[Pályázatok] Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Sze. 3., Sze, 09:35:44 CEST


Cím: Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap
Határidő: 2008. 10. 15.
Pályázhat: Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási
intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő
szak- és közkönyvtárak
-------------------------
A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet könyvtári dokumentumok
állományvédelmi munkáinak támogatására.
A pályázatok megvalósításának időtartama: 2008. november 1. - 2009. október
31.
Pályázatot nyújthatnak be:
Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények
könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és
közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója
nyújthat be pályázatot.
A pályázóknak mindhárom altéma esetében 30 százalékos önrésszel kell
rendelkezniük, amelyet a pályázati adatlap 4. pontja "Bevételek" rovatában
fel kell tüntetni!
Támogatás kérhető:
1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény
restaurálására.
Altéma kódszáma: 2129
A pályázathoz csatolni kell:
- a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti,
kutatási jelentőségét
- a restaurálási munka rövid ismertetését
- az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának
restaurálására vonatkozó árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell a várható
munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését
- a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyűjtemény számára korábban
végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az
intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.
Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 20 millió Ft
2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra
(fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).
Altéma kódszáma: 2111
A pályázathoz csatolni kell:
? a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és
árajánlatát,
Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 20 millió Ft
3. Könyvtári dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok) kötésére,
újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti
szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő
gépesítettség) rendelkeznek.
Altéma kódszáma: 2145
Támogatás kérhető:
- kötészeti szakmai anyag vásárlására,
- 100 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére.
A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag
támogatásának legfeljebb 50%-át használja saját állományvédelemre, a másik
50%-át más közgyűjtemény állományának újrakötésére fordítja. Erről a
szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.
A pályázathoz csatolni kell:
- a kedvezményezett közgyűjteményeket nevesítő kötési tervet, amely
tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és mennyiségű
dokumentumkötés készül el,
Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 15 millió Ft
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a http://www.nka.hu portálon "pályáztatás"
cím alatt található "adatlapok kitöltése" címszónál lehet. (A portálon
"Minta" pályázati adatlap is található a "pályáztatás"/ aktuális pályázati
felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem
használható.)
A pályázat 2008. október 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a
pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű
adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e
törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a
Kormány által meghatározott http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi
portálon.
Pályázati felhívások
Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása -
a törvényben megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a
rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével az állandó szakmai
kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok
feladata.
A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult
pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek
képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő
szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási
rendjét esetenként a miniszter szabályozza.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:
A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium
megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati
felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási
határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató
közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap
portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon
közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele című kiadványban
meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás
megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét
megelőző 7. napon az Alap portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete
18. § (4) bekezdés.)
A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos
napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a
Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a
http://www.kultura.hu honlapon is.
Pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (
http://www.nka.hu).
Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál
"aktuális pályázatok" pontján érhető el.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy
"Portál adatlap azonosítót" csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az
adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az
így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból
egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek
érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás
másként nem rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a
pályázati cél pontos megjelölése.
A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a
felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)
Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H - 1388 Budapest, Pf. 82
Tudnivalók költség-jogcímekkel kapcsolatban
Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában
kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a
kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék)
számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is
következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet
támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.
Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap költségvetési
részének 4.1.1 pontjában a költség jogcímek oszlopban "alkotói támogatás"
jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a
pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.
Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
1. külföldi székhelyű pályázónak,
2. magánszemélynek, személyi jövedelemadó köteles támogatás igénylése
esetén,
3. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amennyiben nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal.
Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni
vállalkozó nem!
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági
feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.
Jogi dokumentáció
1. pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi
dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei
szerint,
2. jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a
pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt a tárgyévben
támogatott pályázatuk és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi és/vagy
személyi változás nem történt.
3. Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni
azon intézmények, amelyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának
megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő
intézmények listája címsor alatt szerepelnek.
Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az
Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.
Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó
nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga
szerzi be az igazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem
illeti meg az illetékmentesség, úgy ebben az esetben az eljárásra vonatkozó
illeték leróvása újból kötelező.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési
útmutató együttesen ad részletes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel
meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt
kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két
naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az
igazolást a könyvtár Köteles-példány osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való
eltérést a pályázónak indokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás
építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú
támogatás kivételével) törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint
egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy
- a pályázóval történő megállapodás alapján - a lebonyolító, a támogatási
összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.
A pályázat elbírálása
Az Igazgatóság a kollégium döntéséről - támogató döntés esetén a Bizottság
elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában
pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított - 10 napon
belül értesíti a pályázókat.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA
Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60
napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti
anyagokat megsemmisítjük.
    Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
            ügyfélszolgálatától kérhető
          (327-4444, 327-4445 telefonszámokon)
 Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13
                 óráig.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról