[Pályázatok] Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása / KMOP-2008-4.5.2

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 23., P, 09:23:39 CEST


Cím: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex,
valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása / KMOP-2008-4.5.2
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2008. 06. 17.
Pályázhat: 1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó
költségvetési szerv (KSH 321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321)
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek 2007. január 1. előtt
jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57), illetve közhasznú társaságból átalakulással
2007. július 1-je után létrejött nonprofit gazdasági társaság
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
         a Közép-magyarországi Operatív Program
        Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
       alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló
            fejlesztésének támogatására
             Kódszám: KMOP-2008-4.5.2

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HATTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció célja egyrészt a szociális törvényben (a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény)
nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya és falugondnoki
szolgálat) és a gyermekvédelmi törvényben (1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) nevesített gyermekjóléti
alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) infrastrukturális fejlesztése
az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a
2007-2008. évben: 2 043 millió Ft
"A" komponens: 1144 millió Ft
"B" komponens: 899 millió Ft
A3. Támogatható pályázatok várható száma
A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma:
"A" komponens: 4-6 db
"B" komponens: 2-4 db
Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós
eljárás keretében kerülnek támogatásra. Az első fordulót követően kerül sor
a végleges pályázatok kidolgozására, amelyre a pályázónak az első
fordulóban született támogatási döntés időpontjától hat hónap áll
rendelkezésére, és amely során a támogatott pályázók a Közreműködő
Szervezet részéről tanácsadásban részesülnek. A pályázatról végérvényes
támogatási döntés az eljárás második fordulójában születik.

B. PÁLYÁZOK KÖRE
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
"A" komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának bővítése
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fenntartói, vagy önkormányzati
fejlesztési társulások (KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH
366), mint a feladatot ellátó társulás:
1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
(KSH 321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321)
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek 2007. január 1. előtt
jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57), illetve közhasznú társaságból átalakulással
2007. július 1-je után létrejött nonprofit gazdasági társaság
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
Jelen pályázati kiírás keretében Konzorciumi partner bevonása nem
lehetséges.
"B" komponens: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének
komplex vagy térségi szintű fejlesztése (kivéve bölcsőde)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti szociális alapszolgáltatást (kivéve a tanya- és
falugondnoki szolgálat), illetve a 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény
gyermekjóléti alapellátást (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsőde)
nyújtó intézmények fenntartói, vagy önkormányzati fejlesztési társulások
(KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH 366), mint a feladatot
ellátó társulás:
1. Helyi önkormányzatok (Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
(KSH 321))
2. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött
önkormányzati társulások (Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364),
Többcélú kistérségi társulás (KSH 366))
3. Az 1997. évi CXXXV. törvény 8. § és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi
személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási
megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat (KSH 321)
4. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek 2007. január 1. előtt
jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 551)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaság (KSH 57 V. 571), illetve közhasznú társaságból
átalakulással 2007. július 1-je után létrejött nonprofit gazdasági társaság
e. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
f. Szociális szövetkezet (KSH 12)
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumi partner bevonása nem
lehetséges.
A jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely:
a) természetes személy
b) profit-orientált gazdasági társaság
c) 2007. január 1. után létrejött nonprofit szervezet
B2. Székhely
Jelen pályázati kiírásban Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező
szervezet nyújthat be pályázatot, de jelen pályázati konstrukció keretében
kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek
támogathatók.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati
program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak,
illetve helyi szükségleteken és lehetőségeken alapulnak.
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek
megvalósítására
igényelhető támogatás:
"A" komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és
kapacitásának bővítése
Bölcsődék épületének bővítése, felújítása, korszerűsítése,
akadálymentesítése, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések
beszerzése. A bölcsődék fejlesztése keretében csak kapacitásbővítést
eredményező fejlesztés támogatható!
Óvodához integrált bölcsőde fejlesztése csak akkor támogatható, ha a
bölcsőde önálló intézményi egységként működik, önálló szakmai programmal
rendelkezik.
Fentiek figyelembevételével támogatható alaptevékenységek:
Bölcsődei tevékenységet nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek
bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy
alternatív energiaforrások felhasználásával);
Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az
adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;
Ingatlanvásárlás a projekt elszámolható összes költségének 10%-a erejéig;
Új bölcsőde létesítése esetén új épület építésekor:
amennyiben a pályázó nem rendelkezik bölcsőde létesítésére megfelelő
épülettel, vagy
amennyiben rendelkezik már bölcsőde létesítésére alkalmas épülettel, de a
meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes
állapotban van.
Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési engedélyt,
illetve a jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárására
be kell nyújtania.
Projektszinten önállóan nem, csak infrastruktúra fejlesztéssel együtt
támogatható kiegészítő tevékenységek:
1. Eszközbeszerzés:
bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése, a 19.
számú mellékletben található eszközlista alapján;
konyhai berendezések beszerzése;
IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése.
Csak új eszköz beszerzése támogatható!
2. Külső tér kialakítása:
Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér,
udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok);
Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése a
"Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" című útmutató
előírásainak figyelembe vételével. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy
parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezően előírtak alapján
történhet. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyezési
tervdokumentációban szereplő parkolóhelyek számát csökkenti, úgy a
vonatkozó tervezett költséget automatikusan csökkenteni kell. Amennyiben a
hatóság a több parkolóhely létesítését írja elő, mint amennyi az
engedélyezési tervdokumentációban szerepelt, annak költségét a
Pályázónak/Kedvezményezettnek saját forrásból kell vállalnia.
"B" komponens: A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének
komplex vagy térségi szintű fejlesztése (kivéve bölcsőde)
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti szociális alapszolgáltatásokhoz (kivéve a tanya- és
falugondnoki szolgálat), illetve az 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény
szerinti gyermekjóléti alapellátásokhoz (kivéve az átmeneti ellátások és a
bölcsőde) kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (épületbővítés,
rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés), indokolt esetben új
épület építése, ingatlanvásárlás, valamint a szükséges eszközök, gépek,
berendezések beszerzése, modernizálása komplex fejlesztés keretében.
Komplex fejlesztés: a szociális alapszolgáltatásokból és gyermekjóléti
alapellátásokból a helyi, kistérségi szükségleteknek megfelelően
kiválasztott 3 szolgáltatástípus (Szolgáltatástípusok: 1993. évi III.
törvény és az 1997. évi XXXI. törvény szerint (kivéve tanya- és
falugondnoki szolgálat).) megvalósítása, melynek kiválasztása a helyben
elvégzett igényfelméréssel alátámasztható. A komplex fejlesztés keretében
bölcsőde fejlesztése nem támogatható.
Fentiek figyelembevételével támogatható tevékenységek:
Szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények
épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása,
energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások
felhasználásával);
Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása funkcióváltása, felújítása,
átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően;
Ingatlanvásárlás a projekt elszámolható összes költségének 10%-a erejéig;
Új épület építése abban az esetben támogatható:
- amennyiben a pályázó nem rendelkezik bölcsőde létesítésére megfelelő
épülettel, vagy
- amennyiben rendelkezik már bölcsőde létesítésére alkalmas épülettel, de a
meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes
állapotban van.
Családi napközik létrehozása:
Önkormányzat pályázata esetén egy új családi napközi létrehozásához
szükséges ingatlan-felújításra, bővítésre és eszközbeszerzésre 3,5 millió
Ft támogatás nyújtható (a C3. pontban felsorolt, elszámolható költségekkel
együtt kivéve az építés és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem
elszámolhatóak). Amennyiben a családi napközi kialakításához csak
eszközbeszerzésre van szükség, egy családi napközi létrehozásához l 000 000
Ft támogatás igényelhető (a C3. pontban felsorolt, elszámolható
költségekkel együtt, kivéve az építés, átalakítás, bővítés, felújítás és
ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak). A megvalósítás
során a kiesett családi napközi helyett a pályázónak 60 napon belül új
családi napközi bevonását kell vállalnia.
Amennyiben nem önkormányzat pályázik, egy új családi napközi létrehozásához
szükséges eszközbeszerzésre l 000 000 Ft támogatás nyújtható (a C3. pontban
felsorolt, elszámolható költségekkel együtt, kivéve az építés, átalakítás,
bővítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem
elszámolhatóak). A megvalósítás során a kiesett családi napközi helyett a
pályázónak 60 napon belül új családi napközi bevonását kell vállalnia.
Új intézmény létesítése esetén a pályázónak a jogerős működési engedélyt,
illetve a jogerős használatbavételi engedélyt legkésőbb a projekt zárására
be kell nyújtania.
Projektszinten önállóan nem, csak infrastruktúra-fejlesztéssel együtt
támogatható kiegészítő tevékenységek:
1. Eszközbeszerzés:
- szociális alapszolgáltatásokhoz illetve gyermekjóléti alapellátásokhoz
kapcsolódó eszközök, berendezések, bútorok beszerzése;
- családi napközik létrehozásához szükséges eszközök, berendezések
beszerzése, a 20. számú mellékletben található eszközlista alapján;
- szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások nyújtásához
szükséges IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;
- gépjármű-beszerzés (családi napközik esetében gépjármű beszerzése nem
támogatható).
Csak új eszköz beszerzése támogatható!
2. Külső terek kialakítása:
Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér,
udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés (pl. udvari utcabútorok, udvari játékok);
Építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló-férőhelyek létesítése a
"Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához" című útmutató
előírásainak figyelembe vételével. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy
parkolóhely építés az építésügyi hatóság által kötelezően előírtak alapján
történhet. Amennyiben az építésügyi hatóság az engedélyezési
tervdokumentációban szereplő parkolóhelyek számát csökkenti, úgy a
vonatkozó tervezett költséget automatikusan csökkenteni kell. Amennyiben a
hatóság a több parkolóhely létesítését írja elő, mint amennyi az
engedélyezési tervdokumentációban szerepelt, annak költségét a
pályázónak/Kedvezményezettnek saját forrásból kell vállalnia.
3. ESZA típusú tevékenység (maximum 1.5 millió Ft):
A fejlesztendő szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó, külső
szolgáltatóktól igénybe vett szervezetfejlesztési elemek, különösen az
újonnan létrejövő
A felsorolt tevékenységekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi
költségekre vehető igénybe:
1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) (max. a projekt
összköltségének 6%-a)
2. Projekt menedzsment költségek (max. a projekt összköltségének 6%-a)
3. Szolgáltatások igénybevételének költsége (max. a projekt összköltségének
20%-a)
4. Ingatlan vásárlás (ma. a projekt összköltségének 10%-a)
5. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)
6. Eszközbeszerzések
7. Immateriális javak beszerzése
8. Egyéb költségek
C2. Projekt területi szűkítése
Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió
területén megvalósuló projektek támogathatók.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, szociális
szövetkezetek esetében Pest megyében 50%-a, Budapesten 45%-a.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati dokumentáció
részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai
és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be
(megtalálható a http://www.nfu.hu oldalon), mind a papír alapú, mind az
elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában,
sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot 2
példányban (l eredeti és l másolat), valamint további l elektronikus
példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre
kell beküldeni:
          Közép-magyarországi Operatív Program
  Kódszám: KMOP-2008-4.5.2 Közreműködő Szervezet: VÁTI Kht. Budapesti
               Területi Iroda
         1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Kérjük, hogy a borítékon és CD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel
a Pályázati Felhívás kódszámát: KMOP-2008-4.5.2 a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázatok személyes
benyújtására nincs lehetőség!
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott
tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt
példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus
formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles
gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2008. június 17-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a
pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit
telefonon a 06-40/638-638-as számon, írásban az nfu at meh.hu e-mail címen
teheti meg.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról