[Pályázatok] Civil szervezetek működésének támogatása (Dél-Alföld) / NCA-DA-09

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Jan. 19., H, 08:41:34 CET


Cím: Civil szervezetek működésének támogatása (Dél-Alföld) / NCA-DA-09
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2009. 03. 27.
Pályázhat: a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság
2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják,
b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a
székhelyük
-------------------------
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
    Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet
        civil szervezetek működésének támogatására
            (Pályázat kódja: NCA-DA-09)

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető
a http://www.esf.hu oldalon a Dokumentumok menüpontot választva, Pályázati
útmutató a 2009. évi NCA pályázatot benyújtó szervezetek számára címen vagy
a http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template2.aspx?id=1656778
címen.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését,
működését. A pályázat célja továbbá civil szervezetek szoftverekhez való
hozzájutásának támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A Dél-alföldi Regionális Kollégium az arra érdemes pályázatok között
összesen 581 700 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése
alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú vagy elektronikus
pályázatukat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008.
január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják,
b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a
székhelyük, valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1 pontja szerint.

A tevékenységét - önbevallás alapján - legalább 7 megyére kiterjedő
hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek
támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb
hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális
kollégiumhoz!

3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) a biztosító egyesületek,
f) az egyházak,
g) a közalapítványok,
h) közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli
nonprofit gazdasági társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési
támogatásban az állami költségvetésből - kivéve, ha a támogatási szerződés
alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel
igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet
képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,
j) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.

3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói,
munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil
társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező
tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA
kedvezményezettjei. A szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás
és gyűjtőszervezet csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és
saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál
működési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési
támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti
egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik
jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet
működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a
tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése
értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha
rendelkezik adóazonosító számmal.

3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai
beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
b) a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból
nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a
kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.
Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató
4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és
2010. május 31. közé eső időszakban elszámolt működési költségeihez és
ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás, illetve a 4.4. pontban
részletezett, a pályázó által megjelölt szoftvertámogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a
pályázati útmutató 11. pontjában található.

4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be,
amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A
döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft
támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból,
ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.

A kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre a hatályos
jogszabálynak megfelelően van lehetőség.

4.3. Szoftvertámogatás
A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 88/2008. számú határozata értelmében
a LOGISYS Rendszerház Kft. (a Microsoft Magyarország Kft. magyarországi
terjesztője) felajánlásából jelen pályázaton az alábbi szoftverek
kedvezménnyel igényelhetők:
a) Microsoft Windows XP Professional
b) Microsoft Office 2003 programcsomag és Microsoft Defender vírusvédelmi
szoftver

Amennyiben a pályázó szervezet élni kíván a lehetőséggel, a pályázatban meg
kell jelölni az igényelt mennyiséget, amely típusonként legfeljebb 50 darab
lehet. Az igényelt szoftverek után (darabonként) regisztrációs díjat kell
fizetni a támogató cégnek, melynek összege:
a) bruttó 3900 Ft
b) bruttó 5900 Ft
Az igénylésekkel kapcsolatos további eljárásrendet a 7. pont és az útmutató
4.2. pontja tartalmazza.

5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 4.2.
pontja tartalmazza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a négy fősoron belül az egyes költségnemek
közötti átcsoportosítás szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is
lehetséges, az egyes fősorok közötti 20%-os mértéket meghaladó
átcsoportosítás azonban minden esetben szerződésmódosítás köteles!
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

6.1 A benyújtás módja:
Azon szervezetek, amelyek 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támogatási
összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be
pályázataikat!
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező
pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a
http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes
pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes
elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs
nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató
4.1.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs
Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai
úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott
naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani!

6.1.1. Papíralapú pályázat esetén:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Dél-alföldi Regionális Kollégium
által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon
nyújtható be. A programűrlap sem tartalmában, sem formájában nem
változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden
kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell
benyújtani. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep- vagy
szabadnapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár
le.
Kérjük, hogy a pályázati programűrlap kitöltése során fordítson fokozott
figyelmet a forrás és költségkalkulációs tábla (pályázati programűrlap 2.2.
pont) kitöltésére. A forrás és a költség összesen oszlopainak meg kell
egyeznie!

A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi
dokumentumokat:

a. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet
képviselője által aláírt egy eredeti példánya
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári
évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.
b. a létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata
(pályázati útmutató 4.7.1. pontja)
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
c. az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolata
(fénymásolat) (pályázati útmutató 4.2.2. pontja)
A számviteli beszámoló kötelező tartalmával kapcsolatos tájékoztatót az
útmutató 4.2.1. pontjában.
Az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát (fénymásolat)
minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási
határidejéig kell megküldeni.
d. A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel
kötött megállapodások (ha van ilyen).
e. Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és
szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél
feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács 4. számú támogatási elve
alapján).
f. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2009. évben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek
támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási
szerződés.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 3 másolati, egymástól
külön rendezett és lefűzött példányokban, egy, zárt borítékban vagy
csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt "eredeti" felirattal kell
megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A
mellékleteken kérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét. A Regisztrációs
Nyilatkozatot és a pályázatot együttesen is be lehet nyújtani a
Kezelőszervezethez.

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor
a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

6.1.2. E-pályázat esetén:
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 4.3.
pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati
programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és
az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a. a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató
4.7.1. pontja)
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
b. az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát
(pályázati útmutató 4.2.2. pontja)
A számviteli beszámoló kötelező tartalmával kapcsolatos tájékoztató az
útmutató 4.2.1. pontjában található. Az előző évről szóló számviteli
beszámoló oldalhű digitális másolatát minden naptári évben egyszer,
legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni.
c. A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel
kötött megállapodások (ha van ilyen).
d. Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és
szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél
feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács 4. számú támogatási elve
alapján).
e. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2009. évben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek
támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási
szerződés.

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
f. az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet
képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári
évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.

6.2. Beadási határidő: 2009. 03. hó 27. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes
pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye
6.3.1. A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi
postacímre kell beküldeni:

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
             1590 Budapest, Pf. 102

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az
                alábbi címen:

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
       1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott
dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu,
valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén
postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra
között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató
központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00
óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon,
valamint az info at nca.hu e-mailcímen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
A 4.4. pontban részletezett szoftverigényeket a pályázatok beérkezése után
a Kezelőszervezet átadja a LOGISYS Rendszerház Kft. kapcsolattartójának - a
civil szervezetek elérhetőségi adataival együtt - a kapcsolatfelvétel
érdekében. A támogató cég értesíti a civil szervezeteket a szoftverhez
jutás konkrét feltételeiről. A regisztrációs díj támogató céghez való
beérkezését követő 30 napon belül a LOGISYS Rendszerház Kft. átadja a
szoftvereket az igénylő civil szervezeteknek.
A Támogató az átadás után összesítő beszámolót ad a Kezelőszervezetnek a
szoftverek átvételéről, amely ezután erről tájékoztatja a Dél-alföldi
Regionális Kollégiumot.

7.1. A formai bírálat szempontjai:

7.1.1 e-pályázat esetén
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben,
b) a mellékletek megfelelősége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
tv. 3. §),
e) jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok
vizsgálata,
f) kizárás fennállásának vizsgálata.

7.1.2 papíralapú pályázat esetén:
a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati programűrlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
e) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
tv. 3. §),
f) jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok
vizsgálata,
g) kizárás fennállásának vizsgálata.

Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban
foglalt feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.

7.2. A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő
esetekben:
a) A papíralapú pályázatot határidőn túl adták postára vagy nyújtották be a
Kezelőszervezet székhelyén; az e-pályázat határidőig nem került
véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2008. január 1-je után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) Amennyiben a pályázó szervezet jelen működési pályázattal egy időben más
kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot.
e) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen
(ideértve az olvashatatlan kitöltést is).
f) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA
támogatási rendszeréből.
g) 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összeget igénylő pályázó
papír alapon nyújtja be működési pályázatát.
h) Azok a nem országos hatókörű szervezetek, melyek nem a székhelyük
szerint illetékes regionális kollégiumhoz nyújtottak be működési célú
pályázatot.
i) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre
elfogadott programűrlapon került benyújtásra, vagy EPER űrlapon került
véglegesítésre
j) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az
EPER-ben.
8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta 2009.
évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási
elvekről szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon. A
Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:

- a tevékenység társadalmi hasznossága
- a megállapíthatóan széleskörű tevékenység folytatása
- együttműködés a szervezet székhelyén és tágabb környezetében lévő civil
szervezetekkel, önkormányzattal és a piaci szereplőkkel
- az előző évi tevékenység bemutatása
- a folyó évi tevékenység bemutatása
- a költségvetés kidolgozottsága
- a költségvetés megalapozottsága és realitása
- a pályázati kiírásban megadott módon történő beadás (fűzve)
- az igényelt támogatás mennyire áll arányban és összhangban a pályázó
tevékenységével, a pályázatban megfogalmazott szükségleteivel.

9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad
részletes tájékoztatást.
10. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá,
melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet.
Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a
Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus
úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró
döntés esetén a Kezelőszervezet postai úton, illetve e-pályázat esetén
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az
elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az
NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.
11. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét, módját.

A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben
a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 8-8
munkanapos határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A
hiánypótlási felszólítást papíralapú pályázat esetén postai úton,
e-pályázat esetén az első felszólítást elektronikus úton, a második
felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi
meg.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen
teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási
döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet
köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül
kerül sor.
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos
jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely a
Kollégium döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül
kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a
támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a
Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet
rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A
kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél,
valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2009. évi
pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a
Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül
nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium
az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni,
melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje a pályázó által megjelölt támogatási időszak
leteltét követő 30 nap.

A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.nca.hu és a http://www.esf.hu honlapokról.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról