[Pályázatok] Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése / ÉMOP-2008-4.2.1.A

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 23., P, 09:25:21 CEST


Cím: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése / ÉMOP-2008-4.2.1.A
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2008. 07. 31.
Pályázhat: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó
költségvetési szerv (KSH321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321),
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül, amelyek 2007. január 1.
előtt jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57), illetve közhasznú társaságból átalakulással
2007. július 1-je után létrejött nonprofit gazdasági társaság
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
5. Szociális szövetkezet (KSH 12)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                  az
       Észak-magyarországi Operatív Program Keretében
    Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
            infrastrukturális fejlesztése
            Kódszám: ÉMOP-2008-4.2.1.A

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HATTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció célja az 1993. évi III. törvényben (szociális tv.) nevesített
szociális alapszolgáltatások (kivéve tanya- és falugondnoki szolgálat),
továbbá az 1997. évi XXXI. törvényben (gyermekvédelmi tv.) nevesített
gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé
tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások
infrastruktúrájának megteremtésével, és a már működő ellátások
infrastrukturális fejlesztésével.
A szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve
tanya- és falugondnoki szolgálat) és gyermekjóléti alapellátások (kivéve
bölcsőde) közül jelen konstrukció a következőket foglalja magában:
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka,
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat, családi napközi
infrastrukturális támogatása. Szociális nappali ellátások (idősek,
fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek
nappali ellátása) fejlesztése esetén a cél új intézmények létesítése,
infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a már működő szolgáltatások
férőhelyeinek bővítése és a meglévő infrastruktúra fejlesztése. Gyermekek
napközbeni ellátási formái közül a családi napközik fejlesztése támogatható
a pályázat keretében.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a
2007-2008. évben: 300 millió Ft
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: 10-15 db
Jelen kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok egyfordulós eljárás
keretében kerülnek kiválasztásra.

B. PÁLYÁZOK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti szociális alapszolgáltatást (kivéve tanya- és falugondnoki
szolgálat), illetve a 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény szerinti
gyermekjóléti alapellátást (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsőde)
nyújtó intézmények fenntartói, vagy önkormányzati fejlesztési társulások
(KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH 366), mint a feladatot
ellátó társulás:
1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
(KSH321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321),
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül, amelyek 2007. január 1.
előtt jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57), illetve közhasznú társaságból átalakulással
2007. július 1-je után létrejött nonprofit gazdasági társaság
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
5. Szociális szövetkezet (KSH 12)
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi partner bevonása nem
lehetséges.
A jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely:
a) termesztés személy,
b) profit-orientált gazdasági társaság,
c) 2007. január 1. után létrejött nonprofit szervezet.
B2. Méret
Nem releváns.
B3. Székhely
Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező
szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében
kizárólag az Észak-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
támogathatók.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati
program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak,
illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak.
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek
megvalósítására
igényelhető támogatás:
Az egyes szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve tanya- és falugondnoki
szolgálat), illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti
ellátások és a bölcsőde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
(épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás,
akadálymentesítés), valamint a szükséges eszközök, gépek, berendezések
beszerzése, modernizálása.
Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek:
A pályázó tulajdonában lévő és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő,
szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények
épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása,
energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások
felhasználásával);
Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az
adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;
Nem saját tulajdonú ingatlanon történő beruházás is támogatható, de
kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében;
Családi napközik létesítése:
Ezen konstrukció keretében kizárólag új családi napközi létesítése
támogatható az alábbi három változatban:
1. Önkormányzat saját feladatellátásban végzendő feladatként, vagy
önkormányzatnak a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött
feladatellátási szerződés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanban
megvalósuló fejlesztés esetén pályázhat új családi napközik létrehozásához
szükséges saját tulajdonú ingatlanon végzett felújításra, bővítésre illetve
a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésre (a C3 pontban
felsorolt, elszámolható költségekkel együtt). A pályázónak 7 millió Ft
támogatásonként vállalnia kell 2 új családi napközi (Új családi napközik
létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra van
lehetősége pályázni, ennek keretében az 1. esetben 2 új családi napközihez
szükséges ingatlan felújításra és eszközbeszerzésre lehet pályázni. 14
millió forint támogatási összeg esetén az 1. esetben már 4 új családi
napközi indításához szükséges infrastrukturális fejlesztést és
eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni.) létrehozását és hálózatban
történő működtetését.
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
2. B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezet saját feladatellátásban
végzendő feladatként pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges
eszközbeszerzésre (a C3 pontban felsorolt, elszámolható költségekkel
együtt, kivéve az építés, átalakítás, bővítés, felújítás és
ingatlanvásárlás költségeit,
melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7 millió Ft támogatásonként
vállalnia kell 7 új családi napközi (Új családi napközik létrehozása esetén
a pályázónak minimum 7 M Ft támogatásra van lehetősége pályázni, ennek
keretében a 2. esetben 7 új családi napközihez szükséges eszközbeszerzésre
lehet pályázni. 14 Millió forint támogatási összeg esetén a 2. esetben már
14 új családi napközi indításához szükséges infrastrukturális fejlesztést
és eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni.) létrehozását és hálózatban
történő működtetését.
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
3. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött
feladatellátási szerződés keretében pályázhat új családi napközik
létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beszerzett eszközök az
utánkövetési időszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a
családi napközit működtető civil szervezetek számára az önkormányzat
ingyenes használatra átadja. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban
meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében
történő pályázata során 7 millió Ft támogatásonként 7 családi napközi (A 2.
esetben a minimum 7 M Ft támogatásból 7 új családi napközi eszközbeszerzése
támogatható. 14 Millió forint támogatási összeg esetén a 2 esetben 14 új
családi napközi indításához szükséges eszközbeszerzést kell a pályázónak
vállalni.) hálózatos működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés támogatható
(a C3 pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az
építés, átalakítás, bővítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit,
melyek nem elszámolhatóak).
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési engedélyt,
illetve a jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárására
be kell nyújtania.
Projektszinten önállóan nem, csak az infrastruktúra-fejlesztéssel együtt
támogatható kiegészítő tevékenységek (kivéve családi napközi esetében a C1.
2. és 3. pontban foglaltak teljesülésekor):
1. Eszközbeszerzés:
szociális alapszolgáltatásokhoz illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz
kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése;
családi napközik létrehozásához szükséges új eszközök, berendezések
beszerzése a 14. számú mellékletben található eszközlista alapján;
az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése,
hálózati rendszerek kiépítése.
Csak új eszköz beszerzése támogatható!
2. Külső tér kialakítása:
Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér,
udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok);
Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése a
"Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" című útmutató
előírásainak figyelembe vételével. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy
parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezően előírtak alapján
történhet. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyezési
tervdokumentációban szereplő a parkolóhelyek számát csökkenti, úgy a
vonatkozó tervezett költséget automatikusan csökkenteni kell. Amennyiben a
hatóság a több parkolóhely létesítését írja elő, mint amennyi az
engedélyezési tervdokumentációban szerepelt, annak költségét a
pályázónak/Kedvezményezettnek saját forrásból kell vállalnia.
A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi
költségekre vehető igénybe:
1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) (max. a projekt
összköltségének 6%-a)
2. Projekt menedzsment költségek (max. a projekt összköltségének 6%-a)
3. Szolgáltatások igénybevételének költsége (max. a projekt összköltségének
10%-a)
4. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)
5. Eszközbeszerzések
6. Immateriális javak beszerzése
7. Egyéb költségek
C2. Projekt területi szűkítése
Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag az Észak-magyarországi
régió területén megvalósuló projektek támogathatók.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, illetve a
területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
(311/2007. (XI. 17.) számú Kormányrendelet szerint) megvalósuló
fejlesztések esetén a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb
95%-a.
Szociális szövetkezetek esetében a projekt elszámolható összes költségének
70%-a.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás minimális és maximális
összege: 5-50 millió Ft

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati dokumentáció
részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai
és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be
(megtalálható a http://www.nfu.hu oldalon), mind a papír alapú, mind az
elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot 2
példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus
példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre
kell beküldeni:
          Észak-magyarországi Operatív Program
            Kódszám: ÉMOP-2008-4.2.1.A
Közreműködő Szervezet: VÁTI Kht. Miskolci Területi Iroda 3525 Miskolc,
Városház tér 13., 3501 Miskolc, Pf. 566
Kérjük, hogy a borítékon és CD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel
a Pályázati Felhívás kódszámát: ÉMOP-2008-4.2.1.A., a pályázó nevét és
címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a
kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázatok személyes
benyújtására nincs lehetőség!
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott
tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt
példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus
formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles
gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2008. július 31-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a
pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit
telefonon a 06-40/638-638-as számon, írásban az nfu at meh.hu e-mail címen
teheti meg.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról