[Pályázatok] Civil szervezetek tevékenységének támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Okt. 6., H, 10:24:00 CEST


Cím: Civil szervezetek tevékenységének támogatása
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2008. 10. 30.
Pályázhat: a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően
Budapesten kifejtő civil szervezetek - (magán)alapítványok és egyesületek
-, amelyek bírósági bejegyzéssel rendelkező önálló jogi személyek.
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező,
tevékenységüket döntően Budapesten kifejtő civil szervezetek -
(magán)alapítványok és egyesületek - számára.

A pályázat célja:
Hozzájárulás a civil szervezetek társadalmi-közösségi-közjóléti célokat
szolgáló programjainak, projektjeinek, kezdeményezéseinek megvalósításához.
Folyamatban lévő pályázati célra 2007-ben támogatást elnyert szervezet
ugyanarra a célra, csak az előző pályázati futamidő lezárása után kezdődő
futamidőre pályázhat, ha a korábbi támogatással a támogatási szerződés
szerint elszámolt.

A pályázati keretösszeg:
A pályázatok támogatására mintegy 27 500 E Ft vissza nem térítendő forrás
áll rendelkezésre. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,
legfeljebb 400 ezer Ft támogatási igénnyel.

A pályázók köre:
Pályázhatnak a fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket döntően
Budapesten kifejtő civil szervezetek - (magán)alapítványok és egyesületek
-, amelyek bírósági bejegyzéssel rendelkező önálló jogi személyek.
Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely:
- a Fővárosi Önkormányzattal 2008-ra vonatkozóan közszolgáltatási
szerződést kötött,
- korábbi, lejárt határidejű pályázati támogatásával nem határidőre vagy
hiányosan számolt el,
- a 2008. évben a Fővárosi Közgyűlés bármely bizottságától vagy a Fővárosi
Önkormányzat által alapított közalapítványoktól bármilyen jogcímen
támogatást nyert,
- az előírt formai és tartalmi követelményeket nem teljesíti
maradéktalanul,
- lejárt határidejű köz- vagy köztartozásnak minősülő egyéb tartozása van
- a Bizottság nem támogatja a nagy sportegyesületeket, csupán a lakóhelyi
sporttevékenységet szervező civil szervezeteket
- aki a 2007. évi CLXXXI. törvény és a végrehajtásáról kiadott 67/2008.
(III. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, vagyis a
pályázati adatlap részét képező "NYILATKOZAT"-ot hiánytalanul -
értelemszerűen- kitöltve, aláírva és lepecsételve 1 eredetiben, és 1
fénymásolt példányban nem küldi vissza!

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
- civil szervezetek számára segítő szolgáltatásokat, együttműködési
lehetőségeket alakítanak ki,
- uniós források eléréséhez a civil szervezetek közötti konzorciumi
együttműködést szolgálják,
- az önkormányzati, az üzleti és a civil szektor közötti partnerség,
együttműködés különböző formáit valósítják meg,
- a civil szektor vagy a lakosság minél jelentősebb részét szólítják meg,
illetve esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetűnek minősíthető
csoportok igényeinek kielégítésére irányulnak, illetve kiemelten támogatja
az elismert kisebbségek nyelvi és kulturális projektjeit,
- ösztönzik a közösségi kezdeményezést, a lakossági aktivitást, az önkéntes
tevékenységet.

Pályázható költségvetési tételek:
Támogatás kérhető:
- a tervezett projekt megvalósításának közvetlen költségeire (személyi,
dologi és felhalmozási költségekre egyaránt),
- valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó közvetett, általános
működési költségekre (a szervezet teljes működéséhez viszonyított
arányban).
- Az áfa-visszaigénylő szervezetek támogatási igényüket nettó összegben
nyújthatják be, esetükben a támogatási forrásból áfa nem finanszírozható. A
pályázatot kiíró Bizottság kötelező önrészt nem ír elő.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázati dokumentáció részei:
1) a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
2) a pályázati projekt szöveges indoklása,
3) kötelező mellékletek:
- hatályos létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat),
- 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
- közhasznú nyilvántartásba vett szervezetek esetén a 2007. évi
közhasznúsági jelentés (a közhasznúsági törvényben előírt tartalommal),
- közhasznú nyilvántartásba nem vett szervezetek esetén a 2007. évi
pénzügyi és szakmai beszámoló,
- a szervezet 2007. évi tevékenységéről a KSH részére leadott statisztikai
jelentés.
Nem kell a mellékleteket csatolnia annak a szervezetnek, amely a Fővárosi
Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti
dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. (Érdeklődni lehet a 327-1216
telefonszámon.).

Hozzájutás a nyomtatványcsomaghoz:
A pályázati dokumentáció
- a Budapest Portálról (http://www.budapest.hu) letölthető
- beszerezhető a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest,
Bárczy I. u. 1-3.).

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A teljes pályázati dokumentációnak 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati
példány) 2008. október 30-ig kell beérkeznie. Személyesen a Fővárosi
Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. u. 1-3.) lehet leadni,
valamint ajánlott küldeményként lehet feladni a Fővárosi Közgyűlés
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága címére
(levélcím: 1840 Budapest). A postára adás legkésőbbi időpontja 2008.
október 28. 24,00 óra
Mindkét példányt ugyanabban a borítékban kell elhelyezni. A borítékon fel
kell tüntetni: "CIVIL célú bizottsági keret 2008. évi 2. pályázata".
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A támogatás felhasználásának legkorábbi időpontja: 2008. augusztus 1. A
támogatással a futamidőtől függően, de legkésőbb 2010. február 28-ig kell
elszámolni a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

A pályázatok bírálata:
A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi,
Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága bírálja el, 2008. november
30-ig. A pályázatok elbírálását a bizottság nem indokolja. A pályázat
eredménye a bizottság döntését követően 5 napon belül olvasható a
http://www.budapest.hu portálon.

További felvilágosítás kérhető a Bizottság titkárságán (327-1096),
Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztályán (327-1584), vagy a
Fővárosi Civil Irodán (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3., 327-1216).További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról