[Pályázatok] Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása / SZOC-KIE-08

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Okt. 28., K, 13:24:57 CET


Cím: Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nappali
és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi
fenntartók 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása / SZOC-KIE-08
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 11. 12.
Pályázhat: - alapítvány (KSH 568),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyesület (KSH 52),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaságok (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
(KSH 599, 691)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nappali
  és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi
      fenntartók 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására
           (A pályázat kódja: SZOC-KIE-08)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet fogyatékos, pszichiátriai és
szenvedélybeteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális
ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók 2008. évi egyszeri
kiegészítő támogatására.

1. A pályázat célja
A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek számára nappali,
bentlakásos (ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi, lakóotthoni
vagy átmeneti elhelyezést nyújtó) intézmények folyamatos és biztonságos
működésének, és ez által az igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz
jutásának garantálása, továbbá segítségnyújtás a működést veszélyeztető,
nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint a hatékony és korszerű
szolgáltatás erősítéséhez.

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az a nem állami, nem egyházi
fenntartó, aki érvényes működési engedéllyel és működési engedélyben
feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező nappali vagy bentlakásos
intézményt tart fenn fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg
személyek számára, és 2008. szeptember 1-jén a Magyar Államkincstárnál
normatíva igénylésére érvényes kérelemmel rendelkezett.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 500 000 000 Ft,
azaz ötszázmillió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló 2007. évi CLXIX. törvény XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium
fejezet 16.48.2 "Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása" (Áht:
266201) fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatást az ellátás típusa és az ellátott személyek száma alapján
kialakított súlyzók alkalmazásával, az egy főre jutó támogatás
kiszámolásával határozza meg a Támogató.
A támogatás elosztása előre meghatározott módon az alábbiak szerint
történik:
- a fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek nappali
intézményi ellátásában 2008. szeptember 1-jén a Magyar Államkincstárnál
bejelentett érvényes tervezett éves feladatmutatóban megjelölt személyek
száma szerint.
- a fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek bentlakásos
(ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs intézményi, lakóotthoni, illetve
átmeneti elhelyezést nyújtó) intézményi ellátásában 2008. szeptember 1-jén
a Magyar Államkincstárnál bejelentett érvényes tervezett éves
feladatmutatóban megjelölt személyek számát
- 15 főig 4,5-el
- 16-tól 50 főig 3-al,
- 51-től 100 főig 1,5-el,
- 101 fő felett 0,5-el veszi számításba.

A nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó költségtervet a pályázat
befogadását követően, a számított támogatás ismeretében, a támogatási
szerződés mellékleteként kell becsatolni.
A nyújtott támogatás tervezésére és felhasználására vonatkozó
követelmények:
- nem igényelhető támogatás oktatás, továbbképzés költségeire, utazási és
kiküldetési költségekre, hirdetési és reklámköltségekre, 100 ezer Ft
feletti tárgyi eszközökre;
- bérköltségre és személyi jellegű egyéb kifizetésekre, bérjárulékokra a
nyújtott támogatás maximum 50%-a tervezhető;
- reprezentációs költségre a nyújtott támogatás maximum 5%-a tervezhető.

4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a pályázathoz önerő
biztosítása nem szükséges.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása
két részletben, előlegfinanszírozás keretében történik.

A pályázatkezelő a támogatási összeg 25%-át a támogatási szerződés mindkét
fél által történt aláírását követő 15 munkanapon belül, a fennmaradó 75%-ot
a pályázati programról benyújtott pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását
követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. december 1. és 2009. március
30-a közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
A fenntartónak az igényelt normatíva típusa szerint külön-külön pályázatot
kell benyújtania.
Önálló pályázatként nyújthatja be a támogatási igényét a fenntartó, ha
- a költségvetési törvény 3. sz. melléklete 11.k) (pszichiátriai és
szenvedélybetegek nappali ellátása) pontja alapján igényelt normatívát,
- a költségvetési törvény 3. sz. melléklete 11.l) (fogyatékos és demens
személyek nappali ellátása) pontja alapján igényelt normatívát,
- a költségvetési törvény 3. sz. melléklete 12. ab) (fogyatékos,
pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása) pontja alapján
igényelt normatívát,
- ha a költségvetési törvény 3. sz. melléklete 12. bcb) (átmeneti
elhelyezést nyújtó ellátás) pontja alapján igényelt normatívát.

8. A pályázók köre
8.1. Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű fogyatékos,
pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyeknek nappali és/vagy bentlakásos
szociális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók,
amelyek a pályázati útmutató 8. pontjában leírtak szerint regisztráltak az
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban:
EPER) rendszerbe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
Érvényes működési engedéllyel, és a működési engedélyben feltüntetett
ágazati azonosítóval rendelkező intézményeket fenntartó
- alapítvány (KSH 568),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyesület (KSH 52),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaságok (KSH 571),
- jogi személyiségű gazdasági társaságok (KSH 113,114),
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (KSH 211,212)
- jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
(KSH 599, 691)
- egyéb szövetkezet (KSH 129).

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
d) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a
szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
f) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
g) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében
foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 8. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. november 12. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 2 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 3 munkanapon belül.
Ha nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot,
hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
Az érvényes pályázatok - további szakmai értékelés nélkül - a felhívás 3.
pontjában leírtak szerint támogatásban részesülnek. A támogatási javaslatot
a Pályázatkezelő a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a
hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 5
munkanapon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi
miniszter dönt a Pályázatkezelő javaslatának megérkezését követő 5
munkanapon belül.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 3
munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a
http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje 2009. április 30.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a
fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó 2/2008 (III. 31.) SZMM
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja
tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról