.) Nem vehet részt a pályázatban az a pályázó vagy hozzá kötődő szervezet
(lásd 1. pont), amely a Fővárosi Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret
korábbi, 2008. évi pályázatain támogatásban részesült, de elszámolását a
megadott határidőig, illetve felszólítás ellenére sem teljesítette és az
ezzel kapcsolatban felmerült akadályáról a támogatót a beszámolási
határidőig nem tájékoztatta.
6.) Sportági edzőtáborok támogatására a pályázat nem nyújtható be.
7.) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges,
a pályázati kiírásban megnevezett összes információt, igazolást és okmányt
(utóbbit másolatban) hiánytalanul a megadott határidőig, az előírt
példányban és címre megküldte.
8.) Pályázni csak az erre a célra rendszeresített PÁLYÁZATI ADATLAP-on, és
PÁLYÁZATI "KIEGÉSZÍTŐ" ADATLAP-on ("OIB" melléklet) lehet. A csatolt
mellékleteket az adatlap belsejében kell elhelyezni. Az adatlap letölthető
a http://www.budapest.hu honlapról, de a benyújtott pályázat eredeti
formátumát (A/4 formátumra hajtott borító) ebben az esetben is meg kell
tartani. A eredeti papír alapú fedőlap fölé kísérőlapot, vagy egyéb más
anyagot, fóliát elhelyezni nem lehet!
9.) Az államháztartáson kívüli szervezetek (nem költségvetési intézményként
működő oktatási-nevelési intézmények, egyházi szervezetek, alapítványok,
egyesületek) esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti feltételek teljesítését az adatlapon,
valamint a vonatkozó összeférhetetlenségi, érintettségi és közzétételi
nyilatkozatokat külön mellékletként szükséges az adatlaphoz csatolni.
10.) A Főv. Közgyűlés 61/2008. (XI.21.) Főv. Kgy. rendelete valamint a
bizottsági keret céltartalékok felhasználására vonatkozó szabályok alapján
a pályázóknak a kötelezően előírt adatlapon kell a pályázatot benyújtania
oly módon, hogy abban el kell helyeznie az Oktatási és Ifjúságpolitikai
Bizottság jelen pályázati kiírásában foglaltaknak megfelelő kiegészítő
adatokat tartalmazó és teljeskörűen kitöltött kiegészítő adatlapot is
("OIB" melléklet, Pályázati "Kiegészítő" Adatlap Nyári táborok
támogatására). A két adatlap együttesen érvényes.

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a vonatkozó 61/2008. (XI.21.) Főv. Kgy.
önkormányzati rendelet 13.§ szerint a meghirdetett pályázaton az a civil
szervezet vehet részt, amely a Fővárosi Civil Adatbázisba regisztrálta
magát, ennek megfelelően regisztrációs számmal rendelkezik és azt az
adatlapok vonatkozó rovatában feltűntette!

A pályázat elbírálásánál fokozottan előnyt élveznek azok a pályázók, akik
bármely (egészségi vagy szociális) okból hátrányos helyzetű gyermekeket
táboroztatnak és ezt az okot az adatlap vonatkozó rovatában feltűntetik.

Sajátos nevelési igényű résztvevők a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX
tv. 121.§ 29. bek. szerint a sajátos nevelési igény jellegének feltüntetése
mellett a gyermekek számát kell megadni.

Hátrányos helyzetű résztvevőnek a pályázat szempontjából az tekinthető,
- akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe
vett, illetve akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát megállapította, valamint
- aki az oktatási intézményében a 2008/2009-es tanévben
tankönyvtámogatásban részesült, és az erről szóló igazolással rendelkezik.
Az igazolások bemutatását - esetleges ellenőrzés során - a hátrányos
helyzetű résztvevőt táboroztató, pályázó szervezetnek kell biztosítani.
A rovatban a fent meghatározott helyzetű gyermekek létszámadatait kell
megadni.

Halmozottan hátrányos helyzetű a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
121.§ 14. bek. szerinti létszám.

A pályázaton elnyert támogatást csak a tábor utazási, szállás és program
költségére lehet felhasználni oly módon, hogy ezáltal a hátrányos helyzetű
résztvevők költségei csökkenjenek. Étkezési költségek finanszírozására,
bérjellegű és szervezési költségek fizetésére a támogatás nem használható
fel, arra pályázati igény nem jelölhető meg.

A pályázati nyomtatványcsomag átvehető a Főpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.) és ugyanitt a megadott
határidőig leadható.

         Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:
          H, Sz: 8-18; K, Cs: 8-16.30; P: 8-14

A pályázatot zárt borítékban "NYÁRI TÁBOR 2009" megjelöléssel, a pályázati
feltételeknek megfelelően kell megküldeni:

               2009. május 29-ig

A pályázatokat eredeti aláírásokkal és bélyegzőlenyomattal ellátva, 2
példányban (mindkét példány teljesen felszerelve, az előírt mellékletekkel,
igazolásokkal és nyilatkozatokkal ellátva egy borítékban, vagy lezárt
tasakban) személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy
postai úton lehet benyújtani a Budapest Fővárosi Önkormányzat
Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya (1052 Budapest, Városház u.
9-11.) címére.

A postára adás legkésőbbi időpontja: 2009. május 29. 24.00. óra

                FIGYELEM !
- Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, aki a pályázatát a tartalmi és
formai feltételek bármely hiányával, vagy a kellő példányszám (2 pld.)
figyelmen kívül hagyásával nyújtja be!
- Érvényesnek
- intézmények esetén csak az intézmény vezetőjének, a gazdasági vezető
ellenjegyzésével és bélyegző lenyomattal. (Amennyiben az intézmény nem
foglalkoztat önálló gazdasági vezetőt, akkor a kötelezettségvállalást
ellenjegyző személy aláírása.)
- egyházi és társadalmi szervezet esetén legalább a felelős vezető vagy a
képviseletre jogosult aláírásával és bélyegzőlenyomattal
ellátott pályázat tekinthető.
- A pályázatokról - a támogatás mértékéről - az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottság határoz. Döntését várhatóan a 2008/2009-es tanév
szorgalmi időszak végéig teszi közzé, és a pályázókat erről írásban
értesíti.
 Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság döntése ellen fellebbezésnek
nincs helye!
- A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért és a szükséges
mellékletek, igazolások, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat
benyújtója felelős. Adatok, igazolások, mellékletek vagy nyilatkozatok
hiánya esetén, annak pótlására a pályázót utólag nem szólítjuk fel. a
pályázat ebben az esetben érvénytelennek minősül.
- A pályázatban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért a
pályázat benyújtója felelős.
- Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság által megítélt támogatása
esetén utólagos módosítási igényt -külön engedélyezés nélkül- kizárólag az
alábbi esetekben veszünk figyelembe.
A pályázatban megadott időtartam 1, ill. 2 napot (a tábor időtartamától
függő) és a létszám 15%-ot meg nem haladó (csökkenése), valamint a tábor
jellegének, helyszínének, illetve az időpontjának változása.
A tábor időtartamában, létszámában, jellegében, helyében és idejében
történő változásról a pályázó ebben az esetben is köteles az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottságot előzetesen írásban tájékoztatni!
Ettől eltérő esetben a támogatott szervezetet a tájékoztatás mellett
visszafizetési kötelezettség terheli az értesítőlevélben megadott számítás
szerint.
- Társadalmi, egyházi és egyéb szervezetek, alapítványok támogatott
pályázata esetén az értesítéssel egyidejűleg megküldött szerződést a
pályázónak, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a támogató részére
vissza kell küldenie, mellékelve a pályázó és a banki pénzintézet által
aláírt banki felhatalmazást. Ennek elmulasztása esetén a pályázó a
támogatási jogosultságát elveszti.
- Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásának utalásához az Oktatási
és Ifjúságpolitikai Bizottság határozatán túlmenően a Fővárosi Közgyűlés
támogatás utalásának engedélyező döntése is szükséges.
- A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás felhasználásáról tételes
elszámolással, számlamásolat alapján kell elszámolni. Az elszámolás
módjáról a támogatásban részesülőket az értesítéssel egyidejűleg
tájékoztatjuk.
- További a pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Főpolgármesteri
Hivatal Oktatási Ügyosztály
327 1289 telefonszámán kérhető
- A Fővárosi Civil Adatbázisba történő regisztrációval kapcsolatban a
Főpolgármesteri Hivatal Civil Irodája nyújt felvilágosítást. (1052
Budapest, Bárczy István u. 1-3. Tel. 327-1216)További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról