[Pályázatok] Közművelődési Szakmai Kollégium pályázata

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Sze. 3., Sze, 09:37:10 CEST


Cím: Közművelődési Szakmai Kollégium pályázata
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap
Határidő: 2008. 09. 29.
Pályázhat: - csoportokat fenntartó, működtető (vagy befogadó) közművelődési
intézmény szerepét betöltő szervezet,
- közművelődési célú közösségi színterek fenntartója, társulása,
közművelődési megállapodás szerinti működtetője,
- alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató jogi személyiségű
társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület,
- közművelődési tevékenységet főtevékenységként végző, legalább közhasznú
besorolású közhasznú társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
nonprofit gazdasági társaság.
-------------------------
Közművelődési Szakmai Kollégium
Altéma kódszáma: 2005
Pályázat témája, pályázati cél:
Alkotó művelődési közösségek, klubok, körök, szakkörök szakmai
tevékenységének fejlesztését segítő szakmai anyagok beszerzésének
támogatása
A pályázat megvalósításának ideje: 2008. december 1.-2009. március 31.
A pályázók köre:
- csoportokat fenntartó, működtető (vagy befogadó) közművelődési intézmény
szerepét betöltő szervezet,
- közművelődési célú közösségi színterek fenntartója, társulása,
közművelődési megállapodás szerinti működtetője,
- alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató jogi személyiségű
társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület,
- közművelődési tevékenységet főtevékenységként végző, legalább közhasznú
besorolású közhasznú társaság, nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
nonprofit gazdasági társaság.
Nem pályázhatnak:
- hivatásos művészeti csoportok,
- népművészeti művészeti csoportok,
- oktatási rendszerben és jelleggel működő művészeti csoportok.
A rendelkezésre álló keret összeg: 50 millió forint
Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
- szakmai folyamatok, foglalkozások megvalósításához szükséges
anyagköltségekre (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem),
- kész jelmezekre (öltözékek, fellépőruhák és -cipők),
- egyéb szakmai anyagok (pl.: videokazetta, írható CD, kotta, kottaállvány)
költségeire,
- jelmezek, díszletek, fellépő ruhák készíttetésének szolgáltatási
költségeire (számlás dologi kifizetések).
Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is
megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!
A kollégium 10% kötelező önrészt ír elő.
A pályázónak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolni.
A pályázat kötelező tartalmi elemei, mellékletei:
- a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatása (maximum 1 oldalban),
- a pályázat indoklása, mely tartalmazza: a tervezett beszerzéssel elérendő
szakmai fejlesztés eredményét, a résztvevők körét, az együttműködő
partnereket, a megvalósítás helyét - intézményi pályázó esetén
csoportonkénti bontásban,
- csomagpályázat esetén: a pályázati adatlap összesített költségvetésének
kitöltése mellett, csoportonként jogcímek szerinti részletes költségvetését
is csatolni kell az összesítésnek - jogcím, mennyiség, összeg szerint is -
egyeznie kell az egyes költségvetések összegével,
- a 2007. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló
statisztikai jelentés másolata (OSAP nyilvántartási száma: 1438/06). A
jelentés benyújtása alól mentesül az a pályázó, akinek 2008-ban a
Közművelődési Szakmai Kollégium támogatást ítélt meg (kérjük a pályázati
adatlap 3. oldalán a "kötelező mellékletek"-nél feltüntetni a nyertes
pályázat azonosítószámát!).
Az elbírálás szempontjai:
- a szakmai program és megvalósíthatóságának realitása,
- hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.
A kollégium döntése értelmében bonyolítási (rezsi)költség nem számolható
el.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:
- A támogatott pályázatra épülő elért szakmai fejlesztés eredményének
bemutatása.
Egy pályázó egy pályázatot adhat be maximum 300 000 Ft értékben, de
intézményi, önkormányzati pályázó esetében több (maximum 4) csoport számára
lehet támogatást kérni, csoportonként maximum 300 000 Ft, összesen maximum
1 200 000 Ft értékben, részletes, bontott költségvetéssel.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portálon "pályáztatás"
cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál lehet. (A portálon
"Minta" pályázati adatlap is található a "pályáztatás"/ aktuális pályázati
felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem
használható.)
A pályázat 2008. szeptember 29-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a
pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű
adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e
törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a
Kormány által meghatározott http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi
portálon.
Pályázati felhívások
Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása -
a törvényben megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a
rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével az állandó szakmai
kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok
feladata.
A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult
pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek
képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő
szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási
rendjét esetenként a miniszter szabályozza.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:
A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium
megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati
felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási
határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató
közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap
portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon
közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele című kiadványban
meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás
megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét
megelőző 7. napon az Alap portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete
18. § (4) bekezdés.)
A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos
napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a
Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a
http://www.kultura.hu honlapon is.
Pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (
http://www.nka.hu).
Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál
"aktuális pályázatok" pontján érhető el.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy
"Portál adatlap azonosítót" csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az
adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az
így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból
egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek
érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás
másként nem rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a
pályázati cél pontos megjelölése.
A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a
felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)
Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H - 1388 Budapest, Pf. 82
Tudnivalók költség-jogcímekkel kapcsolatban
Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában
kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a
kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék)
számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is
következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet
támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap költségvetési
részének 4.1.1 pontjában a költség jogcímek oszlopban "alkotói támogatás"
jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a
pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.
Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
1. külföldi székhelyű pályázónak,
2. magánszemélynek, személyi jövedelemadó köteles támogatás igénylése
esetén,
3. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amennyiben nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal.
Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni
vállalkozó nem!
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági
feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.
Jogi dokumentáció
1. pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi
dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei
szerint,
2. jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a
pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt a tárgyévben
támogatott pályázatuk és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi és/vagy
személyi változás nem történt.
3. Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni
azon intézmények, amelyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának
megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő
intézmények listája címsor alatt szerepelnek.
Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az
Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.
Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó
nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga
szerzi be az igazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem
illeti meg az illetékmentesség, úgy ebben az esetben az eljárásra vonatkozó
illeték leróvása újból kötelező.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési
útmutató együttesen ad részletes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel
meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt
kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két
naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az
igazolást a könyvtár Köteles-példány osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való
eltérést a pályázónak indokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás
építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú
támogatás kivételével) törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint
egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy
- a pályázóval történő megállapodás alapján - a lebonyolító, a támogatási
összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.
A pályázat elbírálása
Az Igazgatóság a kollégium döntéséről - támogató döntés esetén a Bizottság
elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában
pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított - 10 napon
belül értesíti a pályázókat.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA
Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60
napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti
anyagokat megsemmisítjük.
    Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
            ügyfélszolgálatától kérhető
          (327-4444, 327-4445 telefonszámokon)
 Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13
                 óráig.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról