[Pályázatok] Települési ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok támogatása / IFJ-GY-DD-08-C

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Nov. 12., Sze, 11:55:51 CET


Cím: Települési ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok
támogatása / IFJ-GY-DD-08-C
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 12. 10.
Pályázhat: a) települések önkormányzatai és intézményeik;
b) egyházi fenntartású intézmények;
c) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
d) alapítványok, közalapítványok;
e) közhasznú társaságok;
f) egyházak
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  Települési ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok
                támogatására
           (A pályázat kódja: IFJ-GY-DD-08-C)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács
megbízásából, az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet települési ifjúsági közösségfejlesztést
elősegítő programsorozatok támogatására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja olyan több elemből álló programok sorozatainak támogatása,
melyek a településen élő fiatalok tudatos közösségi szerepének
megerősítését elősegíti. Ezt a célt a fiatalok aktív bevonásán keresztül
éri el, kiemelten a fiatalok önkéntes munkájának előnyben részesítésével.
Kizárólag olyan program támogatható, amely 2008-ban korábbi, a
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács által kiírt pályázaton nem
részesült támogatásban.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 3 924 571 Ft, azaz
hárommillió-kilencszázhuszonnégyezer-ötszázhetvenegy forint a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény SZMM
fejezet 16/41/4/4 "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram" fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT: 31831) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó összköltségének
85%-a lehet, azaz a pályázat benyújtásához 15% önrész vállalása szükséges
az összköltségvetés arányában. Önrésznek kizárólag a pályázó által
biztosított pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele.

5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató
13. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási
szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. január 1. és 2009. május 31.
közé eső időszak.


7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében azon, a Dél-dunántúli régióban
székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek
2008-ban nem részesültek támogatásban a fenti forrásból:
a) települések önkormányzatai és intézményeik;
b) egyházi fenntartású intézmények;
valamint azon
c) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
d) alapítványok, közalapítványok;
e) közhasznú társaságok;
f) egyházak;
amelyek:
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze, vagy
- a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak,
vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel
létesítő okiratukban,
- vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a
gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg,
és
- amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban: EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 8.2 pontja szerint.
Nyertes pályázat esetén a c-e) pontban foglalt szervezeteknek
szerződéskötéskor az alapszabályt és/vagy alapító okiratot (továbbiakban:
létesítő okirat), illetve az ezzel egyenértékű dokumentumot csatolniuk
kell! Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi pályázaton
már benyújtotta a Pályázatkezelőnek, és az elutasítás oka nem az adott
melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve azok adattartalmában nem
történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A
korábban benyújtott dokumentumról szerződéskötéskor nyilatkozni kell!)

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el;
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól;
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van;
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás
alatt áll;
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek;
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében
foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 8.2 pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. december 10. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint.
A pályázat beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat
érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus
értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen
jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a szakértők a Pályázati Útmutató 11. pontjában
meghatározott szempontrendszer szerint végzik.
A szakértők döntési javaslatukat a pályázatok beadási határidejétől
számított 45 napon belül teszik meg. A támogatásokról a Dél-dunántúli
Regionális Ifjúsági Tanács dönt a szakértők javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül, melyet 15 napon belül a szociális és munkaügyi
miniszter ellenjegyez. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket. Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból
csak egy alkalommal ítélhető meg, kivéve, ha adott támogatásra vonatkozó
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács döntését követően a
Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a
http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje: 2009. június 30.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja
tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.
A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Iroda (7621 Pécs, Rákóczi út 55. I. em. Tel.: (72)520-532,
ddriszi at mobilitas.hu) nyújt segítséget.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról