[Pályázatok] Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázata

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Feb. 7., Szo, 20:25:08 CET


Cím: Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázata
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram
Határidő: 2009. 03. 13.
Pályázhat: - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki
nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a
központi költségvetési szervek kivételével
- 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult
intézmények
- örökségvédelem területén működő szervezet
- örökségvédelem területén működő szervezet vagy magánszemély
-------------------------
A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és
régészeti célok megvalósítására.
A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem
térítendő támogatás.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg. 250 millió Ft.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy
teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
Altéma kódszáma: 2732
Pályázni lehet a 2009. április 1.-2010. december 31. közötti időszakban
megvalósuló programokra.
Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki
nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a
központi költségvetési szervek kivételével.
Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki
ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.
A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg
legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.
Az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft.
A finanszírozásra utólag (részelszámolás esetén maximum 2 részletben), a
megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi
elszámolás és szakmai beszámoló beküldését, valamint a szakértői vélemény
becsatolását követően kerül sor.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- az elvégzett munka leírása,
- fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
- karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza
a támogatással megvalósított felújítás/restaurálás jó karban
tartásához/állagvédelméhez szükséges intézkedéseket, valamint az
intézkedések ütemezését,
- építési tevékenység esetén az építési napló másolata, és a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal képviselője, a tervező, az építtető, az építtető
műszaki ellenőre és a kivitelező állásfoglalását tartalmazó átadás-átvétel
jegyzőkönyve, a külön jogszabályban előírt minőségi tanúsítványokkal,
jótállási nyilatkozatokkal együtt,
- restaurálás esetén a restaurálási dokumentáció, valamint a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal képviselőjének állásfoglalása.

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó
betétlappal együtt érvényes!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 4.
témakör után)

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:
- a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen
állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet,
lebonyolítás terve - legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
- ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos
hozzájárulása,
- építési/restaurálási engedély,
- az építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat
(ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor
legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
- építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció (nagyobb terjedelem
esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
- munkanemenkénti tételes költségvetés,
- a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
- a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási
bizonylat másolata.

2. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására
Altéma kódszáma: 2731
Pályázni lehet a 2009. április 1.-2010. december 31. közötti időszakban
megvalósuló programokra.
Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra
jogosult intézmények.
Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos
nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve
régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.
Az igényelhető támogatás maximális összege: 5 millió Ft.
A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra
(kivéve, ha a program csak a következő évben valósul meg), 50%-a a
pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai
beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- az elvégzett munka leírása,
- fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról,
- az elsődleges leletfeldolgozás megtörténtét igazoló jegyzék,
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal igazolása a pályázati célként
megjelölt feladat teljesítéséről,
- karbantartási terv, amely a program lezárását követő 10 évre tartalmazza
a régészeti lelőhely állagvédelme szempontjából szükséges intézkedéseket,
valamint az intézkedések ütemezését.
A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg
legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó
betétlappal együtt érvényes!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 4.
témakör után)
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:
- a tervezett munka leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen
állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet,
lebonyolítás terve - legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
- ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos
hozzájárulása,
- helyszínrajz, a tervezett munkálatok helyszíne, feltárás esetén a már
feltárt terület megjelölésével,
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye (feltárási engedély,
állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély),
- a feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély
jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a pályázat benyújtásakor még nem
áll a pályázó rendelkezésére, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig
pótolni kell),
- állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció,
- munkanemenkénti tételes költségvetés,
- a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
- a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási
bizonylat másolata.

3. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények,
szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására
Altéma kódszáma: 2708
Pályázni lehet a 2009. április 1.-2010. március 31. között megvalósuló
rendezvényekre.
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.
A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.
Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének és
programjának megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó
szervezet nyilatkozatát.
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
- tiszteletdíj (előadói, tolmács, fordítói),
- szállásköltség,
- utazási költség,
- terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja,
- szállítási költség,
- installáció,
- audiovizuális eszközök bérleti díja,
- a rendezvény dokumentálásának költsége.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő
költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a
kollégium dönt.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- a rendezvény tematikája, előadói,
- a dokumentáció tartalma.

4. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken
és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Altéma kódszáma: 2704
Pályázni lehet a 2009. április 1.-2010. március 31. között megvalósuló
rendezvényeken való részvételre.
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet vagy magánszemély
nyújthat be.
A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező
pályázókat.
Pályázni a rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának
megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a
pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevél, vagy a kitöltött és
elküldött jelentkezési lap másolatát.
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
- részvételi díj,
- utazási költség,
- szállásköltség.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő
költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a
kollégium dönt.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- a rendezvény tematikája, előadói
- a pályázó előadásának, vagy poszterének tartalma.

Az 1. és 2. témakör esetében:
a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 20% áfát tartozik
befizetni
a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki
átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

A nevezési díj összege 500 000 forintnál kisebb összegű igény esetén sem
lehet kevesebb 5000 Ft + 20% áfa összegnél, azaz 6000 Ft-nál.
Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük
feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő "portál adatlap
azonosítót".
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7.
pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse
fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb
mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül
visszafizetésre.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból
egyaránt helyes.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázatokat a kurátorok számára
sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége
érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges
minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást,
valamint a mappákat!
Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portálon "pályáztatás"
cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál lehet. (A portálon
"Minta" pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati
felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem
használható.)
A pályázat 2009. március 13-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai
úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázati felhívások
Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása -
a törvényben megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a
rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével az állandó szakmai
kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok
feladata.
A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult
pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek
képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő
szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási
rendjét esetenként a miniszter szabályozza.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:
A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium
megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati
felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási
határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató
közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap
portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon
közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele című kiadványban
meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás
megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét
megelőző 7. napon az Alap portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete
18. § (4) bekezdés.)
A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos
napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a
Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a
http://www.kultura.hu honlapon is.
Pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (
http://www.nka.hu).
Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál
"aktuális pályázatok" pontján érhető el.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy
"Portál adatlap azonosítót" csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az
adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az
így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból
egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek
érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás
másként nem rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a
pályázati cél pontos megjelölése.
A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a
felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)
Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H - 1388 Budapest, Pf. 82
Tudnivalók költség-jogcímekkel kapcsolatban
Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában
kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a
kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék)
számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is
következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet
támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap költségvetési
részének 4.1.1 pontjában a költség jogcímek oszlopban "alkotói támogatás"
jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a
pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.
Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
1. külföldi székhelyű pályázónak,
2. magánszemélynek, személyi jövedelemadó köteles támogatás igénylése
esetén,
3. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amennyiben nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal.
Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni
vállalkozó nem!
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági
feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.
Jogi dokumentáció
1. pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi
dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei
szerint,
2. jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a
pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt a tárgyévben
támogatott pályázatuk és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi és/vagy
személyi változás nem történt.
3. Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni
azon intézmények, amelyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának
megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő
intézmények listája címsor alatt szerepelnek.
Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az
Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.
Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó
nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga
szerzi be az igazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem
illeti meg az illetékmentesség, úgy ebben az esetben az eljárásra vonatkozó
illeték leróvása újból kötelező.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési
útmutató együttesen ad részletes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel
meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt
kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két
naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az
igazolást a könyvtár Köteles-példány osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való
eltérést a pályázónak indokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás
építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú
támogatás kivételével) törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint
egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy
- a pályázóval történő megállapodás alapján - a lebonyolító, a támogatási
összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.
A pályázat elbírálása
Az Igazgatóság a kollégium döntéséről - támogató döntés esetén a Bizottság
elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában
pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított - 10 napon
belül értesíti a pályázókat.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA
Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60
napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti
anyagokat megsemmisítjük.
    Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
            ügyfélszolgálatától kérhető
          (327-4444, 327-4445 telefonszámokon)
 Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13
                 óráig.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról