[Pályázatok] Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatása / KMOP-2008-4.5.1

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 23., P, 09:24:12 CEST


Cím: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztésének támogatása / KMOP-2008-4.5.1
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2008. 08. 15.
Pályázhat: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó
költségvetési szerv (KSH 321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321)
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül, amelyek 2007. január 1.
előtt jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással 2007. július 1. után
létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolás nem ismert)
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
5. Szociális szövetkezet (KSH 12)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
       a Közép-magyarországi Operatív Program keretében
        Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
       alapellátások infrastrukturális fejlesztésének
                támogatására
             Kódszám: KMOP-2008-4.5.1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HATTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció célja a szociális törvényben (a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény) nevesített szociális
alapszolgáltatások (kivéve tanya és falugondnoki szolgálat) és a
gyermekvédelmi törvényben (1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az
átmeneti ellátások és a bölcsőde) infrastrukturális fejlesztése az
önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításával.
Szociális nappali ellátások (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok,
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása) fejlesztése
esetén a cél új intézmények létesítéséhez szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtése, a már működő szolgáltatások férőhelyeinek
bővítése.
A gyermekek napközbeni ellátását szolgáló családi napközik esetében új
intézmények létesítéshez szükséges eszközök beszerzése, illetve a
létesítéshez szükséges ingatlan fejlesztése, bővítése.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a
2007-2008. évben: 448,46 millió Ft
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: 10-15 db.
Jelen kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok egyfordulós eljárás
keretében kerülnek kiválasztásra.

B. PÁLYÁZOK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti szociális alapszolgáltatást (kivéve tanya- és falugondnoki
szolgálat), illetve a 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény szerinti
gyermekjóléti alapellátást (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsőde)
nyújtó intézmények fenntartói, vagy önkormányzati fejlesztési társulások
(KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH 366), mint a feladatot
ellátó társulás:
1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
(KSH 321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321)
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek közül, amelyek 2007. január 1.
előtt jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57), átalakulással 2007. július 1. után
létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolás nem ismert)
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
5. Szociális szövetkezet (KSH 12)
Jelen pályázati kiírás keretében Konzorciumi partner bevonása nem
lehetséges.
A jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely:
a) természetes személy,
b) profit-orientált gazdasági társaság,
c) 2007. január l, után létrejött nonprofit szervezet.
B2. Székhely
Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező
szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében
kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
támogathatók.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati
program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak,
illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak.
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek
megvalósítására igényelhető támogatás:
Az egyes szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve a tanya- és falugondnoki
szolgálat), illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti
ellátások és a bölcsőde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés
(épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés), valamint
a szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálása.
Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek:
Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények
épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása,
energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások
felhasználása);
Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az
adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;
Családi napközik létesítése: jelen konstrukció keretében kizárólag új
családi napközi létesítése támogatható az alábbi 3 változatban
1. Önkormányzat saját feladatellátásban végzendő feladatként, vagy
önkormányzatnak a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött
feladatellátási szerződés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanban
megvalósuló fejlesztés esetén pályázhat új családi napközik létrehozásához
szükséges saját tulajdonú ingatlanon végzett felújításra, bővítésre,
illetve a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésre (a C3.
pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt , kivéve az építés és
ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7
millió Ft támogatásonként vállalnia kell 2 új családi napközi (Új családi
napközik létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra
van lehetősége pályázni, ennek keretében az 1. esetben 2 új családi
napközihez szükséges ingatlan felújításra és eszközbeszerzésre lehet
pályázni. 14 millió forint támogatási összeg esetén az 1. esetben már 4 új
családi napközi indításához szükséges infrastrukturális fejlesztést és
eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni.) létrehozását és hálózatban
történő működtetését.
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
2. B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezet saját feladatellátásban
végzendő feladatként pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges
eszközbeszerzésre (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel
együtt, kivéve az építés, átalakítás, bővítés, felújítás és
ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A pályázónak 7
millió Ft támogatásonként vállalnia kell 7 új családi napközi (Új családi
napközik létrehozása esetén a pályázónak minimum 7 millió Ft támogatásra
van lehetősége pályázni, ennek keretében a 2. esetben 7 új családi
napközihez szükséges eszközbeszerzésre lehet pályázni. 14 millió forint
támogatási összeg esetén a 2. esetben már 14 új családi napközi indításához
szükséges infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést kell a
pályázónak vállalni.) létrehozását és hálózatban történő működtetését.
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
3. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött
feladatellátási szerződés keretében pályázhat új családi napközik
létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beszerzett eszközök az
utánkövetési időszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a
családi napközit működtető civil szervezetek számára az önkormányzat
ingyenes használatra átadja. Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban
meghatározott kötött feladatellátási szerződés keretében történő pályázata
során 7 millió Ft támogatásonként 7 családi napközi (A 2. esetben a minimum
7 millió Ft támogatásból 7 új családi napközi eszközbeszerzése támogatható.
14 millió forint támogatási összeg esetén a 2 esetben 14 új családi napközi
indításához szükséges eszközbeszerzést kell a pályázónak vállalni.)
hálózatos működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés támogatható (a C3.
pontban felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés,
átalakítás, bővítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem
elszámolhatóak).
A megvalósítás során a hálózatból kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a működési engedélyt, illetve a
jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárásáig be kell
nyújtania.
Önállóan nem, csak az infrastruktúra fejlesztéssel együtt támogatható
kiegészítő tevékenységek (kivéve családi napközi esetében C1. pont 2. és 3.
alpontjaiban foglaltak teljesülésekor):
1. Eszközbeszerzés:
szociális alapszolgáltatásokhoz, illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz
kapcsolódó új eszközök, berendezések, bútorok beszerzése;
családi napközik létrehozásához szükséges új eszközök, berendezések,
konyhai berendezések beszerzése a 15. számú mellékletben található
eszközlista alapján;
az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése,
hálózati rendszerek kiépítése.
Csak új eszköz beszerzése támogatható!
2. Külső tér kialakítása:
Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér,
udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok);
Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése a
"Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" című útmutató
előírásainak figyelembe vételével. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy
parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezően előírtak alapján
történhet. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyezési
tervdokumentációban szereplő parkolóhelyek számát csökkenti, úgy a
vonatkozó tervezett költséget automatikusan csökkenteni kell. Amennyiben a
hatóság a több parkolóhely létesítését írja elő, mint amennyi az
engedélyezési tervdokumentációban szerepelt, annak költségét a
pályázónak/Kedvezményezettnek saját forrásból kell vállalnia.
A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi
költségekre vehető igénybe (a Pályázati útmutató C3. pontja szerinti
részletezettséggel):
1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) (max. a projekt
összköltségének 6%-a)
2. Projekt menedzsment költségek (max. a projekt összköltségének 6%-a)
3. Szolgáltatások igénybevételének költsége (max. a projekt összköltségének
10%-a)
4. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)
5. Eszközbeszerzések
6. Immateriális javak beszerzése
7. Egyéb költségek
C2. Projekt területi szűkítése
Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió
területén megvalósuló projektek támogathatók.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, szociális
szövetkezetek esetében Pest megyében 50%-a, Budapesten 45%-a.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás minimális és maximális
összege: 5-50 M Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati dokumentáció
részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai
és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be
(megtalálható a http://www.nfu.hu oldalon), mind a papír alapú, mind az
elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1
elektronikus példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás
igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
          Közép-magyarországi Operatív Program
Kódszám: KMOP-2008-4.5.1 Közreműködő Szervezet: VÁTI Kht. Budapesti
Területi Iroda
         1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Kérjük, hogy a borítékon és CD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel
a Pályázati Felhívás kódszámát: KMOP-2008-4.5.1, a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázatok személyes
benyújtására nincs lehetőség!
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott
tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt
példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus
formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles
gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2008. augusztus 15-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a
pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit
telefonon a 06-40/638-638-as számon, írásban az nfu at meh.hu e-mailcímen
teheti meg.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról